T.e.
RATAY VALiLiGi il Milli Egitim MUdUrlUgU SaYI : 73943645/903.02/6672652
19/12/2014 Konu:MUdUr Ba~yardlmcisil Mtidtir YardlmClSI Gorevlendirme ................. ~J\YMJ\}(J\Ml-I(}I~J\ (iIere Milli Egitim MtidtirlUgU)
iIgi : a)10106/2014 tarihli ve 29026 saYlh Resmi Gazete'de YaYlmlanan Milli Egitim Bakanhgl Egitim ~urumlan Yoneticilerinin Gorevlendirilmelerine ili~kin yonetmelik. b) MEB insan ~aynaklan Genel MtidtirlUgti'ntin 21/08/2014 tarihli ve 3476910 sayIlI yazlSl. Milli Egitim Bakanhgl insan ~aynaklan Genel MtidtirlUgtinUn ilgi (b) yazlsl geregince, mevcut Egitim kurumu mUdUrlerinden gorev yapmakta olduklan egitim kurumlarmda Mtidtir Ba~yardimcisl ve Mtidtir Yardlmclhgl normu mtinhal olan kadrolar ile dort Yllhk gorev sUresini tamamlayan Mtidtir Ba~yardlmclltgl ve Mtidtir Yardlmclltgl kadrolarma ilgi (a) Yonetmeligin 23.madde dogrultusunda gorevlendirmeler yapllacaktlr. Gorevlendirme stirecinde a~agldaki hususlar tizerinde onemle durulacaktlr:
I. Gorevlendirmelerde adaylann ilgi (a) yonetmeligin 5.maddesinde belirtilen genel ve 7.maddesinde belirtilen ozel ~artlan ta~lyor olmalarma dikkat edilecektir. Bu ~artlan ta~lmayan adaylar egitim kurumu veya ilere milli egitim mUdtirlUklerince reddedilecektir. 2. Gorevlendirmeler iIgi (a) yonetmeligin "Yonetici gorevlendirmede esas almacak hususlar" ba~ltklt 10.maddesinde belirtilen esaslar dogrultusunda yapllacaktlr. Bu madde htiktimlerine aykm ba~vurular egitim kurumulilere milli egitim mtidtirlUgtince reddedilecektir. 3. Adaylar, gorevlendirme ierin egitim kurumu mUdtirlUgtine yazlmlz ekinde sunulan dilekere omegi ile ba~vuru yapacaklardlr. Dilekerelerin aSlllan ilere Milli Egitim MtidtirlUgUnce dUzenlenen toplu inha ile birlikte MUdUrltigUmUze gonderilecektir. Dilekeresi olmayan adaym ismi inhada yer almaSI durumunda degerlendirmeye almmayacaktlr. 4. Gorevlendirmeler egitim kurumu mUdtirlUgtinUn dtizenleyecegi inha ile yapllacaktlr. Bu nedenle yazlmlz ekindeki inha egitim kurumu mtidtirlUgtince belirtilen takvim dogrultusunda eksiksiz olarak doldurularak baglt bulunan ilere milli egitim mtidtirlUgtine verilecektir. 5. Bir aday sadece bir egitim kurumunun dtizenleyecegi inhada yer alabilir.
6. itere Milli Egitim MUdUrlUkleri egitim kurumlarmdan gelen inhalan Bilsis ModUlU Uzerinden atllacak inha omegine donU~tUrerek iIere Milli Egitim MUdUrtinUn imzasl ile belirtilen tarihler arasmda MUdtirlUgtimUz insan ~aynaklan Hizmetleri Subesine adaylann dilekereleri ile birlikte elden ve elektronik ortamda (usb bellek,cd v.b) vereceklerdir. it Milli Egitim Miidiirliigii AntakyaIHATAY
Tlf.
: 0 326 - 227 68 68 Faks : 0326 - 227 6969
e-posta: [email protected] Ayrmtlh Bilgi i~in : insan Kaynaklafl Hizmetleri BI. Elektronik Ag : hatay.meb.gov.tr - www.hataymeb.gov.tr Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanml~ur http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden6985-f87d-3985-b9c6-2f77 kodu ile teyit edilebilir.
7. Gorevlendirme yapllacak egitim kurumundaki egitim kurumu yoneticisi ba~ka bir kurumda
bu egitim kurumlarma ve mUdUrlUk normu mUnhal bulunan egitim
kurumlanna gorevlendirme inhasl egitim kurumunun bagh bulundugu ilye milli egitim
mUdUrUI insan kaynaklan hizmetlerinden sorumlu ~ube mUdUrUnce dUzenlenecektir.
8. Gorevlendirme yapllacak okullar resmi web sitemiz olan http://hatay.meb.gov.tr adresinde
takvim dogrultusunda yaymlanacaktlr.
9. Dort Yllhk gorev sUreleri dolan MUdUr Ba~yardlmclsllMUdUr YardlmcIlanndan herhangi
bir egitim kurumunda yeniden gorevlendirmesi yapilmayaniarm ogretmen olarak atamaSI
yine ilgi (a) yonetmelik geregmce mUdUr ba~yardlmclhgl/mUdUr yardlmclhgl
gorevlendirmeleri tamamlandlktan sonra yaymlanacak takvim dogrultusunda yapllacaktlr.
Yapllacak i~lemler ile ilgili her tUrlU gUncel aylklamalar Bilsis ModUlUnden ve
http://hatay.meb.gov.trinternet adresimizden duyurulacaktlr.
Bilgilerinizi ve geregini ,duyurunun ilyenizdeki tUm egitim kurumlarma ve
personellere duyurulmasml onemle rica ederim.
gorevlendirilmi~se
Kemal KARAHAN
Yali a.
it Milli Egitim MUdUr Y.
EKLER: 1- Egitim Kurumlan iyin inha 6rnegi
2 -Takvim
3- MUdUr Ba~yardlmclhgll MUdUr Yardlmclhgma
Ba~vuru
Dilekyesi
DAGITIM:
TUm Kaymakamhklara
(itye Milli Egitim MUdUrlUgU)
il Milli Egitim Miidiirliigii AntakyaIHATAY
Tlf.
: 0 326 - 22768 68 Faks : 0326 - 227 6969
e-posta: [email protected] Ayrmtlh Bilgi i~in : insan Kaynaklan Hizmetleri BI. Elektronik Ag: hatay.meb.gov.tr - www.hataymeb.gov.tr Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. hnp://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden6985-f87d-3985-b9c6-2f77 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Tıklayınız.