T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HUZUREVLERİ YÖNETMELİĞİ
(İzmir Büyükşehir Meclisi'nin 11.08.2014 tarih ve 05.743 Sayılı kararı ile kabul edilmiştir.)
BİRİNCİ KISIM
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı huzurevlerindeki
hizmetlerin yürütülmesine ilişkin esasları ve huzurevi personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını
belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmeliğin, sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olan muhtaç, yaşlı kişileri huzurlu bir
ortamda korumak, bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamakla görevli ve yükümlü olan İzmir
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı huzurevlerini kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik; 05.04.1987 tarih ve 19422 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları
Hakkında Yönetmelik, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7 inci maddesinin (v) bendi ve
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14 üncü maddesinin (a) bendi hükümleri esas alınarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Belediye; İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni,
b) Başkan; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nı,
c) Belediye Başkanlığı; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı
d) Müdürlük; Huzurevi Müdürlüğü’nü,
e) Huzurevi; muhtaç yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak ve sosyal/psikolojik ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla kurulan sosyal hizmet kuruluşunu,
f) Muhtaç yaşlı; 60 yaş ve üzerindeki sosyal veya ekonomik yoksunluk içinde olup korunmaya,
bakıma ve yardıma muhtaç kişiyi,
g) Sosyal yoksunluk; kişinin sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir ortam içinde
bulunmaması halini,
h) Ekonomik yoksunluk; kişinin günlük yaşamında temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için
gerekli maddi olanaklardan yoksun olması halini ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Personelin Nitelik, Nicelik ve Sorumlulukları
Madde 5- Huzurevinde sorumlu müdür, sosyal çalışmacı, psikolog, tabip, fizyoterapist, diyetisyen,
hemşire, yaşlı bakıcısı ve diğer personel çalıştırılır.
Huzurevi personelinin nitelik, nicelik ve sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir:
a) Sorumlu Müdür: Huzurevinin amacına uygun olarak idari ve teknik tüm işlerini yürütmek,
yaşlıların en iyi şekilde bakım ve korunması ile sosyal/psikolojik ihtiyaçlarının sağlanmasında
birinci derecede sorumludur. Psikoloji, sosyal hizmet veya sağlık alanında yüksek öğrenim yapmış
kişiler sorumlu müdür olabilir. Bir kişi birden fazla huzurevinin sorumlu müdürü olamaz ve çalışma
saatleri içinde başka bir işte çalışamaz.
b) Sosyal Çalışmacı: Huzurevine girmek için başvuran yaşlıların incelemelerini yapmak, yaşlıların
huzurevine alışması ve uyumunu sağlamak, yakınları ve toplumla ilişkilerini sürdürmek ve ilgilerine göre
zamanlarını değerlendirici faaliyetler düzenlemekten sorumludur. Her 100 muhtaç yaşlı için bir sosyal
çalışmacı görevlendirilir.
c) Psikolog: Yaşlıların psikolojik incelemelerini yapmak, sorunlarını mesleki ilişkiler kurarak
çözümlemeye çalışmak, zamanlarını değerlendirici faaliyetlere katkıda bulunmaktan sorumludur.
Her 100 muhtaç yaşlı için bir psikolog görevlendirilir.
d) Tabip: Huzurevinin sağlık hizmetlerini yürütmek, yaşlıların sağlık kontrolü ve tedavilerini yapmaktan
sorumludur. Her huzurevi için en az bir tabip görevlendirilir. Tabibin iç hastalıkları uzmanı olması tercih
edilir.
e) Fizyoterapist: Yaşlıların tabip tarafından tesbit edilen fizyoterapiye ait tedavilerini yapmak ve
izlemekten sorumludur. Her huzurevi için en az bir fizyoterapist görevlendirilir.
f) Diyetisyen: Yaşlıların beslenmelerine dair hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur. Her huzurevi
için bir diyetisyen görevlendirilir.
g) Hemşire: Hemşire, tabibin yardımcısı olup, yaşlıları muayene ve tedaviye hazırlamak, ilaçları
kullanmalarını sağlamak, enjeksiyonlarını yapmak, yaşlıların her türlü temizlik ve bakımı ile
huzurevinin genel temizliğini sağlamaktan sorumludur. Huzurevlerinde her 50 yaşlı için bir
hemşire görevlendirilir. Bu görevlendirmede hizmetin sürekliliği göz önünde bulundurulur.
h) Yaşlı Bakıcısı: Bakıcılar, yaşlıların ve huzurevinin bakım ve temizlik hizmetlerini yürütmekten
sorumludur. En az ilkokul öğrenimi görmüş olması şartı aranır. Her 15 yaşlı için bir yaşlı bakıcısı
görevlendirilir. Bakıcıların görevlendirilmesinde hizmetin sürekliliği göz önünde bulundurulur.
Yaşlı bakıcısının “Yaşlı Bakıcısı Sertifası” almış olması zorunludur.
i) Diğer Personel: Huzurevinde iş hacmine göre teknik, idari ve diğer hizmetlerin yürütülmesi için, büro
elemanları, şoför, teknisyen, teknisyen yardımcısı, kaloriferci, terzi, berber, aşçı, bekçi ve diğer
hizmetliler istihdam edilir. Bu personel huzurevi müdürlüğünce verilecek işleri yapmakla görevli ve
sorumludurlar.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Kuruluş
Madde 6- Huzurevlerinde Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu, Sosyal Servis ve ilgili yasalar gereği
mali işlerin gerekli kıldığı komisyon ve kurullar bulunur.
Her kuruluşta ihtiyaca göre Belediye Başkanlığınca hazırlanacak standart kadro yönetmeliğinde
belirtilen sayı ve niteliklere uygun olarak müdür, sosyal çalışmacı, tabip, diş tabibi, psikolog, diyetisyen,
fizyoterapist, hemşire, hemşire yardımcısı, teknisyen, teknisyen yardımcısı, genel idare
ve yardımcı hizmetler sınıfından olmak üzere çeşitli personel istihdam edilir.
Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu
Madde 7- Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu müdür, sosyal çalışmacı, tabip, psikolog, diyetisyen,
fizyoterapist ve hemşireden oluşur. Birden fazla ihtisas elemanı olduğunda kendi aralarında bir temsilci
seçilir.
Kurula Huzurevi Müdürü, bulunmadığında vekili başkanlık eder. Kurul, raporlu ve izinli olanların
dışındaki üyelerin katılımıyla üç ayda bir toplanır. Gerekli hallerde müdür, kurulu olağanüstü
toplantıya çağırabilir. Kurul toplantılarında alınan kararlar yazılı olarak Huzurevi Müdürlüğüne
verilir. Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu kararları her türlü denetimde görülmek üzere
dosyalanır ve saklanır.
Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulunun görevleri aşağıda belirtildiği gibidir:
a) Huzurevinin yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve yılda bir uygulamadan alınan
sonuçları değerlendirerek raporlaştırmak ve Müdürlüğe sunmak,
b) Yaşlıların gereksinim ve sorunlarını tartışmak, konuya ilişkin önerileri incelemek ve karara
bağlamak,
c) Hizmetin kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmaları belirlemek,
d) Huzurevi personelinin hizmet içi eğitim programlarını yapmak ve uygulamak,
e) Meslekler arası koordinasyon ve ekip çalışmasını sağlayıcı nitelikte işbirliği ve iş bölümü
esaslarını saptamak ve Müdürlüğe sunmak,
f) Hizmete ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kişi ve kuruluşlar ve üniversiteler
ile yapılacak işbirliği esaslarını saptamak.
Sosyal Servis
Madde 8- Huzurevlerinde mesleki çalışmaları koordineli bir şekilde yürütmek üzere sosyal
çalışmacılardan ve psikologlardan oluşan bir Sosyal Servis kurulur. Servis, çalışmalarını müdür,
bulunmadığı zaman vekilinin yönetiminde yürütür.
Sosyal Servisin görevleri şunlardır:
a) Yaşlının huzurevine kabulü ile gerekli bakım ve korunmasına ilişkin hizmetlerini yürütmek,
b) Toplumla ilişkilerin ve gönüllü çalışmaların huzurevi amaçları doğrultusunda yönlendirilmesini,
çalışmaların bir program dahilinde uygulanmasını sağlamak ve yıllık çalışma raporları yapmak,
c) Yaşlılara ilişkin psiko-sosyal programları, huzurevi ve çevre koşullarını dikkate alarak hazırlamak ve
müdürün onayından sonra uygulamak ve değerlendirmek,
d) Yaşlıların yakınları ve akrabaları ile olan ilişkilerini sağlamak,
e) Yaşlıların resmi dairelerdeki bürokratik sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olmak,
f) Başvuru sahibi yaşlı yakınlarına danışmanlık ve yönlendiricilik yapmak,
g) Yaşlılıkla ilgili konularda yaşlı, yaşlı yakını, personel ve özel hizmet alımı görevlilerine yönelik eğitim
programları düzenlemek ve uygulamak,
h) Yaşlılık alanı ve kuruluşla ilgili mesleki araştırma ve incelmeler yapmak, gerektiğinde yayımlamak,
i) Müdürlükçe geliştirilen standart formları doldurmak, sayısal veriler elde etmek,
j) Disiplin Kurulu işleyişinde gerekli olan raporlar ile mesleki çalışma raporlarını düzenlemek,
k) Gizlilik ilkesine bağlı kalarak yaşlıya ilişkin tüm kayıtları tutmak, hazırlamak, dosyalamak, saklamak,
hizmetin gerektirdiği tüm yazışma ve raporlaştırma işlemlerini sürdürmek,
l) Yaşlılara ilişkin konularda müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Sağlık Servisi
Madde 9– Sağlık Servisi tabip, fizyoterapist ve hemşireden oluşur, gerekirse diş tabibi de dahil
edilir. Servis sorumlusu tabip olup müdüre karşı sorumludur. Sağlık Servisi görevlileri yaşlılarla
doğrudan ilgili yardımcı hizmetli personeli yönlendirir. Sağlık Servisinin görevleri aşağıda belirtildiği
gibidir:
a) Müdürlükçe oluşturulan standart formları doldurmak,
b) Yaşlıların genel muayenesini yapmak, hastalanması halinde teşhis ve tedavisini sağlamak,
gerektiğinde hastaneye sevk etmek, hastanedeki durumunu izlemek,
c) Yaşlıların yılda bir kere genel muayenelerini yapmak ya da yaptırmak,
d) Huzurevinin olanakları dikkate alınarak yaşlıların günlük sağlık kontrollerini yapmak,
e) Yaşlılık alanı ve huzureviyle ilgili mesleki araştırma ve incelmeler yapmak, gerektiğinde yayımlamak,
f) Huzurevlerinin sağlık sarf malzemelerini sağlamak, korumak, gerekli kayıtları tutmak.
g) Disiplin Kurulu işleyişinde gerekli olan raporlar ile mesleki çalışma raporlarını düzenlemek
h) Huzurevi personeline sağlık hizmeti vermek,
i) Yaşlılara ilişkin konularda müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Teknik Servis
Madde 10- Teknik Servis teknisyen, teknisyen yardımcısı ve teknik işlerde görevlendirilen
kaloriferci, tesisatçı, marangoz, boyacı vb. yardımcı görevlilerden oluşur. Servisin sorumlusu teknisyen
olup müdür ya da görevlendireceği müdür yardımcısına karşı sorumludur.
Teknik Servisin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir:
a) Huzurevi binasının tüm bölümlerinin teknik yönden günlük kontrollerini yapmak, eksikleri
belirlemek, belirlenen eksiklikleri gidermek,
b) Tüm makine ve tesisatın düzenli işleyişini sağlamak, bakımlarını yapmak ya da yapılması için ilgili
birimlere bildirmek,
c) Küçük onarımları zamanında yapmak,
d) Onarım araç gerecinin düzenli kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,
e) Yapılacak onarımlarla ilgili malzeme gereksinimini belirlemek, ilgili birimlere bildirmek, sarf edilen
malzemenin kaydını tutmak,
f) Bu işlemlerin yapılmasında diğer birimler ile işbirliği yapmak,
g) Yönetimin verdiği teknik işleri yerine getirmek.
Teknik servis tarafından gereken cihaz ve araçların üzerinde çalıştırma talimatları ile bakım ve
kontrol formları asılı bulundurulur.
Müdürün Görev ve Yetkileri
Madde 11a) Huzurevinin idari ve teknik tüm işlerini ilgili yasa, tüzük, yönetmelik ve Belediye Başkanlığı
genelgelerine göre yürütmek,
b) Huzurevlerindeki yaşlıların en iyi şekilde bakım ve korunması ile sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının
karşılanması için gerekli önlemleri almak, görevliler arasında iş bölümünü sağlamak ve denetlemek,
c) Huzurevinin çalışma programlarını ve nöbet çizelgelerini düzenlemek, onaylamak ve uygulatmak,
d) Kurul ile servislerin çalışmalarının düzenli yürümesini sağlamak
e) Hizmetiçi eğitim programlarının uygulanmasını ve personelin katılımını sağlamak
f) Huzurevinin yıllık bütçe teklifini hazırlamak ve Belediye Başkanlığına sunmak,
g) Huzurevinin çeşitli ödeneklerinin amacına uygun harcanmasını, alım-satım işlerini
huzurevinin ihtiyaç ve özellikleri ile konuya ilişkin esasları göz önünde bulundurarak düzenlemek,
h) Huzurevinin personelinin özlük dosyalarının tutulmasını ve buna ilişkin her türlü işlemlerin günü
gününe yürütülmesini sağlamak,
i) Huzurevinin amacına uygun olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce
geliştirilen kayıt ve standart formların uygulanmasını sağlamak, denetlemek ve
bunlara ilişkin istatistiki bilgileri belli zaman aralıkları ile ilgili mercilere göndermek,
j) Ambar, ayniyat, depo ve yazı işlerini yürütülmesini sağlamak, huzurevi görevlilerinin süreli ve
süresiz ayrılması ya da görevinin değişmesi halinde ayniyat sayım ve devir teslim işlerini genel
hükümler içinde tamamlatmak,
k) Her yıl sonunda huzurevinin çalışması, ihtiyaçları ve karşılaşılan sorunları kapsayan bir rapor
hazırlayarak Belediye Başkanlığına sunmak,
l) Huzurevlerine kabul edilen, çıkarılan, ayrılan, başka huzurevlerine nakli yapılan, ölen
yaşlıların kimliklerinin saptanarak kayıtlara işlenmesini sağlamak,
m) Huzurevinin tahakkuk memuru olarak ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
n) Yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgeler uyarınca huzurevi personelinin tutum, davranış, kılık,
kıyafet vb. özelliklerini izleyerek gerekli denetimleri yapmak.
Sosyal Çalışmacının Görev ve Yetkileri
Madde 12a) Huzurevine girmek için başvuran yaşlıların sosyal incelemelerini yapmak, gerekli evraklarını
hazırlamak ve kendi görüşü ile birlikte müdüre sunmak
b) Yaşlının huzurevine alışması ve uyumunu sağlamak, uyumsuzluğu olan yaşlıların sorunlarını
saptamak ve çözümü için diğer meslek elemanları ile işbirliği yapmak,
c) Sosyal Servis bünyesinde yaşlılara yönelik psiko-sosyal programların hazırlanmasında ve
uygulanmasında görev almak,
d) Yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümlenmesine yardım amacıyla
“Sosyal Kişisel Çalışma” ve “Sosyal Grup Çalışması” yöntemleri aracılığı ile mesleki uygulamaları
gerçekleştirmek ve bunlarla ilgili gerekli raporları düzenlemek,
e) Yaşlıların ilgilerine göre zamanlarını değerlendirici eğlence programları, geziler, elişleri, bahçe
işleri vb. faaliyetler düzenlemek,
f) Yaşlıların Huzurevi içinde ve dışında, yakın çevresi ile olan sosyal ilişkilerini düzenlemek ve
geliştirilmesine yardımcı olmak,
g) Huzurevinin çevreye ve topluma tanıtılmasını sağlamak, bu amaçla kamu ve gönüllü
kuruluşlarla işbirliği yapmak, gönüllülerin çalışmasını programlayıp izlemek,
h) Huzurevinin amacına uygun konularda mesleki araştırma ve incelemeler yapmak, istatistiki bilgileri
toplamak ve değerlendirmektir.
Sosyal Çalışmacı bütün bu çalışmalarını diğer meslek elemanları ile ekip çalışması halinde Sosyal
Servis bünyesinde yürütür.
Psikologun Görev ve Yetkileri
Madde 13a) Huzurevine girmek için başvuran yaşlıların psikolojik incelemelerini yapmak,
b) Yaşlıların huzurevi yaşantısından doğan uyum bozukluklarını saptamak, bu sorunları yaşlı ve
yakın çevresi ile mesleki ilişkiler kurarak çözümlemeye çalışmak,
c) Yaşlıların ruhsal özelliklerini ve huzurevindeki aşamalarını izleyerek gözlem ve bulguları
içeren bir dosya tutmak,
d) Huzurevi hizmetlerinin geliştirilmesi için gerekli mesleki incelemeler ve araştırmalar yapmak,
istatistiki bilgiler toplamak ve değerlendirmek,
e) Yaşlıların yetenek ve ilgilerine göre çeşitli işlerle meşgul olmalarını sağlamak, zamanlarını
değerlendirme çalışmalarına katkıda bulunmak.
Psikolog bütün bu çalışmalarını diğer meslek elemanları ile ekip çalışması halinde Sosyal Servis
bünyesinde yürütür.
Tabibin Görev ve Yetkileri
Madde 14- Sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde müdüre karşı sorumlu olan tabibin görev ve
yetkileri şunlardır:
a) Huzurevinin sağlık hizmetlerini yürütmek, sağlık ekibinin görevlerini yapmasını sağlamak ve
denetlemek,
b) Yaşlıların periyodik sağlık kontrollerini yapmak ve her yaşlı için sağlık dosyası hazırlamak,
c) Hasta yaşlılar ve personelin muayenelerini yapmak, hastaneye yatırılması gerekenlerin sevkini
sağlamak ve izlemek,
d) Huzurevinin ihtiyacı olan ilaçların temini ile kullanılması ve korunmasını sağlamak,
e) Görevi ile ilgili araç gerecin sağlanması için teklifte bulunmak, mevcut araçları korumak ve
her an hizmete hazır halde bulundurmak,
f) Huzurevi personelinin genel hijyen kurallarına uyup uymadığını ve diğer sağlık personelinin
görevlerini yapıp yapmadığını kontrol etmek,
g) Kendi alanında yönetimin uygun göreceği konularda ve zamanlarda personel ve yaşlılara seminer ve
konferanslar düzenlemek,
h) Yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelerle verilen diğer görevleri yapmak.
Diş Tabibinin Görev ve Yetkileri
Madde 15- Gerektiğinde sağlık servisine dahil edilen diş hekimi sağlık hizmetlerinin
gerçekleştirilmesinde tabiple işbirliği halinde çalışır. Müdüre karşı sorumlu olan diş tabibinin
görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yaşlıların periyodik diş kontrollerini yapmak, sonuçları gösterir kayıtları tutmak,
b) Yaşlılar ve personel ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin diş sağlığı kontrolleri ve diş
tedavilerini yapmak, hastanede tedavisi gerekenlerin sevkini sağlamak ve izlemek,
c) Görevi ile ilgili araç ve gerecin sağlanması için teklifte bulunmak, mevcut araçları korumak ve
her an hizmete hazır halde bulundurmak,
d) Yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelerle verilen diğer görevleri yapmak.
Fizyoterapistin Görev ve Yetkileri
Madde 16- Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde tabip ve diğer sağlık personeliyle işbirliği yapan
ve müdüre karşı sorumlu olan fizyoterapistin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yaşlıların tabip tarafından tespit edilen fizyoterapiye ilişkin tedavilerini yapmak, izlemek, yaşlıların
tedavileri huzurevi imkânlarıyla gerçekleşmediğinde hastaneye sevkine yardımcı olmak
ve izlemek,
b) Uzman tabip tarafından görülüp, tedavi şekli tespit edilen hasta yaşlılara fizik tedavi araçlarını,
tıbbi egzersizleri uygulamak ve masajlarını yapmak,
c) Tedaviye alınan yaşlıların kayıtlarını tutmak,
d) Görevi ile ilgili araç ve gerecin sağlanması için teklifte bulunmak, mevcut araçları korumak ve
hizmete hazır halde bulundurmak,
e) Yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelerle verilen diğer görevleri yapmak.
Diyetisyenin Görev ve Yetkileri
Madde 17- Gıda maddelerinin kabulünde oluşturulan muayene komisyonunun tabii üyesi olan ve
görevlerinde müdüre karşı sorumlu olan diyetisyenin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yaşlıların beslenmelerine ilişkin program ve cetvellerin hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak,
b) Hasta yaşlıların beslenmesinde tabibin öğütlerine göre yemek listesini hazırlamak,
c) Mutfakta hazırlanan yemeklerin kalite ve ısılarının bozulmadan servise gelmesini ve yaşlılara
dağıtılmasını saplamak,
d) Günlük tabelaya göre çıkan ya da bağış olarak gelen yemek ve gıda maddelerinin numunelerinin
hijyen şartlarına göre uygun yerde 24 saat kavanozlarda korunmasını sağlamak,
e) Yemek servis bölümünün ve mutfağın hijyen şartlarına uygun olmasını, mutfak personelinin gerekli
temizliğe uymasını ve eğitimini sağlamak,
f) Huzurevine satın alınan yiyecek maddelerinin cins ve miktarlarının belirlenmesinde, teslim alınan
yiyecek maddelerinin şartnamelerinin uygun olup olmadıklarının denetlenmesinde yardımcı
olmak, depo ve kilerlerin hijyen ve beslenme şartlarına göre hazırlanmasını sağlamak, yiyeceklerin
saklanması ve korunmasında uygulanacak beslenme kurallarını görevlilerle birlikte yürütmek,
g) Özel gün ve geceler için planlanan beslenme ile ilgili görevleri yürütmek,
h) Mutfak personelinin çalışma gün ve saatleri ile çalışma yöntem ve tekniklerinin belirlenmesinde
yönetime yardımcı olmak.
Hemşirenin Görev ve Yetkileri
Madde 18- Tabip, diş tabibi ve fizyoterapistin yardımcısı ve revirin yönetimi, ilaçların korunması
ve kullanılmasında sorumlu olan hemşirenin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Hasta yaşlıyı dinlemek, gerektiğinde tabibe bildirmek, yaşlıyı muayene ve tedaviye hazırlamak,
b) Hasta yaşlıların tedavileri için gereken bütün kayıt, bakım, tedavi ve diğer uygulamaları tabibin
tarifine göre yürütmek,
c) Yaşlıların gerekli ilaçları kullanmalarını sağlamak, enjeksiyonlarını yapmak, bunları hemşire notuna
miktar ve zaman belirtilerek kaydedip imzalamak,
d) Yaşlıların ve odaların genel temizliğini sağlamak,
e) Yaşlıların yatak, çamaşır ve vücut temizliğinden (saç tuvaleti, el-ayak tırnaklarının temizliği,
yaşlı yataklarının yapılması ve düzeltilmesi vb.) sorumlu olmak ve gördükleri noksanlıkları bizzat
gidermek,
f) Diyetisyenin bulunmadığı zamanlarda yemek servis bölümünün ve mutfağın hijyen şartlarına
uygun olmasını, mutfak personelinin gerekli temizliğe uymasını ve eğitimini sağlamak.
Ayniyat Mutemedinin Görevleri
Madde 19a) Huzurevinin ayniyat işlerini (döner sermaye hariç) mevcut yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine
göre yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve defterleri tutmak,
b) Ayniyat kayıt, defter ve belgelerini saklamak,
c) Ambar ve depo memuru yoksa, ambar ve depo memuru görevini yapmak,
d) Ambar işlemlerini kontrol etmek,
e) Yetkililerce verilecek diğer işleri yapmak,
f) Saymana ayniyat hesabını vermek,
Ayniyat mutemedinin izinli olarak görevinden ayrılması halinde bu görev müdürce huzurevinin kefalete
tabi memurlarından birine verilir.
Ambar ve Depo Memurunun Görevleri
Madde 20a) Ambarın sevk ve idaresini sağlamak,
b) Ambara giren malzemelerin kaydını tutmak, muhafaza etmek ve bunları yangın ve çürüme, bozulma,
akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak, kendilerinin alamayacakları koruma tedbirleri için
ilgililere yazılı olarak bilgi vermek, tekliflerde bulunmak,
c) Ambar stoklarının kayıtlarını tutmak,
d) Ambara giren malzeme ve malları tasnif etmek ve iyi bir şekilde muhafaza etmek,
e) Ambardaki malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı isteğine dayanan alındı karşılığında ilgililere vermek,
f) Gelen ve satın alınan malları muayene komisyonuna muayene ettirmek ve ambara girişlerini
düzenlemek,
g) Ambardan sevk edilecek mal ve malzemenin sevk belgelerini düzenlemek,
h) Ambar mizanlarını çıkarmak ve muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,
i) Emanet eşya deposuna konulacak eşyaları muhafaza etmek,
j) Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli belgeleri düzenlemek,
kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yaparak ayniyat
memuruna vermek,
k) Sayman ve diğer yetkililerin verecekleri işleri yapmak,
l) Ambar ve depo memurunun görevden ayrı kaldığı hallerde ayniyat saymanı hakkındaki esaslar
uygulanır.
m) Ambar ve depo memuru ayniyat saymanının mutemedidir.
Ayniyat, ambar ve depo memurları ayniyat ve ambar işlemlerinden dolayı müteselsilen sorumludurlar.
Satın Alma Memurunun Görevleri
Madde 21- Huzurevinde görevli memurlardan birisi Müdür tarafından Satın Alma Memuru olarak
görevlendirilir ve aşağıda belirtilen görevleri yürütür.
a) Yürürlükteki mevzuata uygun olarak Huzurevi Müdürünün emirlerine göre satın alma ile ilgili
işlemleri yapmak,
b) Mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde elinde bulunan avanstan ödemek suretiyle satın alınması
gerekli ihtiyaçların alımını yapmak, avansın usulü dairesinde mahsubunu yaptırmak,
c) Alımı kendisine emredilen malları ayrıntıları ile ayrı bir deftere kaydetmek,
İaşe Memurunu Görevleri
Madde 22-Huzurevinde görevli memurlardan birisi Müdür tarafından İaşe Memuru olarak
görevlendirilir. Diyetisyene, diyetisyen yoksa Huzurevi Müdürüne bağlı olarak çalışır ve aşağıda
belirtilen görevleri yürütür:
a) Yaşlılara, tabip ve diyetisyen tarafından yazılan rasyon cetvellerini toplamak
b) Yemeğe hakkı olan personelin mevcudu ve çalışma sistemine göre kahvaltı ve yemek öğünlerini
dikkate alarak personel rasyonunu hesaplamak suretiyle günlük tüketim maddeleri tabelasını
düzenlemek, Huzurevi Müdürünün tayin ettiği saatte kontrol için diyetisyene vermek.
Diğer hizmet görevlileri
Madde 23- Huzurevinde görevli teknisyen, teknisyen yardımcısı, şoför, aşçı, bahçıvan, yaşlı ve çocuk
bakıcısı, çamaşırcı, ütücü, odacı, bulaşıkçı ve diğer personel huzurevi idaresinin verdiği her çeşit işi
görür ve sorumluluğu taşır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Huzurevi Bölümleri
Genel Olarak
Madde 24- Her Huzurevinde binanın fiziksel şartlarına ve İmkânlarına uygun olarak yatak odaları,
oturma salon ve köşeleri ile sosyal amaçlı salonlar, yemekhane, mutfak, yaşlı mutfağı, revir,
banyo, çamaşırhane ve depo ile diğer bölümler bulunur.
Bu bölümler huzurevinin fiziksel şartları ve imkanları göz önünde tutularak Yönetmelikte belirtilen
standartlar çerçevesinde döşenir.
Bu bölümler ve yaşlı odaları haşerelere karşı düzenli olarak yaşlı ve yiyeceklere zarar vermeyecek
şekilde belirli aralıklarla ilaçlanır. Pencere ve kapılarda haşereler için önlem alınır.
Yatak odaları
Madde 25a) Yatak odalarının huzurevlerinin bulunduğu iklim koşulları, fiziki şartları ve imkânlar dikkate
alınarak ev ortamına sahip bir şekilde döşenmesine özen gösterilir.
b) Her yaşlıya tek kişilik karyola, bir etajer, gardrop, bir koltuk veya sandalye verilmesi esastır.
Her odada yaşlıların rahat hareket etmelerini engellemeyecek ölçülerde bir masa bulundurulur.
c) İmkânlar ölçüsünde ve çevre koşulları göz önüne alınarak karyola, etajer ve gardropların ahşap
malzemeden olması tercih edilir.
Oturma Salon ve Köşeleri
Madde 26a) Bu salonlar yaşlıların oturup sohbet edebilecekleri, gazete, dergi vb. okuyabilecekleri, televizyon
izleyebilecekleri, satranç, dama, tavla vb. oynayabilecekleri şekilde düzenlenir.
b) Huzurevinin antre, merdiven başları vb. uygun yerlerinde küçük gruplar halinde oturup
dinlenebilecekleri oturma köşeleri düzenlenir.
c) Oturma salon ve köşeleri ev ortamı şeklinde döşenir.
Sosyal Amaçlı Salonlar
Madde 27- Huzurevinin olanakları ölçüsünde yaşlıların zamanlarını değerlendirme faaliyetlerini
sürdürebilecekleri salon veya odalar düzenlenir.
Yemekhane
Madde 28a) Yemekhane, yaşlıların toplu olarak yemeklerini yiyebilecekleri şekilde düzenlenir.
b) Tabak, kaşık, çatal ve diğer yemek malzemeleri yemekhanede bulunan kapalı dolaplarda temiz
ve düzenli şekilde korunur,
c) Masaların temiz, düzenli ve örtülü bulunmasına özen gösterilir,
d) Pencerelerde tül ve perde bulunur ve rahat ve huzurlu yemek ortamı sağlanır.
e) Yaşlıların yemekhaneye temiz, düzgün giyimli gelmeleri ile yemek sonrası temizliklerini yapabilmeleri
için gerekli olanaklar ve bu konuda görevlilerin yardımı sağlanır.
Mutfak
Madde 29a) Mutfak duvarları ve yerleri kolay temizlenebilir nitelikteki inşaat malzemesi ile kaplanır.
b) Mutfakta yemek pişirmede kullanılan araç ve gereçlerin düzenli bir şekilde dolaplarda korunması
sağlanır.
c) Sebze ve meyveler ile bulaşıkların yıkanması için ayrı ayrı yerler düzenlenir.
d) Yemek pişirmede ve serviste kullanılan araç gereçler sağlığa zarar vermeyecek malzemeden
seçilir.
e) Mutfakta günlük kuru erzak, sebze, meyve, ekmek, et, temizlik malzemesi vb. malzemelerin
korunması için malzemelerin cinsine uygun nitelikte ayrı dolaplar bulunur.
f) Etlerin doğrandığı et tezgahı ve kıyma makinesi işin bitiminden sonra temizlenip tuzlanarak üstü
kapatılır.
g) Mutfak her gün belirli aralıklarla yıkanır, sürekli temiz ve düzenli olması sağlanır. Haşerelere
karşı belirli aralıklarla ilaçlama yapılır.
h) Yemek kokularının bina içine dağılmasını önlemek için gerekli havalandırma düzeneği sağlanır.
i) Mutfak personelinin görevlerine uygun şekilde her zaman temiz olmaları ve düzenli giyinmeleri
sağlanır.
j) Mutfak personelinin altı ayda bir portör muayenesi ve genel sağlık kontrolü yaptırılır.
k) Soğukta korunması gerekli et, sebze, meyve vb. yiyecekler ile bağış gelen yiyeceklerin korunması için
ihtiyaca uygun soğuk hava deposu bulundurulur.
Yaşlı Mutfağı
Madde 30a) Yaşlı katlarında, yaşlıların istedikleri zaman çay, kahve vb. pişirebilecekleri, bulaşıklarını
yıkayabilecekleri ufak bir mutfak bulunur.
b) Yaşlı mutfaklarında ocak, evye, buzdolabı vb. ile araç gereçlerin konulacağı raf ve dolaplar
hareketi engellemeyecek şekilde yerleştirilir.
c) Yaşlı mutfaklarının sürekli temiz ve düzenli olması, haşerelere karşı belirli aralıklarla ilaçlanması
sağlanır.
Revir ve Tecrit Odası
Madde 31a) Her Huzurevinde bir revir ve burada gerekli tıbbi araç ve gereçler ile yeteri kadar hasta yatağı
bulunur.
b) Hastalanan yaşlılar revir kısmına alınır ve tedavileri burada sağlanır.
c) Revirin sağlık hizmetleri ve kayıt işleri tabibin emirleri doğrultusunda hemşire tarafından yürütülür.
d) Revirin sağlık gereçleri hemşire tarafından teslim alınarak korunur ve her zaman hizmete hazır halde
bulundurulur.
e) Revirde protokol ve hasta kabul defteri ve hasta tedavi defteri tutulur, ilaç kullanımıkaydedilir.
f) Revirde kalanlar için konulan teşhisi ve yattığı günden çıktığı güne kadar hastalığın seyrini, yapılan
tedavi şekillerini ve ilaçları gösteren müşahede kaydı tutulur ve tedavi sonrası yaşlının sağlık dosyasına
konur.
g) Revir yeteri kadar aydınlık olmalı, duvar ve yerleri temizlenebilir nitelikte olmalı, yeterli
havalandırma ve ısıtma sağlanmalıdır.
h) Bulaşıcı hastalık durumunda, hasta yaşlıları tecrit etmek üzere bir tecrit yeri bulunur.
i) Tecrit yerinde tabibin uygun gördüğü araç ve gereçler bulundurulur.
j) Huzurevinde tabibin sorumluluğu altında kullanılmak üzere revirde ya da gerekli görülen yerlerde ilaç
ve ilk yardım dolabı bulundurulmalıdır.
k) İlaç ve ilk yardım dolabında kullanılacak ilaçlar ve malzemeler (kazalar, zehirlenme, böcek sokması
vb. ) acil durumlar dikkate alınarak tabip tarafından ihtiyaca göre temin edilir ve korunur.
l) Kullanım tarihi geçen ilaçlar tutanak ile saptanır. Yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak
gerekli işlem yapılır.
Emanet Eşya Deposu
Madde 32- Yaşlıların odalarında saklayamadıkları fazla eşyaları için huzurevinin uygun bir yeri emanet
eşya deposu olarak düzenlenir. İçinde raf ya da dolapların bulunduğu bu odanın işleyişi depo
memurunun ya da müdürün görevlendireceği bir personelin sorumluluğundadır. Eşyalar cins ve
miktarının yazılı olduğu bir tutanak karşılığında teslim alınır, teslim edilir.
Kat Banyoları
Madde 33a) Yaşlıların müşterek kullanımı için katlardaki mevcut banyoların giriş kısmında soyunup, giyinmeleri,
banyo sonrası dinlenebilmeleri için tercihen vinleks kaplı kanepe ve askılar bulunmalıdır.
Ayrıca yaşlıların müşterek kullanabilecekleri malzemenin konulacağı dolap, hareketi engellenmeyecek
şekilde ufak bir masa ya da komodin bulundurulmalıdır. Duvarlara tutamaklar yaptırılmalıdır.
b) Banyo kısmında muslukların önündeki oturaklar hijyen şartlarına uygun ve tercihen sabit olmalıdır.
c) Katlarda ya da kat banyolarının uygun yerinde yaşlıların ufak tefek çamaşırlarını yıkabilecekleri bir
çamaşır yıkama evyesi, olmadığı takdirde bir boy plastik çamaşır leğeni bulundurulmalıdır. Bu
çamaşırlarını kurutabilecekleri duvardan duvara çekas tipi asacak yerler sağlanmalıdır.
Tuvalet ve Lavabolar
Madde 34- Tuvalet ve banyolarda tutunma ve havlu asma rafları bulundurulmalıdır.
Tuvaletler erkek ve kadın yaşlılar için ayrı olmalı, üzerlerinde erkek ve kadınlara aidiyeti belirtilmelidir.
İhtiyaca göre yaşlıların kolay el ve ayak yıkama ve abdest alabilmelerini sağlayacak biçimde ayak
yıkama evyeleri düşünülmelidir.
BEŞİNCİ KISIM
Disiplin Hükümleri
Disiplin Kurulu
Madde 35- Disiplin işleri huzurevinde oluşturulacak Disiplin Kurulu tarafından yürütülür. Disiplin
Kurulu, Müdürün başkanlığında doktor, sosyal çalışmacı ve psikologlar arasından seçilecek birer
temsilci ile o yaşlıdan sorumlu servis hemşiresinden oluşur. Kurul yaşlıdan alınan savunmanın da
yer aldığı yaşlı dosyasını değerlendirir, gerektiğinde olayla ilgili personel ve/veya yaşlıların görüşüne
başvurulur. Kurul oy çokluğu ile karar alır, oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının oyu iki olarak
değerlendirilir. Karara katılmayan üye muhalefet şerhi düşebilir. Yeterli ihtisas elemanı bulunmadığı
takdirde Disiplin Kurulu başkanının uygun göreceği personelden seçilerek oluşturulur.
Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 36- Disiplin Kurulunca, huzurevi hizmetlerini gereğince yönetmeyi güçleştiren, huzurevinin
huzur ve sükûnunu, çalışma düzenini bozan fiilleri işleyen ve Yönetmelikle ve
yönetimce konulan kurallara uymayan yaşlılara ceza verilir. Disiplin kurulu, fiilin niteliğine göre
• Uyarma,
• Oda, kat ve blok değiştirme,
• Huzurevinden çıkarma cezalarından birini verir.
Uyarma
Madde 37-Yaşlıya davranışlarda daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma
cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
(a) Temizlik kurallarına uymamak, kılık ve kıyafetine dikkat etmemek,
(b) Diğer yaşlılarla ve personelle geçimsiz olmak,
(c) Gerçeğe dayanmayan şikayet ve başvuruda bulunmak,
(d) Görevli personelin işini yapmasını engelleyici davranışlarda bulunmak,
(e) İzinsiz huzurevini terketmek,
(f) Ahlak dışı davranışlarda bulunmak,
(g) Huzurevi içinde alkol ve uyuşturucu madde kullanmak ya da alkollü olarak huzurevine
girmek.
Oda, Kat ve Blok Değiştirme
Madde 38-Yaşlının kendi isteği dışında, oda, kat ya da blokunun değiştirilmesidir. Bu durum kendisine
yazı ile bildirilir.
Bu cezayı gerektiren fiiller ve haller şunlardır:
(a) Uyarma cezasını gerektiren fiil ve davranışları iki kez tekrarlamak
(b) Diğer yaşlılara kötü muamelede bulunmak,
(c) Ateşli silah ve tehlikeli görülen alet bulundurmak,
(d) Huzurevi personeline haksız ve kötü muamelede bulunmak,
(e) Huzurevi araç, gereç ve eşyasına kasıtlı olarak zarar vermek,
(f) Ahlak dışı davranışlarda bulunmak,
(g) Dilencilik ve hırsızlık yapmak,
(h) Huzurevi yönetimi hakkında kasıtlı yayın yaptırmak, huzurevi aleyhinde resmi makamları gereksiz
taciz etmek, huzurevi görevlileri ve yaşlıları hakkında asılsız ve onur kırıcı haber yapmak,
(i) Dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar ve zararını
hedef tutan davranışlarda bulunmak.
Huzurevinden Çıkarma
Madde 39-Yaşlının bir daha huzurevine alınmamak şartı ile çıkarılmasıdır.
Bu cezayı gerektiren fiiller ve haller şunlardır:
(a) İdeolojik ve siyasi amaçlarla huzurevinin sükun ve çalışma düzenini bozmak, işi engellemek
ve bu amaçlarla toplu harekette bulunmak ya da başkalarını tahrik ve teşvik etmek ya da yardımda
bulunmak ,
(b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi, ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant, vb. dağıtmak,
bulundurmak ya da bunları huzurevinin herhangi bir yerine asmak ya da teşhir etmek,
(c) Devletin itibarını düşürecek ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı
davranmak,
(d) Alkol ve uyuşturucu madde kullanması nedeniyle daha önce iki kez uyarı ve iki kez oda, kat, blok
değiştirme cezası uygulandığı halde davranışında ısrar etmek,
(e) Görevlilerin onurunu zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak, diğer huzurevi sakinlerine ve
personele karşı şiddet kullanmak,
(f) Huzurevinde üç kez oda, kat, blok değiştirme cezası almak,
(g) Doktor raporu ile akıl hastalığına yakalandığı tespit edilip diğer kişilerin (yaşlı, personel, ziyaretçi)
can güvenliğini tehdit etmek
(h) Türk Ceza Kanunu uyarınca ağır hapis ve hapis cezasını gerektiren fiilleri işlemek ve fiileri işlediği
mahkemelerce hüküm altına alınmak
Cezaların Uygulanması
Madde 40 -Yaşlıya disiplin kurulu kararına dayanarak verilecek cezalardan uyarma ile oda, kat, blok
değiştirme cezaları Huzurevi Müdürlüğünce uygulanır. Disiplin kurulunca yaşlılar hakkında
Huzurevinden çıkarma kararının alınması halinde karar bir hafta içersinde olay dosyası ile birlikte
son karar mercii olan Belediye Başkanlığına gönderilir. Belediye Başkanının onayı ile yaşlı huzurevinden
çıkarılır. Çıkarılma kararının tebliğinden itibaren yaşlıya 15 (onbeş) gün süre verilir. Başkanlık Onayı ile
çıkarılan yaşlı huzurevine tekrar alınmaz.
ALTINCI KISIM
Hizmet ve İşleyiş
Huzurevine Kabul Şartları
Madde 41- Huzurevlerine kabul edilecek yaşlılarda aranacak nitelikler:
a) 60 ve daha yukarı yaşlarda olmak,
b) Günlük yaşama faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi) bağımsız yapabilecek nitelikte olmak,
c) Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak,
d) Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı
bulunmamak,
e) Ruhsal sağlığı yerinde olmak,
f) Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip bulunmamak,
g) Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak,
h) Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak.
Huzurevine Girmek İçin Başvurulan Merciiler
Madde 42 - Huzurevine girmek isteyenler Huzurevi Müdürlüğüne veya İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanlığı’na bir dilekçe ile başvuruda bulunabilirler.
Müracaatta bulunan yaşlı yer olmaması durumunda, talebi doğrultusunda oluşturulan müracaat
listelerine alınarak tarih sırası, sosyal-ekonomik durumu (huzurevinde çalışan uzman kişilerce
hazırlanan sosyal inceleme raporu doğrultusunda) gözetilerek çağrısı yapılır. Çağrı, yaşlının iletişim
adresi olarak müracaat sırasında bildirdiği adrese iadeli taahhütlü çağrı göndermek suretiyle yapılır.
Huzurevine Yaşlı Kabulünde İzlenen Yol
Madde 43- Başvuruya ilişkin düzenlenmesi gereken belgeler:
a) Dilekçe,
b) Sağlık Raporu (yaşlının bulaşıcı ve sürekli tıbbi bakım isteyen bir hastalığı bulunmadığını, ruhsal
dengesinin yerinde olduğunu, alkol ve uyuşturucu madde bağlantısı olmadığını kanıtlayan raporları
kapsar. Sağlık Kurulu Raporunun karar bölümünde “Huzurevine girmesinde sakınca yoktur” ibaresi yer
almalıdır),
c) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
d) Sosyal ve Ekonomik durumunu gösterir rapor,
e) Ücretli kalacaklardan kurum ücretini ödemeyi üstlenen kişi adına düzenlenmiş taahhütname
(yüklenme senedi),
f) Sosyal İnceleme Raporu,
g) Savcılıktan ve emniyetten alınacak iyi hal kağıdı.
Yaşlı Kabulü
Madde 44- Huzurevine aşağıdaki esaslar dahilinde yaşlıların kabulü yapılır.
a) Huzurevine kabul edilecek her yaşlı için sosyal çalışmacılar tarafından düzenlenecek sosyal inceleme
raporunda, yaşlının sosyal ve ekonomik özelliklerinin yanı sıra, huzurevine girme nedenleri, huzurevi
bakımına uygun olup olmadığı, öncelikle alınmasının gerekip gerekmediği nedenleri ile belirtilir. Sosyal
inceleme raporunun, yaşlının ikametgâhında incelenmesi sonucu düzenlenmesine dikkat edilir.
b) Sosyal inceleme raporu ve tamamlanan diğer evrakları ile değerlendirilmesi yapılan yaşlılar,
Müdürün onayıyla huzurevine alınır ya da istekleri reddedilir.
c) Huzurevine kabul edilecekler arasında ırk, renk, cinsiyet, dil, din, tabiyet, siyasi düşünce,felsefi inanç,
sosyal köken ve servet yönünden hiçbir ayrım yapılamayacağı gibi geçmişteki mahkûmiyetleri de göz
önüne alınmaz.
Yaşlının Kendi İsteğiyle Huzurevinden Ayrılması
Madde 45-Bir başka yerde yaşamını sürdürmek isteyen yaşlı dilekçe vermesi ve bakım ücreti borcu
bulunmaması durumunda huzurevinden ayrılabilir. Kendi isteği ile ayrılan yaşlının tekrar sıra beklemek
koşulu ile yeniden müracaatı mümkündür.
Yaşlının Huzurevini Terk Etmesi
Madde 46-Huzurevini izinsiz terk eden yaşlının yakınlarına ve ilgili makamlara bilgi verilir.
Yerinin belirlenmesi durumunda yaşlıya yazılı bildirim yapılır. 10 (on) gün içerisinde Müdürlük ile
iletişime geçmemesi durumunda Başkanlık Onayı ile çıkışı yapılır. Yaşlının yerinin belirlenememesi
durumunda kuruluşu terk ettiği tarihi takip eden birinci ayın sonunda yine Başkanlık Onayı ile çıkışı
yapılır. Kalan eşyaları varsa bir heyet aracılığı ile tespiti yapılarak tutanak altına alınan eşyalar 15
(onbeş) gün süre ile emanet eşya deposunda korunur. Bu sürenin sonunda yaşlı eşyaları için hak iddia
edemez.
Yaşlının vefatı durumunda
Madde 47-Yaşlının vefatı durumunda yapılacak işler şöyle düzenlenmiştir:
a) Ölüm belgesi düzenletilir.
b) Yaşlının yakınlarına haber verilir ve cenaze teslim edilir.
c) Yakınları bulunmayan ya da yakınları cenazeyi kaldıracak durumda olmayanların cenazeleri teçhiz,
tekfin ve defin işleri usulüne uygun olarak yapılmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube
Müdürlüğü'ne teslim edilir.
d) Tıbbi ve adli sakıncaları olan cenazenin yakınlarına teslimi mer'i usullere göre yapılır.
e) Kuruluşta vefat eden yaşlının nüfus cüzdanının aslı, yoksa örneği iliştirilerek üç nüsha düzenlenen
ölüm tutanağının iki nüshası Nüfus Müdürlüğüne gönderilir, bir nüshası yaşlı dosyasına konur.
Vefat Eden Yaşlının Eşyaları
Madde 48-Yaşlının üzerinde, odasında, dolabında, emanet eşya deposunda emanet para kasasında
bulunan eşyaları bir heyet aracılığı ile tespit edilerek tutanağa bağlanır. Heyet psikolog, sosyal
çalışmacı, hemşire, servis personeli arasından seçilecek en az üç kişiden oluşur. Tutanak altına alınan
tereke ilgili Sulh Hukuk Hakimliğine yaşlının kimlik bilgileri, var olan yakınlarının isim ve adresleri ve
bulunuyor ise vasiyetnamesinin eklendiği bir yazı ile teslim edilir.
Yaşlıya ait özel eşyalar (giyim, fotoğraf, mobilya vs. ) yakınlarının alması için (en fazla bir ay süreyle)
emanet eşya deposunda korunur ve tutanak ile yakınlarına teslim edilir. Sağlığında yazılı ve imzalı
olarak kuruluşa bağışladığını bildirdiği eşyalar hariç, vefat eden yaşlının hiçbir eşyası Huzurevi
Müdürlüğünce alıkonulamaz.
Ücret Durumu
Madde 49- Huzurevi yaşlılarından alınacak aylık bakım ücreti, oda, yatak, yemek ve bakım vb.
Giderlerini kapsar. Huzurevinde ücrete ilişkin uygulama aşağıda belirtilen esaslara göre yerine getirilir:
a) Huzurevlerinde ekonomik gücü yerinde olmayan, kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan
ya da kanunen bakmakla yükümlü kimsesi olup da yükümlülerin ekonomik gücü yeterli olmayan yaşlılar
ücretsiz; ekonomik gücü yerinde olup da sosyal yoksunluk içinde bulunan ise ücretli olarak kabul edilir.
b) Huzurevine ücretli statüde kabulü yapılan yaşlının, aylık bakım ücretini ödeyememesi durumuna
istinaden “Yüklenme Senedi” istenir. Yüklenme senedi, yaşlının aylık bakım ücretini ödeyememesi
halinde aylık bakım ücretini ödemeyi taahhüt eden bir yakını tarafından doldurularak imzalanır.
c) Huzurevine başvuran yaşlılar oda tercihini “tek kişilik” ve “çok kişilik” seçenekleri arasından yapar.
Tek kişilik odaları sadece ücretli statüde başvuru yapabilen yaşlılar tercih edebilir.
d) Başvuru sırasında tercih edilen oda tipi (çok kişilik ya da tek kişilik), yerleşme sonrasında
değiştirilemez. Başvuru sahibi giriş aşamasında huzurevi kurallarına uyacağına ilişkin imzaladığı
taahhütname ile de bu kuralları peşinen kabul ettiğini beyan eder.
e) 1005 sayılı Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun uyarınca
İstiklal Madalyası verilerek maaş bağlanan kişiler, bu gelirlerinden başka hiçbir yerden aylık ve
geliri olmamak şartıyla varsa eşleriyle birlikte huzurevinde ücretsiz olarak kalabilirler.
fe) Huzurevlerinde bulundukları sırada olağanüstü bir nedenle gelir ve varlıklarını kaybedenler ve
kendilerine kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan ya da olup da yükümlüsünün ekonomik
durumu yeterli olmayan ve bu durumu doğrulayan ve çok kişilik servislerde kalan yaşlılar hakkında
düzenlenecek sosyal inceleme raporuna dayanılarak, huzurevi hizmetlerinden ücretsiz olarak
yararlanabilmeleri sağlanır. Tek kişilik odada ücretli olarak kalan yaşlıların ücret statülerinde değişiklik
yapılmaz ancak çok kişilik servislerde kalmayı talep etmesi halinde, yaşlıdan dilekçesi alınarak uygun
yer olması durumunda çok kişilik odada kalabilmesi sağlanır. Tek kişilik odada kalıp, çok kişilik odaya
geçiş yapmak istemeyen ve aylık bakım ücretini ödemeyen yaşlı içinse 50. Madde, c bendi hükümleri
gereğince işlem yapılır.
f) Huzurevine ücretsiz kabul edildikten sonra ücretlerini ödeyecek kadar mal ve geliri bulunduğu
anlaşılanlar hakkında gerekli işlem uygulanmak üzere, konu Başkanlık Makamı’na intikal ettirilir.
Yaşlının gelir sahibi olduğu tarihten itibaren yapılan masraflar kendilerine ödettirilir ve bakım
ücretliye dönüştürülür. Kararı kabul etmeyenler ise Başkanlık onayı ile huzurevinden çıkartılırlar
ve tahakkuk yapılan borç haciz yoluyla yaşlıdan alınmak üzere hukuki süreç başlatılır.
g) Yaşlılardan, huzurevine ilk kabullerinde, kaldıkları oda ücretinin bir aylık tutarı kadar depozito
alınır. Herhangi bir nedenle huzurevinden ayrılmaları ve ölümleri halinde borçları varsa mahsup
edilerek kalanı iade edilir.
Ücret Tahsili
Madde 50-
Yaşlı aylık bakım ücretlerinin tahsiline dair unsurlar aşağıda maddelenmiştir.
a) Huzurevlerinde her mali yılda belediye meclisince tespit edilen ücretler üzerinden yaşlıların yatak ve
bakım masrafları her ayın ilk iş günü tahakkuk edilir. Oda ücret hesabına, oda değişikliklerinin yanı sıra
yaşlının odasında kullandığı elektrikli cihazlar ile refakatçi yemek ücreti de gün hesabına göre yansıtılır.
Yaşlılara verilecek tahakkuk fişi ile hali hazırdaki durumlarına göre ödeyecekleri oda ücreti kendilerine
tebliğ edilir.
b) Huzurevinde ücretli olarak kalmakta olan yaşlılar kendilerine tebliğ edilen aylık bakım ücretini tebliğ
tarihinden itibaren 30 gün içinde ödemek zorundadırlar. Vade tarihi geçmiş ödemeler için günlük
gecikme faizi uygulanır.
c) Kabul edilebilir bir mazeret göstermeksizin zamanında ücret yatırmayan yaşlıya takip eden ayın en
geç 15'ine kadar yazılı uyarı yapılarak 7 (yedi) gün içinde ödeme yapması istenir ve tahsili sağlanır.
Ödeme yapmamakta direnen ve son bir yıl içinde farklı tarihlerde 3 (üç) kez yazılı uyarı yapılan yaşlının
Başkanlık Onayı ile çıkışı yapılır.
d) Ücret tahsilatı sonrası yaşlının oda değişikliği ya da refakatçi ücreti gibi sebeplerle ortaya çıkan fark
tahakkukları takip eden ay yapılacak tahakkuk hesabına yansıtılır.
e) Huzurevine yeni giren yaşlının içinde bulunduğu ay için oda ücreti giriş tarihi itibariyle tahakkuk
ettirilir.
f) Yaşlı herhangi bir nedenle huzurevinden ayrıldığında veya ölümü halinde önceden ödenen odaya ait
ücret iade edilmez. Bir aydan fazla peşin olarak alınan diğer ücretler ise iade edilir. Peşin olarak yapılan
ödemelere, oda değişikliği, elektrikli cihaz adedi ve refakatçi ücreti gibi hesabı etkileyen unsurların
yansıması durumunda taraflar olası ücret farklarını kapatmakla yükümlü addedilir, fark tahakkukuk için
gerekli işlemler başlatılır.
g) Huzurevinden çıkış işlemi yapan yaşlının borcu, en son yaptığı ödeme tarihinden çıkış tarihine kadar
geçen süre esas alınarak tahakkuk ettirilir. Yaşlının vefatı ile ortaya çıkan bir borç söz konusuysa,
öncelikle yaşlının yüklenicisi konumundaki kişi ya da yakınları ile iletişim kurularak borcun tahsil
edilmesi talep edilir. Borcun tahsil edilememesi durumunda konu İcra Takip Şube Müdürlüğü'ne intikal
ettirilir.
Harçlık, Aylık, Giyim ve Tedavi Yardımı
Madde 51- Huzurevinde kalan ve hiçbir yerden geliri olmayan yaşlıların harçlık, giyecek ve tedavi
ihtiyaçları aşağıda belirtilen şekilde karşılanır.
a) Harçlık: 2022 Yaşlılık aylığından yararlansın ya da yararlanmasın, huzurevine ücretsiz statüde
kabulü yapılan tüm yaşlılara, sosyal inceleme raporlarına dayanılarak Huzurevi Müdürünün onayı ile
her yıl Bütçe Kanunları ile tespit edilen memur maaş katsayısının 300 gösterge rakamı ile çarpımı
sonucu bulunacak miktar kadar hiç bir kesinti yapılmaksızın netharçlık verilir.
1. Harçlıklar, Belediye Başkanlığınca ayrılan ödenekten huzurevi mutemedince hazırlanan bordroya
göre saymanlıktan alınarak imza karşılığında yaşlıya aylık olarak ödenir.
2. Harçlık verilmesine karar verilen yaşlıların harçlıkları, onay tarihini takip eden ilk
aydan itibaren ödenir.
b) Huzurevi Aylığı: Huzurevinde ücretsiz statüde kalan ve 65 yaşın altında olması sebebiyle
2022 Yaşlılık Aylığı almayan ya da huzurevinde kalması sebebiyle 2022 Yaşlılık Aylığı'nın kesildiği tespit
edilen ekonomik yoksunluk içerisindeki yaşlılara, sosyal inceleme raporlarına dayanılarak Huzurevi
Müdürünün onayı ile her yıl Bütçe Kanunları ile tespit edilen memur maaş katsayısının 1620 gösterge
rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar hiç bir kesinti yapılmaksızın net aylık verilir.
1. Aylıklar, Belediye Başkanlığınca ayrılan ödenekten huzurevi mutemedince hazırlanan bordroya göre
saymanlıktan alınarak imza karşılığında yaşlıya aylık olarak ödenir.
2. Aylık verilmesine karar verilen yaşlıların aylıkları, onay tarihini takip eden ilk aydan itibaren ödenir.
c) Giyim Yardımı: Huzurevinde, hiçbir yerden geliri olmayan yaşlıların ne şekilde giyecek yardımından
yararlanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili hususlarda aşağıdaki hükümler
çerçevesinde işlem yürütülür.
1. Huzurevinde kalan ve hiçbir yerden geliri olmayan yaşlılara verilecek giyecek eşyasının türü, miktarı
ve zaman aralıkları Yönetmeliğe ekli listede gösterilmiştir.
2. Giyecek yardımı ayni olarak verilir. Bu yardım karşılığında nakden bir ödemede bulunulmaz. Giyim
eşyası standart beden ölçülerine göre huzurevine satın alınır ya da huzurevi tarafından diktirilir.
Verilecek giyim eşyasının rengi, biçimi huzurevince tespit edilir.
3. Huzurevinin coğrafi durumu ve iklim şartları göz önüne alınarak kışlıklar en geç Eylül, yazlıklar en geç
Mayıs, mevsimle ilgili olmayanlar Mart ayında verilir. Huzurevine yeni girişte yukarıda belirtilen aylar
beklenmeden giyim eşyası verilir. Ancak giyim eşyasının verildiği tarih ile bu tip eşyanın genel olarak
verilmesi gereken tarih arasında kalan süre o eşya için tespit edilen kullanma süresinin 1/4 ünden az
ise, ilk giyim eşyası verilmesini takip eden genel dağıtımında ilgiliye giyim eşyası verilmez.
4. Her giyim eşyası için belirlenen kullanma süresi dolmadan yeni giyim eşyası verilmez.
Ancak giyim eşyasının elde olmayan nedenlerle kullanılamaz hale geldiği bir tutanakla tespit edildiği
takdirde, o giyim eşyasının veriliş tarihi beklenmeksizin yenisi verilebilir.
5. Giyim eşyaları Huzurevi Müdürlüğünce bir tutanakla yaşlıya teslim edilir.
6. Huzurevinde kalmakta iken diğer bir huzurevine nakledilen yaşlının nakil dosyasında kendisine
verilmiş olan eşyaların cinsi, miktarı ve tarihi belirtilir. Verilmiş olan giyim eşyalarından kullanma süresi
doluncaya kadar yenisi verilmez.
7. Kendisine teslim edilmiş bulunan giyim eşyasını sattığı tespit edilenlerden bu eşyanın tutarı
harçlıklardan kesilerek bir yıl giyim yardımından yararlandırılmaz.
8. Ek listede belirtilen eşyaların adetleri azami miktarlar olup uygulamada Huzurevi
Müdürlüğü, ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli gördüğü takdirde eşyaları verme yetkisine sahiptir.
d) Tedavi yardımı: Huzurevinde kalıp da hiçbir yerden geliri bulunmayan, genel sağlık sigortası
kapsamında olduğu tespit edilen yaşlıların Belediye Eşrefpaşa Hastanesinde ücretsiz bakılmaları
esastır. Ancak Eşrefpaşa Hastanesinde tedavisinin mümkün olmadığının tespit edilmesi halinde,
kamu kurum ve kuruluşlarına ait hastanelerde veya üniversite hastanelerinden birinde de tedavileri
yaptırılır. Bu yaşlıların her türlü tedavi, ilaç, ortez, protez vb. ihtiyaçları doktor raporuna istinaden
bütçeden ayrılan ödenekten karşılanır. Ayrıca yeşil karne ile bakılan ücretsiz yaşlıların hastane, ilaç,
ortez, protez vb. sağlık harcamalarından doğan katılım payları yine bütçeden ayrılan ödenekten
karşılanır.
İzin Durumu
Madde 52-Yaşlıların izin durumlarıyla ilgili uyulması gereken esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Günlük izinlerde yaşlılar huzurevi dışına alışveriş ve gezmeye gitmekte Sosyal Servis sorumlularını
haberdar etmek koşuluyla serbesttirler.
b) Yaşlılara normal olarak bir yılda süreli bir ay, toplam üç aydan fazla olmamak kaydıyla ayrılma izni
verilebilir.
c) Huzurevi Müdürlüğü’nce yukarıdaki esaslar dahilinde verilen izin süresi sonunda huzurevine
dönmeyen ve herhangi bir geçerli mazereti bulunmadığı tespit edilen yaşlıların, ücreti ödenmiş olsa
dahi, Başkanlık Onayı ile Huzurevinden ilişkileri kesilir.
Yaşlıların Tasarruf ve Kıymetli Eşyalarının Güvencesi
Madde 53-Yaşlıların tasarruf ve kıymetli eşyalarının güvence altına alınması aşağıdaki esaslar uyarınca
yerine getirilir:
a) Yaşlılar para, mücevher ve diğer kıymetli eşyalarını emanete vermek istediklerinde iki görevli
huzurunda tespit yapılır. İki nüsha halinde hazırlanan tutanak, Huzurevi Müdürünün onayına sunulur.
Tutanağın bir kopyası yaşlıya verilir, diğer kopyası Sosyal Serviste saklanır.
b) Yaşlıların tasarruflarının bankada saklanması ile ilgili olarak Huzurevi Müdürlüğünden yardım
talebinde bulunması halinde, o ildeki en yakın banka ile Huzurevi Müdürlüğü arasında protokol
yapılır. Protokol uyarınca, bankaca görevlendirilen kişi tarafından ödemenin bizzat yaşlıya huzurevinde
yapılması sağlanır.
Tıbbi Bakım Hizmetleri
Madde 54- Huzurevi yaşlıları, en az yılda bir defa genel muayeneden geçirilirler. Bu muayene
sonunda gereken bütün tedbirler alınır. Her yaşlı için ayrı olarak karteks sistemine göre sağlık fişi
tabiplerce doldurulur. Bu fiş her sağlık kontrolü sonunda düzenli bir şekilde işlenir ve izlenir.
Huzurevinde ücretli kalan yaşlıların giderleri kendilerince karşılanmak şartıyla, gerektiğinde istedikleri
bir hastanede tedavileri sağlanabilir. Huzurevinde yaşayan yaşlılar kendilerine özel doktor tutabilir ve
konsültasyon yaptırabilirler.
Psiko-Sosyal Hizmetler
Madde 55-Yaşlılara iyi bakım verilebilmesi için gerekli olan fiziki şartlar ve tıbbi tedavi imkanları
sağlamanın yanında psiko-sosyal uyumları yönünden zamanlarını değerlendirici faaliyetlere de yer
verilir.
Bu nedenle yaşlıları eğlendirici ve yaratıcı faaliyetlere yönlendirmek için programlar geliştirilir ve
katılmaları teşvik edilir. Yönlendirilecekleri faaliyetlerde, yaşlıların ihtiyaç ve ilgileri göz önüne alınarak
hiçbir yaşlı herhangi bir faaliyete katılmak için zorlanmaz. Yaşlıların özel günlerini kutlamalarına izin
verilir. Milli ve dini bayramlarda toplantılar düzenlenir. Toplumla ilişkilerinin canlı tutulmasına çalışılır.
Nöbet Hizmetleri
Madde 56-Huzurevinde milli ve dini bayramlarda, diğer tatil günlerinde ve geceleri hizmetin
sürekliliğini sağlamak amacı ile sosyal çalışmacı, psikolog, diyetisyen, hemşire ile idarenin uygun
göreceği personel nöbet tutar.
a) Nöbet tutmakla yükümlü olan personelin sayısı huzurevinin özelliği dikkate alınarak huzurevi
yönetimince belirlenir.
b) Hafta sonu ve diğer tatil günleri ile gece nöbeti tutanlara idarenin uygun göreceği günlerde
nöbet izni verilir.
c) Nöbetlerde hemşire bulundurulmasına özen gösterilir.
d) Bünyesinde yeterli teknik ve idari personel bulunan Huzurevlerinde yönetim, bu personeli sırayla
mesai dışında nöbete veya göreve davet edilebilir.
e) Dini ve milli bayram günleri veya sosyal faaliyetlerin düzenlendiği zamanlarda Huzurevi Müdürü
gerekli gördüğü personeli görevlendirebilir.
Nöbetçi Amirin Görev ve Yetkileri
Madde 57-Nöbetçiler, nöbet hizmetlerini aşağıdaki esaslara göre yürütürler.
a) Nöbetçi, mesai bitiminden sonra Müdür adına iş görmesi nedeni ile huzurevinin tüm yönetim
sorumluluğunu taşır.
b) Huzurevinin disiplini, temizlik ve düzeni ile yakından ilgilenir, görevlilerin çalışmalarını
düzenler ve görülen aksaklıkları önleyici tedbirler alır.
c) Huzurevinde günlük çalışma programının uygulanmasını sağlar.
d) Nöbet bitiminden sonra, nöbet raporunu düzenleyerek yönetime teslim eder.
e) Nöbetçi, nöbet süresi bitimine kadar ve nöbeti devretmeden nöbet mahallini terk edemez.
Beslenme
Madde 58-Beslenmenin niteliği ve yemek servisi ile ilgili hususlar aşağıda belirlendiği şekilde
uygulanır:
a) Huzurevinde tüm personele öğle yemeği, sürekli olarak huzurevinde kalanlara, nöbetçilere üç
öğün yemek ve vardiya uygulanan personelin çalışma süresine isabet eden öğünlerde yemek verilir.
Sürekli iaşeye tabi olan personelden izin, hastalık ve diğer sebeplerden bir günden fazla huzurevinden
ayrılmış bulunanların ayrıldıkları günlere ait istihkakları tabeladan çıkarılır.
b) Yaşlılara verilen üç öğün yemek ile çay ve süt ikramları verilir.
c) Sağlığı nedeniyle özel bir rejime tabi tutulması gerekmeyen yaşlılara normal iaşe sistemi uygulanır.
d) Huzurevinde, hastalıkları nedeni ile kendilerine özel rejim hazırlanması gerekenlere, tabibin
tavsiyelerine göre diyetisyen tarafından diyet hazırlanır.
e) Hastalığı olmayan yaşlılar, yemeklerini yemekhaneye giderek yerler. Hasta olan yaşlıların yemekleri
odalarına veya bağımsız bölümlerine götürülür. Kendi kendilerine yemek yiyemeyenlere görevlilerce
yardım edilir.
Satın Alma, Ayniyat, Depo ve Ambar Hizmetleri
Madde 59-Bu hizmetler, huzurevi için gerekli tüketim maddeleri, ilaç, yiyecek, yakacak, temizlik,
benzeri tıbbi ve sıhhi malzeme, demirbaş, döşeme ve cihazların satın alma, muayene ve tesellüm,
depolama, sarf işleri ile her çeşit onarım ve diğer mali işlerin mevcut kanun, tüzük, yönetmelik ve
kararname hükümlerine göre yapılmasını kapsar.
Satın Alma İşleri
Madde 60-Huzurevlerinde satın alma işleri Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ( Mal Alımları
Şube Müdürlüğü ve Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü ) tarafından yürütülür.
Depolama
Madde 61-Satın alınan maddelerin teknik şartnameye, diğer kuruluşlardan gelenlerin irsaliye
muhteviyatına uygun olmaları halinde 18.1.2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede
Yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek, birinci
nüshası Muhasebe Şube Müdürlüğü'ne, ikinci nüshası Taşınır Mal Kayıt Şube Müdürlüğü'ne verilir. Dip
koçanı da ithalat evrakı olarak depo ya da ambar memurluğunca saklanır. Ambar ya da depoya giren
her türlü malzeme, yiyecek, ilaç ve giyecek düzenli bir şekilde tasnif edilerek yerleştirilir.
Haşerattan, sıcak ve soğuktan korunma ve yangına karşı her türlü tedbir alınır.
Sayım Komisyonu
Madde 62-Huzurevlerinde Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre sayım yapmak üzere, her mali yıl
başında Belediye Satın Alma Müdürlüğünün tayin edeceği üç kişilik bir sayım komisyonu kurulur. Bu
komisyon, huzurevinde mevcut her türlü demirbaş malzeme ve mefruşat ile erzak ve sair maddelerin
sayımını yapar. Bu sayımda, mevcutların resmi kayıtlara göre fazlası, eksiği saptanır.
Bozulan, çürüyen, kırılan ve dökülenler nedenleri ile beraber bir tutanakta gösterilerek, noksanlar
Müdürlüğe bildirilir. Kullanılmayacak hale gelen eşya, malzeme, ilaç ve erzak hakkında usulüne göre
kayıt silme işlemi uygulanır.
Ambardan Erzak ve Malzeme Çıkarılması
Madde 63-Erzak, Taşınır Mal Yönetmeliğine ve aşağıdaki hükümlere göre ambardan çıkarılır:
a) Yaşlı ve personelin iaşesi için gerekli tüketim maddeleri günlük Taşınır İstek Belgesi ile ambardan
çıkarılır. Tüketim maddeleri günlük tabelası, kopyalı iki nüsha olarak düzenlenir. Kopyalı nüshası
müteselsil numaralanarak çıkış belgesi olarak kullanılır.
b) Günlük tabela, hazırlayan sorumluların imzasından sonra, Huzurevi Müdürünün onayına sunulur.
Erzak, ambar ve depo memuru diyetisyen ve aşçı huzurunda her gün saat 14.00’de ambardan
çıkarılarak aşçıya teslim edilir ve müştereken imzalanır. ile ilgili personel huzurunda çıkarılıp ilgiliye
teslim edilir.
c) Her iki nüshada da kullanılmayan haneler hazırlayan sorumlular tarafından kırmızı mürekkepli
kalemle kapatılır.
d) Ambardan çıkan ve ambara giren maddeler bilgisayar sistemi ile takip edilir.
e) Ambardan çıkacak diğer maddeler için kuruşlu çıkış belgesi tanzim edilir.
f) Servislerin ihtiyacı olan günlük ya da belirli sürede kullanılacak temizlik maddeleri, çeşit ve miktarı,
servis sorumlusu hemşire tarafından ihtiyaç belgesi halinde Müdürlüğe verilir. Tüketim maddelerinin
Taşınır İstek Belgesi ile ambardan çıkışı sağlanır. İstekte bulunan servis ya da birimlere dağıtılır.
g) Ambar ya da depolardan çıkacak diğer maddeler için de ihtiyacı olan servis ya da birimin istek
belgesi düzenleyerek yönetime vermesi ve bunun usulüne uygun çıkış işleminin yapılması gerekir.
Ayniyat İşleri
Madde 64-Devlet mallarının korunması, ihracı, başka sosyal hizmet kuruluşlarına nakil, kayıttan
düşme ve imhası Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
a) Satın alınan ya da başka kuruluşlardan gelerek teslim alınan mallar için, taşınır işlem fişi düzenlenir.
Bu makbuzların birinci nüshaları, satın alınan malların tahakkuk evrakına bağlanır.
b) Başka kuruluşlardan gelen mallar için ise; birinci nüsha malı gönderen kuruluşa, ikinci nüshaları
Muhasebe Şube Müdürlüğü'ne üçüncü nüsha Taşınır Mal Kayıt Şube Müdürlüğü'ne gönderilir.
Dip koçanları da ambarda evrakı müsbite olarak saklanır.
c) Servis ve bürolarda bulunan demirbaş eşya birer liste ile tespit edilerek, bulunduğu odanın duvarına
asılır. Bu listelere göre eşyanın kontrolü yapılır.
d) Demirbaş eşyadan kullanma ve diğer nedenlerle eskiyen veya tamir edilemeyecek kadar
bozulanların kayıttan düşülmesi ve imha işlemleri servislerce hazırlanan tutanaklara göre Taşınır
Mal Yönetmeliği hükümleri uyarınca Başkanlık Onayı ile yapılır.
e) Demirbaş eşya ve malzemeden kullanılmaz hale gelenler için Taşınır Mal Yönetmeliğinin 27. maddesi
doğrultusunda Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı hazırlanarak kayıtlardan düşüm işlemi yapılır.
Çamaşır Yıkama ve Ütü İşleri
Madde 65-Çamaşır işleri, kirli çamaşırların servislerden çamaşırhaneye gelişi, yıkanışı, kurutuluşu,
ütülenmesi, tasnifi, servislere dağıtılması ve depolama hizmetlerini kapsar.
Huzurevlerinde sağlanan ya da huzurevi terzihanesinde dikilen her türlü çamaşır, servis sorumlu
hemşiresine depo memuru tarafından zimmetle teslim edilir. Bu eşyaları servis sorumlu hemşiresi
takiple görevlidir.
Servis sorumlu hemşireleri kendilerine zimmet karşılığı teslim edilen eşyalardan ayniyat saymanına, bu
hizmetin işleyişinden de Müdüre karşı sorumludur. Servislerdeki kirli çamaşırlar çamaşırhaneye
gönderilir ve aynı miktar temiz çamaşır teslim alınır.
Çamaşırhaneye gelen kirlilerden yıpranmış, fakat onarımı mümkün olanlar zimmet ya da makbuzla
terzihaneye verilir. Kullanılmaz durum gelenler ayrı bir yerde toplanır. Zaman zaman sorumlu hemşire,
Huzurevi Müdürü ve çamaşırhane yetkilisi tarafından bunların tür ve miktarları tutanak ile belirlenerek
temizlik işlerinde kullanılmak üzere sorumlu hemşireye teslim edilir. İmha edilenler bir tutanakla
çamaşırhane zimmetinden düşürülür. Yerine verilecek yeni çamaşırlar da zimmete geçirilir. Yeni
açılacak servisler ihtiyaçları olan çamaşırları gerekli belgeleri düzenleyerek çamaşırhaneden alırlar.
Çamaşırhaneye yıkanmak üzere gönderilen çamaşırlardan enfekte olanlar ile kan, idrar, cerahat vb.
ifrazatlar bulaşık bulunanlar ve normal çamaşırlar, renkleri birbirinden farklı ve üzerinde servis
işareti bulunan ayrı torbalar içerisinde çamaşırhaneye teslim edilir.
Enfekte olanlar, dezenfeksiyon işlemine tabi tutulduktan sonra kan, idrar, cerahat vb. organik
madde ve ifrazatla bulaşık olanlar, temizleyici bir solüsyonda bırakılarak lekeleri giderilerek yıkanır. Bu
işlemden önce çamaşırhanede çalışan personelin el ve ayakları için korunma tedbiri alınır.
Personelin gömlekleri ve lüzum görülen diğer çamaşırları ayrı olarak yıkanır ve kolalanır. Bütün yaşlı
çamaşırları ütülenir ve muntazam katlanarak, varsa genel çamaşır deposuna yoksa dolaplarına
yerleştirilir.
Özel Bakım Bölümü
Madde 66-Ağır felçli, sakat ve yatalakların bakım ve korunmalarını sağlamak amacıyla,
Müdürlükçe özel bakım bölümleri kurulabilir. Bu bölümlerdeki hizmetler aşağıdaki esaslara göre
yürütülür:
a) Huzurevinde iken zaman içerisinde bedensel ve zihinsel yeteneklerini değişik derecelerde
yitirerek rehabilitasyona, sürekli ve özel bakıma ihtiyaç duyan yaşlılar hekimin kararı ile bu
bölümlere yerleştirilir.
b) Bu bölümlerde odalara havalandırma için aspiratör konulmasına, yatakların muşamba ile
kaplanıp pike serilmesine ve üzerine yatak çarşaflarının örtülmesine, sürekli su bulundurulmasına,
odaların karyolalar dışında tekerlekli iskemlelerin hareket edebileceği genişlik bırakacak şekilde
düzenlenmesine, banyo ve tuvaletlerde özel düzenleme yapılmasına özen gösterilmelidir.
c) Bu bölümlerde her on yaşlı için bir hemşire, her beş yaşlı için bir yaşlı bakıcısı görevlendirilir.
Bu personel belirli sürelerde diğer yaşlıların kaldığı bölümlerdeki personel ile değiştirilerek çalıştırılır.
Geçici ve Gündüzlü Bakım
Madde 67- Huzurevlerinde kapasite ve yer durum uygun olduğu taktirde geçici süreli yatılı veya
gündüzlü bakım için yaşlı kabul edilebilir. Bu diğer yaşlıların yanında yapılabileceği gibi huzurevi
müdürlüğü bünyesinde özel bir bölümde de yapılabilinir.
Bu hususla ilgili aşağıda belirlenen şartlara göre hizmet verilir.
a) Geçici ve gündüzlü bakımdan yararlanmak isteyen yaşlıların kabullerinde İ.B.B Huzurevleri
Yönetmeliğinin ilgili maddelerinin mevcut hükümleri uygulanır. Ancak alzheimmer hastası olup birinci
evrede bulunan ve hafif demanslı yaşlılarda özbakım becerilerini kaybetmemiş olma koşulu ile giriş
aşamasında istenilecek sağlık kurulu raporunda “Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına
engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı bulunmamak” şartı aranmaz.
b) Geçici ve gündüzlü bakımdan yararlanmakta olan yaşlılar huzurevinde kaldıkları süre içinde
mevcut kurallara uyarlar.
c) Geçici ve gündüzlü bakımdan yararlanan yaşlılar huzurevinde kalan diğer yaşlıların yararlandığı
tüm hizmetlerden yararlanırlar.
d) Gündüzlü bakım hizmeti verilenlerin ulaşımlarının yaşlı ya da yakınları tarafından sağlanması
esastır.
e) Geçici süre içinde kalan yaşlılar kaldığı odanın ücretini, gündüz bakımından yararlanan yaşlılar ise
özel bakım bölümü ücretinin %75'i kadarını öderler.
YEDİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Madde 68- Huzurevinde kalan yaşlılar bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar. Yaşlının
uyması gereken kurallar, huzurevi müdürlüğünce bu Yönetmelik çerçevesinde yayımlanan emir ve
talimatlarla düzenlenir. Huzurevinin özelliklerine göre düzenlenen yaşlı odaları ve diğer bölümlerden
yararlanması konusunda uyulması gereken müşterek hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Yaşlı odaları tek kişilik veya iki, üç, dört kişilik olabilir. Evli yaşlıların kalması için ayrıca
daire ya da odalar düzenlenebilir.
b) Genel olarak odalar Huzurevi yönetimince döşenir. Arzu edenler, Huzurevi Müdürünün
onayını alarak, bu odaları kendi eşyaları ile döşeyebilirler.
c) Yaşlıların odalarında ateşli silah, kimyasal madde ve tehlikeli görülen aletleri bulundurmaları
yasaktır. Yaşlıların odalarında, dolaplarında ateşli silahlar, tehlikeli görülen aletler bulunması
halinde idarece el konarak bir komisyon huzurunda imha edilir ya da adli mercilere bildirilir.
d) Huzurevlerinde kadınlarla erkekler ayrı katlarda ya da aynı katlarda ayrı bölümlere yerleştirilir.
Oturma odaları, yemekhaneler, kitaplık, iş atölyeleri ve bahçelerden yaşlılar ortaklaşa yararlanırlar.
e) Yaşlılar kedi, köpek, maymun vb. hayvanları huzurevinde besleyemezler, Huzurevine ait olan kuş
kafesleri ve akvaryumlar Huzurevi Müdürlüğünün uygun gördüğü yerlerde korunurlar.
f) Yaşlılar sabah kahvaltılarına, yemeğe, dinlenme salonları ve bahçeye giyimli olarak giderler. Huzurevi
içinde pijama ve sabahlık gibi giysilerle dolaşamazlar.
g) Yönetimce belirlenen kahvaltı, yemek ve çay saatlerine yaşlıların uyması zorunludur.
h) Ücretli yaşlıların alt bezi masrafları kendilerince ya da yakınlarınca sağlanır.
i) Yaşlılar katlarda bulunan yaşlı mutfaklarından yararlanırlar. Odalarında gazocağı, tüpgaz, elektrik
ocağı vb. ısıtıcıları kullanmaları yasaktır.
j) Yaşlıların huzurevi eşyalarına zarar vermeleri halinde zarar ve ziyan kendilerinden tanzim ettirilir.
k) Yaşlı, personelle ve diğer yaşlılarla para alışverişinde bulunamaz.
l) Huzurevinde katlarda ev tipi çamaşır makineleri varsa, arzu eden yaşlılar kendi çamaşırlarını
yıkayabilirler. Yaşlıların özel çamaşır makineleri yönetimce uygun görülecek bir yere konularak
ortaklaşa kullanmaları sağlanır.
Ziyaretçiler
Madde 69- Yaşlılar huzurevinin düzenini bozmayacak şekilde ziyaretçi kabul edebilirler.
a) Yaşlı yakınları saat 21:00'den sonra yaşlıların yaşadıkları bölümlere ve odalara kabul edilmez, bu
saatten sonra olası acil durumlarda Müdürlüğün belirlediği bölümlerde görüşme yapılabilir.
b) Huzurevine yapılacak toplu ziyaretler için Sosyal Servisten randevu alınmalı ve dilekçe ile
başvurulmalıdır.
c) Genel ve toplu ziyaretler azami olarak üç saattir.
d) Müdürlük tarafından ziyaret ve ziyaretçilerle ilgili yapılacak talimat ve düzenlemeye uygun hareket
edilmesi esastır.
Yaşlı Özel Yardımcıları
Madde 70- Yaşlı gereksinim duyması ve istemesi, saptadığı ya da saptanan ücreti ödemeyi kabul
etmesi, sigorta işlemlerini eksiksiz yerine getirmeyi taahhüt etmesi ve yönetimin de uygun görmesi
durumunda, bakım ve hizmetine katkıda bulunmak üzere yardımcı çalıştırabilir. Bu kişiler huzurevi
personelinin uyduğu kurallara uyarlar ve gerektiğinge görevlilerce verilen görevleri yaparlar.
Yaşlı, özel bakıcıları için refakatçi ücreti olarak en düşük oda ücretinin yarısını Gelir Müdürlüğü
veznesine öder.
Refakatçiler
Madde 71- Yaşlıların hastalığı ve hekimin raporlaması halinde arzu eden kimseler yönetimce
gerekli görülürse refakatçi olarak yaşlıların yanında kalabilirler. Refakatçiye portatif yatak verilir
ve yemekten yararlandırılır. Refakatçi huzurevinde kaldığı süre içersinde en düşük oda ücretinin yarısını
öder. Refakatçinin huzurevinde kalış süresi yönetimce tespit edilir.
Vaka Tartışma ve Değerlendirme
Madde 72- Huzurevlerinde ayda bir ya da ihtiyaç duyulan zamanlarda Vak’a Tartışma ve
Değerlendirme toplantıları yapılır. Müdür, Müdürün bulunmadığı zamanlarda vekilinin yönetiminde
yapılacak bu toplantılara sosyal hizmet uzmanı, tabip, psikolog, diyetisyen, hemşire ve uygun görülecek
diğer personel katılır.
Toplantılarda çeşitli davranış bozuklukları gösterip, psiko-sosyal sorunları nedeni ile huzurevine
uyum gösteremeyen yaşlıların durumları ayrıntılı şekilde ele alınarak, sorunların çözümüne ilişkin
tartışmalar yapılır. Tartışılan vak’alar rapor haline getirilerek serviste saklanır.
Araştırma, İnceleme, İstatistik
Madde 73- Müdürlükçe geliştirilen standart formlar uygulanarak istatistiki bilgiler geliştirilir. Bu
bilgiler Belediye Başkanlığına ulaştırılır.
Mesleki uygulamalar ve vak’a çalışmalarının yanı sıra her huzurevinde yaşlılar ile ilgili inceleme
ve araştırmalar yapılır. Uygun görülenler imkânlar ölçüsünde gizlilik prensibine sadık kalınarak
yayınlanabilir.
İkram
Madde 74-Huzurevinde düzenlenecek sosyal faaliyetlerde ikram gerektiren yiyeceklerin cins ve
miktarı Huzurevi Müdürünün tespiti ile günlük iaşe ve tabela cetveline geçirilerek sipariş verilir,
görevlendirilecek personel tarafından en iyi şekilde ikram sağlanır.
Kıyafet
Madde 75-Huzurevi personelinin Devlet Memurları Kıyafet Yönetmeliği esas alınarak hizmetin
gereklerine uygun olarak giyinmeleri sağlanır.
Huzurevinde Sürekli İkamet
Madde 76-Hizmetin daha iyi yürütülmesini sağlamak bakımından idarece gerekli görülen personelin
huzurevinin şartları göz önünde bulundurularak Başkanlığın onayı ile sürekli ikametlerine izin verilir.
Bağışlar
Madde 77-Huzurevine yapılacak ayni bağışlar Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 16. maddesine göre,
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi tarafından Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır.
Bağış ve yardım yolu ile edinilen taşınırların giriş işlemlerinde;
a) Değeri belli olmayan veya bedeli belirtir faturası bulunmayanların değeri, Harcama Yetkilisinin onayı
ile kurulan, Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinin de katıldığı ve en az üç kişiden
oluşan değer tespit komisyonu tarafından tespit edilen bedel üzerinden,
b) Değeri belli olanlar bu değer üzerinden, faturası bulunanlar ise fatura bedeli üzerinden Taşınır İşlem
Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır. Taşınır İşlem Fişi dört nüsha düzenlenir. Birinci nüsha bağış yapana
verilir, ikinci nüsha Muhasebe Şube Müdürlüğüne, üçüncü nüsha Taşınır Mal Kayıt ve Takip Şube
Müdürlüğüne gönderilir, dördüncü nüsha dosyalanır.
Yaşlılara verileceklerin, sosyal servisçe dağıtımı yapılır.
Nakdi bağışlar ise katma bütçeye gelir kaydedilmek üzere, bağış sahibinden dilekçe alınmak suretiyle
başkanlık onayı alınarak Hesap İşleri Şube Müdürlüğü veznesine yatırılır.
SEKİZİNCİ KISIM
Son Hükümler
Uygulama
Madde 78- (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda, yürürlükteki ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 79- (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 sayılı Kanun
uyarınca mahalli bir gazetede yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 80 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
İzmir Büyük Belediyesi Huzurevleri Yönetmeliği– İzmir / 11.08.2014
Download

Huzurevi Yönetmeliği - İzmir Büyükşehir Belediyesi