1 - ETİK KURULU VE KOMİSYONUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Başbakanlık bünyesinde yer alan Etik Kurulu;
*Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini hazırlayacağı
yönetmeliklerle belirlemek,
*Etik davranış ilkelerinin ihlâl edildiği iddiasıyla re’sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli
inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek,
*Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda
yapılacak çalışmalara destek olmakla görevli ve yetkilidir.
Ayrıca Valiliğimizde de faaliyetini sürdüren Etik Komisyonlarının temel görevleri;
-
Kurumlarında etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,
Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve
yönlendirmede bulunmak,
Kurumlarındaki etik uygulamaları değerlendirmek olarak belirlenmiştir.
2 - ETİK İLKELER


















Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
Halka hizmet bilinci
Hizmet standartlarına uyma
Amaç ve misyona bağlılık
Dürüstlük ve tarafsızlık
Saygınlık ve güven
Nezaket ve saygı
Yetkili makamlara bildirim
Çıkar çatışmasından kaçınma
Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
Savurganlıktan kaçınma
Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
Mal bildiriminde bulunma
3 - ETİK İLE İLGİLİ VALİLİĞİMİZCE YAPILAN FAALİYETLER
3.1 - Valiliğimiz Etik Komisyonu
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki
Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince, 06.08.2014 tarihli Valilik Onayı ile güncellenen Valiliğimiz Etik
Komisyonunda; Vali Yardımcısı Durmuş GENÇER (Başkan), İl Defterdarı Metin OTAK (Üye), İl
Milli Eğitim Müdürü Turan AKPINAR (Üye), İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet ÖZER (Üye), İl Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hamit AYGÜL (Üye) ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet
KIRILMAZ (Üye) yer almaktadır.
3.2 - 2013- 2014 Yılları İçerisinde Yapılan Faaliyetler
3.2.1 – “Kamuda Etik Eğitimi” Semineri
Valiliğimiz tarafından kamuda etik kültürünün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla;
Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızda görev yapan İçişleri Bakanlığı personeline 2013 yılında
“Kamuda Etik Eğitimi” verilmiştir. Sunum, soru-cevap ve örnek olay çalışmaları ile desteklenen
eğitim sonunda yapılan anket çalışmasıyla, katılımcıların etik konusu ile ilgili düşüncelerinin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
2014 yılı içerisinde de eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir.
3.2.2 - Kamu Görevleri Etik Sözleşmesi
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin
23 üncü maddesi gereğince; Valiliğimizde ve Kaymakamlıklarımızda yeni göreve başlayan personele
aşağıda yer alan “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi” imzalatılmaktadır.
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ
Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde
bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;
* Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde
karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu
yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan,
fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet
gereklerine uygun davranmayı,
* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve
manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi
içinde olmadan yerine getirmeyi,
* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve
kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
* Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten
yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı
hareket etmeyi,
* Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve
değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.
Adı ve Soyadı:
İmza
:
Tarih
:
Sicil No
:
Adres
:
3.2.3 - Valiliğimiz Etik Komisyonunu Toplantısı
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki
Yönetmeliğin 29. Maddesi gereğince; 06.08.2014 tarihli Valilik Onayı ile güncellenen Valiliğimiz
Etik Komisyonu, Vali Yardımcısı Durmuş GENÇER Başkanlığında 09.10.2014 tarihinde toplanmış ve
aşağıdaki kararları almıştır:
* Valiliğimiz Etik Komisyonuna herhangi bir müracaat olmadığından, toplantı gündemine
alınacak bir konu bulunmadığına,
* İçişleri Bakanlığının 25.04.2014 tarihli ve 12602 sayılı yazısı ve eki İçişleri Bakanlığı Etik
Komisyonu Toplantı Tutanağında yer alan, Kaymakam ve İlçe Belediye Başkanlarına verilecek “Etik
Liderlik Semineri”nin gerçekleştirilebilmesi için Başbakanlık Etik Kurulu Başkanlığı’ndan eğitimci
talep edilmesine,
* Valiliğimizce yapılan etik eğitimlerinde etik eğitimi almayan İçişleri Bakanlığı personelinin
tespit edilerek, belirlenecek bir tarihte “Etik ve Etik Kültürünün Geliştirilmesi” konusunda etik eğitimi
verilmesine,
* 2014 yılı içerisinde Kaymakamlıklarımızda Etik Komisyonları tarafından yapılan
çalışmaların "Etik Komisyonu Yıllık Faaliyet Raporu" halinde hazırlanarak, takip eden yılın ocak
ayının 10’una kadar Valiliğimize gönderilmesine,
* Valiliğimiz Etik Komisyonunda yer alan üyelerin bulundukları görevden ayrılmaları
durumunda, yerine atanacak amirin özgeçmiş ve iletişim bilgilerinin ilgili kurumlarca Valiliğimiz İl
Yazı İşleri Müdürlüğüne ivedilikle bildirilmesine,
* Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızda Etik Komisyonu çalışmalarının gerek kurum personeli
gerekse toplum tarafından bilinmesi amacıyla kurum internet sitesinde paylaşılmasına,
* Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunca yapılacak etkinliklerin İlimizde
duyurulmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
4 - ETİK MEVZUATI VE BAĞLANTILAR
T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu
5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Türkçe Metin)
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Türkçe Metin)
Hediye Alma Yasağına İlişkin Genelge (2011/1)
5176 Sayılı Kanun''un 5. maddesinin üçüncü fıkrası ile ilgili Anayasa Mahkemesi''nin İptal Kararı (Türkçe)
Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik
Hediye Alma Yasağına İlişkin Genelge (2007/1)
Kamu Konutlarının Tahsis İşlemlerine İlişkin Genelge (2008/1)
24 Kasım Öğretmenler Gününe İlişkin İlke Kararı (2008/2)
Download

Etik komisyon faaliyetlerini görüntülemek için tıklayınız.