EK-24: Girişimcilik Eğitim Programı Hizmet Alım İlan Örneği
T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI
İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır.
Eğitim süresi
Sıra
Eğitim Modülünün
Adı ve Seviyesi
1
Temel Seviye
Girişimcilik Eğitimi
Fiili
Gün
Ders
Saati
9
70
Sınıftaki
Başvuru Tarih ve Saati
Toplam
Sınıf Katılımcı
Katılımcı Başlangıç
Sayısı
Sayısı
Bitiş Tarihi ve Saati
Sayısı
Tarihi
(En Fazla)
64
25
1600
25/03/2014 09/04/2014 - 15:00
2
Teklif Teslim Adresi
Ayrıntılı bilgi için görevli iletişim
bilgileri (telefon, faks, elektronik posta)
Çalışma ve İş Kurumu Bursa İl Müdürlüğü
Tuzpazarı Mah. Ürün Cad. No:9 Osmangazi/BURSA
Mehmet ÇİFTÇİ- İl Müd.Yard. [email protected]
Sibel Zengin –Şube Müdürü [email protected]
Remazan KAÇAR-Memur [email protected]
Telefon : (0224) 225 12 00 Fax: (0224) 225 12 02
AÇIKLAMALAR
1- Bu hizmet alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/ı maddesi gereğince doğrudan temin yöntemi ile
yapılacaktır.
2- İsteklilerin, bu ilan ve bu ilanın ayrılmaz bir parçası olan ve Kurum internet sayfasında
http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/ihaleler.aspx yayınlanan;
a)
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği,
b)
Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesi (2013/1)
c)
Girişimcilik Eğitim Programı Şartnamesi,
d)
Girişimcilik Eğitim Programı Sözleşmesi,
Ayrıca www.kosgeb.gov.tr adresinden Girişimcilik Programları sekmesinden UGE Eğitmen Bilgi Formu ile UGE
Başvuru gibi formlara ulaşabilir.
ile açıklanan usul ve esaslara uygun olarak tekliflerini hazırlamaları ve sunmaları gerekmektedir.
İsteklilerin tekliflerini sunarken bu mevzuat hükümlerini okudukları, anladıkları ve kabul ettikleri
varsayılacaktır.
3- Eğitimlerin Nisan 2014 ayı içerisinde başlatılması ve en geç 31/12/2014 tarihinde bitecek şekilde
planlanması gerekir.
4-Hizmet alımına konu girişimcilik eğitimine ilişkin olarak her bir teklif için teklifte bulundukları kursiyer
başı ders saat maliyeti ile teklifte eğitilmesi öngörülen kursiyer sayısı ve eğitimin tamamlanması için
öngörülen toplam ders saatinin çarpımı sonucu bulunacak tutarın en az %3 (yüzde üç)’ü kadar geçici
teminat belirlenir,
Verilen geçici teminat mektuplarının en az 120 (yüz yirmi) gün geçerlilik süresi ve bankadan alınmış
olmalıdır.
5-Kuruma verilecek her türlü bilgi ve belge kaşeli ve imzalı olacak ve doğruluğundan yüklenici sorumlu olacaktır.
6-Değerlendirmelerde İl Müdürlüğümüzce uygun görülen tekliflerin KOSGEB'ce onaylanmaması halinde bu teklifleri
veren istekliler ile sözleşme imzalanmayacaktır.
7-İl Müdürlüğünün eğitim yerleri ve kontenjanlarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
8-Yönetmelik ve genelgede belirtilen usul ve esaslara aykırı sunulan teklifler ile son başvuru tarih ve saatinden sonra
tarafımıza ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
EK-25: Girişimcilik Eğitim Hizmetleri Tip Şartname
T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL
MÜDÜRLÜĞÜ
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM HİZMETLERİ TİP ŞARTNAME1
Amaç
Madde 1 – (1) Bu şartnamenin amacı; Bursa Çalışma ve İş Kurum İl Müdürlüğüne kayıtlı kişilerin
girişimcilik eğitiminden faydalanmalarını sağlamaktır.
(2) Bu şartname, girişimcilik eğitim programlarında yapılacak eğitim hizmeti alımıyla ilgili idari ve teknik
şartlar ile uyulması gereken usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu şartname; girişimcilik eğitim programı kapsamındaki eğitim seviye/seviyelerine ilişkin
eğitimlerin başlatılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile katılımcıların kendi iş fikirleri doğrultusunda
iş planlarını hazırlamaları, kendi işyerlerini kurmalarına yardımcı olmaya ilişkin şartları kapsamaktadır.
(2) Bu şartname konusu hizmet ile ilgili olarak Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği2 ile bununla ilgili
genelgede3 yer alan hükümler geçerlidir ve teklif sahiplerinin bütün mevzuatı okuduğu, anladığı ve kabul
ettiği varsayılacaktır.
Hizmet alımın konusu
Madde 3- (1) Bu şartname kapsamındaki hizmet alımının konusu, aşağıda belirtilen özelliklere sahip eğitim
seviye/seviyelerindedir.
Sıra
no
1
Eğitim konusu
Temel Seviye Girişimcilik Eğitimi
Katılımcı
sayısı
(kişi)
1600
Süresi
(saat)
70
2
Tekliflerin verileceği ve hizmet alımının yapılacağı adres
Madde 4- (1) Eğitim hizmeti alımı, Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Tuzpazarı Mah.
Ürün Cad. No:9 Osmangazi/BURSA adresinde yapılacaktır.
Bu Tip şartnamedir. İl müdürlüğünce her türlü değişiklik yapılabilir.
12.03.2013 tarih ve 28585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
3
2013/1 sayılı Genelge. (www.iskur.gov.tr adresinden temin edilebilir)
1
2
(2) İstekliler tarafından verilen teklifler, bu şartname ve bu şartnamenin ayrılmaz parçası olan Yönetmelik
ile bununla ilgili diğer mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak mühür/kaşeli ve imzalı olarak 09/04/2014
tarihi 15:00 saatine kadar belirtilen adrese teslim edilecektir.
(3) Teklifler, teknik ve mali teklif formu kullanılarak hazırlanır ve kapalı zarfla son başvuru süresine kadar
İdareye ulaşmak şartıyla elden verilebilir veya posta veya kargo yoluyla gönderilebilir. Posta veya kargodan
kaynaklanan nedenlerle süresinden sonra gelen teklifler dikkate alınmaz. Teklif zarfında bulunması gereken
formların eksiksiz olarak ve bilgisayar ortamında doldurulur. Elle doldurulan formlar dikkate alınmaz.
(4) İstekliler tarafından kapalı zarf içerisinde, zarfın ağzı kaşelenmiş ve/veya mühürlenmiş ve imzalanmış
halde İdareye teslim edilecektir. İdare tarafından alınan teklif karşılığında teklif sahibine evrak kayıt tarih ve
sayısı ile teslim saatini gösterir alındı belgesi Teklif Teslim Tutanağı verilecektir.
Hizmet sağlayıcılar ve temel özellikleri
Madde 5- (1) Hizmet satın alınabilecek hizmet sağlayıcılar şunlardır:
a) Üniversiteler
b) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa ve 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel
Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak kurulan özel öğretim kurumları,
c) Meslek birlikleri ve odaları.
(2) Teklif sunulan ilde meslek oda ve birliklerinin faaliyet göstermelerine yetkili olduklarını gösterir resmi
belgeleri ve üniversitelerin de yetkilendirilmiş yerleşik birimlerinin bulunması gereklidir.
(3) Ayrıca 5580 sayılı Kanun kapsamında kurulan özel öğretim kurumları statüsünde olmayan özel sektör
işyerlerinin veya danışmanlık firmalarının hizmet sağlayıcı olması mümkün değildir.
(4) Hizmet sağlayıcıların; teklif ve sözleşme aşamasında 4734 sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince vergi,
SGK primi ve prime ilişkin borç ile SGK ve Kurumca kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmaması
gerekir. Bu borç ve cezaları yapılandırılmış olanlardan hizmet alımı yapılabilir. Yükleniciye ait bu
kapsamdaki borçların tespitinden sonraki hak ediş ödemeleri, yükleniciye değil yüklenici adına borcun
bulunduğu kuruma yapılır. Eğer hak edişten artan kısım kalırsa bu miktar yükleniciye ödenir. Devlet
üniversiteleri ile yapılan hizmet alımında vergi, SGK primi ve prime ilişkin borç ile SGK ve Kurumca
kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmaması şartı aranmaz.
(5) 5580 sayılı yasaya göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen faaliyet iznine sahip olan kurumlar,
ders ve bina kontenjanı kapsamında eğitim düzenleyebilir. Bu kurumların Talim Terbiye Kurulu tarafından
onaylanan programları değil Kurumumuzun girişimcilik eğitimleri alanında işbirliği yaptığı
Kurum/Kuruluşların belirlediği/onayladığı eğitim programını uygulamaları zorunludur.
(4) Meslek odaları ve birlikleri teklif verdikleri ve düzenleyecekleri eğitim için gerekli mekan ve donanıma
sahip olmalıdır. Ayrıca meslek oda ve birliklerinin teklif sundukları ilde şubesi olmalıdır. Bu kuruluşların
söz konusu mekan ve donanıma sahip olduklarına ilişkin ilgili resmi kurumlardan aldıkları belgeleri ibraz
etmeleri zorunludur.
(5) Özel kanunlar ve/veya uluslararası sözleşme/anlaşmalar ile izin verilen kurum/kuruluşlar ve uluslararası
kaynak kullanılarak ve/veya özel düzenlemeye istinaden gerçekleştirilen faaliyetlerde eğitim süreleri, eğitim
programları ve program içerikleri ile mezuniyet belgeleri bu zorunluluk dışındadır.
(6)Teklif verecek hizmet sağlayıcıların;
a) Eğitim seviyelerine göre eğitim program içerikleri, Kurumumuzun taraf olduğu protokol ve anlaşmalar
gereğince onaya tabi ise; ilgili onayları alınmış ya da alabilecek kriterlerde olması,
b) Eğitim programına ilişkin hizmet sunumu, uluslararası sözleşme/anlaşmalarla mümkün ise bu
düzenlemelerle yetkilendirilmiş olması,
gerekir.
Hizmet alımı yapılamayacaklar
Madde 6- (1) Aşağıdaki durumlardakiler ile hizmet alımı kapsamında sözleşme yapılamaz.
a)
Hakkında ceza davası açılmış olanlar ile Kurumla mahkemeye intikal etmiş uyuşmazlıkları
bulunanlarla, yargı süreci tamamlanıncaya kadar.
b)
Hakkında teftiş ve inceleme devam edenlerden, müfettiş tespiti doğrultusunda teftiş kurulunca
hizmet alımı yapılmaması kararı verilenlerle, teftiş veya inceleme sonuçlanıncaya kadar.
c)
Hakkında teftiş ve inceleme raporu sonucu yaptırım uygulananlar ile yaptırım süresi bitene kadar.
d)
Kurumca bu yönetmelik kapsamında yaptırım uygulananlar ile bunların ortağı, temsil ve ilzama
yetkili olduğu hizmet sağlayıcılar ile yaptırım süresi bitene kadar.
(2) Yukarıda belirtilen hizmet sağlayıcıların yöneticisi, ortağı, kurucu ortağı ve sahibi olduğu hizmet
sağlayıcılarla da aynı şartlarda hizmet alımı yapılamaz.
(3) Hizmet alımı yapan il müdürlüğünde; ihale yetkilisi kişiler ile bu yetkiye sahip komisyonlarda görevli
kişiler ve belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları
ile evlatlıkları ve evlat edinenleri ile bunların ortağı olduğu şirketler (bu kişilerin yönetim kurullarında
görevli bulunmadıkları veya sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç)
ile bunların üyesi veya yöneticisi oldukları hizmet sağlayıcılar ile hizmet alımı kapsamında sözleşme veya
protokol imzalanmaz.
(4) Bu yasaklara rağmen teklif veren isteklilerin teklifleri değerlendirilmeksizin reddedilir, durumun
sonradan anlaşılması halinde program iptal edilir, tahakkuk eden hak edişler ödenmez, teminatı gelir
kaydedilir, varsa daha önce yapılmış ödemeler yasal faiziyle tahsil edilir. İstekli/yükleniciden iki yıl
süresince hizmet alınmaz.
(5) İş ortaklığı ya da konsorsiyum halinde teklif verilmesi halinde iş ortaklığı ya da konsorsiyumu oluşturan
gerçek kişilerden birinin yasaklı ya da teklif veremeyecek hizmet sağlayıcılar arasında yer alması
durumunda da bu maddede belirtilen hükümler uygulanır.
Hizmet alımında istenecek belgeler4
Madde 7- (1) Teklif zarfında, isteklinin durumuna göre aşağıdaki belgelerden ilgili olanlar eksiksiz olarak
bulunur.
a) Talep dilekçesi.
b) Teknik ve mali teklif formu.
c) İstekli taahhütnamesi.
ç) Hizmet sağlayıcı türüne göre; ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, MEB onaylı özel öğretim
kurumu çalışma ruhsatı, birlik veya oda kaydı belgesi, üniversiteler için Yüksek Öğretim Kurulu yetki
belgelerin aslı veya noter onaylı örneği.
d) İmza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği.
e) Ticaret odasından alınacak faaliyet belgesi.
f) Kamu kurum ve kuruluşları hariç, Ticaret Sicil Memurluğundan alınan iflas ve konkordato ilan
edilmediğine dair belge.
g) İşletmeler için vergi, SGK prim ve idari para cezası olmadığına ya da yapılandırıldığına dair belge.
ğ) Üniversiteler ve 5580 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar hariç, MEB'den alınacak eğitim kapasite raporu ile
varsa eğitim mekanına ilişkin belge, bunun bulunmaması halinde il müdürlüğünce yapılan tespite ilişkin
belge.
h) İsteklinin eğitim ve girişimcilik eğitimi alanındaki tecrübesine ilişkin bilgi ve belgeler,
ı) Eğiticilere ait özgeçmişler ve eğitim düzeyleri ve deneyimlerini gösterir belgeler ile eğiticinin istekli
dışında başka kurum veya kuruluş çalışanı olması durumunda bu kurum veya kuruluştan alınan çalışma
veya görevlendirme yazısı.
Kurum, hizmet alımında istenilen belgeleri ilanda belirtmek suretiyle değiştirebilir. İstenecek olan belgelerin madde altında
mutlaka belirtilmesi zorunludur.
4
i) 5580 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar için eğiticilerin MEB onaylı çalışma izin belgesi veya atama onayı
veya yazısının aslı veya noter onaylı örneği.
j) İstekliye ait son bir yıllık sigortalı bilgi formu ve sigortalı hizmet dökümü.
k) Eğitim programı veya planı.
l) Geçici teminat mektubu.
(2) Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde konsorsiyum beyannamesinin, iş ortaklığı halinde teklif
verilmiş ise iş ortaklığı beyannamesinin ayrıca işin hangi bölümlerinden sorumlu olunduğunun belirtildiği
belgelerin verilmesi gerekir.
(3) Hizmet alım ilanı metninde veya eklerinde yer verilecek teknik ve mali değerlendirme kapsamında
istenilen belgelerin de teklif zarfına konulması gereklidir.
(4) Teklif zarfında bulunan tüm belgelerde ve belgeleri oluşturan sayfalarda isteklinin imzaya yetkili
kişisinin imzası ile tüzel kişiliğe ait mühür veya kaşe bulunur.
Geçici Teminat
Madde 8- (1) İsteklilerin, teklif aşamasında, hizmet alımına konu mesleğe ilişkin olarak her bir teklif için,
teklifte verdikleri katılımcı başı ders saat maliyeti ile eğitilmesi öngörülen katılımcı sayısı ve eğitimin
tamamlanması için öngörülen toplam ders saatinin çarpımı sonucu bulunacak tutarın en az yüzde üçü
oranında geçici teminat mektubu vermeleri gerekir. Geçici teminatın süresi en az yüz yirmi gün olmak üzere
teklif geçerlilik süresinden otuz gün fazla olması gerekir.
(2) Geçici teminat olarak sadece teminat mektubu kabul edilecektir. Teminat yerine geçen diğer mali
kaynaklar kabul edilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarından teklif aşamasında geçici teminat
istenmeyecektir. 4734 sayılı Kanunun 22. maddesinin verdiği yetki çerçevesinde, vakıf üniversitelerinden
geçici teminat istenecektir.
(3) Aynı ilde halen devam eden kurs ve girişimcilik eğitim programları olan ve farklı tarihlerdeki hizmet
alımlarına teklif verecek yüklenici için geçici teminat oranı, bir önceki geçici teminat oranının yüzde elli
fazlası olarak uygulanır.
(4) Teklif vermemesi yönünde yaptırım uygulandığı halde teklif veren, yanıltıcı bilgi ve belgeler vermek
suretiyle Kurumu aldatmaya yönelik girişimlerde bulunan, kesin teminat vermeyen, sözleşme imzalamaya
davet edildiği halde sözleşme imzalamaktan imtina eden isteklilerin geçici teminatları Kuruma gelir
kaydedilir ve bu durumdaki istekli ile yirmi dört ay boyunca hizmet alımı ve işbirliği kapsamında sözleşme
veya protokol imzalanmaz.
Kesin Teminat
Madde 19- (1) Sözleşme aşamasında istekliden, hizmet alımına konu her bir mesleğe ilişkin ayrı olmak
üzere katılımcı başı ders saat maliyeti ile teklifte eğitilmesi öngörülen katılımcı sayısı ve eğitimin
tamamlanması için öngörülen toplam ders saatinin çarpımı sonucu bulunacak rakamın yüzde on beşi
oranında teminat mektubu alınır. Verilen teminatın geçerlilik süresinin eğitim süresinin en az üç katı olması
gerekir. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilir.
Kamu kurum ve kuruluşlarından kesin teminat mektubu istenmez. 4734 sayılı Kanunun 22. maddesinin
verdiği yetki çerçevesinde, vakıf üniversitelerinden kesin teminat istenecektir.
Aynı ilde halen devam eden kurs veya girişimcilik eğitim programları olan ve farklı tarihlerdeki hizmet
alımlarına teklif verecek yüklenici için kesin teminat oranı, bir önceki kesin teminat oranının yüzde elli
fazlasıdır.
Değerlendirilmeyecek teklifler ve yaptırımlar
Madde 10- (1) Aşağıdaki durumlardaki teklifler değerlendirmeye alınmaz.
a) Teklif veremeyecek olanların vermiş oldukları teklifler.
b) Aynı istekli ya da ortağı olduğu istekliler (hisse paylarına bakılmaksızın) tarafından, aynı eğitim
seviye/seviyeleri için birden fazla teklif verilmesi durumunda bu istekli veya isteklilerin verdikleri teklifler.
c) Başvuru form ve belgelerinde silinti, kazıntı, düzeltme yapılan teklifler.
ç) İstenilen belgelerden başka belgelerin yer aldığı teklifler.
(2) Başvuru süresinden sonra teslim edilen veya gönderilenler ile teklif zarfında yer alması gereken
bilgilerin olmadığı veya eksik olduğu teklifler değerlendirilmez.
(3) Bu maddenin ilk fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen teklifleri verenlerle yirmi dört ay; (c) ve (ç)
bentlerinde belirtilen teklifleri verenlerle on iki ay süresince hizmet alımı kapsamında sözleşme veya
protokol imzalanmaz.
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Madde 11- (1) Hizmet alımı yapılacak hizmet sağlayıcıların teklifleri, bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere
sahip olmak koşuluyla, teklif zarfında yer alan bilgi ve belgeler üzerinden ilgili mevzuata göre
değerlendirilir.
(2) Teklifler, ön değerlendirmeden sonra teknik değerlendirmeye alınır, teknik değerlendirmeyi geçenler
mali değerlendirmeye tabi tutulur.
(3) Teknik değerlendirme, isteklinin eğitim ve girişimcilik alanındaki tecrübesi, insan kaynakları kapasitesi
ve belirlenecek diğer hususlar çerçevesinde gerçekleştirilir.
(4) Mali değerlendirme yapılabilmesi için isteklinin, teknik değerlendirme sonucunda elli puan veya
üzerinde puan alması gerekir. Mali değerlendirme, en düşük fiyat teklifi yüz puan kabul edilmek suretiyle ve
diğer fiyat teklifleri en düşük teklife ters oranlı olarak sıralanmak suretiyle hesaplanır.
(5) İsteklinin teknik değerlendirmede aldığı puanın yüzde altmışı ve mali değerlendirmede aldığı puanın
yüzde kırkı esas alınarak nihai değerlendirme puanı belirlenir. Puan hesaplamasında küsuratlar yuvarlanmaz.
Nihai puanın eşit olması halinde katılımcı başı ders saat maliyeti düşük olan istekliye öncelik verilerek nihai
sıralama belirlenir. Yine eşitlik olması halinde, bu durumdaki istekliler ile kontenjan paylaşımı yapılarak
sözleşme imzalanır.
(6) Değerlendirmeye ilişkin puanlama sistemi 2013/1 sayılı Genelge’de5 yer almaktadır.
Sözleşme ile ilgili hususlar
Madde 12- (1) Nihai değerlendirme sonucunda en yüksek puana sahip olan istekliden başlamak üzere
değerlendirmeye konu eğitim seviye/seviyelerinde eğitilmesi planlanan kişi sayısına göre teklifte belirtilen
sayı ile sınırlı olmak üzere istekliler iadeli ve taahhütlü olarak gönderilecek resmî yazıyla sözleşmeye davet
edilir.
(2) İstekliler sözleşme imzalamadan önce Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgeleri süresi içerisinde
Kuruma teslim ederler. İdare ile istekli arasında, programın başlama ve bitiş tarihleri ile programın
tamamlandığı süreyi ve karşılıklı hak ve yükümlülükleri içerecek şekilde sözleşme imzalanır ve bu şekilde
hizmet alımı yapılır. Sözleşme ile ilgili vergi mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerin yüklenici tarafından
yerine getirilip getirilmediği hususu İdare tarafından kontrol edilir.
(3) Sözleşme ile ilgili diğer hususlar için Yönetmelik ve genelgeye bakılması gereklidir.
Eğitim ile ilgili hususlar
Madde 13- (1) Düzenlenecek girişimcilik eğitim programının içeriği, teorik ve uygulamalı bölümlerinin
içeriği, süresi, onaylanması, eğiticilerin nitelikleri ve onaylanması, eğitim mekanının taşıması gereken
özellikler ile ilgili olarak Yönetmelik ve genelgeye bakılması gereklidir.
Katılımcılar ile ilgili hususlar
Madde-14 (1) Katılımcılar taşıması gereken nitelikler, seçimi, değiştirilmesi, devam durumlarının takibi
gibi yüklenicinin ve katılımcının hak ve yükümlülükleri için Yönetmelik ve genelgeye bakılması gereklidir.
Denetim ve Kontrol
Madde 15- (1) Kurumun ve girişimcilik alanında işbirliği yapılan kurum ve kuruluşların denetim yetkisi
saklı kalmak kaydıyla, programların denetimi 4904 sayılı Kanunun 13. maddesi uyarınca oluşturulan
Denetim
Kurulunca
yapılır. Ayrıca
İdarece programın
sözleşme
hükümlerine
uygun
5
Puanlama sistemi ile ilgili olarak şartname yayım tarihinde hangi mevzuat yürürlükte ise o mevzuat belirtilecektir.
yürütülüp/yürütülmediğini izlemek ve değerlendirmek üzere bir program yöneticisi görevlendirilir. Denetim
ve izleme ile ilgili olarak diğer hususlar için Yönetmelik ve genelgeye bakılması gereklidir.
Ödenmelere ilişkin hususlar
Madde 16- yüklenici ve katılımcıya yapılacak ödemelerin usul ve esasları için Yönetmelik ve genelgeye
bakılması gereklidir.
Kursiyer Sigorta Prim Giderlerinin Ödenmesi
Madde 17- (1) Düzenlenen kurslarda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5.
madde 1. fıkra (e) bendi gereğince ödenmesi gereken primler Kurumca ödenir.
Tanınırlık
Madde 18 - (1) Programın uygulanması sırasında Kurumun tanınırlığına ilişkin belirlenmiş olunan iş ve
işlemleri yürütmekten yüklenici sorumludur.
Programlarda Hazırlanan İş Planları ve Bulunan İş Fikirlerinin Gizliliği
Madde 19- (1) Programlarda bulunan iş fikirleri ve hazırlanan iş planları yüklenici, eğitici ve Kurum ve
program yöneticileri tarafından üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
Güvenlik İlkeleri
Madde 20- (1) Yüklenici tarafından; iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi
için tedbir alınmayan eğitim mekanlarında, teorik ve atölye çalışması yaptırılmayacaktır. Gerekli önlemlerin
alınmaması sonucu oluşacak bedensel ve ruhsal zararlardan Kurum sorumlu olmayacak, olumsuz
durumlardan Yüklenici sorumlu olacak, bütün tedavi giderleri ile tazminatlar Yüklenici tarafından
ödenecektir.
Ekler:
1. Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
2. Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesi (2013/1)
Download

tc türkiye iş kurumu genel müdürlüğü bursa çalışma ve iş kurumu il