TEMEL EĞİTİMDEN
ORTAÖĞRETİME
GEÇİŞ SİSTEMİ
Sinem Çağrı CENGİZ
REHBER ÖĞRETMEN

Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan
kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak

Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı
sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif
etkinliklerini değerlendirmek

Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza
indirmek
2014 - 2015 eğitim - öğretim yılında altı temel
ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından
dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi
ortak olarak geçekleştirilecektir.
1.DÖNEM TEOG SINAVI KASIM AYI
SONUNDA ;
2. DÖNEM TEOG SINAVI İSE NİSAN AYI
SONUNDA GERÇEKLEŞTİRLECEKTİR.
Ortak Değerlendirme
Kapsamındaki Dersler






Ders Saati Sayısı
Fen ve Teknoloji
4
Matematik
4
Türkçe
4
Yabancı Dil
2
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
2
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2
Ağırlıklı Merkezi Sınav Puanına Derslerin Yüzde
Olarak Katkıları

FEN VE TEKNOLOJİ %19,05

MATEMATİK %19,05

TÜRKÇE % 19,05

YABANCI DİL % 9,52

DİN KÜLTÜRÜ AB. %9,52

İNKILAP T. ATATÜRKÇÜLÜK %9,52

Ortak değerlendirmeler, her dönem iki yazılısı olan
derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise
ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen
müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak

Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe
yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek

Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek

Sınavda her ders için 20 soru verilecek ve
öğrencilerin soruları 40 dakika içinde çözmeleri
istenecek.

Kopya çekilmesini önlemek için soru kitapçıkları 4
ayrı formda oluşturulacak.

Sınavlar kitapçık şeklinde dağıtılacak.

Sınavlar 2 ayrı hafta içi gününde, 1 günde 3 sınav
olacak biçimde gerçekleştirilecek.

Öğrenciler ortak sınavlara kendi
okullarında girecek

Sınavda görevlendirilecek öğretmenler
kendi okullarından farklı bir okulda
görev yapacak

Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava
giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen
bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak

Mazeret sınavı,belirlenen sınav
merkezlerinde yapılacak
Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı
puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u
ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav
puanının %70’inin toplamı,yerleştirmeye
esas puanı oluşturacaktır.
Yılsonu başarı puanının hesaplanması
Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen
tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o
dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o
sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamının
bölümünden elde edilen puanı ifade eder.

6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının
aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf
ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının
%70’inin toplamı, yerleştirmeye esas
puanı oluşturacaktır.

Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki
eğitim kademesinde devam edeceği okulun
belirlenmesinde kullanılacaktır.

Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan
esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler
merkezi olarak elektronik ortamda
gerçekleştirilecektir.
Yerleştirmeye esas puanların eşit olması
durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına
göre yerleştirme yapılacaktır:



1. Tercih önceliği,
2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu
başarı
puanı yüksekliği,
3. Okula özürsüz devamsızlık oranının
azlığı etkili olacaktır.

TEOG sınav puanları 12 Haziran’da e-okuldan
açıklanacaktır.

15-19 Haziran arasında puana itiraz edilebilecek.
Sonuçlara yapılacak olan itirazlar, sonuçların
http://www.meb.gov.tr (e-okul sistemi) internet
adresinden yayımlanmasından itibaren en geç
beş takvim günü içinde yazılı olarak YEĞİTEK'e
yapılabilecektir.
Her ders için yapılan itirazların incelenmesi için öğrenci
velisi tarafından T.C.Ziraat Bankası Başkent/ANKARA
şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez şubesi
ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat/ANKARA
şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât
Programı" aracılığıyla 10 TL (On TL KDV Dahil)
yatırılması gerekmektedir.

3 Temmuz’da okulların kontenjanları açıklanacaktır.


6 Temmuz’da ise Yerleşmeye Esas Puanları (YEP)
ilan edilecektir.

03Ağustos-10 Ağustos arasında tercihler
alınacaktır.

24 Ağustos’ta yerleştirme sonuçları ilan edilip,
kesin kayıtlar yapılacaktır.

Boş kalan kontenjanlar için 24 Ağustos’ta nakil
dönemi başlayacaktır. Bu 15 Eylül’e kadar
sürecektir.

Tercih işlemleri e-okul üzerinden
gerçekleştirilecektir.

Tüm okul türlerine yerleştirme işlemi tek seferde
gerçekleştirilecektir.

Öğrenciler, A ve B olmak üzere iki grupta tercih
yapacaklardır. A Grubu için öğrencilerden tüm okul
türlerini içeren 15 adet tercih alınacaktır. A Grubu
tercihler, tercih listelerinde yer alan okulların tercih
kodlarına göre, B Grubu tercihleri ise sadece okul
türlerine göre yapılacaktır

A Grubu tercihlerinden birine yerleşemeyen öğrenciler,
B Grubu tür önceliğini içeren tercih başvurularına göre
ikamet adreslerine en yakın boş kontenjanı olan okula,
puan üstünlüğü esasına göre yerleştirilecektir.

B grubunda yer alacak liseler şunlar: Fen, Sosyal
Bilimler, Meslek ve Teknik Anadolu, Anadolu İmam
Hatip, Çok Programlı Anadolu, Anadolu liseleridir.

22 Ağustos’ta yerleştirme sonuçları ilan edilip, kesin
kayıtlar yapılacak, boş kalan kontenjanlar için 22
Ağustos’ta nakil dönemi başlayacaktır. Bu 15 Eylül’e
kadar sürecektir.

Özel okullar kendi yerleşme puanlarını kendileri
hesaplayacaklardır.

Güzel sanatlar ve spor liselerinde öğrenim görmek
isteyenler 15-26 Haziran'da öğrenim görmek istediği
alanın bulunduğu güzel sanatlar lisesi veya spor
lisesi müdürlüklerinden sadece birine öğrenim
belgesi, dilekçe ve bir fotoğrafla doğrudan veya
posta yoluyla müracaat edeceklerdir. Öğrenci
seçiminde, yetenek sınavının %70’i ile ortaöğretime
yerleştirme puanının %30’u esas alınacaktır.
Yıl içerisinde olabilecek değişikliklerle ilgili
http://www.meb.gov.tr/ adresinden bilgi alabilirsiniz

SUNUMUMUZ
BİTMİŞTİR
TEŞEKKÜR EDERİZ
Download

ortaogretimegecissemineri