FİNANS YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
31 MART 2014 TARİHİ
İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİNANSAL TABLOLAR
VE DİPNOTLAR
İÇİNDEKİLER
SAYFA
BİLANÇO ..............................................................................................................................................................
1
KAPSAMLI GELİR TABLOSU...... ...................................................................................................................
2
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU ...................................................................................................................
3
NAKİT AKIM TABLOSU ...................................................................................................................................
4
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR .........................................................................................
5-22
NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
NOT 17
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU ............................................................
5
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR .......................................................
6-13
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA ................................................................................................
13
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ .....................................................................................................
14
FİNANSAL YATIRIMLAR .................................................................................................................
15
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR ......................................................................................................
16
MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ................................................................
16
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER.....................................................
16
ÖZKAYNAKLAR ................................................................................................................................
16-18
SATIŞLAR, SATIŞLARIN MALİYETİ VE ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER /
(GİDERLER) ........................................................................................................................................
18
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ .........................................................................................................
19
NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER ................................................................................................
19
PAY BAŞINA KAZANÇ .....................................................................................................................
20
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI ..................................................................................................
20-21
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ .................
22
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR .............................................................................
22
FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK,
YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI
GEREKEN DİĞER HUSUSLAR .........................................................................................................
22
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ
31 MART 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Dipnot
Referanslar
ı
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
4
5
6
6
TOPLAM VARLIKLAR
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Kısa vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
6
8
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli
karşılıklar
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltme farkları
Paylara ilişkin primler
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı giderler
Diğer kazanç / kayıplar
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar kar/zararları
Net dönem karı/zararı
TOPLAM KAYNAKLAR
9
9
9
9
9
1
Cari Dönem
(Bağımsız
İncelemeden
Geçmemiş)
31Mart
2014
Önceki Dönem
(Bağımsız
Denetimden
Geçmiş)
31 Aralık
2013
20.108.148
3.003.538
16.912.130
182.635
182.635
9.845
9.845
2.283
904
1.379
19.886.348
2.985.927
16.823.612
74.514
74.514
2.295
2.295
2.739
1.016
1.723
20.110.431
19.889.087
172.659
1.045
1.045
115.265
104.353
162.404
59
59
95.180
80.887
10.912
56.349
14.293
67.165
88.560
85.300
88.560
85.300
19.849.212
18.000.000
8.696.196
1.229
19.641.383
18.000.000
8.696.196
1.229
(34.235)
(34.235)
(34.235)
888.806
(7.910.613)
207.829
20.110.431
(34.235)
888.806
(5.809.530)
(2.101.083)
19.889.087
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 01 OCAK - 31 MART 2014 DÖNEMİNE AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Dipnot
Referansları
Cari Dönem
1 Ocak31 Mart
2014
Yeniden Düzenlenmiş
Önceki Dönem
1 Ocak31 Mart
2013
Hasılat
Satışların Maliyeti
BRÜT KAR
10
10
10
19.207.691
(18.803.198)
404.493
91.111.239
(90.281.826)
829.413
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)
11
11
(6.726)
(189.938)
207.829
(7.317)
(180.839)
641.257
KAR ZARAR KISMI
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ
FAALİYET KARI / (ZARARI)
-
-
207.829
641.257
Finansman Giderleri (-)
VERGİ ÖNCESİ KAR / (ZARAR)
207.829
641.257
Dönem Vergi (Gideri) / Geliri
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri
DÖNEM KARI / (ZARARI)
207.829
641.257
0,011546
0,0356
Pay başına kazanç
13
DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılacaklar
DİĞER KAPSAMLI GELİR /
(GİDER)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR /
(GİDER)
-
(32.542)
-
-
-
(32.542)
207.829
608.715
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 01 OCAK - 31 MART 2014 DÖNEMİNE AİT
ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacak birikmiş diğer
kapsamlı gelirler ve giderler
1 Ocak 2013 bakiyeleri
Ödenmiş
Sermaye
18.000.000
Sermaye
düzeltme
farkları
8.696.196
Pay ihraç
primleri
1.229
Geçmiş dönem zararının
geçmiş yıllar
kar/zararlarına aktarımı
Toplam kapsamlı gelir
-
-
-
31 Mart 2013 bakiyeleri
18.000.000
8.696.196
1 Ocak 2014 bakiyeleri
18.000.000
Geçmiş dönem zararının
geçmiş yıllar
kar/zararlarına aktarımı
Toplam kapsamlı gider
31 Mart 2014 bakiyeleri
Diğer kazanç / kayıplar
-
Birikmiş karlar
Kardan
ayrılan
kısıtlanmış
yedekler
888.806
Net dönem
karı/zararı
3.691.327
Geçmiş
yıllar kar /
zararları
(9.500.857)
Toplam
21.776.701
-
(3.691.327)
641.257
3.691.327
-
608.715
1.229
(32.542)
(32.542)
888.806
641.257
(5.809.530)
22.385.416
8.696.196
1.229
(34.235)
888.806
(2.101.083)
(5.809.530)
19.641.383
-
-
-
-
-
2.101.083
207.829
(2.101.083)
-
207.829
18.000.000
8.696.196
1.229
(34.235)
888.806
207.829
(7.910.613)
19.849.212
-
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
3
-
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 01 OCAK - 31 MART 2014 DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIM TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Cari Dönem
1 Ocak -31 Mart
2014
Önceki Dönem
1 Ocak -31 Mart
2013
207.829
641.257
(1.757.213)
456
3.260
23.466
(3.381)
(276)
(271.896)
4.880
2.639
19.156
9.577
(2.359)
(1.525.859)
403.254
(108.121)
(7.550)
986
1.668.695
(10.816)
(57.529)
2.642.240
1.332.771
(2.070)
17.335
4.318.666
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKIMI
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı
-
-
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
-
-
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
-
-
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit
-
-
17.335
4.318.666
Dipnot
Referansları
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKIMI
Net dönem karı/(zararı)
Net dönem karını/(zararını) işletme faaliyetlerinden elde
edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler
Menkul kıymetler değer (artış) / azalışı
Amortisman ve tükenme payları
Kıdem tazminatı karşılığı
Kullanılmamış izin karşılığı
Diğer karşılıklar
Faiz tahakkukları
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde
edilen nakit akımı
12
Ticari alacaklardaki net değişim
Diğer alacaklardaki net değişim
Ticari borçlardaki net değişim
Finansal yatırımlardaki azalış / (artış)
Diğer yükümlülüklerdeki değişim
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET
DEĞİŞİM
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4
2.985.492
351.848
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4
3.002.827
4.670.514
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
4
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
1.
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (“Şirket”), Türkiye’de faaliyet göstermekte olup Genel
Müdürlüğü Nispetiye Caddesi, Akmerkez B Kulesi Kat: 7 34330 Etiler - İstanbul adresinde
bulunmaktadır. Şirket, 13 Kasım 1995 tarihinde kurulmuş, 20 Kasım 1995 tarihinde tescil edilmiş ve
tescili 28 Kasım 1995 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların detayı aşağıda gösterilmiştir:
31 Mart 2014
Finansbank A.Ş. (*)
Halka açık kısım ve diğer
Pay Oranı
%
10,01
89,99
100,00
Nominal Pay
Tutarı
1.802.160
16.197.840
18.000.000
31 Aralık 2013
Pay Oranı
%
10,01
89,99
100,00
Nominal Pay
Tutarı
1.802.160
16.197.840
18.000.000
(*) Finansbank A.Ş., Şirket üzerindeki %10,01’lik ortalık payına ek olarak, Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören hisse
senetleri ile birlikte toplam %76,06 kısmına sahiptir (31 Aralık 2013: %76,06).
Şirket’in ana hissedarı Finansbank Anonim Şirketi ve Şirket’in nihai ana hissedarı ise National Bank
of Greece S.A.’dir (“NBG”). 18 Ağustos 2006 tarihinde, Şirket’in ana sermayedarı olan Finansbank
A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin %46’sını oluşturan hisselerinin Fiba Grubu tarafından NBG’ye satış
ve devir işlemleri tamamlanmış ve NBG, Finansbank A.Ş.’nin ana sermayedarı haline gelmiştir.
NBG, 11 Aralık ve 25 Aralık 2006 tarihleri arasında yapmış olduğu borsa dışında hisse senedi
toplama çağrısı sonucunda, Şirket sermayesinin %5,30’u oranında, 723.480 TL nominal değerli hisse
satın almıştır.
Şirket’in fiili faaliyet konusu 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine
uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Kanun uyarınca, Şirket, Sermaye
Piyasası Kurulu’ndan (“SPK”) ortaklık portföyünü oluşturmak, yönetmek ve gerektiğinde portföyde
değişiklik yapmak için yetki belgesi almıştır. Şirket, faaliyetlerini SPK’nın menkul kıymet yatırım
ortaklıklarına ilişkin esasları belirlediği III-48-2 numaralı tebliğine göre sürdürmektedir. Şirket’in
hisseleri Borsa İstanbul’ da işlem görmektedir.
Şirket’in 31 Mart 2014 itibarıyla personel sayısı 3’tür. (31 Aralık 2013: 3).
Finansal tabloların onaylanması
Finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 29 Nisan 2014 tarihinde yayınlanması
için yetki verilmiştir. Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.
5
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
TMS’ye Uygunluk Beyanı
Şirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi
mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.
İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5.
Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”)
tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ile bunlara ilişkin ek ve
yorumları (“TMS”) esas alınmıştır.
Ayrıca finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan
formatlara uygun olarak sunulmuştur.
Finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde,
genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır.
Kullanılan Para Birimi
Şirket’in finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Şirket’in finansal durumu ve faaliyet sonuçları, finansal
tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve
Türkiye Muhasebe Standartları'na uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak
2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir.
Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde
Finansal Raporlama” Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıştır.
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi
Mali durum ve performans tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları önceki dönemle
karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk
sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli
farklılıklar açıklanır. Cari dönemde Şirket SPK’nın 7 Haziran 2013 tarihli açıklanan formatına uyum
sağlamak amacıyla önceki dönem finansal tablolarında bazı sınıflamalar yapmıştır. Sınıflamaların
niteliği, nedeni ve tutarları aşağıda açıklanmıştır:
6
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
2.1
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi(devamı)
2.2

2013 yılında, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda 45,300 TL tutarındaki
temettü gelirleri 211.500 TL tutarındaki devlet tahvilleri itfa gelirleri, 44.506 TL tutarındaki
özel kesim devlet tahvil bono ve itfa gelirleri ve 39.327 TL tutarındaki özel sektör tahvili
reeskont geliri faiz, ücret, prim ve komisyon gelirleri/giderleri altında
muhasebeleştirilmekteyken, cari dönemde Şirket yönetimi bu gelirleri satış hasılatı satırında
muhasebeleştirmiştir.

2013 yılında, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda 74.173 TL tutarındaki kurtaj
giderleri, 80.255 TL tutarındaki yönetim ücreti giderleri ve 1.009 TL tutarındaki komisyon
giderleri genel yönetim giderleri altında muhasebeleştirilmekteyken, cari dönemde Şirket
yönetimi bu giderleri satış hasılatı satırında muhasebeleştirmiştir.

2013 yılında, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda 2.816 TL tutarındaki vadeli
işlem sözleşme gelirleri faiz, ücret, prim, komisyon gelirleri/giderleri altında
muhasebeleştirilmekteyken, cari dönemde Şirket yönetimi bu gelirleri satış hasılatı satırında
muhasebeleştirmiştir.
Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki
dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Şirket’in cari dönemde muhasebe politikalarında
önemli bir değişiklik bulunmamaktadır.
2.3
Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Şirket’in cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişikliği olmamıştır.
7
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları
a) Finansal tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TMSlerde yapılan
değişiklikler
TMS’lerde yapılan aşağıda belirtilen değişiklikler cari dönemde uygulanmış ve finansal tablolarda
raporlanan tutarlar üzerinde etkisi olmuştur.
TMS 1 (Değişiklikler) Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu
TMS 1 (Değişiklikler) Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu 1 Temmuz 2012 tarihinde veya
bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. Söz konusu değişiklikler,
kapsamlı gelir tablosu ile gelir tablosunu yeniden tanımlamaktadır. TMS 1’de yapılan değişiklikler
uyarınca ‘kapsamlı gelir tablosu’ ifadesi ‘kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu’ ve ‘gelir
tablosu’ ifadesi ‘kar veya zarar tablosu” olarak değiştirilmiştir. TMS 1’de yapılan değişiklikler
uyarınca kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun tek bir tabloda ya da birbirini izleyen iki
ayrı tabloda sunumuna izin veren açıklamalar aynı kalmıştır. Ancak TMS 1’de yapılan değişiklikler
uyarınca diğer kapsamlı gelir kalemleri iki gruba ayrılır: (a) sonradan kar veya zarara yeniden
sınıflandırılmayacak kalemler ve (b) bazı özel koşullar sağlandığında sonradan kar veya zarara
yeniden sınıflandırılacak kalemler. Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergiler de aynı şekilde
dağıtılacak olup söz konusu değişiklikler, diğer kapsamlı gelir kalemlerinin vergi öncesi ya da vergi
düşüldükten sonra sunumu ile ilgili açıklamaları değiştirmemiştir. Bu değişiklikler geriye dönük
olarak uygulanmıştır.
Diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumu, standardın gerektirdiği değişikliği yansıtmak amacıyla
yeniden düzenlenmiştir. Yukarıda bahsi geçen sunum ile ilgili değişiklikler haricinde, TMS 1’deki
değişikliklerin uygulanmasının kar veya zarar, diğer kapsamlı gelir ve toplam kapsamlı gelir üzerinde
herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümleri
TFRS 13, gerçeğe uygun değer ölçümü ve bununla ilgili verilmesi gereken notları içeren rehber
niteliğinde tek bir kaynak olacaktır. Standart, gerçeğe uygun değer tanımını yapar, gerçeğe uygun
değerin ölçümüyle ilgili genel çerçeveyi çizer, gerçeğe uygun değer hesaplamaları ile ilgili verilecek
açıklama gerekliliklerini belirtir. TFRS 13’ün kapsamı geniştir; finansal kalemler ve TMS’de diğer
standartların gerçeğe uygun değerinden ölçümüne izin verdiği veya gerektirdiği finansal olmayan
kalemler için de geçerlidir. Genel olarak, TFRS 13’ün gerçeğe uygun değer hesaplamaları ile ilgili
açıklama gereklilikleri şu andaki mevcut standartlara göre daha kapsamlıdır. Örneğin, şu anda TFRS
7 Finansal Araçlar: Açıklamalar standardının açıklama gerekliliği olan ve sadece finansal araçlar
için istenen üç-seviye gerçeğe uygun değer hiyerarşisine dayanan niteliksel ve niceliksel açıklamalar,
TFRS 13 kapsamındaki bütün varlıklar ve yükümlülükler izin zorunlu hale gelmiştir.
8
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (devamı)
(a)
Finansal tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TMSlerde yapılan
değişiklikler (devamı)
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
TMS 19’a yapılan değişiklikler tanımlanmış fayda planları ve işten çıkarma tazminatının
muhasebesini değiştirmektedir. En önemli değişiklik tanımlanmış fayda yükümlülükleri ve plan
varlıkların muhasebeleştirilmesi ile ilgilidir. Değişiklikler, tanımlanmış fayda yükümlülüklerinde ve
plan varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişim olduğunda bu değişikliklerin kayıtlara
alınmasını gerektirmekte ve böylece TMS 19’un önceki versiyonunda izin verilen ‘koridor
yöntemi’ni ortadan kaldırmakta ve geçmiş hizmet maliyetlerinin kayıtlara alınmasını
hızlandırmaktadır. Değişiklikler, bilançolarda gösterilecek net emeklilik varlığı veya
yükümlülüğünün plan açığı ya da fazlasının tam değerini yansıtabilmesi için, tüm aktüeryal kayıp ve
kazançların anında diğer kapsamlı gelir olarak muhasebeleştirilmesini gerektirmektedir. Buna ek
olarak, TMS 19’un bir önceki baskısında açıklanan plan varlıklarından elde edilecek tahmini getiriler
ile plan varlıklarına ilişkin faiz gideri yerine tanımlanmış net fayda yükümlülüğüne ya da varlığına
uygulanan indirim oranı sonucu hesaplanan ‘net bir faiz’ tutarı kullanılmıştır. TMS 19’a yapılan
değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmalıdır.
(b) 2013 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in finansal tablolarını etkilemeyen standartlar,
mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
TMS 1 (Değişiklikler) Finansal Tabloların Sunumu
(Mayıs 2012’de yayımlanan Yıllık İyileştirmeler 2009-2011 Dönemi’nin bir parçası olarak)
Mayıs 2012’de yayımlanan Yıllık İyileştirmeler 2009-2011 Dönemi’nin bir parçası olarak yayımlanan
TMS 1’deki değişiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden
itibaren geçerlidir.
TMS 1 standardı uyarınca muhasebe politikasında geriye dönük olarak değişiklik yapan ya da geriye
dönük olarak finansal tablolarını yeniden düzenleyen ya da sınıflandıran bir işletmenin bir önceki
dönemin başı için de finansal durum tablosunu (üçüncü bir finansal durum tablosu) sunması gerekir.
TMS 1’deki değişiklikler uyarınca bir işletmenin sadece geriye dönük uygulamanın, yeniden
düzenlemenin ya da yeniden sınıflandırma işleminin üçüncü finansal durum tablosunu oluşturan
bilgiler üzerinde önemli etkisinin olması durumunda üçüncü finansal durum tablosu sunması gerekir
ve ilgili dipnotların üçüncü finansal durum tablosuyla birlikte sunulması zorunlu değildir.
9
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (devamı)
(b) 2013 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in finansal tablolarını etkilemeyen standartlar,
mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı)
Konsolidasyon, müşterek anlaşmalar, iştirakler ve bunların sunumuyla ilgili yeni ve revize edilmiş
standartlar
Mayıs 2011’de konsolidasyon, müşterek anlaşmalar, iştirakler ve bunların sunumuyla ilgili olarak
TFRS 10, TFRS 11, TFRS 12, TMS 27 (2011) ve TMS 28 (2011) olmak üzere beş standart
yayınlanmıştır.
Bu beş standardın getirdiği önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:
TFRS 10, TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar standardının konsolide finansal
tablolar ile ilgili kısmının yerine getirilmiştir. TFRS 10’un yayımlanmasıyla SIC-12 Konsolidasyon
– Özel Amaçlı İşletmeler yorumu da yürürlükten kaldırılmıştır. TFRS 10’a göre konsolidasyon için
tek bir esas vardır, kontrol. Ayrıca TFRS 10, üç unsuru içerecek şekilde kontrolü yeniden
tanımlamaktadır: (a) yatırım yaptığı işletme üzerinde güce sahip olması (b) yatırım yaptığı
işletmeyle olan ilişkisinden dolayı değişken getirilere maruz kalması veya bu getirilerde hak sahibi
olması (c) elde edeceği getirilerin miktarını etkileyebilmek için yatırım yaptığı işletme üzerindeki
gücünü kullanma imkânına sahip olması. Farklı örnekleri içerek şekilde TFRS 10’nun ekinde
uygulama rehberi de bulunmaktadır.
TFRS 11, TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar standardının yerine getirilmiştir. TFRS 11, iki veya
daha fazla tarafın müşterek kontrolü olduğu müşterek anlaşmaların nasıl sınıflanması gerektiğini
açıklamaktadır. TFRS 11’in yayımlanması ile UFRYK 13 Müştereken Kontrol Edilen İşletmeler –
Ortak Girişimcilerin Parasal Olmayan Katılım Payları yorumu yürürlükten kaldırılmıştır. TFRS 11
kapsamında müşterek anlaşmalar, tarafların anlaşma üzerinde sahip oldukları hak ve
yükümlülüklerine bağlı olarak müşterek faaliyet veya iş ortaklığı şeklinde sınıflandırılır. Buna
karşın TMS 31 kapsamında üç çeşit müşterek anlaşma bulunmaktadır: müştereken kontrol edilen
işletmeler, müştereken kontrol edilen varlıklar, müştereken kontrol edilen faaliyetler. Buna ek
olarak, TFRS 11 kapsamındaki iş ortaklıklarının özkaynak yöntemi kullanılarak
muhasebeleştirilmesi gerekirken, TMS 31 kapsamındaki birlikte kontrol edilen ortaklıklar ya
özkaynak yöntemiyle ya da oransal konsolidasyon yöntemiyle muhasebeleştirilebilmektedir.
TFRS 12 dipnot sunumuna ilişkin bir standart olup bağlı ortaklıkları, müşterek anlaşmaları,
iştirakleri ve/veya konsolide edilmeyen yapısal şirketleri olan işletmeler için geçerlidir. TFRS
12’ye göre verilmesi gereken dipnot açıklamaları genel olarak yürürlükteki standartlara göre çok
daha kapsamlıdır.
TFRS 10, 11 ve 12’de yapılan değişiklikler, bu standartların ilk kez uygulanması sırasında bazı
geçiş kurallarına açıklama getirmek amacıyla Haziran 2012 tarihinde yayınlanmıştır.
10
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (devamı)
(b)
2013 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in finansal tablolarını etkilemeyen standartlar,
mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı)
TFRS 7 (Değişiklikler) Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi ve Bunlarla İlgili
Açıklamalar
TFRS 7’deki değişiklikler uyarınca işletmelerin uygulamada olan bir ana netleştirme sözleşmesi ya
da benzer bir sözleşme kapsamındaki finansal araçlar ile ilgili netleştirme hakkı ve ilgili sözleşmelere
ilişkin bilgileri (örneğin; teminat gönderme hükümleri) açıklaması gerekir.
Mayıs 2012’de yayımlanan Yıllık İyileştirmeler 2009-2011 Dönemi

TMS 16 (Değişiklikler) Maddi Duran Varlıklar;

TMS 32 (Değişiklikler) Finansal Araçlar: Sunum; ve

TMS 34 (Değişiklikler) Ara Dönem Finansal Raporlama
TMS 16 (Değişiklikler)
TMS 16’daki değişiklikler, yedek parçaların, donanım ve hizmet donanımlarının TMS 16 uyarınca
maddi duran varlık tanımını karşılamaları durumunda maddi duran varlık olarak sınıflandırılması
gerektiği konusuna açıklık getirir. Aksi takdirde bu tür varlıklar stok olarak sınıflandırılmalıdır. TMS
16’daki değişikliklerin finansal tablolarda raporlanan tutarlar üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TMS 32 (Değişiklikler)
TMS 32’deki değişiklikler, özkaynak araçları sahiplerine yapılan dağıtımlar ve özkaynak işlemleri
maliyetleri ile ilgili gelir vergisinin TMS 12 Gelir Vergisi standardı uyarınca muhasebeleştirilmesi
gerektiğini belirtir. TMS 32’deki değişikliklerin finansal tablolarda raporlanan tutarlar üzerinde
önemli bir etkisi olmamıştır.
TMS 34 (Değişiklikler)
TMS 34’teki değişiklikler, belirli bir raporlanabilir bölüme ilişkin toplam varlık ve yükümlülüklerin,
ancak bu toplam varlık veya yükümlülük tutarlarının (veya her ikisinin) işletmenin faaliyetlere ilişkin
karar almaya yetkili merciiye düzenli olarak sunulması ve en son yıllık finansal tablolara göre bu
tutarlarda önemli bir değişiklik olması durumunda dipnotlarda açıklanması gerektiğini belirtir. TMS
34’teki değişikliklerin finansal tablolarda raporlanan tutarlar üzerinde bir etkisi olmamıştır.
11
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (devamı)
(c) Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve
yorumlar
Şirket henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen
aşağıdaki değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır:
TFRS 9
TFRS
9
ve
TFRS
(Değişiklikler)
TMS 32 (Değişiklikler)
TFRS 10, 11, TMS
(Değişiklikler)
TMS 36 (Değişiklikler)
TMS 39 (Değişiklikler)
TFRS Yorum 21
1
7
27
Finansal Araçlar
TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük
Tarihi
Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi1
Yatırım Şirketleri1
Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir
Değer Açıklamaları1
Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma
Muhasebesinin Devamlılığı1
Harçlar ve Vergiler1
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir.
TFRS 9 Finansal Araçlar
Kasım 2009’da yayınlanan TFRS 9 finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili yeni
zorunluluklar getirmektedir. Ekim 2010’da değişiklik yapılan TFRS 9 finansal yükümlülüklerin
sınıflandırılması ve ölçümü ve kayıtlardan çıkarılması ile ilgili değişiklikleri içermektedir.
TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler) TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi
Kasım 2013’te TFRS 9’un zorunlu uygulama tarihi 1 Ocak 2017 tarihinden önce olmamak kaydıyla
ertelenmiştir. Bu değişiklik KGK tarafından henüz yayınlanmamıştır.
TMS 32 (Değişiklikler) Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi
TMS 32’deki değişiklikler finansal varlık ve finansal borçların netleştirilmesine yönelik kurallar ile
ilgili mevcut uygulama konularına açıklama getirmektedir. Bu değişiklikler özellikle ‘cari dönemde
yasal olarak uygulanabilen mahsuplaştırma hakkına sahip’ ve ‘eş zamanlı tahakkuk ve ödeme’
ifadelerine açıklık getirir.
12
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (devamı)
(c)
Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve
yorumlar (devamı)
TFRS 10, 11, TMS 27 (Değişiklikler) Yatırım Şirketleri
Bu değişiklik ile TFRS 10’a eklenen hükümler çerçevesinde yatırım işletmesi tanımını karşılayan
işletmelerin tüm bağlı ortaklıklarını gerçeğe uygun değer farkını kâr veya zarara yansıtarak ölçmesi
zorunlu olup, konsolide finansal tablo sunmalarına ilişkin istisna getirilmiştir.
TMS 36 (Değişiklikler) Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer Açıklamaları
TFRS 13 “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının bir sonucu olarak değer düşüklüğüne
uğramış varlıkların geri kazanılabilir tutarının ölçümüne ilişkin açıklamalarda bazı değişiklikler
yapılmıştır. Bu değişiklik finansal olmayan varlıklarla sınırlı tutulmuş olup, TMS 36’nın 130 ve 134
üncü paragrafları değiştirilmiştir.
TMS 39 (Değişiklikler) Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma Muhasebesinin
Devamlılığı
TMS 39’da yapılan bu değişiklikle, hangi durumlarda finansal riskten korunma aracının vadesinin
dolmasının veya sonlandırılmasının söz konusu olmayacağına, dolayısıyla finansal riskten korunma
muhasebesinin uygulanmasına son verilmeyeceğine açıklık getirilmiştir.
TFRS Yorum 21 Harçlar ve Vergiler
TFRS Yorum 21, vergi benzeri yükümlülüklerin ödenmesini ortaya çıkaran mevzuatta tanımlanan bir
faaliyet gerçekleştiğinde, işletmelerin vergi ve vergi benzerinin ödenmesine ilişkin olarak bir borç
muhasebeleştirmesi gerektiğine açıklık getirmektedir.
2.5
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme ilişkin ara dönem özet finansal tablolar, ara dönem
finansal tabloların hazırlanmasına yönelik TMS 34 standardına uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca,
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla ara dönem özet finansal tablolar, 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren
yıla ait finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan muhasebe politikalarıyla tutarlı olan
muhasebe politikalarının uygulanması suretiyle hazırlanmıştır. Dolayısıyla, bu ara dönem özet
finansal tablolar 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolar ile birlikte
değerlendirilmelidir.
3.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Bölümlere göre raporlamayı gerektirecek herhangi bir farklı faaliyet alanı ve farklı coğrafi bölge
bulunmamaktadır.
13
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
4.
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 Mart
2014
357
1.148
1.148
2.441.711
560.322
3.003.538
Kasa
Bankadaki nakit
Vadesiz mevduat (*)
Ters-repo işlemlerinden alacaklar
VİOP işlem teminatları
31 Aralık
2013
164
1.301
1.301
2.428.435
556.027
2.985.927
(*) 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla bankalardaki mevduatın tamamı (31 Aralık 2013: tamamı) ilişkili
bankalarda tutulmaktadır.
Ters-repo işlemlerinden alacaklar;
31 Mart 2014
Vade Tarihi
Faiz Oranı
Devlet Tahvili
%9,75-10,83
Faiz Oranı
Devlet Tahvili
%4,09-%7,07
01.04.2014
31 Aralık 2013
Vade Tarihi
02.01.2014
Maliyet
Kayıtlı Değer
2.441.000
2.441.000
2.441.711
2.441.711
Maliyet
Kayıtlı Değer
2.428.000
2.428.000
2.428.435
2.428.435
Nakit akım tablosunda gösterilen nakit ve nakit benzerleri;
Nakit ve nakit benzerleri
Faiz tahakkukları
Nakit akım tablosundaki nakit ve nakit benzerleri
14
31 Mart
2014
3.003.538
(711)
3.002.827
31 Mart
2013
4.672.885
(2.371)
4.670.514
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
5.
FİNANSAL YATIRIMLAR
Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan
finansal varlıklar
31 Mart
2014
31 Aralık
2013
16.912.130
16.912.130
16.823.612
16.823.612
Şirket’in faaliyeti gereği finansal yatırımlar hesabında bulunan kıymetler, alım satım amaçlı menkul
kıymetler olup, gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmiştir. Gerçeğe uygun değer bilanço tarihi
itibarıyla BİST’de bekleyen güncel emirler arasındaki en iyi alış emirlerini, bunların bulunmaması
durumunda gerçekleşen en yakın zamanlı işlemin fiyatını, bunun da olmaması durumunda ise maliyet
değerini ifade etmektedir.
31 Mart 2014
Gerçeğe uygun değer farkı gelir
tablosuna yansıtılan finansal
varlıklar
Maliyet
Gerçeğe Uygun
Değeri
Kayıtlı
Değeri
3.226.246
7.216.299
10.442.545
3.226.246
7.216.299
10.442.545
6.469.585
16.912.130
6.469.585
16.912.130
Borçlanma senetleri
Özel Kesim Tahvili
Devlet Tahvili
Hisse senetleri
Borsada işlem gören hisse senetleri
3.239.486
7.156.508
10.395.994
6.217.039
16.613.033
31 Aralık 2013
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna
yansıtılan finansal varlıklar
Maliyet
Gerçeğe
Uygun Değeri
Kayıtlı
Değeri
3.203.059
7.505.857
10.708.916
3.237.022
7.216.104
10.453.126
3.237.022
7.216.104
10.453.126
7.572.812
18.281.728
6.370.486
16.823.612
6.370.486
16.823.612
Borçlanma senetleri
Özel Kesim Tahvili
Devlet Tahvili
Hisse senetleri
Borsada işlem gören hisse senetleri
15
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
6.
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Kısa vadeli ticari alacaklar:
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’den alacaklar
31 Mart
2014
31 Aralık
2013
182.635
182.635
74.514
74.514
Şirket’in 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla vadesi geçmiş ve şüpheli hale gelmiş
alacakları bulunmamaktadır.
31 Mart
31 Aralık
Kısa vadeli ticari borçlar:
2014
2013
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ne borçlar
İlişkili taraflara ödenecek komisyon (Not 14)
7.
1.045
1.045
59
59
MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
31 Mart 2014 tarihinde sona eren üç aylık ara hesap dönemi içinde alınan maddi duran varlık tutarı:
Yoktur. (31 Mart 2013: Yoktur).
31 Mart 2014 tarihinde sona eren üç aylık ara hesap dönemi içinde alınan maddi olmayan duran
varlık tutarı: Yoktur. (31 Mart 2013: 4.118 TL)
8.
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borç Karşılıkları
Danışmanlık ve denetim ücreti karşılığı
9.
31 Mart
2014
31 Aralık
2013
10.912
10.912
14.293
14.293
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
Ortaklar
Finansbank A.Ş. (*)
Halka açık kısım ve diğer
Pay
Oranı
(% )
31 Mart
2014
Pay
Oranı
(% )
31 Aralık
2013
10,01
89,99
100,00
1.802.160
16.197.840
18.000.000
10,01
89,99
100,00
1.802.160
16.197.840
18.000.000
(*) Finansbank A.Ş., Şirket üzerindeki % 10,01’lik ortaklık payına ek olarak, BİST’de işlem gören hisse senetleri ile birlikte
toplam 76,06’luk kısmına sahiptir (31 Aralık 2013: % 76,06).
16
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
9.
ÖZKAYNAKLAR (devamı)
Ödenmiş Sermaye (devamı)
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz
türleri itibarıyla ayrı ayrı):
31 Mart 2014
Yönetim Kurulu
Pay Adedi (1
Üyeleri Seçiminde
Hisse Senedi
hisse 1 TL
Oy Hakkı
Tertibi/ Grubu
karşılığı)
(Pay Başına)
A
B
25.000
17.975.000
18.000.000
10.000
1
31 Aralık 2013
Yönetim Kurulu
Pay Adedi (1
Üyeleri Seçiminde
hisse 1 TL
Oy Hakkı
karşılığı)
(Pay Başına)
25.000
17.975.000
18.000.000
10.000
1
A grubu hisse senetleri Finansbank A.Ş.’ye aittir.
Şirket’in kayıtlı sermaye tutarı 50.000.000 TL’dir (31 Aralık 2013: 50.000.000 TL).
Sermaye Düzeltmesi Farkları
Sermaye bilançoda kayıtlı değeri ile yansıtılmış olup, bu kaleme ilişkin enflasyon düzeltmesi tutarı
8.696.196 TL olup, özkaynaklar içinde ayrı bir kalem olarak gösterilmiştir (31 Aralık 2013:
8.696.196 TL).
Hisse Senedi İhraç Primleri
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, önceden çıkarılan hisse senetlerinin primli
satışından kaynaklanan 1.229 TL tutarında hisse senedi ihraç primleri bulunmaktadır.
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Yasal yedekler
31 Mart
2014
31 Aralık
2013
888.806
888.806
888.806
888.806
Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na göre işletmeler ticari (safi) karın %5 ini ödenmiş sermayelerinin
%20’sini buluncaya kadar birinci yasal yedek olarak ayırırlar. İşletmenin geçmiş yıllar zararları varsa
%5’in hesabında ticari kardan düşülür. TTK’ya göre safi kardan birinci yasal yedeklerden başka pay
sahipleri için %5 birinci temettü (kar payı) ayrıldıktan sonra, pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer
kimselere dağıtılması kararlaştırılan kısmın onda biri ikinci yasal yedek olarak ayrılır. Birinci temettü
işletmelerin ödenmiş sermayesi üzerinden TTK ve ana sözleşme gereği pay sahipleri ile kara iştirak
eden kimselere %5 oranında dağıtılması öngörülmüş kar payıdır.
Şirket’in 31 Mart 2014 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul’unda alınan karara istinaden, 1 Ocak – 31
Aralık 2013 dönemine ilişkin finansal tablolarda oluşan 2.101.083 TL tutarındaki zarar, “Geçmiş
Yıllar Zararı”na aktarılmıştır.
17
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
9.
ÖZKAYNAKLAR (devamı)
Geçmiş Yıl Kar/Zararları
Olağanüstü yedekler
Geçmiş yıllar zararı
10. SATIŞLAR, SATIŞLARIN MALİYETİ
GELİRLER/GİDERLER (NET)
Hasılat
Hisse senetleri satışları
Devlet tahvili satışları
Özel sektör tahvili satışları
Diğer Satışlar
Hisse senetleri gerçeğe uygun değer
artışları / (azalışları), net
Devlet tahvili gerçeğe uygun değer
artışları / (azalışları), net
Ters repo faiz gelirleri
Vadeli işlem sözleşme gelirleri / (giderleri), net
Hasılat
Satışların Maliyeti
Hisse senetleri satış maliyeti
Devlet tahvilleri maliyeti
Özel kesim tahvilleri maliyeti
Brüt Kar
18
VE
ESAS
31 Mart
2014
31 Aralık
2013
611.070
(8.521.683)
(7.910.613)
611.070
(6.420.600)
(5.809.530)
FAALİYETLERDEN
DİĞER
1 Ocak –
31 Mart
2014
12.281.773
6.507.219
64.581
18.853.573
1 Ocak –
31 Mart
2013
48.111.882
42.571.499
83.833
90.767.214
237.211
410.855
59.791
52.821
4.295
354.118
(81.604)
11.958
2.816
344.025
19.207.691
91.111.239
(12.413.262)
(6.389.936)
(18.803.198)
(47.955.846)
(42.325.980)
(90.281.826)
404.493
829.413
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
11.
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Pazarlama, giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
12.
1 Ocak –
31 Mart
2014
1 Ocak –
31 Mart
2013
(6.726)
(189.938)
(196.664)
(7.317)
(180.839)
(188.156)
1 Ocak –
31 Mart
2014
1 Ocak –
31 Mart
2013
(144.269)
(24.516)
(456)
(4.667)
(4.206)
(6.239)
(2.613)
(326)
(1.733)
(847)
(502)
(454)
(5.836)
(196.664)
(136.961)
(20.988)
(4.880)
(1.703)
(2.941)
(3.737)
(2.555)
(1.114)
(856)
(4.500)
(412)
(533)
(1.462)
(5.514)
(188.156)
NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
Personel giderleri
Danışmanlık ve denetim giderleri
Amortisman gideri ve itfa payları
Ters repo komisyon gideri
Ulaşım giderleri
Yazılım danışmanlık hizmet gideri
Noter ve resmi takip giderleri
VİOP işlem komisyonu (Not 36)
BİST komisyonları
Haberleşme giderleri
BİST kotasyon ücreti
Vergi, resim ve harçlar
Sigorta giderleri
Küçük demirbaş giderleri
Diğer
19
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
13.
PAY BAŞINA KAZANÇ
1 Ocak-
1 Ocak-
31 Mart 2014
31 Mart 2013
18.000.000
18.000.000
-
-
Tedavüldeki hisse senedi adedi
31 Mart itibarıyla (toplam)
18.000.000
18.000.000
Tedavüldeki hisse senedinin
Ağırlıklı ortalama adedi (1 hisse 1 TL karşılığı)
18.000.000
18.000.000
207.829
0,011546
641.257
0,0356
Tedavüldeki hisse senedi adedi
1 Ocak itibarıyla (toplam)
İç kaynaklardan çıkarılan hisse senetleri
Net dönem karı / (zararı) (TL)
Hisse başına kar / (zarar) (1 TL hisse başına)
14.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Şirket ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.
İlişkili taraflara borçlar
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ödenecek komisyon (Not 6)
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.Ödenecek portföy yönetim komisyon giderleri
31 Mart
2014
31 Aralık
2013
1.045
59
24.070
25.115
25.222
25.281
1 Ocak31 Mart
2014
1 Ocak31 Mart
2013
19.482
5.247
326
74.173
4.304
-
70.348
95.403
80.255
158.732
İlişkili taraflara ödenen aracılık ve portföy yönetim komisyonları
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. –
Hisse senedi komisyon gideri
Ters repo komisyon gideri
VİOP işlem komisyonu gideri
Finans Portföy Yönetimi A.Ş. –
Portföy yönetim ücreti
20
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
14.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
Şirket, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 2.441.711 TL (31 Aralık 2013: 2.428.435 TL)
tutarında ters repo işlemleri yapmıştır (Bakınız: Dipnot 4).
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla bankalardaki mevduatın 1.148 TL’si (31 Aralık 2013: 1.301 TL)
ilişkili bankalarda tutulmaktadır (Bakınız: Dipnot 4).
Şirket hisse senedi alım satım işlemlerini ağırlıklı olarak aracı kurum olan Finans Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirmekte olup, işlem tutarı üzerinden günlük %0,00075 oranında
komisyon ödemektedir.
Şirket’in sermaye piyasası araçlarından oluşan menkul kıymetler portföyü Finans Portföy Yönetimi
A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Şirket, Finans Portföy Yönetimi A.Ş.’ye portföyün yönetimi ve
temsili için tahsis ettiği donanım, personel ve sair tüm hizmetlerin karşılığı olarak hergün için
portföy toplam değerinin %0,004’ünden (yüzbinde dört) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirir ve
her ay sonunu izleyen bir hafta içinde de bu ücret Şirket tarafından Finans Portföy Yönetimi A.Ş.’ye
ödenir.
Şirket, 1 Kasım 2012 tarihinde Finans Portföy Yönetimi A.Ş. ile yapmış olduğu Portföy yöneticiliği
ve risk yönetim çerçeve sözleşmesindeki Karşılaştırma ölçütü BİST Ulusal 100 Endeks getirisinin
%30’u, KYD TL Bono Endeksleri 182 gün getirisinin %65’ini ve KYD Özel Sektör Endeksi (Sabit)
getirisinin %5’inden oluşmaktadır.
Şirket Finans Portföy Yönetimi A.Ş. ile imzalamış olduğu “Portföy yöneticiliği çerçeve
sözleşmesi”ni 30 Eylül 2011 tarihli yönetim kurulu toplantısında iptal etmiştir. Şirket 1 Kasım 2012
tarihi itibarıyla Finans Portföy Yönetimi A.Ş. ile “Portföy yöneticiliği ve risk yönetim çerçeve
sözleşmesi” imzalanmıştır.
Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler
31 Mart 2014 ve 31 Mart 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemi içerisinde, Şirket’in üst düzey
yöneticilerine sağlamış olduğu ücret ve benzeri faydaların toplamı:
1 Ocak31 Mart
2014
1 Ocak31 Mart
2013
Brüt ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar
İzin karşılıkları
65.835
19.156
63.240
19.156
Toplam
84.991
82.396
21
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
15.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Kur riski
Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya
çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkiler kur riskini oluşturmaktadır. Şirket’in 31 Mart 2014
ve Şirket’in 31 Mart 2013 tarihleri itibarıyla, dövizli işlemleri bulunmamaktadır.
16.
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Bulunmamaktadır.
17.
FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN
AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
Bulunmamaktadır.
22
Download

31.03.2014 - Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş.