T.C.
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-154566
Sayı :86555309-821/J32#
¿0/01/2014
Konu : “Epilepsi ve Ben” Temalı
Resim Yarışması
........................................................MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 18/12/2013 tarih
ve 88013337/821.05/3886140 sayılı yazıları ekinde gelen Türk Epilepsi Savaş Demeğinin Resim
yarışması ile ilgili yazıları müdürlüğümüz Web sayfasında yayınlanmıştır.
Bilgilerinizi, yazının ilgili sayfadan indirilerek iş ve işlemlerin yazı doğrultusunda yapılmasını rica
ederim.
Mustafa ÖZEI
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim $b.Md
Ek: Yazı ( 6 Sayfa)
DAĞITIM : Tüm Okul Müdürlüklerine
A«*İTf^
TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı : 88013337/821.05/3886140
18/12/2013
Konu: "Epilepsi ve Ben" Temalı
Resim Yarışması
.............................VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
: Türk Epilepsi Savaş Derneği’nin 09.12.2013 tarihli yazısı.
Türk Epilepsi Savaş Derneği’nin 6-11 ve 12-16 yaş aralığında sara hastalığı bulunan
çocukların katılabileceği “Epilepsi ve Ben” temalı Türkiye geneli resim yarışması
düzenlemek istediklerine ilişkin ilgi yazısı incelenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli
Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, duyurusu ve denetimi il milli eğitim
müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere söz konusu etkinliğin düzenlenmesi uygun
görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Mustafa KOÇ
Bakan a.
Genel Müdür
EK : İlgi yazılar (5 sayfa)
DAĞITIM :
Gereği:
B Planı
Bilgi:
Türk Epilepsi Savaş Derneği
Bu b elge, 5 0 7 0 sayılı E le k tro n ik İm za K an u n u n u n 5 inci m ad d esi g e re ğ in c e güvenli elek tro n ik im za ile im z a la n m ıştır
E vrak teyidi h ttp ://e v rak so rg u .m e b .g o v .tr ad resin d en 6 c 9 2 -3 b 4 6 -3 6 4 I-9 5 c 1-0089 k o d u ile y ap ılab ilir.
K onya Y o lu /T .O k u lla r/A N K A R A
E lek tro n ik Ağ: w w w .m eb .g o v .tr
A yrıntılı bilgi için: Y aşar Ş A H İN (U z. Ö ğ re tm e n )
Tel: (0 312) 2 9 6 9 4 4 0
y e g itc k @ m e b .g o v .tr
F aks: (0 312) 2 2 38736
09 Araiık 2013
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilikler ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne
Ankara
Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından ve Genel Müdürlüğünüz koordinasyonunda
"Epilepsi ve Ben" temalı resim yarışmasını düzenleyerek, epilepsi hastalığı (sara hastalığı)
bulunan çocukların kendilerini ifade etmesine olanak yaratmayı ve epilepsiden etkilenen
bireyleri ve aileleri birleştirmeyi amaçlamaktayız. Bu amaçla hazırladığınız yarışma başvuru
formu ve duyuru afişi örneği ekte gönderilmektedir. Yarışmaya sadece epilepsi hastalığı (sara
hastalığı) bulunan ve 6-11 yaş ile 12-16 yaş aralığında olan çocuklar katılabilmektedir.
Teklifimizin uygun görülmesi halinde, gerekli makam izinlerinin alınması ve
yarışmanın duyurulması konularında gereğini arz ederim.
Banu Arabacıoğlu
Türk Epilepsi Savaş Derneği adına
tanburî ali efendi sokağı, no:15 34337 etiler, İstanbul
t:+90 212 707 58 00 / f:+90 212 324 55 56
EKLER:
1. Şartname
2. Ödüllü resim yarışması başvuru formu
3. Afiş örneği
KUR-PRM-02B017-12201Î
ÖDÜLLÜ RESİM YARIŞMASI
Yarışmanın konusu ve amacı
MADDE 1; (1) 6-11 yaş ve 12-16 yaş epilepsi hastası (sara hastası) öğrencilerine yönelik
düzenlenen, teması "Epilepsi ve Ben 2014" olan ödüllü resim yarışmasındaki amaç, epilepsi hastalığı
(sara hastalığı) bulunan çocukların kendilerini ifade etmesine olanak yaratmak ve epilepsiden
etkilenen bireyleri ve aileleri birleştirmektir.
Yarışmaya katılım:
MADDE 2: (1) Yarışmaya Mitli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullardaki epilepsi
hastalığı {sara hastalığı) bulunan ve yaşları 6-11 ile 12-16 olan öğrenciler katılabilir.
Yarışmaya katılacak eserlerde aranan şartlar:
MADDE 3: (1) Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Yarışmaya gönderilecek resimlerde resim tekniği serbesttir. (Sulu boya, yağlı veya kuru
pastel boya, yağlı boya, karışık, vb.)
b) Resimlerin daha önce bir başka yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül
almamış ve herhangi bir yayın organında yer almamış olması gerekir.
c) Resmin herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve resme yapıştırılmış resimler yer
alamaz.
d) Yarışmaya gönderilecek resimlerin ön yüzüne öğrenci veya okulun ilgili kişisel bilgileri
yazılamaz.
e) Yarışmaya gönderilecek resimler, kağıt ya da tuvalin kısa kenarı 25 cm'den kısa
olmamalıdır. Resimleri çerçevelemeyiniz.
f) Yarışmaya gönderilen resmin arka sayfasına ve paspartunun üzerine öğrencinin ve okulun
iletişim bilgilerini içeren "Yarışma Başvuru Formu" yapıştırılır, www.epilepsiveben.net
adresinden ulaşabilirler.
(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan resimler değerlendirmeye alınmaz.
Telif hakkı
MADDE 4: (1) Derece alsın veya almasın tüm eserler (resimler) Türk Epilepsi ile Savaş
Derneğinin yürüttüğü etkinliklerde kullanılabilir. Bunun için resim sahibine herhangi bir telif
ücreti ödenmez.
(2) Yarışmaya katılan eserler (resimler) sahibine geri gönderilemez. Resim sahibinin hakkı saklı
kalmak kaydıyla, resmin tüm imtiyazı Türk Epilepsi ile Savaş Derneğine aittir. Yarışmaya
katılan öğrenciler bu şartları kabul etmiş sayılır.
Başvuru elemeler ve eserlerin değerlendirilmesi
MADDE 5: (1) Başvuru, eleme ve değerlendirmede aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır.
a) Eserlerin gönderileceği adres, Cortex iletişim tanburi ali efendi sokağı, no: 15, 34337
Etiler, İstanbul'dur.
b) Eserle önce şartnameye göre incelenir ve değerlendirilir. Şartnameye uymayan resimler
elenir, şartnameye uyan ancak bilgileri eksik olan başvurular için yarışmacılara ulaşılıp
eksik bilgiler tamamlanmaya çalışılır.
c) Mayıs 2014 tarihinde tüm eserler değerlendirme komitesi tarafından incelenerek, önce 611 sonra 12-16 olmak üzere her kategorinin en iyi 3 (üç) resmi belirlenecektir.
Başvuru ve değerlendirilme
MADDE 6: (1) İli temsil edebilecek şartname esaslarına uygun eserlerin Türk Epilepsi ile Savaş
Derneği'he gönderilmesi için sön başvuru tarihi 30 Nisan 2014 olup, belirtilen tarihten sonra
gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Değerlendirme komisyonu
MADDE 7: (i) Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından oluşturulacak Değerlendirme
Komisyonu tarafından 6-11 kategorisi ve 12-16 kategorisi olarak iki şekilde eleme yapılır.
Ödüller ve ödül töreni
MADDE 8: (1) Resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler verilecek Ödüller aşağıdaki
şekildedir.
6-11 Yaş Grubu;
a) Birincilik: 2500 TL
b) ikincilik: 2000 TL
c) Üçüncülük: 1500 TL
12-16 Yaş Grubu;
a) Birincilik: 2500 TL
b) İkincilik: 2000 TL
c) Üçüncülük: 1500 TL
(2) Ödüller, 15-19 Mayıs tarihlerinde Fethiye'de Lykia World Hotel'de düzenlenecek olan 9.
Ulusal Epilepsi Kongresinde verilecek.
(3)Ödül törenine davet edilen öğrenciler ile velisinin şehirlerarası ulaşım giderleri (Uçak,
otobüs, tren, transfer) Türk Epilepsi İle Savaş Demeği tarafından karşılanır.
epsi ve Ben Resim Yarışması Başvuru Formu
“Epilepsi ve Ben” resim yarışması, çocuk: epilepsi hastalarına sosyal destek sunmak amacıyla Türk Epilepsi ile Savaş Derneği
tarafından organize edilmekte, UCB Pharma A.Ş.’nin sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir, Yarışmanın amacı, epilepsi
konusunda farkmdaiığı artırmak, epilepsisi olan çocukların kendilerini ifade etmesine olanak yaratmak ve epilepsiden etkilenen
bireyleri ve aileleri birleştirmektir.
Kimler katılabilir: Yarışmaya, epilepsisi bulunan 16 yaş altındaki çocuklar katılabilir.
Tarih:....... j ........ j .............
Eserin a d ı:................. .......... ............................. ......... ......(doldurulması zorunlu değildir)
Lütfen bu formu doldurup, eseriniz ile birlikte gönderiniz. Eserinizin arkasına ayrıca, adınızı, soyadınızı, adresinizi ve doktorunuzun
adını ve soyadını da yazınız.
Yarışmaya katılan kişinin:
A d ı............................................................. ...................... Soyad ı........... :...................................................................
Y a ş ı................ Okuduğu O kul........................................ ................................. .........................
Sınıfı
Adresi........................................... ......... ................. ............................................. ....................
Posta K o d u ............................ ........................ ................ Şe h ir................................................
Telefon Num arası.......................................................... (Lütfen şehir alan kodunuzu da ekleyin)
Ebeveyninin ya da gözetmeninin:
A dı........................................................................... ..... . Soyad ı.
Adresi....................................................... ................................ ....
Posta K o d u ...................................................................... Ş e h ir........................................... .
Telefon Num arası........................................................... (Lütfen şehir alan kodunuzu da ekleyin)
Hekiminin:
Adı Soyad ı.................................................................................................................................
Katılımcı kategorisi:
□ 6-11 yaş
□ 12-16 yaş
Resmin türü:
□ Sulu Boya
İD Yağlı veya kuru pastel
□ Yağlı boya
□ Kanşık
Boyutlar: Kağıt ya da tuvalin kısa kenarı 25 cm'den kısa olmamalıdır. Resimleri çerçevelemeyiniz. Bu işlem, sergiden önce
yarışma koordinasyon merkezi tarafından yapılabilir.
Katılımcıların kişisel bilgileri, sadece yarışma yöneticileri tarafından kullanılacaktır. Katılımcının eseri, sergi, kitap, takvim vb. için
seçilirse, sadece katılımcının adı ve soyadı ve eserin başlığı ite bittikte. kullanılacaktır. Ödül kazanan eserler basında yer alabilir.
Bu formu doldurarak, aşağıda belirtilenlere onay veriyorum:
♦“Epilepsi ve Ben" Resim Yanşması'na katılmak istiyonım.
• Gönderdiğim resim, bana ait orijinal bir eserdir. Bu resim, telif hakkı ya da ticari markaya tabi değildir.
* Resmimin sergilenmesi, yarışma katalogunda yer alması ya da yarışma ile ilgili diğer basılı malzemeler ve internette adım ve
soyadım ile birlikte kullanılması için ûnay veriyorum.
* Verdiğim iletişim bilgilerinin, proje koordinasyon merkezi tarafından benimle iletişim kurmak için kullanılabileceğini biliyorum.
Ebeveyninin ya da gözetmeninin:
Adı Soyadı ............... ..................
İm zası.
Eserler, 30 Nisan 2014 tarihine kadar, cortex iletişim, Tanburi Ali Efendi Sokağı No:15 34337 Etiler/İstanbul adresine gönderilmelidir.
Değerlendirme Jüri tarafından yapılacaktır.
İMZALANMIŞ ve TAM OLARAK DOLDURULMUŞ BAŞVURULAR YARIŞMAYA KABUL ED İLECEKTİR.
Bu resim yarışması çocuk epilepsi hastalarına sosyal destek sunmak amacıyla Türk Epilepsi ite Savaş Demeği tarafından organize edilmekte, UCB Pharma
A.Ş, nin sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir. Resimlerin değerlendirmesi ve ödül alacak adayların belirlenmesi Türk Epilepsi ile Savaş Demeği'nin
koordinasyonunda olup. U C B Pharma A.Ş.'den bağımsızdır. Katılımcı ve kişisel bilgiler yarışma haricinde başka bir alanda kullanılmayacaktır.
Ö D Ü LLE® *
•■
6-1 ı yaş ve 12“ 16 yaş kategorilerindeverilecek ödüller:
.2000TL3-’IÜködülü 1500 !L
„
'1
"v r
-:..'J' '.,
l' '*
BAŞVURUF0RMU5tRWEDETAYLAR
..'
............
wv\»w.turk©pil^38j.org.tt;, www.ucfe.coni.tr,www.epilepsiVeben.net. cortex iletişim
*'
SON KATILIM TARİHİ 30 NİSAN 2014
sam
KONÜ
Epilepsi ve Ben
lİII» y ftS â lliM I» İa S iiW ^ ^
M
TEKNİK BİLGİLER
BOYUTLAR
•/""" »>nı
KATEGORİ
c v ıv n ı
Sulu, boya, yağlı veya kürü " Kağıt ya da tuvalin kısa
6-11 yaş ve 12-16 yaş
pastel, yağlı boya, kanşık
kenarı 25 çm‘den,kısa
epilepsi hastaları
^ îm a lıd iT
*
f&liottâicp
;.................. :
Download

"epilepsi ve ben" temalı resim yarışması