,
YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ
BELGELER
FİRMA ADI
1
2
3
4
5
6
7
8
Evet
Ruhsat talep dilekçesi (7.Bölüm madde 85/1)
Tapu Kayıt Örneği veya Arsa Tahsis sözleşmesi (7.Bölüm mad.85/2-a)
Genel ve Özel taahhütname(7.Bölüm madde 85)
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Kararı.(İl Çevre ve Orman Müd.’den talep
edilecektir.7.Bölüm madde 85/2-a )
Jeolojik etüt raporu, Zemin etüt raporu (7.Bölüm madde 85/2-a)
Sığınak Raporu (Edirne Oganize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından verilecektir.)
Yapı Ruhsatı Hizmet Bedeli Ödeme dekontu (Halk Bank.Edirne Mer.Şb.16000029 nolu
hesaba ödenecek.(7.Bölüm madde 85)
Projeler 4 takım(ilgili meslek odalarından onaylı)(7.Bölüm madde 85)
a. Mimari Proje
b. Mimari Tus
c.
(yapı denetim)
Statik Proje
d. Statik Tus
(yapı denetim)
e. Elektrik Proje
f.
Elektrik Tus
(yapı denetim)
g. Harita Aplikasyon Krokisi
h. Harita Tus
ı.
j.
9
(yapı denetim)
Mekanik Tesisat Projesi
(Atıksu önarıtma veya foseptik , yangın tesisatı)
Mekanik Tesisat Tus (yapı denetim)
Mal sahibi müteahhitliği üstleniyorsa;
a. Tic.odasi kaydı
b. Vergi levhası
c.
Ticaret sicil gazetesi
d. Yapı sahibinin ikametgah belgesi
10
Müteahhitliği başkası üstleniyorsa:
a. Yapı sahibi ile yapılan sözleşme
b. Vergi levhası
c.
Tic.odası kaydı
d. İşyerine ait sigorta sicil numarası
e. Yapı Müteahhitlik yetki belgesi
11
Doküman No:1
Sayfa:1/1
Şantiye şefinin;
a. Yapı sahibi ile şantiye şefi arasında yapılan sözleşme
b. Sigorta sicil numarası
Hayır
c.
12
Bağlı olduğu meslek odası tarafından düzenlenen sicil durum belgesi
Yapı Denetim Firmasının;
a. Yapı sahibi ile yapı denetim arasında yapılan sözleşme
b. Yapı denetim taahhütnamesi
Denetçi mimar ve mühendislerin T.C Kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi
ve denetçi belgeleri
d. Yapı denetim firması izin belgesi noter tasdikli sureti
c.
e. Yapıya ilişkin bilgi (YİBF) formu
Yapı denetim kuruluşu olarak imza atacak yetkilinin; yetki belgesi, imza sirküsü ve
T.Ckimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi
g. Sözleşme Damga vergisi %0,825) Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
f.
h. Proje kontrol formu
13
14
15
16
17
Proje müellifleri Proje tahütnamesi, , Proje sicil durum belgesi,
Statik proje müellifinin jeoloji raporunda imza ve kaşesi bulunacaktır.
Enerji müsade belgesi (EOSB den alınacaktır.)
Otopark alanı hesaplanıp vaziyet planında gösterilecektir.
Parselde inşaata başlarken firmaya ait ruhsat ve yapı denetim tabelası
Not: 4562 Sayılı OSB Kanunu ve Yönetmeliği ile 3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Hazırlanmıştır.
Download

yapı ruhsatı için gerekli belgeler