GİRİŞİMCİLİK
Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com
DERS
ÜNİTE
KONU
:GİRİŞİMCİLİK
: 3-Bir İş Fikrinin Projeye ve Yatırıma Dönüştürülmesi
: İş Fikri Kavramı
Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com
Başarılı olmak isteyen girişimcilerin elindeki en önemli
kaynak, iyi bir iş fikridir. Yeni bir iş kurma fikri, yeni bir
hizmet veya ürün üretme fikrine dayanır.
İyi girişimciler çevrelerini inceleyip gördükleri
eksiklikleri fırsatlara dönüştürerek iş fikrine çevirirler.
İyi bir iş fikri oluşturmanın en önemli ilk adımı, yeni fırsatlara
ilişkin gelişmeleri yakından izlemektir. gelişmeler, bazı
kaynaklardan öğrenilebilir. Bunlar; yeni gelişmelerin yer aldığı
dergiler, ticari gazeteler, üniversiteler, işletmeler, patent kurumu
yada çeşitli kamu kuruluşlarının yayınları olabilir.
İş fikrinin en temel özelliği;
– insan ihtiyaçlarını karşılayabilir olması,
– Uzun vadeli yatırıma dönüştürülebilir olması
girişimci bu özelliklerini de göz önüne
almalıdır.
Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com
İş fikri bulabilmenin başka yolları da vardır. Bunlar;
• Girişimci adayı yeni bir fikir geliştirir (kendi kendine)
• Başka bir girişimcinin fikrini model alabilir veya değiştirerek
kullanabilir
• Başka birisinden fikri satın alabilir
İş fikrini;
Fayda, atılım ve yenilik de
ortaya çıkarabilir.
Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com
Ölçme ve değerlendirme
• İş fikri nedir?
• Değişik fırsatlara ilişkin gelişmeleri öğrenme
kaynakları nelerdir?
• İş fikrinin en temel özelliği nedir?
Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com
DERS
ÜNİTE
KONU
:GİRİŞİMCİLİK
: 3-Bir İş Fikrinin Projeye ve Yatırıma Dönüştürülmesi
: Proje Kavramı
Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com
Proje
Bir fikrin, bir düşüncenin tasarlanıp şekillenmesi, yazıya veya şekle
dönüşmesi durumudur.
Önceden belirlenmiş bir bir süre içerisinde değişim yaratmayı
hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması
sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır.
Proje süreci, proje fikrinin ortaya çıkışıyla başlayan ve bu fikrin kâğıda dökülmesi,
geliştirilmesi, yürütülmesi, tamamlanması ve değerlendirilmesinin ardından yeni
proje fikirlerinin üretilmesine kadarki süreçleri içerir.
Projeler, belli kurumlara sunulurken bilimsel şartlara uyması gerekmektedir.
Projelerde maliyet ve kalite ilgili bilgilerin mutlaka bulunması gerekir
Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com
Kanal İstanbul projesi
Genel olarak projeler;
• Yenilikçi bilimsel ve yarar sağlayıcı olmalıdır.
• Sorunun tanımı, projenin amacı ve nasıl uygulanacağı belirtilmelidir.
• Hazırlayana ait özgün bir fikir ve eser olmalıdır.
• Uygulanabilir ve gelir elde edici olması tercih edilmelidir
• Sonuçlara nasıl ulaşılacağı bilimsel olarak anlatılmalıdır.
• İnsanlar için yarar sağlayacak ve yatırımcıya gelir getirecek özellikte
olmalıdır.
Bursa Hızlı tren
projesi
Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com
Ölçme değerlendirme
• Proje nedir?
• Sizce ülkemizde şu an konuşulan en popüler
proje nedir?
• Bursa şehrimizin ön plana çıkan projeleri
nelerdir?
• Proje aşamaları nelerdir?
• Projelerin taşıması gereken özellikler nelerdir?
Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com
Bazı Kavramlar
Proje: Bir fikrin, bir düşüncenin tasarlanıp, yazıya veya şekle dönüşmesi
durumudur.
Plan:Bir düşünceyi, bir işi ve tasarıyı sonuçlandırmak için önceden belirtilen
hususların çizgi, resim veya yazı ile gösterilmesi.
Fizibilite:Yatırımlar yapılmadan önce fikrin, ekonomik, teknik, finansal,
yasal ve örgütsel açıdan uygun olup olmadığını belirlemeye yarayan araştırmalara
fizibilite etüdü denir.
Program:Yapılacak bir işin bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren
tasarı.
Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com
DERS
ÜNİTE
KONU
:GİRİŞİMCİLİK
: 3-Bir İş Fikrinin Projeye ve Yatırıma Dönüştürülmesi
: Fizibilite
Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com
Fizibilite Çalışması (Etüd)
İşletmeler kurulmadan önce yatırım fikrinin; ekonomik, teknik, finansal, yasal ve
örgütsel açıdan uygun olup olmadığını belirlemeye yarayan araştırmalara fizibilite
etüdü denir.
İşletmelerin kurulması ayrıntılı ve çok yönlü çalışmalar gerektirir. Bu çalışmaların
ekonomik, teknik, finansal, örgütsel ve hukuki yönleri vardır. Küçük bir işletme açmak
isteyen girişimci bile birtakım çalışma ve araştırmalar yapar. O çevrede oturan aile
sayısı, ihtiyaçları, gelir düzeyleri, mevcut bakkal dükkanları vb yerler araştırılır. Oradaki
çeşitli esnafa danışılarak çeşitli bilgiler alınır. İşin daha büyük olması durumunda (örn
bir Motor fabrikası) kuruluşla ilgili çalışmalar birkaç hafta veya birkaç ay yerine birkaç
yıla çıkabilir. Çok sayıda değişik konularda uzmanlaşmış kalifiyeli elemanlarla koordineli
bir çalışma yapılması gerekir.
Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com
Fizibilite etüdünün yapılış amaçları:
• İşletmenin hangi büyüklükte ve nerede kurulacağına karar vermek.
• Yatırımın finansal yükünü ortaya çıkarmak
• Teşvik kredisi, yatırım indirimi ve döviz tahsisi gibi devletin sağladığı imkanlardan
yararlanıp yararlanılmayacağı belirlemek
• Projenin gerçekleşmesi, kuruluşu, işleyişi sırasında ortaya çıkacak güçlükleri önceden
tahmin ederek gerekli tedbirleri almak.
Fizibilite Etüdünün Aşamaları
• Ekonomik Araştırmalar: Kurulacak işletmenin ekonomik açıdan verimli ve akılcı olup
olmadığının araştırılması. Üretilmek istenen mal ve hizmetin Pazar payı talep
durumu tahmin edilir, kuruluş yeri belirlenir.
• Teknik Araştırmalar: Üretim teknolojilerinin belirlenmesi, makinelerin seçimi,
fabrika içindeki yerleşimi, bakım onarım olanakların araştırılması..
• Finansal Araştırmalar: Yapılacak işletmenin yatırım tutarının tespit edilerek sermaye
tutarının belirlenmesi, sermayenin nasıl temin edileceği
• Yasal Araştırmalar: Vergilendirme, kredi sağlama imkanları, kuruluş giderleri, işletme
yapısından meydana gelen zorunluluklar gibi etkenlerin değerlendirilmesi..
• Örgütsel Araştırmalar: İş bölümü ve uzmanlaşma, yetki ve sorumluluk dağılımı gibi
çalışacak kişilerin belirlenmesi, örgüt şemasının çıkarılması gibi çalışmalardır.
Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com
Fizibilite Raporunun Hazırlanması: Araştırmalar yapıldıktan sonra
sonuçlar bir rapor haline getirilir.
Raporun Değerlendirilmesi: Projeye ilişkin tüm bilgileri içeren rapor
önemli bir göstergedir. Raporun değerlendirilmesinde ana ölçüt uzun
vadede bu proje ile girişimcinin sağlayacağı kârdır. Karlılık işletmenin
tüm ömrü boyunca olması gereken en önemli faktördür. Bu ticari kar
da, sosyal kar da olabilir.
Yatırıma Karar Verilmesi: Rapor
değerlendirilir. Bu değerlendirme
sonucuna göre yatırıma karar
verilir veya vaz geçilir…
Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com
Ölçme ve değerlendirme
• Fizibilite etüdünün yapılış amaçları nelerdir?
Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com
DERS
ÜNİTE
KONU
:GİRİŞİMCİLİK
: 3-Bir İş Fikrinin Projeye ve Yatırıma Dönüştürülmesi
: İş Planı
Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com
İŞ PLANI
Planlama, hayatımıza yön verir. Çünkü planlar yönelticidir. Plansız
yaşayan insanlar ne yapacaklarına karar veremezler, karar verseler
bile işlerini nasıl yapacaklarını belirleyemezler ve başarılı olamazlar.
İş hayatında da planlama önemlidir. İşletme yöneticileri ve
çalışanlar iş planları yaparak daha başarılı olurlar. İş planları yol
gösterir yöneltir. İş planı ile;
• Ne elde etmek istediğimizi;
• Nerede, nasıl hareket etmemiz gerektiğini;
• Hareket ve etkinliklerimize nasıl ve ne zaman başlayıp, bitirmemiz
gerektiğini;
• Kimlere gereksinim olduğunu(kimlerle çalışacağımızı) belirleriz.
İş planı yapılırken gelecekteki
çalışmalar için mümkün olan her
olasılık dikkate alınmalıdır.
Buna plan esnekliği denir (A Planı,
B Planı gibi)
Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com
Hangi tip kuruluşta görev yapılırsa yapılsın, hangi tür hizmete
ait olursa olsun, tüm planlamalarda dikkat edilmesi gereken dört
temel öğe vardır.
• Amaç,
• kaynaklar,
• yöntemler
• denetim.
Bir iş planının gerçekleşebilir ya da gerçekleşemez bir tasarı olup
olmadığı bu dört öğeyi taşıyıp taşımadığı ile anlaşılır.
Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com
Planlama: Bir amaca ulaşmak için yapılacak işlerin önceden
tasarlanarak saptanması anlamına gelir.
Girişimci için plan, işletmenin amaçlarına yada amacına
ulaşabilmesi için ne gibi işlerin yapılacağını, bunların nasıl, ne
zaman ve ne şekilde yapılması gerektiğini gösteren bir tasarıdır.
İş planın şu amaçlar için kullanılabilir;
• Finansal kaynakları temin
araştırmalarında,
• Kredi kaynaklarına başvuru yaparken
• Teşvik ve destek programlarına başvururken kullanılmaktadır.
• Potansiyel ortaklara iş fikirlerini tanıtırken
Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com
Önceden yapılacak bir iş planı sayesinde büyük hataların yapılması
engellenir. Beklenmeyen sorunlar ve etkileri plan yoluyla engellenebilir.
İyi bir iş Planı;
• Yatırım kararı vermiş girişimciye
rehberlik eder,
• Girişimcilerin, yöneticilerin, çalışanların
dikkatlerini amaçlara yöneltir.
• Gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuz
durumlara karşı hazırlıklı olunmasını sağlar
• Kaynakların ekonomik ve verimli
kullanılmasını sağlar.
Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com
Değerlendirme
• İyi bir iş planının taşıması gereken özellikleri
yazınız.
• İyi bir iş planının taşıması gereken nitelikler
nelerdir?
Abdulkadir HALAÇLI www.halacli.com
Download

İyi bir iş Planı