TELEVİZYON MUHABİRİ
______________________________________________________
TANIM
Televizyon aracılığı ile geniş kitlelere ulaştırılacak haber araştırması yapan,
haberle ilgili bilgi ve belge toplayan, gerektiğinde olayları yerinde izleyen,
haberi yazıp, olayı yeniden yapılandırarak yayına hazır hale getiren kişidir.
______________________________________________________
A- GÖREVLER
Televizyon Muhabirleri ilgilendikleri olaylara göre siyasal, sosyal, ekonomi,
spor ve eğlence gibi alanlarda uzmanlaşmaktadırlar. Ancak hangi alanla
ilgilenirlerse ilgilensinler bir televizyon muhabiri şu görevleri yerine getirir;
- İzleyeceği haberle ilgili ön araştırma yapar,
- İzleyeceği haberle ilgili varsa yazılı dokümanları (basın bülteni vb.)
gerekli donanımı yanına alarak, olay yerine hızlı bir şekilde gider,
- Olay yerinde haberi takip edeceği en uygun konumu belirler,
- Haberle ilgili bilgi ve belgeleri toplar,
- Kameramanın olmadığı durumlarda uygun açı ve değerleler haberin
görüntüsünü çeker,
- Haber ile ilgili haber görüntülerini izler,
- Haber ile ilgili eksik görüntüleri tamamlar (Arşiv görüntüleri, sabit
görüntüler, canlandırma vb.),
- Haberi yazar, kurgular ve yayına hazır hale getirir,
- Haber kaynakları ile iyi ilişkiler geliştirir,
- Gerekli durumlarda her türlü arşiv taraması yapar,
- Haberini sorumlu editöre teslim eder,
- Gündemi takip eder.
KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN
-
-
ANKARA
Ses Kayıt Cihazları (Teyp vb.), Not Defteri, Dijital Kamera, Tripot,
Kurgu Seti, VTR Cihazı, Mikrofon, Dijital Video Kurgu Programları,
Dijital Ses Kurgu Programları, Fotoğraf İşleme Yazılımı,
Ses Montaj Aletleri,
Bilgisayar,
Faks, Teleks,
Çeşitli Kırtasiye Malzemeleri,
Mesleğe Ait Diğer Araç ve Gereçler.
A 1.1 2014/I
TELEVİZYON MUHABİRİ
______________________________________________________
B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER
Televizyon Muhabiri olmak isteyenlerin;
- Sözel yeteneğe sahip,
- Sosyal olaylara ilgili ve araştırmacı, gündemi takip edebilen,
- Yaratıcı, meraklı ve estetik duyguya sahip,
- Cesur,
- İyi gözlem yapabilen ve ayrıntıları algılayabilen,
- Hızlı karar alabilen, haber derlemesinde daima dürüst,
- Dikkatli, sabırlı, ikna yeteneği olan,
- Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilen, öngörü sahibi,
- Başkaları ile iyi ilişki kurabilen, iletişim yeteneğine sahip,
- Topladığı bilgileri haber formatında hazırlayıp sunabilen,
- Düzgün ve anlaşılır diksiyona sahip olma,
- Sık seyahat edebilecek ve farklı ortamlarda çalışabilecek,
- Canlı yayında haber sunabilecek rahatlığa sahip,
- Esnek çalışma saatlerine ve yoğun çalışma programlarına uyum
gösterebilen,
C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Televizyon Muhabirleri, haber ajanslarında, görsel ve işitsel basın
işletmelerinde çalışırlar. Sabit bir çalışma mekanları yoktur. Haberin ve
olayın niteliğine göre çalışma ortamı değişkenlik gösterebilir. Haber takibi
yapmaları nedeniyle haberin olduğu her yerde (basın toplantıları, basın
açıklamalar, açılışlar, mitingler, kültürel etkinlikler vb.) bağlı bulundukları
kurum dışında çalışırlar. Günün her saati aktif olarak çalışabilmektedirler.
Haberin niteliğine göre riskli ve tehlikeli ortamlarda bulunabilirler.
İnsanlarla etkileşim halinde görev yaparlar.
ANKARA
B-C 1.1 2014/I
TELEVİZYON MUHABİRİ
D- MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının
“Gazetecilik” alanı “TV Muhabirliği” dalında verilmektedir.
Ayrıca yeterli sayıda müracaat olması durumunda
mesleki
eğitim
merkezlerinde de “Gazetecilik” alanı “TV Muhabirliği” dalında mesleğin
eğitimi verilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI
-
Ortaokulu tamamlamış olmak,
Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş
koşullarını taşımak.
-
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci
alanını belirler.
Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler
ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı,
öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate
alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında
ise uygulamalı olarak verilmektedir.
EĞİTİM SÜRESİ
VE İÇERİĞİ
-
-
EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA
-
ANKARA
Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.
D 1.1 2014/I
TELEVİZYON MUHABİRİ
______________________________________________________
E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Televizyon Muhabiri, yerel ve ulusal televizyon kuruluşlarında, haber
ajanslarında, gazetelerde, dergilerde, internet haber sitelerinde çalışabilirler.
Ayrıca, kamu ya da özel sektöre ait kurum ve kuruluşların basın ve halkla
ilişkiler birimlerinde de iş bulabilirler.
İnsanlık var oldukça, haber alma-verme, bilgi edinme, bilgi paylaşma
istekleri ile teknoloji eşdeğer hız kazandığı sürece bu alanda iş imkanı da
sürecektir.
F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
-
-
3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, asgari ücretin net
tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde
30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden
aşağı olmamak üzere ücret verilir.
Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta
primleri devletçe karşılanır.
Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından
faydalanır.
EĞİTİM SONRASI
- Kamu sektöründe göreve başlanıldığında takdirde genel lise mezunlarına
göre bir üst dereceden ücret alırlar.
- Bu meslekte ücretler, yayın alanına göre (Ulusal, bölgesel, ve yerel),
çalışılan yer ve deneyime göre değişiklik göstermektedir.
- Resmi televizyon kanalı (TRT)’de TV muhabiri olarak çalışanların ücreti
ile özel televizyon kanallarında çalışanların ücreti farklılık
göstermektedir.
ANKARA
E-F 1.1 2014/I
TELEVİZYON MUHABİRİ
______________________________________________________
G- MESLEKTE İLERLEME
MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME
Meslek liselerinin “Gazetecilik” alanı “Televizyon Muhabirliği” dalından
mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans
programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları
takdirde, ÖSYS Kılavuzuda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.
İŞ HAYATINDA İLERLEME
-
BENZER MESLEKLER
-
ANKARA
Yazılı Basın Muhabiri
Spiker
Foto Muhabiri
G 1.1 2014/I
TELEVİZYON MUHABİRİ
______________________________________________________
H - EK BİLGİLER
GÖREV
İş organizasyonu yapar,
Çevre koruma önlemleri alır,
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.
I- KAYNAKÇA
-
Meslek Elemanları,
ÖSYM 2009 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzu,
www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası,
3308 Sayılı Kanun,
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.
İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN
-
İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri
Bu dosya; meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirme amaçlı olup, meslek
mensupları, işyerleri, mesleğin eğitim yerleri ve meslek odalarından bilgi alınarak
oluşturulmuştur.
ANKARA
H-I-İ 1.1 2014/1
Download

RADYO-TELEVİZYON MUHABİRİ