2013 YILI BİRİM FAALİYET
RAPORU
I
HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU
Kamu idarelerinde iş ve işlemlerin mali saydamlık ile hesap verme sorumluluğuna dayalı
bir yönetim sistemi çerçevesinde yerine getirilmesi ve sürekli hale gelebilmesinin yolu hesap
verebilmekten geçmektedir. Hesap verme sorumluluğu; kendilerine emanet edilen kamu
kaynaklarını kullananların, bu kaynakları kendilerine emanet edenlere karşı, kaynakların kullanımı
ve görevin nasıl yerine getirildiğine dair hesap vermek zorunda olmalarıdır. Bu amaçla, hesap
verme sorumluluğu çerçevesinde Üniversitemiz, faaliyetlerini stratejik yönetim anlayışı
çerçevesinde belirlemekte, performans ölçümüne imkan verecek şekilde gerek faaliyet sonuçlarını
gerekse bütçe uygulama sonuçlarını yıllık olarak faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna
raporlamaktadır.
Başkanlığımız; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esas olmak üzere
2547 sayılı Kanuna bağlı 124 sayılı Kanun hükmünde kararname doğrultusunda kendisine verilen
görev ve sorumluluklarının bilincinde kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlayarak kamuda hesap
verme sorumluluğuna dayalı yönetim anlayışının geliştirilmesine hizmet eden faaliyet raporlarını,
sonuç odaklı hizmet sunumunu ve izlenebilirliği sağlamaktadır. Bu konularda etkinliğimizi
arttırmak amacıyla Kamu İç Kontrol Sisteminin kurulması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar
yapılmış, Başkanlığımız bütçesi ve destek bütçesi altında mevzuat hükümleri altında ilişkili
yasalar ve yönetmelikler göz önüne alınarak, şeffaf, saydam, eşitlikçi, güvenilirlik kapsamında
ekip çalışmalarına önem vermiş ve bu ilkelerle çalışmayı esas edinmiş, 2013 yılında
ödeneklerimizin etkin, ekonomik ve verimli kullanılması ile gerçek ihtiyaçların teminine önem
verilmiştir.
Dursun AKTAĞ
Daire Başkanı
Harcama Yetkilisi
-1-
1. GENEL BİLGİLER
1.1. Misyon ve Vizyon
A- Misyonumuz
Üniversitemiz birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için, Başkanlığımızın
ve destek ödeneğimizin altında, mevcut ödenekler dahilinde mal ve hizmetlerin yasalar ve
mevzuata uygun olarak en kısa zamanda, kaliteli ve en elverişli fiyatla satın alınması, depolanması
ve dağıtılması ve bununla birlikte tüm Rektörlük kadrosundaki personeli ilgilendiren konularda
(maaş, yolluk vb.) hizmet kalitesinin artırılmasını sağlayarak, Üniversitemize yakışır şekilde, diğer
birim, kurum ve üçüncü şahıslara örnek teşkil edecek, etik değerlere uygun işlemler meydana
getirmektir.
B- Vizyonumuz
Teknolojik imkanlarla donatılmış, kanunda belirtilen usulleri en iyi şekilde çalışmalarına ilke
edinen, konusunda uzman, bilinçli, çalışkan ve gelişimci personeliyle, her zaman önce kamunun
ve kurumun menfaatlerini ön planda tutarak Atatürk ilkeleri doğrultusunda ödün vermeden, temin
ettiği kaynakları en mükemmel şekilde kullanarak Üniversitemizde örnek bir Başkanlık olmaktır.
1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Başkanlığımızın bütçesi altında bulunan ödeneklerin, hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve
etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme kaynaklarının en uygun ve verimli
bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla Başkanlığımızın bütçe tasarılarını plan ve program
esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek.
 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 70. maddesi gereği Başkanlığımız
altındaki ödeneklerin harcanması esnasında ödenek durumunu izlemek, ihtiyaçların
temininde bütçe açısından gerekli tedbirleri almak.
 Başkanlıkça gerçekleştirilen satın almalara ilişkin ayniyat işleri ile her türlü ödeme
işlemleri yürütmek.

Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.
 Bütçesi altında olan birimlerin (Merkez Bina) kamu borcu faturalarının ödenmesi ve takibi.

Üniversitemizin temizlik, özel güvenlik ve personel taşıma ihalelerini yürütmek, ihale
sonrası takibini yapmak, ödemelerini gerçekleştirmek.

Üniversiteye ait taşınmaz malların satılması, kiralanması ve kamulaştırma işlemlerini
yürütmek.

Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemlerini (her türlü malzemenin giriş-çıkış, depolanması,
zimmet teslim, devir ve sayım) yapmak.
 Üniversitemiz tüm birimlerinin resmi mühür, soğuk damga ve marka tescil işlerini
yürütmek.

Makine teçhizat ve bilgisayar alımı ve bu malzemelerin onarımının yapılması
gerçekleştirmek.
-2-
1.3. İdareye İlişkin Bilgiler
1.3.1. Fiziksel Yapı
Başkanlığımız, Üniversitemiz Beyazıt Merkez Kampüsü içerisindeki İstanbul Üniversitesi
Rektörlüğü binası giriş katında bulunmaktadır.
1.3.1.2. Taşıtlar
MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ
SIRA
TAŞITIN CİNSİ
NO
2013 YILI
BÜTÇE
DÖNER
SERMAYE
FON
HİBE
TOPLAM
T2-
Binek otomobil
1
2
-
7
10
T3-
Station-Wagon
2
-
-
1
3
T4-
Arazi binek (Enaz 4, en çok 8 kişilik)
4
1
-
1
6
T5-
Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
4
1
3
1
9
T7-
Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)
3
-
1
4
8
T10-
Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
3
-
-
-
3
T11-a Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)
3
-
2
-
5
T11-b Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
1
-
-
-
1
-
-
-
0
T12-
Kamyon (şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg.)
T13
Kamyon (şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg.)
-
1
1
T14
Kamyon (şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg.)
2
1
3
T15-
Ambulans (Tıbbi donanımlı)
2
1
2
TAŞIT TOPLAM
25
5
8
Gemi
2
Araştırma Gemisi,Bot v.s.
DENİZ TAŞITI TOPLAM
16
54
-
2
4
-
3
3
5
7
21
61
2
GENEL TOPLAM
27
-3-
5
5
8
1.3.2. Örgüt Yapısı
1.3.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
1.3.3.1. Bilgisayarlar
TÜRÜ
ADET
Bilgisayar
70
1.3.3.2. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
TÜRÜ
ADET
Yazıcı
44 Adet
Fotokopi makinesi
Faks Makinesi
Diğer (Buzdolabı, Tarayıcı,
Telefon Mak., Su Sebili vb)
5 Adet
:1 adet
155 Adet
1.3.4. İnsan Kaynakları
Başkanlığımızda 2013 yılında 39 personel görev yapmakta olup ünvanları ve sayıları aşağıda
belirtilmiştir:
-4-
ÜNVANI
SAYISI ÜNVANI
SAYISI
Daire Başkanı
1
Bilgisayar İşletmeni
9
Şube Müdürü
3
Veri Haz. Ve Kont. İşl.
1
Ayniyat Saymanı
3
Daktilograf
1
Araştırmacı
2
Memur
8
Şef
4
İşçi
4
Teknisyen
2
Hizmetli
1
1.3.5. Sunulan Hizmetler
Satınalma Bürosu
Üniversitemiz Rektörlük ve İdari Birimlerinin ihtiyacı olan hizmet ve hizmetin
gerektirdiği her türlü mal ve malzemenin alınması, bu birimlerdeki mevcut makine, teçhizat ve
diğer cihazların yıllık bakım-onarım sözleşmelerinin yapılması, Üniversitemiz taşıtlarının ve iş
makinelerinin bakım-onarımları, yıllık zorunlu mali sorumluluk sigortalarının yaptırılması, ihale
dosyalarının hazırlanması ve takibi, Üniversitemize Bağlı Tüm birimlerin Personel taşıma,
Temizlik Hizmetleri ve Özel Güvenlik Hizmet Alımı gibi büyük çaplı ihalelerin hazırlanması,
gerçekleştirilmesi ve hizmetin takibinin yapılarak ödeme emri belgelerinin Strateji ve Geliştirme
Daire Başkanlığına gönderilmesi ve ödemesinin sağlanması Satınalma Bürosu tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca, (06- Sermaye Giderleri) dahilinde olan Makine- Teçhizat ile ilgili alımların 4734
Sayılı Kamu İhale Kanununa göre gerçekleştirilmesi birimimiz tarafından yürütülmektedir.
Kamu Borçları Bürosu
Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerin telefon, elektrik, su ve doğalgaz faturalarının takibi ve
ödeme emrine bağlanması ile Basın İlan Kurumuna verilen ilanların bedellerine ait faturaların
ödeme emrine bağlanması ve bu ödemelerle ilgili Kurumlarla gerektiğinde yazışmaların
yürütülmesi bu büro tarafından yapılmaktadır.
Taşınır Kayıt Kontrol Bürosu
Başkanlığımızın bütçe tertibi altında satın alınan tüm mal ve malzemeler ile demirbaşların
Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak teslim alınması, ilgili birimlere dağıtılması, yıllık
sayımlarının takip edilmesi, hurdaya ayrılması veya kayıtlardan düşülmesi, yıl içerisinde satın
alınan demirbaşların liste halinde ve ilgili dokümanlarıyla birlikte Sayıştay Başkanlığı’na
bildirilmesi ayrıca Üniversitemiz birimlerine ait Resmi Mühür ve Soğuk Damgalarının
Darphanede yaptırılması işlemlerinin takibi, Üniversitemize kayıtlı araçların hurda işlemleri ve
Üniversitemiz mensuplarına ait otoların Üniversitemiz personeline ait araç olduğunu bildiren araç
tanıtım kartı düzenlemek bu büronun görevlerindendir.
Başkanlığımız ayniyat kayıtları için 28.09.2006 tarihinden itibaren Taşınır Mal
Yönetmeliğine göre program kurulmuş olup kullanılmaktadır.
Avans Kredi ve Yolluk Bürosu
Başkanlığımız ve Rektörlük dahilindeki İdari ve Akademik personelin (Üst Yönetim)
Yurtiçi ve Yurtdışı görev yollukları, malül ve emeklilerin yollukları ile seyahat kartlarının
hazırlanması bu birimin görevidir.
Ayrıca Üniversitemize ivedi yapılması gereken hizmet ile yine ivedi olarak alınması
gereken ve her yıl bütçe kanunu ile belirlenen parasal sınır dahilinde olmak üzere ön ödeme
(avans-kredi) usulüyle mal ve hizmet alımları yapılmaktadır. Ayrıca ihale ilanlarının Kamu İhale
Kurumunca yayınlanabilmesi için ön ödeme ile ilanların yayınlanması bu büro tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Kamulaştırma Bürosu
Üniversitemiz adına, Eğitim ve Öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Üniversitemiz
Yönetim Kurulundan çıkan kararlar doğrultusunda 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve değişik
4650 sayılı kanunu kapsamında, şahıs ve diğer kurumlara ait taşınmazların Üniversitemiz adına
kamulaştırılması işlemlerini yürütmek ve ayrıca şahısların Üniversitemiz adına kullanılmak üzere
taşınmaz bağışı işlemlerini gerçekleştirmek birimimiz görevlerindendir.
Ayrıca Üniversitemize ait mekanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde
kiralama işlemleri de bu büro tarafından yürütülmektedir.
Bütçe Bürosu
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bütçesinin hazırlanması amacıyla her yıl Maliye
Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün web sitesinde Bütçe çağrısı ve ilgili
döneme ait Bütçe Hazırlama Rehberi (Taslak) doğrultusunda işlem yapmak
Analitik bütçe sınıflandırmasını yapmak,
Bütçenin üçer aylık dönemler halinde etkin takibinin yapılması ve Maliye Bakanlığı Bütçe
ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 27.01.2009 tarihli ve B.07.0.BMK.0.06.12/390 - 968
sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No: 2)gereğince üst yönetime
bütçe durumuyla ilgili üçer aylık rapor yazılması, gelecek talimatlar çerçevesinde bütçe ve
harcama durumunun şekillenmesi konusunda gerekli önlemleri almak,
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında gerçekleştirilen işlerle ilgili her türlü ek ödenek,
ödenek gönderme belgesi icmali, tenkis belgesi icmali, tertipler arası aktarma ve eksiltme
işlemleri, kira gelirleri, bağışlar vb.. gelirlerin dağılımla ilgili yazışmaları yürütmek,
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının doğrudan temin limitinin etkin takibi ve ilgili
personelin limit konusunda uyarılması limitin aşılmaması için gerekli tedbirleri almak
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ait faaliyet raporları, brifing raporları, hizmet
envanteri ve kamu hizmet standartlarının oluşturulması, stratejik plan hazırlanması, kalite yönetim
sistemi çalışmalar ile ADEK kapsamında yürütülen çalışmalarda ilgili yazışmalar ve raporları
hazırlamak
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı içerisinde Koordinatörlük kapsamında Kamu İç
Kontrol Standartları Eylem Planı çalışmaları, control ortamı standartları, etik kurul çalışmalaları,
risk belirleme ve değerlendirme standartları, bilgi ve iletişim standartları çalışmalarını yürütmek.
-6-
Maaş Bürosu
Başkanlığımız ile Üniversitemizin Genel Sekreterlik, İç Denetim Birim Başkanlığı
maaşlarının hazırlanması (memur ve işçi), Sosyal Güvenlik kesintilerinin hesaplanarak
hazırlanması, Genel Sekreterlik ve Başkanlığımızın ikili eğitim puantajlarının hazırlanması,
ödenmek için ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak Maaş Bürosunun görevlerindendir.
Evrak Kayıt Bürosu
Başkanlığımıza gelen ve giden her türlü evrakın kayıt programına kaydedilmesi ve
evrakların ilgili personellere dağıtımının yapılması kayıt bürosunun görevlerindendir.
1.3.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Daire Başkanı
Şube Müdürü
Şef
Memur
Mali konularla ilgili işlemlerde de gerekli denetimler ilgili şube müdürü, gerçekleştirme
görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından yapılmaktadır.
2. AMAÇ ve HEDEFLER
2.1. İdarenin Amaç ve Hedefleri
Çalışanlarımıza takım bilinci içerisinde bilgi ve becerilerinin, katılım ve motivasyonlarının
artırılacağı imkanlar oluşturarak, Üniversitemizin kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde
kullanımını; teknolojik altyapıyı güçlendirerek sağlamak ve ihtiyaçlar teminini bu anlamda en
doğru, şeffaf, dürüst, yasalara uygun, eşitlikçi olarak yürütmektir.
2.2. Temel Politikalar ve Öncelikler
Şeffaf, eşitlikçi, güvenilir bir çalışma ortamı oluşturarak diğer birim, kurum ve üçüncü
şahıslara örnek teşkil edecek, etik değerlere uygun çalışmalar meydana getirmektir.
-7-
3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
3.1. Mali Bilgiler
KANUN
KBÖ
KESİNTİ
KES. %
BLOKE
75.929.000,00
75.929.000,00
0,00
0,00
0,00
EKLENEN
DÜŞÜLEN
ÖDENEK
SERBEST
14.430.722,05
3.305.400
87.203.322,05
87.203.322,05
3.1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları
YILI
: 2013
BİRİM ADI: 38.06.00.01 - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA
KODU
01
02
03
05
PERSONEL GİDERLERİ
1
MEMURLAR
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
3
İŞÇİLER
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
1
MEMURLAR
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
3
İŞÇİLER
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
K.B.Ö.
EKLENEN (+)
28.250.000
1.769.000,00
200.000,00
26.281.000,00
5.256.000
0
TOPLAM ÖDENEK
GÖNDERME
DÜŞÜLEN (-)
2.786.700
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00 2.586.700,00
121.900
463.700
25.463.300
HARCAMA
HARCAMA
ORANI
KALAN
25.016.181
1.769.000,00
1.321.918,04
0,00
0,00
23.694.300,00 23.694.262,66
4.914.200
4.912.484
447.119
98,2%
447.082
74,7%
0 #SAYI/0!
37
100,0%
1.716
100,0%
341.000,00
0,00
93.700,00
247.300,00
247.275,48
25
100,0%
28.000,00
121.900,00
0,00
149.900,00
149.883,57
16
100,0%
4.887.000,00
0,00
370.000,00
4.517.000,00
4.515.325,43
1.675
100,0%
37.012.000
9.764.502
55.000
46.670.502
41.620.483
5.050.020
89,2%
65.000,00
0
55.000
10.000
0
10.000
0,0%
4.135.000,00
109.000,00
1.284.788
0
5.419.788
3.526.181
446.178
0
555.178
327.567
4.000,00
276.424
0
280.424
258.819
31.346.000,00
7.343.056
0
38.689.056
36.338.606
1.893.606
227.612
21.604
2.350.450
65,1%
59,0%
92,3%
93,9%
1
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
3
YOLLUKLAR
4
GÖREV GİDERLERİ
5
HİZMET ALIMLARI
7
MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
897.000,00
414.057
0
1.311.057
820.959
490.097
62,6%
8
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
456.000,00
0
0
405.000
348.350
56.650
86,0%
3.903.000
0
0
3.903.000
1.205.123
2.697.877
30,9%
3.903.000,00
0
0
3.903.000,00
1.205.122,92
2.697.877
30,9%
1.508.000
4.744.320
0
6.252.320
5.394.245
858.075
86,3%
508.000
2.973.051
0
3.481.051
3.421.819
59.232
98,3%
0
1.771.268
0
1.771.268
1.016.181
755.087
57,4%
1.000.000
0
0
1.000.000
956.245
43.755
95,6%
75.929.000
14.630.722
3.305.400
87.203.322
78.148.516
9.054.806
89,6%
CARİ TRANSFERLER
3
06
(TL)
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
1
MAMUL MAL ALIMLARI
3
GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI
4
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
GENEL TOPLAM
-8-
3.1.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Başkanlığımız görev ve sorumlulukları dahilinde yerine getirmesi gereken ihtiyaç taleplerini
ödenekler dahilinde yerine getirmiştir.
Üniversitemiz özel ödeneği altında olan miktarlar (01.3.9.06- kiralar) ise ödeneğimizin
yetmediği ihtiyaçların karşılanmasında kullanılmıştır.
2013 Mali yılında Başkanlığımıza 75.929.000-TL ödenek verilmiş, 14.630.722-TL ödenek
eklenmiş, 3.305.400-TL tenkis işlemlerinden sonra toplam ödeneğimiz 87.203.322-TL olmuştur.
Bu miktarın 78.148.516-TL’si harcanmıştır. Başkanlığımız bütçesi tertiplerinin toplamında
2.300.000-TL kalan ödenek olarak gösterilen tutar "Ödenek Gönderme Belgesi İcmali" ile
gönderilmediğinden Başkanlığımızca kullanılabilmesi için icmal imzalanmamış ve
kullanılabilir durumda olmadığından işleme alınmamıştır. 2013 yılı harcama oranı % 89,6’dır.
Detaylı açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.
01. PERSONEL GİDERLERİ: Personel giderlerine 2013 mali yılında 28.250.000-TL
ödenek verilmiştir. Yıl içinde 2.786.700-TL tenkis yapılmış toplam ödenek 25.463.300TL’ye düşmüştür. Bu miktarın 25.016.181-TL’si harcanmıştır. Ödeneğin kullanım oranı
% 98,2’dir.
02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ: Başlangıç
ödeneği 5.256.000-TL olup bu harcama kalemine 121.900-TL ekleme yapılmış, 463.700TL tenkis yapılmış toplam ödenek 4.914.200-TL olmuştur. Bu ödeneğin 4.912.484-TL’si
harcanmıştır. Ödeneğin kullanım oranı % 100’dür.
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ: Mal ve Hizmet alım giderlerine 2013 yılında
37.012.000-TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde bu tertibe 9.764.502-TL ekleme yapılmış,
bu tertipten 55.000-TL ödenek düşülmüş ve toplam ödenek 46.670.502-TL’ye
yükselmiştir. Bu miktarın 41.620.483-TL’si harcanmıştır. Ödeneğin kullanım oranı %
89,2’dir.
03.1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme alımlarına 65.000-TL ödenek verilmiştir. Bu
miktarın 55.000-TL’si tenkis edilmiş, Basın ve Yayınevi Müdürlüğü kapandığından
ve personel görev yapmadığından herhangi bir görevlendirme ve tekrardan faaliyete
geçme durumu göz önüne alınarak 10.000-TL ödenek tertipte bulundurulmuştur.
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımlarına 4.135.500-TL ödenek verilmiştir.
Şartlı Bağış (09.4.1.11) fonksiyonundan Başkanlığımız bütçesi altına 2010 yılından
Ziraat Bankasının eğitim çalışması, uzaktan eğitim, panel, inşaat, demirbaş alım v.s.
gibi hizmetlerde kullanılmak üzere eklenen ve 2013 yılına devreden 49.056,66-TL
bütçeleştirilmiş ve Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezine harcanmıştır. 1.893.606-TL kalan ödenekten 1.000.000-TL’si "Ödenek
Gönderme Belgesi İcmali" ile gönderilmediğinden Başkanlığımızca
kullanılabilmesi için icmal imzalanmamış ve bu nedenle icmal imzalanmamış ve
kullanılabilir durumda olmadığından işleme alınmamıştır. Ödeneğin % 65,1’i
kullanılmıştır.
03.3 Yolluklar tertibine 109.000-TL ödenek verilmiş, yıl içerisinde 446.178-TL ödenek
eklemesi yapılmış toplam ödenek 555.178-TL olmuştur. Bu miktarın 327.567-TL’si
harcanmıştır. 227.612-TL kalan ödenekten 200.000-TL’si "Ödenek Gönderme
Belgesi İcmali" ile gönderilmediğinden Başkanlığımızca kullanılabilmesi için
icmal imzalanmamış ve bu nedenle icmal imzalanmamış ve kullanılabilir
durumda olmadığından işleme alınmamıştır. Ödeneğin % 59’u kullanılmıştır.
03.4 Görev giderlerine 4.000-TL ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde 276.424-TL ödenek
eklemesi yapılmış ve toplamda 280.424-TL’lik miktarın 258.819-TL’si harcanmıştır.
Ödeneğin % 92,3’ü kullanılmıştır.
-9-
03.5 Tertibe 31.346.000-TL ödenek verilmiş ve 7.343.056-TL ödenek eklenerek
38.689.056-TL olmuştur. Bu ödeneğin 36.338.606-TL harcama yapılmıştır.
2.350.450-TL kalan ödenekten 700.000-TL’si "Ödenek Gönderme Belgesi
İcmali" ile gönderilmediğinden Başkanlığımızca kullanılabilmesi için icmal
imzalanmamış ve bu nedenle icmal imzalanmamış ve kullanılabilir durumda
olmadığından işleme alınmamıştır. Ödeneğin kullanım oranı %93,9’dur.
Başkanlığımızca yürütülen belli başlı işlerle ilgili harcama durumları aşağıya
çıkarılmıştır:
• Personel Taşıma Hizmeti Alımı: 10.701.053,53-TL
• Temizlik Hizmeti Alımı: 9.783.155,07-TL
• Güvenlik Hizmeti Alımı: 14.368.270,25-TL
• 01.03.2012-31.12.2012, 01.01.2013-31.11.2013 Dönemleri arası Devlet
Konservatuarı ecrimisil ödemesi: 356.387,85-TL
•Rektörlük Merkez Santral Telefon Gideri Ödemesi: 274.343,90-TL
• TSE Eğitimi, Muhtelif Eğitim ve Kurslara Katılım Giderleri: 256.481,70-TL
• Üniversitemiz Basın İlan Kurumuna ödenen ilan giderleri:132.181,04-TL
• Rektörlük Binasının tadilatı dolayısıyla muhtelif birimlerin taşınması işi:
118.309,75-TL
• Fen Edebiyat ve Su Ürünleri ile Kongre Kültür Merk. Giriş kapılarına 4 adet X-ray
Bagaj kontrol cihazı ve 5 adet Kapı Tipi Metal Dedektör kiralanaması işi(1.1.201331.03.2013): 46.628,88-TL
• 18-19 Mayıs 2013 tarihlerinde “Çanakkale Şehitlerini Anma Programı”
kapsamında 6 adet otobüs kiralama işi: 16.992,00 TL
• Astronomi ve Uzay Bilimleri UAM için 6 aylık konteyner kiralanması işi: 14.160TL
Ayrıca 270.642-TL’lik miktar diğer muhtelif işleri kapsamaktadır.
03.7 Menkul mal alım, bakım ve onarım giderlerine 897.000-TL ödenek verilmiş ve
414.057-TL ekleme yapılmıştır. Toplam ödenek gönderme 1.311.057-TL olmuş
490.097-TL kalan tutardan 400.000-TL’lik eklenen tutar "Ödenek Gönderme
Belgesi İcmali" ile gönderilmediğinden Başkanlığımızca kullanılabilmesi için
icmal imzalanmamış ve bu nedenle icmal imzalanmamış ve kullanılabilir
durumda olmadığından işleme alınmamıştır. 820.959-TL’si ise harcanmıştır.
Ödeneğin % 62,6’sı kullanılmıştır.
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderlerine 456.000-TL ödenek verilmiştir.
Kullanılabilir ödenek olarak 405.000-TL’lik tutardan 348.350-TL’si harcanmıştır.
Ödeneğin % 86’sı kullanılmıştır.
05. CARİ TRANSFERLER:
05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler tertibine 3.903.000-TL
Memur Öğle Yemeği Yardımı ödeneği verilmiştir. 2013 yılında 1.205.122,92-TL’lik
transfer gerçekleştirilmiştir. Ödeneğin % 30.9’u kullanılmıştır.
06. SERMAYE GİDERLERİ:
Mamul Mal Alımları tertibine projeli alımlar kapsamında herhangi bir ödenek
verilmemiş olup iz bedeli olarak 1.000-TL verilmiş Taşıt alımı için 507.000-TL
ödenek verilmiş olup, alınacak taşıtlar için ödenek yetersiz olmasından dolayı kira
gelirlerinden de 4.157,56-TL ödenek takviyesi yapılmış, toplamda 511.157,56TL’ye Üniversitemiz Merkez Garaj Amirliğinde kullanılmak üzere 1 adet minibüs,1
adet otobüs,2 adet kamyon DMO dan alımı gerçekleştirilmiştir.
 Üniversitemiz bütçe imkanları nispetinde Başkanlığımızca 2013H031950
proje numarasıyla gerçekleştirilen işler şunlardır:
- 10 -
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NADİR ESERLER
KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN İBNÜ'L EMİN MAHMUT KEMAL İNAN'A AİT OLAN
AHŞAP MOBİLYALARIN KONSERVASYON VE RESTORASYONUNUN YAPILMASI
145.140,00
KÜTÜPHANE DÖK. DAİ. BŞK.'NIN İHTİYACI OLAN MASAÜSTÜ İŞ İSTASYONU VE
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR ALIMI İŞİ
27.966,00
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MUHTELİF ALIMLARI
FEN FAKÜLTESİ GÖZLEMEVİ U.A.M. ALIMLARI
FEN FAKÜLTESİ GÜÇ KAYNAĞI VE 120'LİK MASA ALIMI
REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN MUHTELİF DEMİRBAŞ MALZEME ALIMLARI
(DMO)
MERKEZ GARAJ AMİRLİĞİNDE KULLANILACAK 34 UG 5220 PLAKALI KAMYONA
KRASÖR FRİGOFİRİK KAPALI KASA VE ALÜMİNYUM PLATFORM ALIMI
BASIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN VİDEO MONTAJ BİLGİSAYARI
KONFİGÜRASYONU VE MEDYA TAKİP BİLGİSAYARI KONFİGÜRASYONU, 2 ADET
VİDEO KAMERA ALIMI VE 2 ADET DİJİTAL KÜRSÜ VE 4 ADET ÖZEL LOGOLU
KÜRSÜ ALIMI İŞİ
OSMANLI DÖNEMİ MÜZİĞİ UYGULANMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNE KAMERA
ALIMI İŞİ
İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞINA 7 ADET NOTEBOOK ALIMI
ÜNİVERSİTEMİZ REKTÖRLÜK VE MUHTELİF BİRİMLERİN İHTİYACI OLAN 3 ADET
KONTEYNER ALIMI
MEVCUT GÜVENLİK MERKEZİNİN YENİ YERİNE TAŞINMASI VE YENİ GÜVENLİK
İZLEME MERKEZİNİN KURULUMU VE TEFRİŞİ İŞİ
ESNAF HASTANESİNE TAŞINMA İŞİNDEN DOLAYI 2. 3. VE 4. KATLARA STOR
PERDE ALIMI
1.384.583,92
520.060,74
40.181,42
511.545,48
25.000,00
85.028,44
15.666,86
26.200,72
41.064,00
33.984,00
24.574,68
AVCILAR YERLEŞKESİNDE BULUNAN BİRİMLERİN ELEKTRİK İZLEME
ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE ENERJİ İZLEME VE DONANIMI ALIMI
29.665,20
MERKEZ GARAJ AMİRLİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE 1 ADET MİNİBÜS,1 ADET
OTOBÜS, 2 ADET KAMYON ALINMASI İŞİ (DMO)
511.157,56
TOPLAM:
3.421.819,02
06.3 Her yıl Üniversitemiz düzeyinde Mikrosoft Kampüs Eğitim Bilgisayar lisansı yazılımları
yenilenmesi işi 06.3 (Gayrimaddi Hak Alımları) tertibinden gerçekleşmektedir. Ödeneği
bulunmadığından Üniversitemiz bütçe imkanları dahilinde karşılanmaktadır. 2013 Yılında da
Gayri Maddi Hak Alımları tertibine ödenek verilmemiştir. Bu nedenle 2014 yılı için devam eden
işler kapsamında 2013H031950 proje numarasıyla; Microsoft Kampüs Eğitim Yazılımları
Bilgisayar Lisansı Yazılım Yenilenmesi işi ile Adobe Kampüs Anl. Ve Creat Suit Master Coll.
Lisans Alımı işleri (560.000-TL) 2013 yılı içerisinde 2014 yılında ödenmesi amacıyla eklenmiş
miktar olup kalan ödenek Rektörlük Makamınca 21.01.2014 tarihli olurla kullanılmıştır.
 Üniversitemiz bütçe imkanları nispetinde Başkanlığımızca 2013H031950
proje numarasıyla gerçekleştirilen işler şunlardır:
- 11 -
HARCAMA AÇIKLAMASI:
2013 YILI MİCROSOFT KAMPÜS ANLAŞMASI ÇÖZÜMLERİ PAKET ÜYELİĞİ
İŞİ
268.072,40
2013 YILI ADOBE KURUMSAL LİSANS ANLAŞMASI VE ADOBE PRO İLE
CREATİVE SUİTE MASTER COLLECTİON LİSANS ALIMI İŞİ
144.196,00
49.265,00
BİLGİ İŞLEM DAİ. BŞK. MAİL GÜVENLİK YAZILIMI ALIMI
BİLGİ İŞLEM DAİ. BŞK. SANALLAŞTIRMA,BULUT YÖNETİM VE
OTOMASYON YAZILIMI ALIMI
448.164,00
17.464,00
BİLGİ İŞLEM DAİ. BŞK. ANTİVİRÜS YAZILIMI ALIMI İŞİ
ÜNİVERSİTEMİZ BİLGİSAYAR AĞINDA OLASI TEKNİK GÜVENLİK
AÇIKLARININ TESPİT EDİLİP KONTROLLÜ OLARAK GİDERİLMESİNİ
SAĞLAYACAK "AĞ ZAFİYET TARAMA YAZILIMI VE WEB UYGULAMALARI
ZAFİYET TARAMA YAZILIMI ALIMI
46.020,00
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ GÜNCELLENMESİ, FORM
YÖNETİM SİSTEMİ ALIM İŞİ
TOPLAM:
43.000,00
1.016.181,40
06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması tertibine
verilmiştir. Harcama tabloları aşağıda gösterilmiştir:
1.000.000-TL ödenek
HARCAMA AÇIKLAMASI:
CTF Yerleşkesinde bulunan 2116 ada 166 parsel sayılı taşınmaz malın
761.71 m2 (24/676 1/4 hisse Sedat GÜRYOL) kamulaştırma bedeli
ödemesi
Avcılar yerleşkesi 5 pafta 524 parsel sayılı taşınmaz malın Kezban
DOĞAN mirasçıları tarafından Kamulaştırmasız El Atma Davası
ödemesi
Avcılar yerleşkesi 7 pafta 2673/2660 parsel maliki Kazım KARAMAN
26.903,44-TL'lik Kamulaştırmasız El Atma Davası ödemesi
Avcılar yerleşkesinde bulunan 5 pafta 524 parselin Kezban Doğan
tescil davası ödemesi (2013-3439 numaralı dosya)
İTF yerleşkesindeki 1854 ada 14 parselde Salim Benek'in Varislerin
açtığı tapu iptali ve tescili davası sonucu 21. İcra Müd. 2013/944 esas
sayılı icra ödemesi
Vezneciler Yerleşkesi-649 ada 35 parsel-İstanbul 5.İcra Dairesi İcra
Ödemesi
Üniv. Avcılar yerleşkesinde bulunan 7 paf. 2694 parsel sayılı taşınmaz
malın 1/8 oranında pay sahibi Şerafettin ÇAĞLAR tarafından Üniv.
Aleyhine açılan dava sonucunda İst. 32. İcra Dairesine ödeme
- 12 -
20.282,00
77.849,93
26.903,44
1.436,11
144.344,22
880,48
350.155,44
Avcılar Yerleşkesinde bulunan 7 pafta 2692 parsel sayılı taşınmaz mal
malikleri Vesile TANRIVERDİ ve Mustafa TANRIVERDİ tarafından
açılan dava sonucunda Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk
Mahkemesinin2012/500 esas, 2013/255 sayılı kararı, Üniversitemiz
Hukuk Müşavirliğinin 29.05.2013 tarih 72951-33048 sayılı yazıları,
Bakırköy 2. İcra Müdürlüğünün 2013/7489 esas sayılı icra emri
dökümlü hesap tablosu 2547 Sayılı Kanunun 56. maddesine göre
334.393,07
14.370,80-TL'lik miktarın düşülerek 334.393,07-TL ödenmesi
TOPLAM ÖDENEN:
956.244,69
Ayrıca kamulaştırma kapsamında ödenek yetersizliğinden dolayı
Kalkınma Bakanlığı Yatırımı Hızlandırma Ödeneğinden talep edilen
icra ödemeleri de aşağıda listelenmiştir:
TALEP
TARİHİ
İŞİN ADI
Üniversitemiz Avcılar Yerleşkesinde bulunan 7 Pafta 2660, 2673
parsel sayılı taşınmaz mal malikleri tarafından açılan Kamulaştırmasız
El Atma Davası neticesinde Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk
14.01.2013
Mahkemesinin 2012/316 esas, 2012/173 sayılı kararı ile 2012/10857
esas sayılı icra muhtırası ve dökümlü hesap tablosu gereğince
ödenmesi gereken 5.301.000-TL'lik ödeme
Üniversitemiz Avcılar Yerleşkesinde bulunan 7 pafta 2657, 2695
parsel sayılı taşınmaz mal malikleri tarafından açılan Kamulaştırmasız
El Atma Davası neticesinde Küçükçekmece 4. Asliye Hukuk
17.05.2013 Mahkemesinin 2012/295 esas, 2013/184 sayılı kararı ile 2012/50 esas,
2013/155 sayılı kararı ile İstanbul 32. İcra Müdürlüğünün 2013/10856
esas Bakırköy 16. İcra Müdürlüğünün 2013/6864 esas sayılı icra
emirlerince ödenmesi gereken 3.800.000-TL'lik İcra Ödemesi
Üniversitemiz Avcılar Yerleşkesinde bulunan 7 pafta 2689 parsel
sayılı taşınmaz mal malikleri tarafından açılan Kamulaştırmasız El
30.05.2013 Atma Davası neticesinde Küçükçekmece 4. Asliye Hukuk
Mahkemesinin 2013/6865 esas sayılı icra emirleri gereğince ödenmesi
gereken 2.500.000-TL'lik İcra Ödemesi
Üniversitemiz Avcılar Yerleşkesinde bulunan 7 pafta 2678 ve 2690
parsel sayılı taşınmaz mal malikleri tarafından Kamulaştırmasız El
Atma Davası neticesinde Küçükçekmece 2. Asliye Hukuk
Mahkemesinin 2012/34 esas, 2013/116 sayılı kararı ile Küçükçekmece
12.06.2013
5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/564 esas, 2013/256 sayılı kararı ile
İstanbul anadolu 11. İcra Müdürlüğünün 2013/14095 esas Bakırköy 13.
İcra Müdürlüğünün 2013/7745 esas sayılı icra emirleri gereğince
4.000.000-TL'lik İcra Ödemesi
- 13 -
TALEP
EDİLEN
TUTAR
5.301.000,00
3.800.000,00
2.500.000,00
4.000.000,00
Üniversitemiz Avcılar Yerleşkesinde bulunan 7 pafta 2659 parsel
sayılı taşınmaz mal1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/89
24.09.2013 esas,2013/218 sayılı kararı gereğince Küçükçekmece 1.İcra
Müdürlüğünün 2013/6607 esas sayılı icra emirlerince ödenmesi
gereken 400.000-TL'lik tutar
TOPLAM İHTİYAÇ DUYULAN ÖDENEK:
400.000,00
16.001.000,00
3.2. PERFORMANS BİLGİLERİ
3.2.1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
3.2.1.1. MEVZUAT BİLGİLERİ
Birimin Kuruluş Mevzuatı : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 124 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede belirtilen Komptrolörlük Daire Başkanlığı ve Destek
Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname gereği birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 4650 (değişiklik) Kanunu
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
4857 sayılı İş Kanunu
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası Kanunu
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu
6245 sayılı Harcırah Kanunu
İlgili olduğu yıla ait Bütçe Kanunu
Diğer Kanun, yönetmelik, tebliğler ve genelgeler
3.2.1.2. FAALİYETLER
Başkanlığımız Üniversitemizin destek birimidir. Başkanlığımızca yürütülen belli başlı faaliyetler
aşağıda listelenmiştir:
- Başkanlığımızın faaliyetlerini yürüttüğü 2011-2012-2013 yıllarına ait açık ve kapalı
alanların yüzölçümü: 1000 m2
- Rektörlük merkez binasının (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire
Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi, Hukuk Müşavirliği, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler
Fakültesi) elektrik-su ve yakacak alımlarına ilişkin tüketim bilgileri aşağıdaki
gibidir:
- 14 -
TÜKETİM TUTARI
TÜKETİM MİKTARI
(M3)
Su Tüketimi
(m3)*
Personel Sayısı-Personel
Başına Birim Fiyat (TL)
Kapalı Alan-Kapalı
Alan Başına Birim Fiyat
(TL)
TÜKETİM TUTARI
TÜKETİM MİKTARI
(KWH)
Elektrik
Tüketimi (Kwh)
Personel Sayısı-Personel
Başına Birim Fiyat (TL)
Kapalı Alan-Kapalı
Alan Başına Birim Fiyat
(TL)
TÜKETİM TUTARI
TÜKETİM MİKTARI
(M3)
2011
500.000 TL
2012
1.250.000 TL
2013
268.458,14
252.000
270.000
70.833,28
707-707,21-TL
771-1.621,27-TL
821-326.989TL
56932-8,78-TL
684.056 TL
56932-21,96-TL
1.006.802 TL
56932-4,71-TL
998.548,50 TL
2.450.000
2.500.000
3.807.475,40
588-1.163,36-TL 647-1.556,11-TL
697-1.432.637TL
47305-15,05-TL
658.255 TL
47305-21,28-TL
557.996 TL
47305-21.108TL
736.458,32-TL
1.780.000
1.900.000
852.034,52
Yakacak
Alımları (m3)
697-1.056,61Personel Sayısı-Personel
TL
Başına Birim Fiyat (TL) 588-1.119,48-TL 647-862,44-TL
Kapalı Alan-Kapalı
56932-12,95Alan Başına Birim Fiyat
56932-11,56-TL 56932-9,80-TL
TL
(TL)
*Su Tüketimi kontör alımı ile gerçekleştirilmekte olup ilgili yılki tüketim miktarını yansıtmamaktadır.
- Temizlik Hizmetine ilişkin veriler;
2011
ALAN (m2)
185.067
Rektörlük ve Bağlı Birimler
ÇALIŞAN KİŞİ SAYISI 145
ALAN (m2)
137.789
Rektörlük Civarı
ÇALIŞAN KİŞİ SAYISI 116
ALAN (m2)
164.378
Avcılar Grubu ve Diğer Birimler
ÇALIŞAN KİŞİ SAYISI 120
2012
185.067
145
137.789
116
164.378
120
2013
209.985
153
137.789
116
199.103
120
- Güvenlik Hizmetine ilişkin veriler
GÜVENLİK HİZMETİ
ALAN (M2)
KİŞİ SAYISI
Güvenlik Hizmeti Elemanı Başına Düşen
Ortalama Alan
2011
487.234
382
2012
487.234
404
1.275,48
1.206,03
- 15 -
2013
487.234
404
1.206,03
- Üniversitemiz personeli başına telefon erişim gideri;
2011
2012
PERSONEL SAYISI
11.098
11.197
HARCAMA TUTARI
201.578,54
223.748,75
2013
11.297
195.365,99
PERSONEL BAŞINA HARCAMA TUTARI (TL) 18,16
17,29
19,98
-Kiralanan taşıt sayısı birim ve toplam maliyetleri;
2011
2012
5.635
Servisten Yararlanan Personel Sayısı 5.542
293
299
Personel Servisi Sayısı
5.910.454,19
Yıllık Personel Taşıma Toplam Tutarı 6.693.735,56
1.207,00
1.048,00
Personel Başına Yıllık Birim Fiyatı
2013
6.087
311
10.701.053,53
1.758,02
-Satınalma suretiyle edinilen taşıt sayısı ve taşıtların toplam maliyeti;
SATINALMA SURETİYLE
EDİNİLEN TAŞITLAR
2011
2012
2013
52
56
61
Taşıt Sayısı
Toplam Maliyeti (Bakım Onarım
9.678,13
26.564,68
116.346,62
Giderleri)
- Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme ve bu görevlendirmelere katılan personel sayısı,
personel başına düşen yolluk tutarı;
YURTİÇİ
GÖREVLENDİRMELERE
KATILAN PERSONEL SAYISI
ÖDENEN TOPLAM YOLLUK
TUTARI
PERSONEL BAŞINA DÜŞEN
YOLLUK TUTARI
YURTDIŞI
GÖREVLENDİRMELERE
KATILAN PERSONEL SAYISI
ÖDENEN TOPLAM YOLLUK
TUTARI
PERSONEL BAŞINA DÜŞEN
YOLLUK TUTARI
2011
2012
2013
255
352
319
84.813,16 TL
231.903,26 TL
89.688,64
332,60 TL
658,82 TL
281,15-TL
2011
2012
2013
63
79
62
166.139,96
251.351,23
172.238,20
2.637,14
3.181,66
2.778,03
- 16 -
4. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ








4.1. Güçlü Yönler (Üstünlükler)
Üniversitenin merkez birimlerinden birisi olması
Makine, teçhizat ve donanımların ödenek dahilinde kolay temin edilmesi
Ast-Üst ilişkilerinde iletişimin iyi olması
Kalifiye ve yetişmiş personelin bulunması
Başkanlığımızın yeterli teknik donanıma sahip olması
Üniversitemizin destek bütçesine sahip birimi olması
Diğer birimlerin Başkanlığımızdan bilgi edinme kolaylığı
Mevzuatla ilgili bilgi ve tecrübeye sahip olunması
4.2. Zayıf Yönler (Gelişmeye Açık Alanlar)
 İşlemlerin pratik yürütülmesini engelleyen bürokrasinin fazlalığı
 Başkanlığımızda yürütülen işlerle ilgili bürolar arasında rotasyon olmaması
 Döner sermayeye dolaylı olarak katkı yapan birim olmamıza rağmen döner sermayeden
pay alınmaması
 Başkanlık içerisinde sosyal ve kültürel faaliyetlerin azlığı
 Fiziksel çalışma ortamının yetersizliği
 Mevzuatın çok sık değişmesi ve hizmet içi eğitimin yetersizliği
4.3. Değerlendirme
Başkanlığımızın güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkartarak, çevresel faktörlerin Başkanlığımız
için ne gibi tehdit ve fırsatlar oluşturduğunu “etkileşim analizi” ile değerlendirerek geleceğe
yönelik stratejilerimizi planlamayı amaçlamaktayız.
Bu noktadan hareket ile, zayıf yönlerimiz için tedbir almak, güçlü yönlerimiz korumak ve
güçlendirmek, tehditlere karşı tedbirler alarak fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek hedeflenen
sonuç olacaktır.
5. ÖNERİ VE TEDBİRLER
2013 yılında Başkanlığımız 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esas
olmak üzere yasalar ve yönetmeliklerle belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirirken
mevzuat ve bürokrasiden kaynaklanan bir takım sıkıntılar yaşanmaktadır. Özellikle (E-Cetveli)
Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esasların 33. maddesindeki parasal sınırlar
nedeniyle 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibi altındaki ödeneklerin kullanımında sıkıntılar
yaşanmaktadır. 06- Sermaye Giderlerinden 2013 yılında bütçe imkanları dahilinde ödenek
aktarmak suretiyle iş işlemler gerçekleştiğinden projeli alımlar kapsamında olan makine teçhizat
ve DMO’dan alınacak demirbaşlar ile çeşitli yazılım alımları ihtiyaçları için, kira gelirlerinden ve
Üniversitemiz bütçe imkanlarından ödenek eklenerek bu ihtiyaçlar karşılanabilmektedir. Kaldı ki
2014 yılında bütçemiz kira gelirlerimizi kullanmaya fırsat vermeyecek şekilde hizmet alımlarına
kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca ödenekleştirilmiş ve ileriki yıllarda da bu konunun
bütçemiz kullanımıyla ilgili kısıtlamaya gideceğimizi göstermektedir. Mevzuattan kaynaklanan
problemlerin çözümlenmesi ve yeterli miktarda ödenek verilmesi bu sıkıntıları ortadan
kaldıracaktır.
Buna rağmen Başkanlığımız yaşanan sıkıntılarla ilgili tedbirleri olabildiğince almaktadır.
(Malzemelerin tamamen bitmeden ödenek elverdiğinde yedeklenmesi gibi.)
EKLER
Ek-2: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı
- 17 -
Ek-2: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI(1)
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün
etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki
harcama yetkililerinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay
raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.(2)
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.(3) (İstanbul-04/03/2014)
Dursun AKTAĞ
Daire Başkanı
Harcama Yetkilisi
(1) Harcama Yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir.
(2) Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse “benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum
bilgiler” ibaresi de eklenir.
(3) Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın
çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir.
- 18 -
Download

2013 yılı birim faaliyet raporu - İstanbul Üniversitesi | İdari ve Mali