TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN
SINIRLI DENETİM RAPORU
Tat Gıda Sanayii A.Ş.
Yönetim Kurulu’na
İstanbul
Giriş
Tat Gıda Sanayii A.Ş.’nin (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 30 Haziran
2014 tarihli ilişikteki özet konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait
ilgili özet konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özet konsolide özkaynaklar değişim
tablosunun ve özet konsolide nakit akış tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz
konusu ara dönem konsolide finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34 “Ara Dönem Finansal
Raporlama” Standardı’na (“TMS 34”) uygun olarak hazırlanmasından ve sunumundan sorumludur.
Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem konsolide finansal bilgilere
ilişkin bir sonuç bildirmektir.
Sınırlı Denetimin Kapsamı
Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 “Ara Dönem Finansal Bilgilerin,
İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız
Denetimi”ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem konsolide finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta
finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler
ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı
denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak yapılan ve amacı konsolide finansal
tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç
olarak ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde
belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir
bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.
Sonuç
Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle TMS 34 “Ara
Dönem Finansal Raporlama” Standardı’na uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak
herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED
Yaman Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 8 Ağustos 2014
İÇİNDEKİLER
SAYFA NO
ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO ................................................................................................................
1-2
ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ..................
3
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ............................................................
4
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU .......................................................................................
5
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR ...........................................
6-35
DİPNOT 1
DİPNOT 2
DİPNOT 3
DİPNOT 4
DİPNOT 5
DİPNOT 6
DİPNOT 7
DİPNOT 8
DİPNOT 9
DİPNOT 10
DİPNOT 11
DİPNOT 12
DİPNOT 13
DİPNOT 14
DİPNOT 15
GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU..............................................
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR ...............
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA .................................................................................
FİNANSAL YATIRIMLAR .................................................................................................
FİNANSAL BORÇLAR .......................................................................................................
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR ......................................................................................
STOKLAR ............................................................................................................................
MADDİ DURAN VARLIKLAR ..........................................................................................
TAAHHÜTLER VE ZORUNLULUKLAR ..........................................................................
DİĞER VARLIKLAR ...........................................................................................................
SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ .........................................................................
SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN
FAALİYETLER....................................................................................................................
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI ..................................................................................
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ .
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR .............................................................
6
7-11
12-15
15
16-17
17-18
18
19-21
21
22
22
23-25
26-28
29-34
35
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Dönen Varlıklar
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Cari Olmayan / Duran Varlıklar
Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
10
360.377.528
2.055.904
236.115.340
173.221.039
62.894.301
98.456.927
542.106
23.207.251
410.102.075
10.330.825
208.265.991
138.097.731
70.168.260
10.614
159.295.645
433.883
31.765.117
12
54.992.242
39.981.522
145.421.201
74.970
17.153.962
102.147.930
864.316
611.339
3.082.652
21.486.032
116.834.466
74.970
4.564.874
108.773.384
603.087
90.977
2.727.174
-
560.790.971
566.918.063
Dipnot
Referansları
13
6
7
4
8
10
Takip eden dipnotlar özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
1
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa
Vadeli Karşılıklar
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlıklara
İlişkin Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun
Vadeli Karşılıklar
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Farkları
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm
Kazançları/Kayıpları
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları
Net Dönem Karı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
285.457.772
22.426.280
159.363.637
57.213.906
6.184.346
51.029.560
21.785.371
3.293.097
1.977.214
13.536.658
703.164
-
224.613.441
2.265.742
127.811.887
79.450.437
8.783.163
70.667.274
573.656
1.317.107
1.601.326
4.935.806
2.891.230
55.000
703.164
280.299.327
2.836.230
220.847.191
12
5.158.445
3.766.250
5
49.182.622
40.370.200
120.490.832
109.940.100
8.812.422
10.550.732
226.150.577
206.922.312
136.000.000
21.601.088
10.107.809
221.813.790
201.722.586
136.000.000
21.601.088
10.107.809
2.981.591
2.981.591
2.981.591
2.981.591
378.595
533.935
378.595
60.404
30.437.759
5.355.066
533.935
60.404
27.943.690
2.494.069
19.228.265
20.091.204
560.790.971
566.918.063
Dipnot
Referansları
5
5
13
6
Takip eden dipnotlar özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
2
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA
ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1 Ocak-
1 Nisan-
1 Ocak-
1 Nisan-
30 Haziran
2014
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
30 Haziran
2013
387.903.633
(303.429.809)
202.050.738
( 158.923.751)
341.680.896
(262.527.348)
174.801.265
( 137.125.338)
84.473.824
43.126.987
79.153.548
37.675.927
Pazarlama Giderleri (-)
(46.806.284)
( 24.873.850)
(46.146.250)
( 23.357.617)
Genel Yönetim Giderleri (-)
(14.420.047)
( 7.952.207)
(13.275.386)
( 6.328.930)
(7.229)
( 258)
(3.028)
( 1.091)
9.630.241
(3.129.303)
4.623.959
( 386.034)
6.371.983
(1.725.509)
2.403.731
( 2.206.963)
29.741.202
14.538.597
24.375.358
8.185.057
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
59.365
( 232.907)
( 9.402)
( 56.445)
1.752.589
(99.783)
1.451.027
( 99.783)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen
Yatırımların Karlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET
( 910.912)
( 244.239)
911.767
504.055
28.656.748
14.228.511
26.939.931
10.040.356
(12.268.154)
( 6.178.859)
(11.995.096)
( 6.211.674)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ
KARI
16.388.594
8.049.652
14.944.835
3.828.682
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri
Dönem Vergi Gideri
Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri
(3.168.843)
627.964
( 1.721.122)
1.000.232
(3.060.759)
313.928
( 1.156.315)
640.105
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI
13.847.715
7.328.762
12.198.004
3.312.472
( 9.355.588)
( 5.693.771)
( 1.587.414)
850.769
DÖNEM KARI
4.492.127
1.634.991
10.610.590
Dönem Karı /(Zararı) Dağılımı:
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
( 862.939)
( 802.334)
( 769.188)
( 883.614)
Ana Ortaklık Payları
5.355.066
2.437.325
11.379.778
5.046.855
Dipnot
Referansları
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Hasılat
11
11
Satışların Maliyeti (-)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
ESAS FAALİYET KARI
KARI
Finansman Giderleri (-)
DURDURULAN FAALİYETLER
Durdurulan faaliyetler vergi sonrası
dönem zararı
12
4.492.127
Hisse Başına Kazanç / (Kayıp)
1.634.991
4.163.241
10.610.590
4.163.241
0,03
0,01
0,08
0,03
Tanımlanmış Fayda Planları
Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
( 155.340)
( 155.340)
-
-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER)
4.336.787
1.479.651
10.610.590
4.163.241
Toplam Kapsamlı Gelir/Gider’in Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
( 862.939)
(802.334)
( 769.188)
( 883.614)
Ana Ortaklık Payları
5.199.726
2.281.985
11.379.778
5.046.855
4.336.787
1.479.651
10.610.590
4.163.241
Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider)
Takip eden dipnotlar özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
3
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1 Ocak 2013 itibarıyla bakiye
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
30 Haziran 2013 itibarıyla
bakiye
Kar veya Zararda
Yeniden Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler ve Giderler
Kar veya Zararda
Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler ve Giderler
Ödenmiş
Sermaye
Sermaye
düzeltmesi
farkları
Pay ihraç
primleri
/iskontoları
Yeniden değerleme ve
ölçüm kazanç
/kayıpları
Tanımlanmış fayda
planlarının birikmiş
yeniden ölçüm
kazançları/kayıpları
Kardan
ayrılmış
kısıtlanmış
yedekler
Net dönem
(zararı)/karı
Geçmiş yıllar
karları
/(zararları)
136.000.000
-
21.601.088
-
10.107.809
-
3.356.591
-
-
60.404
-
2.695.963
(2.695.963)
25.247.727
2.695.963
199.069.582
-
32.879.264
-
231.948.846
-
-
-
-
-
-
-
11.379.778
-
11.379.778
(769.188)
10.610.590
136.000.000
21.601.088
10.107.809
3.356.591
-
60.404
11.379.778
27.943.690
210.449.360
32.110.076
242.559.436
Kar veya Zararda
Yeniden Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler ve Giderler
Kar veya Zararda
Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler ve Giderler
Net dönem
(zararı)/karı
Geçmiş yıllar
karları
/(zararları)
Ana ortaklığa ait Kontrol gücü olmayan
özkaynaklar
paylar
Toplam özkaynaklar
Ana ortaklığa ait Kontrol gücü olmayan
özkaynaklar
paylar
Toplam özkaynaklar
Sermaye
Sermaye
enflasyon
düzeltmesi
farkları
Pay ihraç
primleri
/iskontoları
Yeniden değerleme ve
ölçüm kazanç
/kayıpları
Tanımlanmış fayda
planlarının birikmiş
yeniden ölçüm
kazançları/kayıpları
Kardan
ayrılmış
kısıtlanmış
yedekler
136.000.000
21.601.088
10.107.809
2.981.591
533.935
60.404
2.494.069
27.943.690
201.722.586
20.091.204
221.813.790
-
-
-
-
(155.340)
-
(2.494.069)
5.355.066
2.494.069
-
5.199.726
(862.939)
4.336.787
136.000.000
21.601.088
10.107.809
2.981.591
378.595
60.404
5.355.066
30.437.759
206.922.312
19.228.265
226.150.577
1 Ocak 2014 itibarıyla bakiye
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
30 Haziran 2014 itibarıyla
bakiye
Takip eden dipnotlar özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
4
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
referansları
1 Ocak30 Haziran
2014
16.388.594
1 Ocak30 Haziran
2013
14.944.835
12
(10.193.856)
(4.048.499)
3
4.767.649
(790.692)
3.388.182
(116.887)
395.400
(105.840)
910.912
(4.700.306)
2.549.817
(59.365)
(109.000)
(8.928.667)
12.268.154
15.664.095
11.833.717
(35.123.308)
47.216.870
(628.585)
15.188.845
7.220.188
2.845.725
44.316
535.146
(911.767)
(1.907.396)
(6.133.452)
(1.107.868)
116.027
(116.178)
11.661.274
23.142.351
21.488.799
(30.298.429)
50.796.128
(10.440.192)
-
(2.443.316)
8.568.480
(21.486.032)
(19.637.714)
(2.598.817)
21.211.715
375.888
6.049.785
(1.984.386)
42.207.237
(2.498.201)
(1.192.853)
(8.465.393)
(92.720)
(5.214.643)
(576.402)
4.093.154
742.184
16.638.379
(447.529)
61.365.687
(2.473.910)
(1.755.635)
(2.261.435)
38.516.183
54.874.707
(12.269.041)
66.036
(13.500.000)
8.928.667
(10.739.745)
17.772.610
2.297.396
189.576
19.075
(16.774.338)
9.538.912
(126.476.782)
108.699.666
(12.239.650)
(30.016.766)
(8.274.921)
10.330.825
2.055.904
(124.375.092)
50.000.000
20.310.000
(10.637.030)
(64.702.122)
(288.503)
1.028.110
739.607
Sürdürülen faaliyetlerden vergi öncesi dönem karı
Durdurulan faaliyetlerden dönem karı
Dönem net kar/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
Stok imha giderleri karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler
Dava karşılığı ile ilgili düzeltmeler
İzin karşılığı ile ilgili düzeltmeler
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karındaki paylar
Temettü gelirleri ile ilgili düzeltmeler
Gelir tahakkukları ile ilgili düzeltmeler
Gider tahakkukları ile ilgili düzeltmeler
Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan karları
Finansal borçların ve varlıkların gerçekleşmemiş kur farkı (net)
Faiz geliri
Faiz gideri
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklar ve diğer alacaklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler
Stoklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış ile ilgili düzeltmeler
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklardaki azalış
6
4
Satış amaçlı sınıflandırılan varlıklara ilişkin yükümlülükler artış/azalış
Diğer cari/dönen varlıklardaki artış ile ilgili düzeltmeler
Diğer duran varlıklardaki artış ile ilgili düzeltmler
Ticari borçlardaki azalış ile ilgili düzeltmeler
İlişkili taraflara borçlardaki azalış ile ilgili düzeltmeler
Ertelenmiş gelirlerdeki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış ile ilgili düzeltmeler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
Ödenen kıdem tazminatı
Cari dönem vergisiyle ilgili borçlar
Vergi ödemeleri/iadeleri
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
Yatırım faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından elde edilen nakit
Alınan temettü
Kısa vadeli finansal yatırımlardan kaynaklanan nakit girişleri
Müşterek yönetime tabi ortaklık alımı
Alınan faiz
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışları
Finansal faaliyetler:
Borçlanmadan kaynaklanan değişim
Çıkarılmış tahvillerden kaynaklanan değişim
Alınan kredilerden kaynaklanan nakit girişleri
Ödenen faizler
Finansal faaliyetlerden sağlanan / (kullanılan) net nakit
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net değişim
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
3
4
Takip eden dipnotlar özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
5
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 1 – GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Tat Gıda Sanayi A.Ş. (“Tat Gıda” veya “Şirket”) 1967 yılında Tat Konserve Sanayi A.Ş. olarak kurulmuş olup,
30 Ekim 2013 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile unvan değişikliği kararı verilmiş ve15 Kasım 2013
tarihinde unvan değişikliği tescil edilmiştir. Şirket’in fiili faaliyet konusu her türlü ticari emtia, yiyecek, içecek,
meşrubat, tarımsal ve hayvansal gıda maddelerini ve ürünlerini, dondurulmuş, kurutulmuş, toz haline getirilmiş
tür ve tipleri de dahil bunların ham ve iptidai maddelerini yardımcı ve katkı maddelerini, şekerli ve şekersiz
usare ve konservelerin yarı mamulleri ve tam mamulleri üretimi, dağıtımı, pazarlama, yurtiçi ve yurtdışı ticareti
ve komisyonculuğunu gerçekleştirmektir. Şirket, Türkiye’de kayıtlıdır ve Türk Ticaret Kanunu altında faaliyet
göstermektedir. Şirket’in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla 1.195
kişidir (31 Aralık 2013: 1.044).
Şirket’in yurtiçindeki pazarlama ve satış faaliyetlerini bir Koç Grubu şirketi olan Düzey Tüketim Malları Sanayi
Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (“Düzey”) yürütmektedir.
Şirket’in ana ortağı ve esas kontrolü elinde tutan taraf Koç Holding A.Ş.’dir.
Şirket’in bağlı ortaklığı olan Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.Ş. (“Harranova Besi”) domates üretimi
konusunda faaliyet göstermektedir. 23 Haziran 2014 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde, Şirket’in
Harranova Besi’de sahip olduğu hisselerin tamamının, halihazırda Harranova Besi sermayesinde %10 paya
sahip, merkezi Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Eyaleti'nde bulunan The Morning Star Company'e
("Morningstar") satışı konusunda bir hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır (Dipnot 12).
Şirketin müşterek yönetime tabi ortaklığı olan Tedi İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin faaliyet alanı meyve suyu
ithalat ve satışıdır.
Ana ortaklık Tat Gıda Sanayi A.Ş., bağlı ortaklığı Harranova Besi ve müşterek yönetime tabi ortaklığı Tedi
İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. ilişikteki dipnotlarda hep birlikte “ Grup” olarak anılacaktır.
Şirket hisseleri 1993 yılından bu yana Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.
Şirket’in kayıtlı ofis adresi aşağıdaki gibidir:
Taşdelen Mah. Sırrı Çelik Bulvarı No:7
34788 Çekmeköy / İstanbul / Türkiye
Konsolide finansal tabloların onaylanması:
Konsolide finansal tablolar yayımlanmak üzere Şirket Yönetim Kurulu’nun 8 Ağustos 2014 tarihli toplantısında
onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına Arzu Aslan Kesimer, Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür ve Ahmet
Çağaşan Yılmaz, Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı tarafından imzalanmıştır. Genel Kurul’un
konsolide finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.
6
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1 Uygunluk beyanı
Şirket ve Türkiye’de yerleşik bağlı ortaklıkları, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret
Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve
hazırlamaktadır.
İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”
(“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe
Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) esas
alınmıştır.
Ayrıca finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan formatlara
uygun olarak sunulmuştur.
Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esası baz alınarak Türk Lirası (“TL”) olarak hazırlanmıştır. Tarihi
maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır.
Kullanılan Para Birimi
Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan
para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları,
Şirket’in geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade
edilmiştir.
Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve Türkiye
Muhasebe Standartları'na uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“TMS 29”)
uygulanmamıştır.
2.2 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Konsolide Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal tabloları
önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tablolarının sunumu ile uygunluk
sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar
açıklanır. Ekteki finansal tablolarda Dipnot 12’de yer verilen satılmak üzere elde tutulan varlıklar olarak
sınıflandırılan Harranova Besi ile et ve et ürünleri endüstriyel bölümüne ait önceki dönem gelir gider kalemleri
TFRS 5 gereğince durdurulan faaliyet kar/zararı olarak sınıflandırılmıştır. Yine TFRS 5 standardı gereği et ve et
ürünleri endüstriyel bölümüne ait varlık ve yükümlülükler yalnızca satış işleminin gerçekleştiği cari dönem
bilançosunda satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar ve bunlara ilişkin yükümlülükler olarak
sınıflandırılmıştır.
7
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.3 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
Aşağıdaki yeni ve güncellenmiş standartlar ve yorumlar cari yılda Grup tarafından uygulanmış ve bu finansal
tablolarda yapılan açıklamalara etkisi olmuştur. Bu finansal tablolarda uygulanmış fakat raporlanan tutarlar
üzerinde etkisi olmayan diğer standart ve yorumların detayları da ayrıca bu bölümün ilerleyen kısımlarında
açıklanmıştır.
(a) Finansal tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TMS’de yapılan değişiklikler
Bulunmamaktadır.
(b) 2013 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
Yatırım Şirketleri1
Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi1
Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer
Açıklamaları1
TMS 39 (Değişiklikler)
Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma Muhasebesinin
Devamlılığı1
TFRS Yorum 21
Harçlar ve Vergiler1
1
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir.
TFRS 10, 11, TMS 27 (Değişiklikler)
TMS 32 (Değişiklikler)
TMS 36 (Değişiklikler)
TFRS 10, 11, TMS 27 (Değişiklikler) Yatırım Şirketleri
Bu değişiklik ile TFRS 10’a eklenen hükümler çerçevesinde yatırım işletmesi tanımını karşılayan işletmelerin
tüm bağlı ortaklıklarını gerçeğe uygun değer farkını kâr veya zarara yansıtarak ölçmesi zorunlu olup, konsolide
finansal tablo sunmalarına ilişkin istisna getirilmiştir.
TMS 32 (Değişiklikler) Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi
TMS 32’deki değişiklikler finansal varlık ve finansal borçların netleştirilmesine yönelik kurallar ile ilgili mevcut
uygulama konularına açıklama getirmektedir. Bu değişiklikler özellikle ‘cari dönemde yasal olarak
uygulanabilen mahsuplaştırma hakkına sahip’ ve ‘eş zamanlı tahakkuk ve ödeme’ ifadelerine açıklık getirir.
TMS 36 (Değişiklikler) Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer Açıklamaları
TFRS 13 “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının bir sonucu olarak değer düşüklüğüne uğramış
varlıkların geri kazanılabilir tutarının ölçümüne ilişkin açıklamalarda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklik
finansal olmayan varlıklarla sınırlı tutulmuş olup, TMS 36’nın 130 ve 134 üncü paragrafları değiştirilmiştir.
8
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.3 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
(b) 2013 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı)
TMS 39 (Değişiklikler) Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma Muhasebesinin Devamlılığı
TMS 39’da yapılan bu değişiklikle, hangi durumlarda finansal riskten korunma aracının vadesinin dolmasının
veya sonlandırılmasının söz konusu olmayacağına, dolayısıyla finansal riskten korunma muhasebesinin
uygulanmasına son verilmeyeceğine açıklık getirilmiştir.
TFRS Yorum 21 Harçlar ve Vergiler
TFRS Yorum 21, vergi benzeri yükümlülüklerin ödenmesini ortaya çıkaran mevzuatta tanımlanan bir faaliyet
gerçekleştiğinde, işletmelerin vergi ve vergi benzerinin ödenmesine ilişkin olarak bir borç muhasebeleştirmesi
gerektiğine açıklık getirmektedir.
(c) Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve
yorumlar
Grup henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aşağıdaki
değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır:
TFRS 9 Finansal Araçlar
Kasım 2009’da yayınlanan TFRS 9 finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili yeni zorunluluklar
getirmektedir. Ekim 2010’da değişiklik yapılan TFRS 9 finansal yükümlülüklerin sınıflandırılması ve ölçümü ve
kayıtlardan çıkarılması ile ilgili değişiklikleri içermektedir.
TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler) TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi
Kasım 2013’te TFRS 9’un zorunlu uygulama tarihi 1 Ocak 2017 tarihinden önce olmamak kaydıyla
ertelenmiştir. Bu değişiklik KGK tarafından henüz yayınlanmamıştır.
Grup, standartların finansal durum ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
2.4 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük
olarak uygulanır ve önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler,
yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem
değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Grup’un muhasebe
politikalarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.
2.5 Konsolidasyon Esasları
Konsolide finansal tablolar aşağıda belirtilen esaslara göre ana ortaklık olan Tat Gıda (“ana ortaklık”) ve Bağlı
Ortaklık ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (hep beraber “Grup”) finansal tablolarını kapsamaktadır.
Konsolidasyon kapsamı içinde yer alan şirketlerin finansal tabloları, konsolide finansal tabloların tarihi itibarıyla
ve yeknesak muhasebe ilke ve uygulamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu Finansal Raporlama Standartları’na
uygun olarak hazırlanmıştır.
9
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.5 Konsolidasyon Esasları (devamı)
Konsolide finansal tablolar, Şirket ve Şirket’in bağlı ortaklığı tarafından kontrol edilen işletmelerin finansal
tablolarını kapsar. Kontrol, Şirket’in aşağıdaki şartları sağlaması ile sağlanır:



yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde gücünün olması;
yatırım yapılan şirket/varlıktan elde edeceği değişken getirilere açık olması ya da bu getirilere hakkı
olması; ve
getiriler üzerinde etkisi olabilecek şekilde gücünü kullanabilmesi.
Yukarıda listelenen kriterlerin en az birinde herhangi bir değişiklik oluşmasına neden olabilecek bir durumun ya
da olayın ortaya çıkması halinde Şirket yatırımının üzerinde kontrol gücünün olup olmadığını yeniden
değerlendirir.
Şirket’in yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde çoğunluk oy hakkına sahip olmadığı durumlarda, ilgili yatırımın
faaliyetlerini tek başına yönlendirebilecek/yönetebilecek şekilde yeterli oy hakkının olması halinde, yatırım
yapılan şirket/varlık üzerinde kontrol gücü vardır. Şirket, aşağıdaki unsurlar da dahil olmak üzere, ilgili
yatırımdaki oy çoğunluğunun kontrol gücü sağlamak için yeterli olup olmadığının değerlendirmesinde konuyla
ilgili tüm olayları ve şartları göz önünde bulundurur:




Şirket’in sahip olduğu oy hakkı ile diğer hissedarların sahip olduğu oy hakkının karşılaştırılması;
Şirket ve diğer hissedarların sahip olduğu potansiyel oy hakları;
Sözleşmeye bağlı diğer anlaşmalardan doğan haklar; ve
Şirket’in karar verilmesi gereken durumlarda ilgili faaliyetleri yönetmede (geçmiş dönemlerdeki genel
kurul toplantılarında yapılan oylamalar da dahil olmak üzere) mevcut gücünün olup olmadığını
gösterebilecek diğer olay ve şartlar.
Bir bağlı ortaklığın konsolidasyon kapsamına alınması Şirket’in bağlı ortaklık üzerinde kontrole sahip olmasıyla
başlar ve kontrolünü kaybetmesiyle sona erer. Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların gelir
ve giderleri, satın alım tarihinden elden çıkarma tarihine kadar konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir
tablosuna dahil edilir.
Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelirin her bir kalemi ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan
paylara aittir. Kontrol gücü olmayan paylar ters bakiye ile sonuçlansa dahi, bağlı ortaklıkların toplam kapsamlı
geliri ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan paylara aktarılır.
İştirak, Şirket’in oy hakkının %20 ile %50’sine sahip olduğu veya Şirket’in, şirket faaliyetleri üzerinde kontrol
yetkisine sahip bulunmamakla birlikte önemli etkiye sahip olduğu kuruluşlardır. Şirket ile iştirak arasındaki
işlemlerden doğan gerçekleşmemiş karlar, Şirket’in iştirakteki payı ölçüsünde düzeltilmiş olup, gerçekleşmemiş
zararlar da, işlem, transfer edilen varlığın değer düşüklüğüne uğradığını göstermiyor ise, düzeltilmiştir.
Gerekli olması halinde, Grup’un izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı ortaklıkların
finansal tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmıştır.
Tüm grup içi işlemler, bakiyeler, gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilir.
10
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.5 Konsolidasyon Esasları (devamı)
Aşağıdaki tabloda 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Bağlı Ortaklık ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklığı’nın
ortaklık oranları gösterilmiştir:
Sermayedeki pay
oranı (%)
Kuruluş ve
30 Haziran
31 Aralık
Bağlı Ortaklıklar
Ana faaliyeti
faaliyet yeri
2014
2013
Harranova Besi
Salça ve Besicilik
Şanlıurfa
Müşterek Yönetime Tabi
Ortaklıkar
Ana faaliyeti
Kuruluş ve
faaliyet yeri
Tedi İçecek Sanayi ve Ticaret
A.Ş.
Meyve suyu ithalat ve
satış
İstanbul
58,2%
58,2%
Sermayedeki pay
oranı (%)
30 Haziran
31 Aralık
2014
2013
50,0%
-
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
SPK, halka açık şirketlerin TMS 34 “Ara Dönem Finansal Tablolar” standardı uyarınca ara dönem mali
tablolarının sunumunda tam set veya özet sunumun uygulanabilmesine izin vermiştir. Buna bağlı olarak Grup,
30 Haziran 2014 tarihi itibari ile hazırlanan ara dönem konsolide finansal tablolarını özet sunumu tercih ederek
hazırlamıştır.
İlgili Tebliğ’e istinaden TMS/TFRS’ye uygun olarak hazırlanan yıllık finansal tabloların içermesi gerekli
açıklama ve dipnotlar TMS 34 uyarınca özetlenmiş veya yer verilmemiştir. Ekteki özet konsolide finansal
tablolar, 31 Aralık 2013 tarihli bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar ve ekli dipnotları ile
birlikte okunmalıdır. Dolayısıyla, bu özet ara dönem konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2013 tarihinde sona
eren yıla ait konsolide tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir.
Grup özet konsolide finansal tablolarında 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tablolarında belirtilen
muhasebe politikalarının ve muhasebe tahminlerini aynı şekilde uygulamaya devam etmiştir.
11
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Temel raporlama biçimi - Endüstriyel bölümler
Şirket’in ürettiği ürünler farklı risk ve getirilere sahip olduğundan, aşağıdaki endüstriyel bölümler tanımlanmıştır.
Bu endüstriyel bölümler, Grup’un karar verici mercilerine yapılan iç raporlamaya göre belirlenmiştir.
-
Salça ve konserve ürünleri
Süt ve süt ürünleri
Et ve et ürünleri (*)
Makarna ve unlu mamuller
(*) Şirket 20 Haziran 2014 tarihli yönetim kurulu kararı İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tepeören Köyü, Gölbayırı
Mevkii 4 Pafta, 2025 ve 2028 nolu parsellerin ihtiva ettiği arazi ve üzerinde yer alan taşınmazlarının tamamının
("Arsa") ve söz konusu arsa üzerindeki tesisde bulunan ve kayıtlı yasal defter değeri 2.629.367,58 TL olan tüm
makine techizat ile üretilen ürünlerde kullanılan "Maret" markasının toplam 75.000.000 ABD Doları
(Yetmişbeşmilyon Amerikan Doları) + KDV bedel ile satılmasına, satışın gerçekleştirilmesi amacıyla genel
kurul ve Rekabet Kurulu onaylarının alınması koşullarını içerecek şekilde "Varlık Satış Sözleşmesi"
imzalanmasına, imza tarihinde alıcıdan 6 Milyon ABD Doları (Altımilyon Amerikan Doları) tutarında avans
alınmasına ve bu çerçevede et ve et ürünleri endüstriyel bölümündeki faaliyetlerin satış işlemlerinin
tamamlanmasını takiben sonlandırılmasına karar vermiştir. Dolayısıyla Dipnot 12’de detaylı şekilde anlatıldığı
üzere ekli finansal tablolarda Et ve et ürünleri bölümüne ilişkin varlıklar, yükümlülükler ve gelir gider kalemleri
ayrı gösterilmiştir.
Grup endüstriyel bölümlere göre raporlama formatına ek olarak dönem içerisindeki hasılatın müşterilerin coğrafi
konumu bazında detayının gösterilmesini de değerlendirmiştir. Ancak, Grup satışlarının büyük bölümünü Düzey
Tüketim Malları Sanayi Pazarlama A.Ş.’ye (“Düzey”) ve büyük market zincirlerine yaptığından dolayı
faaliyetlerin coğrafi bölgeler açısından raporlanabilir bölüm özelliği taşımadığı sonucuna varılmıştır. Grup
yönetimi, faaliyet sonuçlarını ve performansını TFRS’ye göre hazırlanmış finansal tablolar üzerinden
değerlendirdiğinden dolayı bölümlere göre raporlama hazırlanırken TFRS finansal tablolar kullanılmaktadır.
Grup’un yurtiçindeki pazarlama ve satış faaliyetlerini Koç Grubu şirketi olan Düzey yürütmektedir. Düzey’e
olan satışların tutarı 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren dönem için 366.948.456 TL’dir (30 Haziran 2013:
330.339.247 TL).
12
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı)
a) 1 Ocak – 30 Haziran 2014 hesap dönemine ait bölüm analizi
Salça ve konserve ürünleri
Hasılat
Satışların maliyeti
Ticari faaliyetlerden brüt kar
Sürdürülen Faaliyetler
Süt ve süt ürünleri
Durdurulan Faaliyetler
Salça ve konserve ürünleri
Makarna ve unlu
mamuller
Toplam
Et ve et
ürünleri
Toplam
145.462.866
(100.612.903)
208.821.199
(173.476.479)
33.619.568
(29.340.427)
387.903.633
(303.429.809)
11.993.621
(14.351.248)
50.306.317
(47.524.002)
62.299.938
(61.875.250)
44.849.963
35.344.720
4.279.141
84.473.824
(2.357.627)
2.782.315
424.688
Faaliyet gelirleri / (giderleri) (net)
Esas faaliyet karı
(54.732.622)
29.741.202
(10.618.544)
(10.193.856)
1 Ocak – 30 Haziran 2013 hesap dönemine ait bölüm analizi
Salça ve konserve ürünleri
Hasılat
Satışların maliyeti
Ticari faaliyetlerden brüt kar
Sürdürülen Faaliyetler
Süt ve süt ürünleri
Durdurulan Faaliyetler
Salça ve konserve ürünleri
Makarna ve unlu
mamuller
Toplam
Et ve et
ürünleri
Toplam
117.434.237
(81.847.464)
192.778.496
(153.798.800)
31.468.163
(26.881.084)
341.680.896
(262.527.348)
15.896.016
(14.808.192)
48.133.740
(43.653.583)
64.029.756
(58.461.775)
35.586.773
38.979.696
4.587.079
79.153.548
1.087.824
4.480.157
5.567.981
Faaliyet gelirleri / (giderleri) (net)
Esas faaliyet karı
(54.778.190)
24.375.358
13
(9.616.479)
(4.048.498)
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı)
b) Bölüm varlıkları
Bir bölümün esas faaliyetlerinde kullanılan ve doğrudan söz konusu bölümle ilişkilendirebilen veya makul bir
şekilde söz konusu bölüme tahsis edilebilen varlıklar bölüm varlıkları olarak tanımlanır.
Tat Gıda Sanayi A.Ş.’nin satış ağı ve organizasyonel yapılanması doğrultusunda satış amacıyla elde tutulan
olarak sınıflandırılan varlıklara ait olanlar da dahil olmak üzere maddi ve maddi olmayan duran varlıklar bölüm
varlıkları olarak tanımlanmıştır.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla endüstriyel bölümlere ait bölüm varlıklarının net kayıtlı
değerleri aşağıdaki gibidir:
30 Haziran
2014
(1)
31 Aralık
2013
Et ve et ürünleri
Salça ve konserve ürünleri
9.355.066
9.976.507
49.531.717
54.031.088
Süt ve süt ürünleri
50.416.347
44.732.682
4.906.520
2.588.245
4.966.544
5.319.656
116.797.895
119.026.477
Makarna ve unlu mamüller
Bölümlere tahsis edilemeyen varlıklar
c) Bölüm yükümlülükleri
Bir bölümün esas faaliyetlerden kaynaklanan ve doğrudan söz konusu bölümle ilişkilendirilebilen veya makul bir
şekilde söz konusu bölüme tahsis edilebilen yükümlülükler, bölüm yükümlülükleri olarak tanımlanmaktadır.
Tat Gıda Sanayi A.Ş.’nin organizasyonel yapısı ve iç finansal raporlama sistemi çerçevesinde ticari borçlar ve
diğer borçlar endüstriyel bölümler bazında analiz edilmemektedir. Bu nedenle bölüm yükümlülükleri
raporlanmamıştır.
d) Amortisman gideri ve itfa payları ile yatırım harcamaları
Et ve et ürünleri endüstriyel bölümündeki faaliyetlerin satış işlemlerinin tamamlanmasını takiben
sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu kapsamda et ve et ürünlerinin üretiminde kullanılan varlıklar ve bu
varlıklara ilişkin yükümlülükler cari dönemde satış amacıyla elde tutulan varlık ve satış amacıyla elde tutulan
varlıklara ilişkin yükümlülükler olarak sınıflandırılmıştır.
30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihlerinde sona eren dönemlere ait endüstriyel bölüm varlıklarına ilişkin
amortisman ve itfa payları aşağıdaki gibidir:
(1)
Et ve et ürünleri
Salça ve konserve ürünleri
Süt ve süt ürünleri
Makarna ve unlu mamüller
Bölümlere tahsis edilemeyen amortisman ve itfa payları
1 Ocak30 Haziran
2014
1 Ocak30 Haziran
2013
758.999
1.520.681
2.100.924
238.216
148.829
761.687
4.344.270
1.746.233
222.293
145.705
4.767.649
7.220.188
(1) Et ve et ürünleri endüstriyel bölümündeki faaliyetlerin satış işlemlerinin tamamlanmasını takiben sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu
kapsamda et ve et ürünlerinin üretiminde kullanılan varlıklar ve bu varlıklara ilişkin yükümlülükler cari dönemde satış amacıyla elde tutulan
varlık ve satış amacıyla elde tutulan varlıklara ilişkin yükümlülükler olarak sınıflandırılmıştır (Dipnot 12).
14
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı)
d) Amortisman gideri ve itfa payları ile yatırım harcamaları (Devamı)
Et ve et ürünleri endüstriyel bölümündeki faaliyetlerin satış işlemlerinin tamamlanmasını takiben
sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu kapsamda et ve et ürünlerinin üretiminde kullanılan varlıklar ve bu
varlıklara ilişkin yükümlülükler cari dönemde satış amacıyla elde tutulan varlık ve satış amacıyla elde tutulan
varlıklara ilişkin yükümlülükler olarak sınıflandırılmıştır.
30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihlerinde sona eren dönemlere ait endüstriyel bölüm varlıklarına ilişkin
yatırım harcamaları aşağıdaki gibidir:
(1)
Et ve et ürünleri
Salça ve konserve ürünleri
Süt ve süt ürünleri
Makarna ve unlu mamüller
Bölümlere tahsis edilemeyen yatırım harcamaları
1 Ocak30 Haziran
2014
1 Ocak30 Haziran
2013
333.595
10.696.040
882.045
328.612
28.749
722.932
5.372.284
4.088.883
411.223
144.423
12.269.041
10.739.745
(1) Et ve et ürünleri endüstriyel bölümündeki faaliyetlerin satış işlemlerinin tamamlanmasını takiben sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu
kapsamda et ve et ürünlerinin üretiminde kullanılan varlıklar ve bu varlıklara ilişkin yükümlülükler cari dönemde satış amacıyla elde tutulan
varlık ve satış amacıyla elde tutulan varlıklara ilişkin yükümlülükler olarak sınıflandırılmıştır (Dipnot 12).
DİPNOT 4– FİNANSAL YATIRIMLAR
Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar:
%
30 Haziran
2014
%
31 Aralık
2013
Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar
Tedi İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*)
50
12.589.088
-
-
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar :
Ram Dış Ticaret A.Ş.
Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama A.Ş.
7,5
1,1
4.012.500
544.641
7,5
1,1
4.012.500
544.641
Diğer
7.733
17.153.962
7.733
4.564.874
(*) 10 Aralık 2013’te ödenmiş sermayesi toplam 100.000 TL olan ve paylarının tamamı Polonya'da yerleşik
Maspex-Gmw SP. Z O.O. S.K.A. unvanlı şirkete ("Maspex") ait olan Tedi İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin
("Tedi A.Ş.") 50.000 TL nominal değerli payının toplam 50.000 TL bedel karşılığında Maspex'ten satın
alınmasına yönelik olarak Şirket ile Maspex arasında Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. 16 Ocak 2014’te
Rekabet Kurulu'ndan alınan onayı takiben sözkonusu hisse devir işlemleri, bedeli nakden ödenerek
tamamlanmıştır.
Maspex Gmw SP. Z O.O. S.K.A. ile Şirket arasında imzalanan ortaklık anlaşması kapsamında, Tedi İçecek
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısında Tedi İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin
sermayesinin 100.000 TL'den 27.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş ve sermaye artırımında Şirket’in
%50 oranındaki rüçhan hakkı olan 13.450.000 TL 29 Ocak 2014 tarihinde ödenmiştir. Bu ödeme ile Şirket’in
Tedi İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki toplam pay 13.500.000 TL olmuştur. Müşterek Yönetim Tabi
Ortaklık’ın net varlıklarında Grup’un payı 12.589.088 TL, dönem zararında ise Grup’un payı 910.912 TL’dir.
15
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 5– FİNANSAL BORÇLAR
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla finansal borçların detayı aşağıdaki gibidir:
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları
Çıkarılmış tahviller
Toplam kısa vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli krediler
Çıkarılmış tahviller
Toplam uzun vadeli finansal borçlar
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
22.426.280
108.272.144
51.091.493
2.265.742
127.811.887
-
181.789.917
130.077.629
40.370.200
-
59.940.100
50.000.000
40.370.200
109.940.100
222.160.117
240.017.729
Grup’un finansal borçları için vermiş olduğu rehin veya ipoteği bulunmamaktadır (31 Aralık 2013:
Bulunmamaktadır).
Grup’un kredileri sabit faizlidir. 30 Haziran 2014 itibarıyla finansal borçların detayı aşağıdaki gibidir:
Ağırlıklı ortalama faiz
oranı
Orijinal tutarı
5,00%
22.426.280
22.426.280
22.426.280
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli
anapara taksitleri ve faizleri
TL krediler ve faizleri
ABD Doları krediler ve faizleri
Çıkarılmış tahviller
10,78%
4,25%
7,31%
93.387.286
7.009.917
51.091.493
93.387.286
14.884.858
51.091.493
159.363.637
Uzun vadeli finansal borçlar
ABD Doları krediler
TL Krediler
4,25%
11,04%
3.000.000
34.000.000
6.370.200
34.000.000
40.370.200
Kısa vadeli finansal borçlar
TL krediler
16
30 Haziran
2014
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 5– FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)
31 Aralık 2013 itibarıyla finansal borçların detayı aşağıdaki gibidir:
Ağırlıklı ortalama faiz
oranı
Orijinal tutarı
31 Aralık
2013
5,00%
2.265.742
2.265.742
Kısa vadeli finansal borçlar
TL krediler
2.265.742
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli
anapara taksitleri ve faizleri
TL krediler ve faizleri
ABD Doları krediler ve faizleri
Çıkarılmış tahvillerin faizleri
10,78%
4,25%
120.297.390
3.000.000
120.297.390
6.402.900
1.111.597
127.811.887
4,25%
7.000.000
14.940.100
11,04%
7,31%
45.000.000
50.000.000
45.000.000
50.000.000
109.940.100
Uzun vadeli finansal borçlar
ABD Doları krediler
TL Krediler
Çıkarılmış tahviller
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla uzun vadeli kredilerin ödeme planı TL para birimi cinsinden aşağıdaki gibidir:
2015
2016
TL Kredi
ABD Doları
TL Karşılığı
10.000.000
24.000.000
34.000.000
6.370.200
6.370.200
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla uzun vadeli kredilerin ödeme planı TL para birimi cinsinden aşağıdaki gibidir:
2015
TL Kredi
ABD Doları
TL Karşılığı
95.000.000
14.940.100
95.000.000
14.940.100
DİPNOT 6 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ticari alacakların detayı aşağıdaki gibidir:
Ticari alacaklar:
Ticari alacaklar
Çek ve senetler
Gelir tahakkukları
Şüpheli alacak karşılığı
17
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
16.253.592
43.821.103
4.700.306
(1.880.700)
14.524.765
53.951.298
3.613.568
(1.921.371)
62.894.301
70.168.260
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 6 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı)
Şüpheli ticari alacak karşılığının 30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihlerinde sona eren dönemler içindeki
hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 30 Haziran
2014
(1.921.371)
(140.548)
181.219
(1.880.700)
Açılış bakiyesi
Yıl içinde ayrılan karşılıklar
Tahsilatlar
1 Ocak 30 Haziran
2013
(2.789.315)
(44.316)
327.952
(2.505.679)
Ticari alacaklardaki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar 13. notta verilmiştir.
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ticari borçların detayı aşağıdaki gibidir:
Ticari borçlar:
Yurtiçi satıcılar
Yurtdışı satıcılar
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
50.391.512
638.048
70.667.274
-
51.029.560
70.667.274
DİPNOT 7 - STOKLAR
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla stokların detayı aşağıdaki gibidir (*) :
Hammadde
Yarı mamul
Mamul
- Salça ve konserve ürünleri
- Süt ve süt ürünleri
- Et ve et ürünleri
- Makarna ve unlu mamuller
Diğer stoklar
Stok imha karşılığı (-)
30 Haziran
2014
41.273.000
57.854.400
43.214.013
10.508.254
4.132.133
1.527
(672.000)
31 Aralık
2013
46.345.293
1.068.748
113.373.680
96.855.068
12.854.378
1.770.957
1.893.277
1.693
(1.493.769)
98.456.927
159.295.645
(*) Et ve et ürünleri endüstriyel bölümündeki faaliyetlerin satış işlemlerinin tamamlanmasını takiben
sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu kapsamda et ve et ürünlerinin üretiminde kullanılan varlıklar ve bu
varlıklara ilişkin yükümlülükler cari dönemde satış amacıyla elde tutulan varlık ve satış amacıyla elde tutulan
varlıklara ilişkin yükümlülükler olarak sınıflandırılmıştır.
18
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 8 - MADDİ DURAN VARLIKLAR
30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihlerinde sona eren dönemler içinde maddi duran varlıklar ve ilgili birikmiş amortismanlarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
Maliyet:
Arsalar
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar
Birikmiş amortisman:
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyetler
Net kayıtlı değer
1 Ocak
2014
İlaveler
Çıkışlar
Transferler
Satış amaçlı
sınıflandırılan maddi
duran varlıklar
transfer (*)
8.325.434
1.147.415
74.109.709
387.341.752
1.078.573
37.080.533
8.162.878
1.206.444
518.452.738
163.037
626.534
75.288
524.408
10.395.010
11.784.277
(119.362)
(1.367.476)
(1.486.838)
66.697
55.640
(122.337)
-
(1.699.162)
(857.235)
(41.113.155)
(50.538.633)
(152.485)
(7.133.096)
(101.493.766)
6.626.272
290.180
33.159.591
337.496.350
882.014
29.160.009
8.162.878
11.479.117
427.256.411
(2.434.738)
(49.149.320)
(317.891.606)
(642.142)
(31.265.104)
(8.296.444)
(409.679.354)
(76.461)
(910.741)
(3.169.779)
(3.794)
(441.763)
(14.874)
(4.617.412)
119.362
1.360.806
1.480.168
-
524.120
24.685.676
51.586.128
286.397
10.625.796
87.708.117
(1.987.079)
(25.374.385)
(269.475.257)
(240.177)
(19.720.265)
(8.311.318)
(325.108.481)
108.773.384
30 Haziran
2014
102.147.930
(*) Et ve et ürünleri endüstriyel bölümündeki faaliyetlerin satış işlemlerinin tamamlanmasını takiben sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu kapsamda et ve et ürünlerinin
üretiminde kullanılan varlıklar ve bu varlıklara ilişkin yükümlülükler cari dönemde satış amacıyla elde tutulan varlık ve satış amacıyla elde tutulan varlıklara ilişkin yükümlülükler
olarak sınıflandırılmıştır.
19
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 8 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
Maliyet:
Arsalar
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar
Birikmiş amortisman:
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyetler
Net kayıtlı değer
1 Ocak
2013
İlaveler
Çıkışlar
Transferler
30 Haziran
2013
8.325.434
15.175.536
78.127.115
399.067.735
6.597.180
48.665.732
8.162.878
1.204.196
565.325.806
1.141.073
282.224
3.754.669
345.125
5.110.240
10.633.331
(22.223)
(13.405.661)
(26.444)
(100.013)
(1.289.247)
(14.843.588)
231.152
22.726
(253.878)
-
8.325.434
16.294.386
78.409.339
389.647.895
6.570.736
48.933.570
8.162.878
4.771.311
561.115.549
(11.260.991)
(47.885.054)
(332.962.487)
(2.308.838)
(36.028.030)
(8.296.444)
(438.741.844)
(1.205.971)
(965.605)
(3.694.565)
(199.835)
(972.971)
(12.830)
(7.051.777)
22.126
13.048.299
12.232
86.391
13.169.048
-
(12.444.836)
(48.850.659)
(323.608.753)
(2.496.441)
(36.914.610)
(8.309.274)
(432.624.573)
126.583.962
128.490.976
20
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 8 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
Maddi duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıda belirtilmiştir:
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Döşeme ve demirbaşlar
Taşıt araçları
Özel maliyetler
30 yıl
30 yıl
15-30 yıl
10-12 yıl
9 yıl
5-8 yıl
DİPNOT 9 – TAAHHÜT VE ZORUNLULUKLAR
Grup’un 41.929.824 TL tutarında muhtelif vergi dairesi (KDV iadesi alacağına istinaden), tarım işletmeleri,
gümrük saymanlığı ve Eximbank için verilen teminat mektupları bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 58.657.393TL
tutarında teminat mektubu bulunmaktadır).
Şirket’in ve bağlı ortaklığının birbirleri, ilişkili tarafları, ana ortağı veya üçüncü kişiler adına ticari faaliyetleri
kapsamında veya diğer amaçlarla verdikleri teminat veya şarta bağlı yükümlülüklerin detayı aşağıdaki gibidir:
A. Kendi tüzel kişiliği adına verilen
B. Tam konsolidasyon kapsamındaki ortaklıklar lehine verilen
C. Ticari faaliyetler kapsamında 3.kişilerin borcuna teminen verilen
- Ana ortak lehine verilen
- B ve C maddesi kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine
verilen
- C maddesi kapsamına girmeyen 3.kişiler lehine verilen
D. Diğer
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
41.929.824
58.657.393
-
-
-
-
41.929.824
58.657.393
Grup’un vermiş olduğu teminatların tamamı “TL” olup, Grup’un vermiş olduğu herhangi bir rehin ve ipotek
bulunmamaktadır. Grup’un vermiş olduğu diğer teminat ve şarta bağlı yükümlülüklerin Grup’un özkaynaklarına
oranı 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla %0’dır (31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla %0).
21
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 10– DİĞER VARLIKLAR
Diğer dönen varlıklar:
İndirilecek katma değer vergisi
Gelecek aylara ait giderler
Diğer katma değer vergisi
Diğer
Diğer duran varlıklar:
İndirilecek katma değer vergisi
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
15.000.000
7.730.105
220.015
257.131
23.207.251
30.975.361
458.866
330.890
31.765.117
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
21.486.032
-
21.486.032
-
DİPNOT 11– SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ
30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren dönemlere ait esas faaliyet gelirleri ile satışların maliyeti
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak30 Haziran
2014
1 Nisan30 Haziran
2014
1 Ocak30 Haziran
2013
1 Nisan30 Haziran
2013
Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar
Satış iadeleri ve indirimleri
Toplam esas faaliyet gelirleri
403.707.714
31.028.263
(46.832.344)
387.903.633
209.045.144
12.589.184
(19.583.590)
202.050.738
359.577.886
20.996.361
(38.893.351)
341.680.896
182.510.919
8.819.688
(16.529.342)
174.801.265
İlk madde ve malzeme giderleri
Personel giderleri
Genel üretim giderleri
Amortisman giderleri
Stoklardaki değişim
(218.870.905)
(8.110.247)
(22.806.408)
(3.410.802)
(50.231.447)
(103.176.258)
(4.391.325)
(11.604.595)
(949.048)
(38.802.525)
(182.766.354)
(7.153.776)
(24.503.036)
(2.775.160)
(45.329.022)
(95.287.814)
(3.897.275)
(13.691.767)
(2.561.384)
(21.687.098)
Satışların maliyeti
(303.429.809)
(158.923.751)
(262.527.348)
(137.125.338)
84.473.824
43.126.987
79.153.548
37.675.927
Brüt esas faaliyet karı
22
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 12 – SATIŞ AMAÇLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN
FAALİYETLER
i)
Harranova Besi
29 Haziran 2012 tarihinde Yönetim Kurulu’nun aldığı karara göre Şirket’in bağlı ortaklığı Harranova Besi ve
Tarım Ürünleri A.Ş. yeni canlı varlık alımı yapmamaya ve sonrasında besicilik faaliyetlerini durdurmaya karar
vermiştir. 7 Aralık 2012 tarihinde Şirket ile SPK lisanslı bağımsız değerleme şirketi arasında yapılan sözleşmeye
göre, Harranova Besi’nin besicilik faaliyetlerine konu olan sabit kıymetleri değerlemesi yapılmasına karar
verilmiştir. Söz konusu sabit kıymetlere ilgili yönetimin satış planı olduğundan, derhal satılabilecek durumda
olduğundan ve satış olasılığının yüksek olmasından dolayı bu sabit kıymetlerin satış amacıyla elde tutulan duran
varlıklara sınıflanmıştır. Ayrıca bu sabit kıymetlerin bilanço tarihi sonrasında 21 Şubat 2013 tarihinde satışı
Genel Kurul ve Rekabet Kurulu tarafından onaylanmıştır.
14 Ekim 2013 tarihinde Harranova Besi’nin faaliyetlerinin durdurulmasına ve 26 Aralık 2013’te Harranova
Besi’ye ait bazı sabit kıymetlerin Şirket’e satılmasına ve Harranova Besi malvarlığında kalan diğer
malvarlıklarını kısmen, parçalar halinde satması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar
verilmiştir. 13 Aralık 2013 tarihinde Şirket ile SPK lisanslı bağımsız değerleme şirketi arasında yapılan
sözleşmeye göre, Harranova Besi’nin sabit kıymetleri değerlemesi yapılmasına karar verilmiştir. Bu kararın
çerçevesinde Şirket’e transfer olacak sabit kıymetler haricinde Harranova varlık ve yükümlülükleri satış
amacıyla elde tutulan varlık ve satış amacıyla elde tutulan varlıklara ilişkin yükümlülükler olarak
sınıflandırılmıştır.
23 Haziran 2014 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde, Şirket’in Harranova Besi’de sahip olduğu hisselerin
tamamının, halihazırda Harranova Besi sermayesinde %10 paya sahip, merkezi Amerika Birleşik Devletleri
Kaliforniya Eyaleti'nde bulunan The Morning Star Company'e ("Morningstar") satışı konusunda bir hisse devir
sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse devri, Rekabet Kurulu'nun onayını ve Harranova Besi’de yapılacak sermaye
azaltımını takiben gerçekleştirilecektir. Diğer Koç Grubu şirketlerinin payları da dahil olmak üzere satışa konu
toplam %90 oranındaki Harranova hissesinin baz fiyatı 6.280.000 TL olup, kapanıştan en az 3 iş günü önce
hesaplanacak mevcut nakit ve nakit benzerleri ile kamu alacakları dikkate alınarak yapılacak düzeltmeye tabi
tutulacaktır. Düzeltilen fiyat üzerinden hesaplanacak satış bedeli kapanışta peşin olarak tahsil edilecektir.
Harranova Besi yönetim kurulu tarafından, şirket sermayesinin 92.000.000 TL azaltılarak 115.000.000 TL'den
23.000.000 TL'ye indirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliğinin görüşülmesi için 11 Temmuz 2014 tarihinde
genel kurul toplantısı yapılmıştır. Yapılan genel kurul toplantısı sonucunda sermaye azaltımını ile ilgili esas
sözleşme değişikliğine ilişkin karar onaylanmıştır.
i)
Et ve et ürünleri endüstriyel bölümü (“Maret”)
Şirket 20 Haziran 2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tepeören Köyü, Gölbayırı
Mevkii 4 Pafta, 2025 ve 2028 nolu parsellerin ihtiva ettiği arazi ve üzerinde yer alan taşınmazlarının tamamının
("Arsa") ve söz konusu arsa üzerindeki tesisde bulunan tüm makine techizat ile üretilen ürünlerde kullanılan
"Maret" markasının toplam 75.000.000 ABD Doları (Yetmişbeşmilyon Amerikan Doları) + KDV bedel ile
satılmasına karar vermiştir. Satışın gerçekleştirilmesi amacıyla genel kurul ve Rekabet Kurulu onaylarının
alınması koşullarını içerecek şekilde "Varlık Satış Sözleşmesi" imzalanmış ve imza tarihinde alıcıdan 6 Milyon
ABD Doları (Altımilyon Amerikan Doları) tutarında avans alınmıştır. Bu çerçevede et ve et ürünleri endüstriyel
bölümündeki faaliyetlerin satış işlemlerinin tamamlanmasını takiben sonlandırılmasına karar vermiştir. Satış
işlemi 4 Ağustos 2014 tarihinde tamamlanmış ve satış bedeli tahsil edilmiştir. Bu kapsamda et ve et ürünlerinin
üretiminde kullanılan varlıklar ve bu varlıklara ilişkin yükümlülükler cari dönemde satış amacıyla elde tutulan
varlık ve satış amacıyla elde tutulan varlıklara ilişkin yükümlülükler olarak; cari dönem ve önceki dönem zararı
ise durdurulan faaliyet zararı olarak sınıflandırılmıştır.
23
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 12 – SATIŞ AMAÇLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN
FAALİYETLER (Devamı)
i)
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar ve bu varlıklarla ilişkilendirilen yükümlülükler
Harranova Besi
Üretim faaliyetleri (maddi duran varlık)
Maddi duran varlıklar değer düşüş karşılığı
Satış amaçlı elde tutulan duran varlık olarak
sınıflandırılan varlıklarla ilişkilendirilen ticari ve diğer
alacaklar,stoklar ve diğer varlıklar
Satış amaçlı elde tutulan duran varlık olarak
sınıflandırılan varlıklarla ilişkilendirilen
ticari ve diğer borçlar
Toplam
22.541.519
(16.982.031)
8.226.161
-
30.767.680
(16.982.031)
25.610.344
15.596.249
41.206.593
(1.772.085)
(3.386.360)
29.397.747
20.436.050
(5.158.445)
49.833.797
Harranova Besi
Üretim faaliyetleri (maddi duran varlık)
Maddi duran varlıklar değer düşüş karşılığı
Satış amaçlı elde tutulan duran varlık olarak
sınıflandırılan varlıklarla ilişkilendirilen ticari ve diğer
alacaklar,stoklar ve diğer varlıklar
30 Haziran 2014
Maret
31 Aralık 2013
Maret
Toplam
26.632.037
(16.982.031)
-
26.632.037
(16.982.031)
Stok değer düşüklüğü
32.113.315
(1.781.799)
-
32.113.315
(1.781.799)
Satış amaçlı elde tutulan duran varlık olarak
sınıflandırılan varlıklarla ilişkilendirilen
ticari ve diğer borçlar
(3.766.250)
-
36.215.272
24
-
(3.766.250)
36.215.272
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 12 – SATIŞ AMAÇLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN
FAALİYETLER (Devamı)
ii)
Durdurulan faaliyetlere ilişkin kar/zararlar
Harranova Besi
1 Ocak - 30 Haziran 2014
Maret
Toplam
Satış gelirleri
Satışların maliyeti
11.993.621
(14.351.248)
50.306.317
(47.524.002)
62.299.938
(61.875.250)
Brüt faaliyet karı
(2.357.627)
2.782.315
424.688
Faaliyet giderleri
Vergi öncesi durdurulan faaliyet zararı
Ertelenmiş vergi etkisi
Durdurulan faaliyet (zararı) / karı
(2.333.652)
(4.691.279)
-
(8.284.892)
(5.502.577)
838.268
(4.691.279)
(4.664.309)
(10.618.544)
(10.193.856)
838.268
(9.355.588)
Harranova Besi
1 Ocak- 30 Haziran 2013
Maret
Toplam
Satış gelirleri
Satışların maliyeti
16.074.643
(15.235.479)
47.955.113
(43.226.296)
64.029.756
(58.461.775)
Brüt faaliyet karı
839.164
4.728.817
5.567.981
(3.302.241)
(2.463.077)
2.198.837
(6.314.238)
(1.585.421)
262.247
(264.240)
(1.323.174)
(9.616.479)
(4.048.498)
2.461.084
(1.587.414)
Faaliyet giderleri
Vergi öncesi durdurulan faaliyet zararı
Ertelenmiş vergi etkisi
Durdurulan faaliyet (zararı) / karı
25
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 13 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
i)
30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alacak ve borçlar:
a) Banka mevduatları:
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
1.927.622
1.491.387
1.927.622
1.491.387
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
3.922.163
15.092.686
3.922.163
15.092.686
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
172.619.873
189.913
411.253
134.677.185
2.985.115
184.980
250.451
173.221.039
138.097.731
30 Haziran
2014
31 Aralık
2013
4.681.802
84.046
327.201
389.822
386.257
5.544.915
1.935.002
394.980
258.953
197.402
226
205.572
3.966
52.045
53.409
6.184.346
1.536
23.319
239.405
21.437
166.214
8.783.163
b) Finansal borçlar:
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
c) İlişkili taraflardan alacaklar:
Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
Sumitomo Corporation
Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş.
Diğer
d) İlişkili taraflara borçlar
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. (*)
Sumitomo Corporation
Koç Holding A.Ş.
Otokoç Otomotiv Tic.ve San.A.Ş.
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş
Akpa Dayanıklı Tüketim LPG ve
Akaryakıt Ürünleri Pazarlama A.Ş.
Ram Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Koç Sistem A.Ş.
Setur Servis Turistik A.Ş
Diğer
(*) Şirket’in medya ve lojistik hizmetleri ile endirekt malzeme tedariki konularında Zer Merkezi Hizmetler ve
Ticaret A.Ş. aracılık yapmaktadır.
26
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 13 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
ii)
30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihlerinde sona eren dönemler içinde ilişkili taraflara yapılan
önemli satışlar ve ilişkili taraflardan yapılan önemli alımlar:
a)
İlişkili taraflara yapılan ürün satışları:
Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (*)
Sumitomo Corporation
Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş.
Divan Turizm İşletmeleri A.Ş.
Diğer
1 Ocak30 Haziran
2014
366.948.456
13.508.952
1.080.600
196.621
-
1 Ocak30 Haziran
2013
330.339.247
9.334.927
963.587
216.699
4.228
381.734.629
340.858.688
(*) Şirket’in yurtiçindeki pazarlama ve satış faaliyetlerini bir Koç Grubu şirketi olan Düzey Tüketim Malları
Sanayi Pazarlama A.Ş. yürütmektedir.
b)
İlişkili taraflardan yapılan ürün alımları:
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. (*)
Akpa Dayanıklı Tüketim LPG ve Akaryakıt Ürünleri Pazarlama A.Ş.
Tat Tohumculuk A.Ş.
Opet Petrolcülük A.Ş.
Otokoç Otomotiv Tic. Ve San. A.Ş.
Aygaz A.Ş.
Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş.
Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş.
1 Ocak30 Haziran
2014
4.924.337
-
1 Ocak30 Haziran
2013
3.704.842
711.917
7.572
2.576.821
141.883
12.817
45.347
39.270
4.500
10.107
4.944.726
7.234.687
(*) Şirket’in medya ve lojistik hizmetleri ile endirekt malzeme tedariki konularında Zer Merkezi Hizmetler ve
Ticaret A.Ş. aracılık yapmaktadır.
c)
İlişkili taraflardan yapılan hizmet alımları:
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. (*)
Koç Holding A.Ş.
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.
Opet Petrolcülük A.Ş.
Ram Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Setur Servis Turistik A.Ş.
Koç Sistem A.Ş.
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
Aygaz A.Ş.
Diğer
1 Ocak30 Haziran
2014
8.843.570
707.511
657.505
396.598
873.448
268.992
682.213
440.221
2.128.921
258.488
1 Ocak30 Haziran
2013
9.280.512
674.193
340.807
527.136
205.747
528.734
483.474
27.407
257.064
15.257.467
12.325.074
(*) Şirket’in medya ve lojistik hizmetleri ile endirekt malzeme tedariki konularında Zer Merkezi Hizmetler ve
Ticaret A.Ş. aracılık yapmaktadır.
27
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 13 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
iii)
30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihlerinde sona eren dönemler içinde ilişkili taraflarla yapılan
işlemler ile ilgili finansman giderleri:
a)
Faiz gideri:
1 Ocak30 Haziran
2014
747.459
747.459
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
1 Ocak30 Haziran
2013
2.541.167
2.541.167
iv) 30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihlerinde sona eren dönemler içinde ilişkili taraflarla yapılan
işlemler ile ilgili diğer gelir ve giderler:
a)
Kira gideri:
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.
b)
1 Ocak30 Haziran
2014
657.505
1 Ocak30 Haziran
2013
220.049
657.505
220.049
Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yönetim personeline yapılan ödemeler:
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar
28
1 Ocak30 Haziran
2014
2.280.266
1 Ocak30 Haziran
2013
1.477.744
2.280.266
1.477.744
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 14 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
a) Finansal Risk Faktörleri
Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı
riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup’un risk yönetimi programı genel
olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin
minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Grup, çeşitli finansal risklerden korunmak amacı ile türev ürünleri
kullanmaktadır.
Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda merkezi bir hazine bölümü
tarafından yürütülmektedir. Risk politikalarına ilişkin olarak ise Grup’un hazine bölümü tarafından finansal risk
tanımlanır, değerlendirilir ve Grup’un operasyon üniteleri ile birlikte çalışmak suretiyle riskin azaltılmasına
yönelik araçlar kullanılır. Yönetim Kurulu tarafından risk yönetimine ilişkin olarak gerek yazılı genel bir
mevzuat gerekse de döviz kuru riski, faiz riski, kredi riski, türev ürünlerinin ve diğer türevsel olmayan finansal
araçların kullanımı ve likidite fazlalığının nasıl değerlendirileceği gibi çeşitli risk türlerini kapsayan yazılı
prosedürler oluşturulur.
Grup’un finansal risk politikaları ve kredi risk yönetim uygulamalarında önceki dönemlere göre önemli bir
değişiklik olmamıştır.
a.1) Kredi riski yönetimi
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Grup’a
finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Grup, işlemlerini yalnızca kredi güvenirliliği
olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini
azaltmaya çalışmaktadır. Grup’un maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi dereceleri devamlı olarak
izlenmektedir. Kredi riski, müşteriler için belirlenen ve risk yönetimi kurulu tarafından her yıl incelenen ve
onaylanan sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir.
Ticari alacaklar, ilişkili taraflardan alacaklar dışında çeşitli sektör ve coğrafi alanlara dağılmış, çok sayıdaki
müşteriyi kapsamaktadır. Müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden sürekli olarak kredi değerlendirmeleri
yapılmaktadır.
29
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 14 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
a) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
a.1) Kredi riski yönetimi (devamı)
Alacaklar
Diğer Alacaklar
Ticari Alacaklar
İlişkili Taraf
Diğer Taraf
İlişkili Taraf
Diğer Taraf
Bankalardaki
Mevduat
Türev Finansal
Araçlar
Diğer
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
173.221.039
62.894.301
-
-
2.030.523
-
-
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
-
7.989.429
-
-
-
-
-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların
net defter değeri
98.573.795
56.598.102
-
-
-
-
-
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
74.647.244
6.296.199
-
-
-
-
-
1.880.700
(1.880.700)
-
-
-
-
-
-
30 Haziran 2014
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 14 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
a) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
a.1) Kredi riski yönetimi (devamı)
Alacaklar
Diğer Alacaklar
Ticari Alacaklar
31 Aralık 2013
İlişkili Taraf
Diğer Taraf
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
138.097.731
70.168.260
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
-
12.421.401
138.097.731
İlişkili Taraf
Bankalardaki
Mevduat
Türev Finansal
Araçlar
Diğer
10.614
10.328.419
-
-
-
-
-
-
-
67.913.114
-
10.614
-
-
-
-
2.255.146
-
-
-
-
-
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
-
1.921.371
(1.921.371)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
-
-
-
-
-
-
-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların
net defter değeri
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
31
-
Diğer Taraf
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 14 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(Devamı)
a) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
a.2) Kur riski yönetimi
Grup’un yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal olmayan
yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2014
1. Ticari alacaklar
2.a Parasal finansal varlıklar
2.b Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
4. DÖNEN VARLIKLAR
5. Ticari alacaklar
6.a Parasal finansal varlıklar
6.b Parasal olmayan finansal varlıklar
7. Diğer
8. DURAN VARLIKLAR
9. TOPLAM VARLIKLAR
10. Ticari borçlar
11. Finansal yükümlülükler
12.a Parasal olan diğer yükümlülükler
12.b Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
16.a Parasal olan diğer yükümlülükler
16.b Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
yükümlülük pozisyonu (19a-19b)
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
Para
Birimi)
3.949.203
1.741.605
612.645
6.303.453
6.303.453
(190.176)
(14.884.858)
(15.075.034)
(6.370.200)
(6.370.200)
(21.445.234)
ABD Doları
1.399.798
819.469
288.521
2.507.788
2.507.788
(85.505)
(7.009.917)
(7.095.422)
(3.000.000)
(3.000.000)
(10.095.422)
Avro
337.796
479
338.275
338.275
(2.979)
(2.979)
(2.979)
Diğer
44
44
44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(15.141.781)
(7.587.634)
335.296
44
(15.754.426)
(7.876.155)
335.296
44
-
-
-
-
19.a Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev
ürünleri tutarı
19.b Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev
ürünleri tutarı
20. Net yabancı para varlık yükümlülük
pozisyonu
21. Parasal kalemlerin net yabancı para varlık / yükümlülük
pozisyonu
(1+2a+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz hedge’i için kullanılan finansal
araçların toplam gerçeğe uygun değeri
23. Döviz varlıklarının hedge edilen tutarı
32
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 14 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(Devamı)
a) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
a.2) Kur riski yönetimi (devamı)
31 Aralık 2013
1. Ticari alacaklar
2.a Parasal finansal varlıklar
2.b Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
4. DÖNEN VARLIKLAR
5. Ticari alacaklar
6.a Parasal finansal varlıklar
6.b Parasal olmayan finansal varlıklar
7. Diğer
8. DURAN VARLIKLAR
9. TOPLAM VARLIKLAR
10. Ticari borçlar
11. Finansal yükümlülükler
12.a Parasal olan diğer yükümlülükler
12.b Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
16.a Parasal olan diğer yükümlülükler
16.b Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
yükümlülük pozisyonu (19a-19b)
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
Para
Birimi)
7.433.038
5.440.986
1.027.443
13.901.467
13.901.467
(157.094)
(6.402.900)
(6.559.994)
(14.940.100)
(14.940.100)
(21.500.094)
ABD Doları
3.286.582
2.520.923
481.396
6.288.901
6.288.901
(69.726)
(3.000.000)
(3.069.726)
(7.000.000)
(7.000.000)
(10.069.726)
Avro
142.512
20.630,00
163.142
163.142
(2.819)
(2.819)
(2.819)
Diğer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(7.598.627)
(3.780.825)
160.323
-
(8.626.070)
(4.262.221)
160.323
-
-
-
-
-
19.a Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev
ürünleri tutarı
19.b Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev
ürünleri tutarı
20. Net yabancı para varlık yükümlülük
pozisyonu
21. Parasal kalemlerin net yabancı para varlık / yükümlülük
pozisyonu
(1+2a+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz hedge’i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
23. Döviz varlıklarının hedge edilen tutarı
33
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 14 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(Devamı)
a) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
Kur riskine duyarlılık
Grup, başlıca ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
Aşağıdaki tablo Grup’un ABD Doları ve Avro kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını
göstermektedir. %10’luk oran, üst düzey yöneticilere Grup içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan
oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir. Duyarlılık
analizi sadece yıl sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu kalemlerin yıl
sonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Bu analiz, dış kaynaklı krediler ile birlikte Grup içindeki
yurt dışı faaliyetler için kullanılan, krediyi alan ve de kullanan tarafların fonksiyonel para birimi dışındaki
kredilerini kapsamaktadır. Pozitif değer, kar/zarar ve diğer özkaynak kalemlerindeki artışı ifade eder.
Kur riskine duyarlılık
30 Haziran 2014
Kar / Zarar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi
ABD Doları'nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde
(1.611.143)
1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
(1.611.143)
3- ABD Doları net etki
1.611.143
1.611.143
Avro'nun TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde
4 - Avro net varlık / yükümlülük
5 - Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro net etki
TOPLAM
96.965
96.965
(96.965)
(96.965)
(1.514.178)
1.514.178
31 Aralık 2013
Kar / Zarar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi
ABD Doları'nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde
(806.941)
1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
(806.941)
3- ABD Doları net etki
806.941
806.941
Avro'nun TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde
4 - Avro net varlık / yükümlülük
5 - Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro net etki
TOPLAM
34
47.078
47.078
(47.078)
(47.078)
(759.863)
759.863
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA
İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, TL olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 15 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
1 Temmuz 2014 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde, Şirket tarafından Moova Gıda Sanayi ve Ticaret
A.Ş.'nin ("Moova") sermayesinin %100'ünü temsil eden mevcut paylarının ve devir işleminin gerçekleşeceği
tarihe ("Kapanış") kadar çıkarılacak olan yeni paylarının tamamının, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş,
Muharrem Hilmi Kayhan, Eyüp Hilmi Kayhan, Nihat Fadıl Erten ve Mehmet Yılmaz'dan (birlikte "Satıcılar"
olarak anılacaktır), fiyat uyarlamasına tabi olmak üzere, toplam 32.271.190 TL ("Kapanış Ödemesi") bir bedelle
satın alınmasına yönelik olarak Şirket ile satıcılar arasında bir pay alım satım sözleşmesi imzalanmıştır.
Sözleşmeye göre devir işlemlerinin tamamlanması ve ödeme yapılması, Rekabet Kurumu'ndan izin alınması,
banka ve sair finans kuruluşlarına, mal ve hizmet tedarikçilerine olan tüm borçlarının satıcılar tarafından
Moova'nın sermayesini arttırmak suretiyle ödenmesini ve söz konusu borçlar tahtında verilmiş olan tüm
takyidatların kaldırılmış olması ve sözleşmede belirtilen diğer ön koşulların gerçekleşmesi şartına bağlanmıştır.
18 Temmuz 2014’te Rekabet Kurumu onayı alınmıştır.
Dipnot 12’de belirtilen Maret satışı 4 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleşmiş olup 75.000.000 milyon ABD Doları
(KDV hariç) satış bedeli tahsil edilmiştir.
35
Download

01 Ocak-30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Mali