ş-ş
T.C.
t0ttaı. öı.
Sayı :
\
l
rvıİırİ nĞİrİıvı BAKANLIĞI
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
ğlİ
24l09l20|4
683393 l 1601 -04.02l 4176207
Konu:Norm kadro veri girişi bilgilendirmesi.
VALİLİĞNE
(İl
Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yönetici ve Öğretmenlerinin
Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik,
b} 22n9a0l4 tarihli ve 1683393 1160lr.04.02l4la4097 sayllı Makam onayı,
ile
Haziran 2014 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gazete'de 20|416459 karar saYısı
kurumlarının
yuy:olunun İlgl tri yönetmeliğin 26 ncı maddçsinin l inci fıkrasında; " Eğitim
kriterleri
kadro
Çerçevesinde
no.m kadro İayılarının bu İonetmelikte belirlenen norm
Bakanlığın
sayıları
kadro
norTn
kurumlarının
eğitim
olan
konu
Jeğişmesi hilinje, değişikliğe
,y!un gördüğü tarihlerde yeniden belirlenir," htikmiı yer almaktadır.
yukarıdaki hüküm çerçevesinde; ilgi (b) Makam onayı ile 201 4,2015 Egitim-Ögretim
yılına esas olmak tızere egltİm kurumlarının norm kadrolarının güncellenmesine iliŞkin iŞ ve
işlemlerin 29 Eylül- 28 Ekim 20l4 tarihleri arasında yapılması planlanmıştır.
MEBBiS veri tabanındaki Norm Kadro Modülü eğitim kurumu müdürlüklerince iŞlem
aÇllacaktır,
yapılmak inere29 Eylül 20l4 tarihindeilin Mebbis yöneticilerine yetkiverilerek
ders
bazındaki
alanlar
girecekleri
b,gıtırn kurumu yöneticilerinin Norm Kadro Modülüne
eğitİm
kadar
yŞkıeri, şube sayıları vb, bilgilerin en geç 26 Eşlül 2014 tarihine
ku.umıaİında çalışan öğretmenlere duyurmaları gerekmektedir.
, Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim,
l8
Hamza AYDOGDU
Bakan a.
GenelMüdür
Gereği
:
8l İıvaliliğine
Aiatürk Blv. 06648 Kızı|a.v/ANKARA
Elektıonik Ağı wwt,.meb.gov.tr
e-po sta: [email protected],gov.tr
Büı evrak güvenli elektronik ım.za i]e imzalanmıştır.
Ayrıntılı bitgi için: Filiz DiNÇ Şef
Tel: (03l2)413 14
F'aks:
http:l/otakso.gu.İ;U,gon.n uaresinıtcn l469-00b8-3d3c-bb
31
t03l2) 4l9 525l
l9-58Ça kodu il€
teYit edilebi|ir
T.C.
ttırlİ |{.
.lr
'*,
ğ
tO
DİyARBAKIR vALiLiĞi
iı ıvıııı Eğitim Müdürıüğü
ACELE vE GtINLÜDÜR
Sayı
25l09/20l4
: 35390477 1601.04.02.0l/4l 86033
Konu: Norm Kadro Veri Girişi Bilgilendirmesi.
KAYMAKAMLIĞINA
filçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
ilgi: a;
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticİ
Kadrolarına İl lştln Yönetmelik
b) z2n9 nÜ14 tarihl i ve l 683 3 93 l l 601 .04.021
4l
ve Öğretmenlerinin Norm
04097 sayı l ı Makam Onay ı.
l8
Haziran 2al4 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilgi (a)
Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin l inci fıkrasında;"Eğİtİm kururnlarının norTn kadro
sayılarının bu Yönetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde,
değişikliğe konu olan eğitim kurumlarının noffn kadro sayıları Bakanlığtn uygun gördüğü
tarihl erde bel irlenir. " hükmü yer al malrtadır.
Yukarıdaki hüküm çerçevesinde; ilgi (b) Makam Onayı ile 2014-20l5 Eğitim-Öğretim
yılına esas olmak iDere eğitim kurumları norm kadro|arının güncellenmesine ilişkin iŞ ve
lşlemlerin 29 Eylü1-28 Bkim 2014 tarihleri arasında yapılması ile ilgili Bakanlığımız İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğünnn 2410912014 tarih ve 4176207 sayıh yazıları ilişikte
gönderilmiştir.
Mebbis veri tabanındaki Norm Kadro Modülü eğitim kurumu müdürlüklerince işlem
yapılmak üzerc 29 Eytül 2014 tarihinde Bakanlığımızca eğitim kurumlarımza yeiki
verilebilmesi için İlimiz Mebbis yöneticilerine yetki verilerek açılacaktır.
Bilgilerinizi ve İlçenizdeki tüm eğitim kurumu yöneticilerinin Norm Kadro
Modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları vb. bilgilerin en geç 26
Eylül 2014 tarihine kadar eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlere duyurmaları
gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini önernle rica ederim.
Mehmet Baki SEVGİLİ
Vali
EKLER
a.
Mlli Eğitim Müd.Yrd.
:
EK-] Yazı (l AdeılSayfa)
DAĞITIM
:
1 7 İlçe Kaymakamlıklarına'
(İlçe Milli Eğitim Müd."leri)
Şehitlik Cad.Mehmet Akif Ersoy Bulvarı Y.ŞEHİR
Elektronik Ağ: wıw,.rneb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Tcl: (0 4l2) 22658 50-57 (l46)
Faks: (0
4 1 2) 226
58 28
ilc
te_vit
edilebilir,
Download

Gereği - Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü