T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
Sayı:
83229272­915.03.04­150974
Konu: 4. Dönem Toplu Sözleşme Uygulama
Talimatı
18.07.2014
DAĞITIMLI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 22.01.2014 tarih ve 75014829/103.03/977
sayılı yetki belgesine istinaden, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri
Sendikasının 07.02.2014 tarihli ve 2014/147 sayılı yazıları ile yapılan toplu sözleşme
görüşmelerine çağrı üzerine, üyesi bulunduğumuz Türk Ağır Sanayii Hizmet Sektörü ve
Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Öz Orman İş Sendikası arasında, 24.02.2014
tarihinde başlayan görüşmeler sonucu, 4. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi
Müzakerelerinde 25.06.2014 tarihinde anlaşmaya varılarak 15.07.2014 tarihinde imza altına
alınmıştır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigorta
İşlemleri Yönetmeliği ve 28.09.2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan
“Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin
Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri gözetilerek, geriye
dönük fark ve alacak uygulamalarında bordroların yapımı, bildirgelerin hazırlanması, SGK
alacakları gibi hususların aksatılmadan ve süre geçirilmeden yerine getirilmesi bakımından, iş
ve işlemlerin yürütüldüğü birime gerekli fiziki şartlarla birlikte teknolojik ve diğer her türlü
imkânın sağlanmasına özen gösterilmelidir.
MADDE 4- SÖZLEŞMEDEN YARARLANMA:
Bu Toplu İş Sözleşmesinden taraf işçi sendikası üyeleri yararlanır.
Toplu İş Sözleşmesinden 6356 sayılı Kanunun 39. maddesi gereğince, imza tarihinde
Öz Orman­İş Sendikasına üye olan işçiler için yürürlük tarihinden, imza tarihinde üye
olmayan işçilerin ise üye olduklarının işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlandırılmaları
esastır.
Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında iş sözleşmesi sona
eren üyeler de, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihe kadar toplu iş sözleşmesinden
yararlandırılacaktır.
Ancak, imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olmayanlar, sonradan işyerine girip
de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da ayrılanlar veya
çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, Toplu İş Sözleşmesinin tarafı olan
işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Bu durumda işçi sendikasının
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Evrak doğrulama adresi: http://ebys.ormansu.gov.tr/Dogrulama.aspx?p=1223734
Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe 06560 Yenimahalle ­ ANKARA
Ayrıntılı Bilgi : R. ASAN Şef
Telefon :
e­posta : [email protected]
Faks :
Elektronik Ağ: www.ormansu.gov.tr
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
muvafakati aranmaz. Dayanışma aidatı ödemek suretiyle Toplu İş Sözleşmesinden
faydalanma talep tarihinden geçerlidir. İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibariyle
hüküm doğurur.
Dayanışma aidatının miktarı, üyelik aidatı kadardır.
Toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihte taraf sendikaya üye olmayan ve
dayanışma aidatı ile de geriye doğru toplu iş sözleşmesinden yararlanma imkanı bulunmayan
işçilerin toplu iş sözleşmesinden işverence yararlandırılmaları 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu
İş Sözleşmesi Kanunu’nun 26. Maddesinin 4. Fıkrasına uygun olarak taraf işçi sendikanın
yazılı onayına bağlıdır
MADDE 7- SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN ATANMALARI VE SAYILARI
Taraf sendika 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na uygun ve
aynı Kanunun 27.maddesinde belirtilen adetleri geçmemek üzere işyerinde çalışan üyeleri
arasından atadığı sendika temsilcilerinin kimliklerini 15 gün içinde işverene bildirir.
Bunlardan birisi Baştemsilci olarak görevlendirilir. Temsilcilerin görevi sendikanın yetkisi
süresince devam eder.
MADDE 15- SENDİKA AİDATLARI:
İşveren yasalar gereğince kesmeye mecbur olduğu üyelik aidatı ve dayanışma
aidatını her ay keserek işçi ücretlerinin ödendiği günü takip eden 10 gün içinde taraf
sendikanın bildireceği, banka hesabına yatırmakla yükümlüdür. İşveren bu işlemler için
sendikadan herhangi bir masraf isteyemez. Bu madde uyarınca yapılan kesintileri gösterir bu
listeyi kesintiyi takip eden bir ay içinde sendikaya gönderir.
01.01.2013 tarihinden itibaren yetki ihtilafı sebebiyle muvafakat vermediği için taraf
Öz Orman İş Sendikasına üyelik aidatı kesilmeyen sendika üyelerinden de, kesilemeyen eksik
dönemlere ilişkin aidatlar tis farkları ödenirken defaten kesilerek taraf sendikaya
gönderilecektir.
4.Dönem Toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren ücret artışlarından
kaynaklanan fark aidatları da taraf sendikanın hesabına gönderilecektir.
MADDE 17- GÜNLÜK VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ:
a) Bu İşletme Toplu İş Sözleşmesinin kapsamındaki işyerlerinde haftalık çalışma
süresi 45 saattir.
b) İşveren 45 saatlik haftalık çalışmayı işyerlerinin özelliklerine göre günde 9 saat
haftada 5 gün, günde 8 saat 5 gün Cumartesi 13:00’e kadar veya günde 7,5 saat haftada 6 gün,
olarak tespit etmeye, sonradan iş icap ve zaruretlerine göre değiştirmeye yetkilidir.
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Evrak doğrulama adresi: http://ebys.ormansu.gov.tr/Dogrulama.aspx?p=1223734
Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe 06560 Yenimahalle ­ ANKARA
Ayrıntılı Bilgi : R. ASAN Şef
Telefon :
e­posta : [email protected]
Faks :
Elektronik Ağ: www.ormansu.gov.tr
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
c) Haftada 5 gün, 45 saat olarak çalışılan işyerinde Cumartesi günü akdi tatil
günüdür.
g) Yangın gözetleme kule bekçileri ile yangın işçileri, ağaçlandırma ve fidanlık
sahaları bekçileri yukarıda yazılı günlük çalışma sürelerine tabi değildirler. Bu işçilerin
çalışma süreleri (arazi kontrol ve koruma işlerini kapsadığından) günün değişik zaman
dilimlerinde fiilen yapılan aralı ve fasılalı hizmetlerin icabı olarak yürütülür.
MADDE 32- İŞÇİLERİN KIDEM TERFİİ:
Bir takvim yılında en az 170 gün çalışan işçilere her yıl1 Ocak tarihinden geçerli
olmak üzere 1;00 (Bir) TL kıdem terfii verilir. Kıdem terfii işçilerin 1 Ocak tarihindeki zamlı
yevmiyelerine ilave edilir.
Senesi içerisinde işe giren işçi bu tarihe kadar, 170 takvim gününü doldurmuş ise
kıdem terfiine hak kazanır. İşe girdiği tarihten itibaren 1 Ocak tarihine kadar 170 takvim
gününü doldurmamış olan işçinin kıdem terfii, bir sonraki yılın Ocak ayında yapılır. Grup ve
pozisyon değiştiren bir işçinin eski grubundaki ve pozisyonundaki geçen zamanları kıdem
terfii hakkına halel getirmez.
Bakanlığımız işyerlerinde 2013 yılı sonu itibariyle bir takvim yılında en az 170 gün
çalışan işçilere 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere 1,00­TL kıdem terfi uygulaması
yapılmış ise bu durumdaki işçilere kıdem terfii verilmeyecektir. (06.01.2014 tarih ve 3026
sayılı yazımız ile kıdem terfiinin uygulanması talimatlandırılmışdı)
Toplu iş sözleşmesinin 65. Maddesi (f) bendi gereği işçilerin kıdem terfiine hak
kazanabilmesi için çalışması gereken 170 günün hesabında en fazla 20 güne kadar raporlu
olunan süre çalışılmış gibi kabul edilecektir.
Bu toplu iş sözleşmesi ile 01.01.2013 ve 01.01.2014 tarihlerinde birer TL kıdem
terfi uygulaması yapılanlardan imza tarihi itibariyle taraf sendikaya üye olmadığı için
yararlanma hakkı bulunmayanlardan bu ödemelerin mahsup edilmesi gerekmektedir.
MADDE
34-SEYYAR
GÖREV
YOLLUĞUVE ARAZİ TAZMİNATI:
a) SEYYAR GÖREV TAZMİNATI:
TAZMİNATI,
GEÇİCİ
GÖREV
6245 Sayılı Harcırah Kanununun 2562 sayılı kanunla değişik 49. Maddesi gereğince
her yıl Genel Müdürlüğümüzce Maliye Bakanlığına vize ettirilen cetvellere dayanılarak il
sınırı içinde fiilen gezici arazi işçiliğinde çalışanlara vize edilen adam/gün sayılarını
aşmamak kaydıyla il sınırı içinde arazide çalıştıkları fiili günlerin karşılığı seyyar görev
tazminatı ödenecektir
Bu toplu iş sözleşmesi ile Bölge hudutları içerisinde seyyar görev tazminatı
verilmekte iken bu değişiklik ile birlikte il sınırları içerisinde seyyar görev tazminatı
verilecek, il sınırları dışında olup bölge sınırları içerisinde ya da başka bölgelere
görevlendirmelerde geçici görev yolluğu ödenecektir.
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Evrak doğrulama adresi: http://ebys.ormansu.gov.tr/Dogrulama.aspx?p=1223734
Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe 06560 Yenimahalle ­ ANKARA
Ayrıntılı Bilgi : R. ASAN Şef
Telefon :
e­posta : [email protected]
Faks :
Elektronik Ağ: www.ormansu.gov.tr
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
b) GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU:
Asli görevleri gezici nitelikte olmayıp, memuriyet mahalli dışına geçici olarak
görevlendirilenlerden sanatkar ve şoför gibi asli görevlerini işyeri merkezinde yapan işçilere
işyerinin bulunduğu belediye sınırları (Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediye sınırları) dışına
çıkışlarında geçici görev yolluğu verilecektir. Kadro ve pozisyonu veya yaptığı görev
hakkında tereddüt olduğu takdirde; o görevin, 657 sayılı yasaya tabi bir memur tarafından
yerine getirilmesi halinde harcırah kanununun memura tanıdığı haktan işçi de aynı şekilde
faydalanacaktır. Zira, yasa, işçi ve memura aynı hakları tanımaktadır. Ayrıca, 2.dönem
işletme toplu iş sözleşmesinde, ana ormancılık faaliyetlerinin neler olduğu belirtilmiştir.
Yapılan tanımlamaya göre harcıraha müstahak olan ve olmayan işçiler ayrımı netleştirilmiştir.
c) ARAZİ TAZMİNATI:
Arazi Tazminatı 6245 sayılı Harcırah Kanununun 2562 sayılı kanunla değişik 50.
Maddesi ile sözleşmenin bu hükmüne istinaden, ağaçlandırma, fidanlık, amenajman ve orman
kadastro hizmetlerinde fiilen arazide görev yapanlara bölge sınırları içinde “ arazi tazminatı”
verilecek, bölge sınırı aşıldığında genel hükümlere göre gündelik verilecektir. Gündelik
tazminatın tespitinde, Harcırah Kanunu ile belirlenen 4. Derece Devlet Memuruna ödenen
miktarın geçilmemesi gerekmektedir.
Bu nedenle, Bölge Müdürlüğü ve bağlı Şube Müdürlükleri; özel hukuk
hükümlerinden olan TİS ile yapılan harcırah düzenlemelerine uymak zorundadır. Zira, İş
Kanunu da gözetilerek harcırah hususu ile de işçilere daha elverişli haklar sağlanmıştır. Toplu
İş Sözleşmeleri, Devlet­İşçi­İşveren arasında varılan mutabakatın bir sonucu olup, taahhüt
niteliğindedir. Söz Konusu taahhüt aynı zamanda özel hukukun koruması altındadır. Bu
nedenle, toplu sözleşme hükümleri gücünü harcırah kanunundan ziyade özel hukuktan
almaktadır.
Harcırah, Seyyar Görev ve Arazi tazminatlarında yukarıda belirtilen hususlara
uyulması gerekmektedir.
MADDE 37- ÜCRET ZAMMI:
A) İYİLEŞTİRME
İşbu toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinde yürürlük başlangıç tarihinde
çalışmakta olan ve günlük brüt çıplak ücretleri 61,67.­TL’nin altında olan taraf sendika üyesi
işçilerin günlük brüt çıplak ücretlerine; günlük 61,67.­TL’yi geçmemek kaydıyla 6,67­
TL/Gün; iyileştirme yapılacaktır.
Örnek 1­ İşçinin yevmiyesi 51,31­TL olsun, 61,67­TL geçmemek kaydıyla 6,67­
TL/Gün verileceğine göre, (51,31+6,67=57,98­TL’ye ulaşılacak ve 61,67­TL’yi
geçmediğimize göre yeni yevmiyesi 57,98­TL ve iyileştirmede 6,67­TL/Gün verilecektir)
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Evrak doğrulama adresi: http://ebys.ormansu.gov.tr/Dogrulama.aspx?p=1223734
Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe 06560 Yenimahalle ­ ANKARA
Ayrıntılı Bilgi : R. ASAN Şef
Telefon :
e­posta : [email protected]
Faks :
Elektronik Ağ: www.ormansu.gov.tr
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
Örnek 2­ İşçinin yevmiyesi 59,40­TL olsun, 61,67­TL’yi geçmemek kaydıyla 6,67­
TL/Gün verileceğine göre, (59,40+6,67=66,07­TL’ye ulaşılacak ve 61,67­TL’yi
geçtiğimizden işçi 6,67­TL/Gün iyileştirme yerine; (61,67­59,40=2,27­TL/Gün iyileştirme
alacaktır.
İyileştirmeler sonucu oluşacak yevmiyeler hiçbir şekilde 61,67­TL’yi geçmeyecektir.
Diğer bir husus ise 32.maddede belirtilen Kıdem Terfii ücret zammı ve
iyileştirmelerden sonra uygulanılacaktır.
Toplu İş Sözleşmesinin 37. maddesi gereği iyileştirme, ücret zammı, kıdem terfii
zammı uygulanmasına rağmen 2013 yılı işe giriş ücreti altında kalanlar otomatik olarak
grubunun işe giriş ücretine yükseltilecektir.
B) ÜCRET ZAMLARI:
1) Birinci Yıl Birinci Altı ay Zammı:
01.01.2013 tarihinde işyerinde çalışmakta olan taraf sendika üyesi işçilere (A)
fıkrasındaki iyileştirme yapıldıktan sonra; 01.01.2013 tarihi itibariyle almakta oldukları
günlük brüt çıplak ücretlerine,
01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşmenin birinci altı ayında % 4 (yüzde
dört) oranında zam yapılacaktır.
2) Birinci Yıl İkinci Altı ay Zammı:
İşçilerin 30.06.2013 tarihinde almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine
01.07.2013 tarihinden geçerli olmak üzere % 4 (Yüzde dört) oranında zam yapılacaktır.
3) İkinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:
İşçilerin 31.12.2013 tarihindeki günlük brüt çıplak ücretlerine 01.01.2014 tarihinden
geçerli olmak üzere % 3 (Yüzde üç) oranında zam yapılacaktır.
Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı
Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2014 indeks sayısının, Aralık 2013 indeks sayısına
göre değişim oranının % 3’ü (Yüzde üç) aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci
altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir
4) İkinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı:
İşçilerin 30.06.2014 tarihindeki günlük brüt çıplak ücretlerine, 01.07.2014 tarihinden
geçerli olmak üzere % 3 (Yüzde üç) oranında zam yapılacaktır.
Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı
Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2014 indeks sayısının, Haziran 2014 indeks sayısına
göre değişim oranının % 3’ü (Yüzde üç) aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci
altı ayının son günündeki ücrete takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere ilave
edilecektir.
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Evrak doğrulama adresi: http://ebys.ormansu.gov.tr/Dogrulama.aspx?p=1223734
Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe 06560 Yenimahalle ­ ANKARA
Ayrıntılı Bilgi : R. ASAN Şef
Telefon :
e­posta : [email protected]
Faks :
Elektronik Ağ: www.ormansu.gov.tr
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
C) 01.01.2013 tarihinden sonra işe ilk defa giren işçilere, taraf sendikaya üye
olmaları halinde üyeliklerinin işverene tebliğ tarihinden itibaren pozisyon ve gruplarına göre
Ek 2 Sayılı Cetvelde belirlenen işe giriş ücreti verilir. İşçilere işe girdiği dönemin ücret
zamları ayrıca uygulanmaz. Takip eden dönemlerin ücret zammı uygulanır.
Buna göre; 01.01.2013­30.06.2013 tarihleri arasında işe başlatılan işçilerden taraf işçi
sendikasına üye olanlara EK­2 Sayılı Cetvelde belirtilen işe giriş ücretleri verilecektir. EK­2
sayılı cetvelde belirtilen işe giriş ücretlerine toplu iş sözleşmesinin birinci yılının ikinci altı
ayı ile ikinci yılının birinci ve ikinci altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin
zamlandığı tarih itibariyle artırılacaktır.
EK-2 SAYILI CETVELE GÖRE İŞE İLK DEFA ALINACAK İŞÇİLERİN
SENDİKAYA
ÜYE
OLMALARI
HALİNDE
GÖREV
ÜNVANLARINA
(POZİSYONLARINA) GÖRE ALACAKLARI YEVMİYELERİ GÖSTERİR CETVEL
(TL/GÜN)
GRUPLAR
ÜCRET ZAMAN DİLİMLERİ
01.01.2013
01.07.2013
01.01.2014
01.07.2014
30.06.2013
31.12.2013
30.06.2014
31.12.2014
(%4)
(%4)
(%3)
(%5.7)
1.GRUP POZİSYONUNDA
56,95
59,22
61,00
64,48
BULANANLAR
2.GRUP POZİSYONUNDA
56,48
58,74
60,50
63,95
BULANANLAR
3.GRUP POZİSYONUNDA
56,01
58,25
60,00
63,42
BULANANLAR
4.GRUP POZİSYONUNDA
55,55
57,77
59,50
62,89
BULANANLAR
5.GRUP (YUKARIDAKİ
55,08
57,28
59,00
62,36
POZİSYONLAR DIŞINDA
ALINACAK İŞÇİLER)
Örnek: 03.05.2013 tarihinde “Vasıfsız İşçi” kadrosunda ve 49,08­TL ücretle işe
başlattığımız Terör Mağduru, engelli veya hükümlü bir işçinin yevmiyesi, taraf sendikaya üye
ise Ek­2 Sayılı Cetvelin 5.Grup Ücreti olan 55,08­TL çıkarılacaktır.
Örnek: 18.07.2013 tarihinde “Vasıflı İşçi” kadrosunda ve 50,19­TL ücretle işe
başlattığımız Terör Mağduru, engelli veya hükümlü bir işçinin yevmiyesi, taraf sendikaya üye
ise Ek­2 Sayılı Cetvelin 3.Grup Ücreti olan 58,25­TL çıkarılacaktır.
Dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesi haklarından yararlanmak isteyenler
imza tarihinden itibaren (25.06.2014) ileriye doğru yararlandırılacaktır.
MADDE 39- SOSYAL YARDIM:
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Evrak doğrulama adresi: http://ebys.ormansu.gov.tr/Dogrulama.aspx?p=1223734
Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe 06560 Yenimahalle ­ ANKARA
Ayrıntılı Bilgi : R. ASAN Şef
Telefon :
e­posta : [email protected]
Faks :
Elektronik Ağ: www.ormansu.gov.tr
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
Bu toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilere her ay olmak üzere sözleşmenin birinci
yılının birinci altı ayında 187,20­TL/Ay; birinci yılının ikinci altı ayında 194,69 TL/Ay; ikinci
yılının birinci altı ayında 200,53­TL/Ay; ikinci yılının ikinci altı ayında ise 211,96 TL/Ay
sosyal yardım ödenir.
Bu yardımın ödenmesinde, her türlü ücretli izinler ile iş kazası ve meslek hastalıkları
sebebiyle istirahat halleri ve bir ayı aşmayan diğer hastalık istirahatı hallerinde kıstelyevm
yapılmaz.
SOSYAL YARDIM FARK TABLO:
YILLAR
3.DÖNEM TİS 4.DÖNEM TİS İLE ÖDENECEK FARK
İLE ÖDENEN
VERİLEN
ÜCRET
(TL/AY)
(TL/AY)
(TL/AY)
01.01.2013­30.06.2013 (%4)
155,58
187,20
31,62
01.07.2013­31.12.2013 (%4)
155,58
194,69
39,11
01.01.2014­30.06.2014 (%3)
155,58
200,53
44,95
01.07.2014­31.12.2014 (%5,7)
155,58
211,96
56,38
MADDE 40- DOĞUM YARDIMI:
İşçilere doğan her çocuğu için resmi veya hükümet tabipliğinden tasdikli ebe
raporuna veya nüfus suretinin tasdikli örneğine istinaden sözleşmenin birinci yılının birinci
altı ayında 48,57­TL; doğum olayının birinci yılının ikinci altı ayında gerçekleşmesi halinde
ise 50,51­ TL; doğum olayı toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının birinci altı ayında
gerçekleşmesi halinde 52,03 TL; doğum olayı toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının ikinci altı
ayında gerçekleşmesi halinde ise 55,00 ­TL doğum yardımı yapılır.
DOĞUM YARDIMI FARK TABLO:
YILLAR
3.DÖNEM 4.DÖNEM TİS İLE FİİLİN MEYDANA
TİS İLE
VERİLEN
GELMİŞ OLMASI
ÖDENEN
(TL)
HALİNDE
(TL)
ÖDENECEK FARK
ÜCRET
(TL)
01.01.2013­30.06.2013 (%4)
46,70
48,57
1,87
01.07.2013­31.12.2013 (%4)
46,70
50,51
3,81
01.01.2014­30.06.2014 (%3)
46,70
52,03
5.33
01.07.2014­31.12.2014 (%5,7)
46,70
55,00
8,30
MADDE 41- EVLENME YARDIMI:
İşçilerin evlenmeleri halinde ve bir defaya mahsus olmak üzere Toplu İş
Sözleşmesinin birinci yılının birinci altı ayında 97,16­ TL; birinci yılının ikinci altı ayında
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Evrak doğrulama adresi: http://ebys.ormansu.gov.tr/Dogrulama.aspx?p=1223734
Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe 06560 Yenimahalle ­ ANKARA
Ayrıntılı Bilgi : R. ASAN Şef
Telefon :
e­posta : [email protected]
Faks :
Elektronik Ağ: www.ormansu.gov.tr
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
evlenmeleri halinde ise 101,05­ TL; ikinci yılının birinci altı ayında evlenmeleri halinde
104,08­TL; ikinci yılının ikinci altı ayında evlenmeleri halinde ise 110,01 –TL evlenme
yardımı yapılır.
Evlenme yardımı işçilerin evlenme cüzdanı suretinin veya aslının işveren vekiline
ibrazını takiben yapılır.
EVLENME YARDIMI FARK TABLO:
YILLAR
3.DÖNEM TİS 4.DÖNEM TİS İLE FİİLİN MEYDANA
İLE ÖDENEN
VERİLEN
GELMİŞ OLMASI
(TL)
(TL)
HALİNDE
ÖDENECEK FARK
ÜCRET
(TL)
01.01.2013­30.06.2013 (%4)
93,42
97,16
3,74
01.07.2013­31.12.2013 (%4)
93,42
101,05
7,63
01.01.2014­30.06.2014 (%3)
93,42
104,08
10,66
01.07.2014­31.12.2014 (%5,7)
93,42
110,01
16,59
MADDE 42- MALULİYET VE ÖLÜM YARDIMI:
a) İşverence, ölen işçilerin kanuni varislerine cenaze masrafı karşılığı olarak toplu iş
sözleşmesinin birinci yılının birinci altı ayında 242,89­ TL; ölüm olayının birinci yılının ikinci
altı ayında gerçekleşmesi halinde ise 252,61­ TL; ölüm olayı toplu iş sözleşmesinin ikinci
yılının birinci altı ayında gerçekleşmesi halinde 260,19 TL; ölüm olayı toplu iş sözleşmesinin
ikinci yılının ikinci altı ayında gerçekleşmesi halinde ise 275,02 –TL tutarında ölüm yardımı
yapılır.
b) İşçinin eş ve çocuklarından biri veya öz ana ve babasının ölümleri halinde toplu iş
sözleşmesinin birinci yılının birinci altı ayında 145,77­TL; ölüm olayının birinci yılının ikinci
altı ayında gerçekleşmesi halinde ise 151,60­ TL; ölüm olayı toplu iş sözleşmesinin ikinci
yılının birinci altı ayında gerçekleşmesi halinde 156,15­TL; ölüm olayı toplu iş sözleşmesinin
ikinci yılının ikinci altı ayında gerçekleşmesi halinde ise 165,05 –TL tutarında ölüm yardımı
yapılır.
c) İşyerinde çalışan işçilerin iş kazası neticesinde ölümü halinde kanuni varislerine
toplu iş sözleşmesinin birinci yılının birinci altı ayında 388,62­TL; ölüm olayının birinci
yılının ikinci altı ayında gerçekleşmesi halinde ise 404,16­ TL; ölüm olayı toplu iş
sözleşmesinin ikinci yılının birinci altı ayında gerçekleşmesi halinde 416,28­TL; ölüm olayı
toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının ikinci altı ayında gerçekleşmesi halinde ise 440,01­TL
tutarında ölüm yardımı yapılır.
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Evrak doğrulama adresi: http://ebys.ormansu.gov.tr/Dogrulama.aspx?p=1223734
Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe 06560 Yenimahalle ­ ANKARA
Ayrıntılı Bilgi : R. ASAN Şef
Telefon :
e­posta : [email protected]
Faks :
Elektronik Ağ: www.ormansu.gov.tr
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
Ancak, iş kazası sonucu ölen işçinin varisleri lehine mahkemece bir tazminata
hükmedildiği ve hükmedilen bu tazminat yukarda belirtilen miktardan fazla olduğu takdirde
bu miktar mahkemece hükmedilen meblağdan mahsup edilir.
MALULİYET VE ÖLÜM YARDIMI FARK TABLO:
3.DÖNEM TİS İLE
4.DÖNEM TİS İLE
YILLAR
ÖDENEN
VERİLEN
(TL)
(TL)
01.01.2013
30.06.2013
(%4)
01.07.2013
31.12.2013
(%4)
01.01.2014
30.06.2014
(%3)
01.07.2014
31.12.2014
(%5,7)
a
233,55
b
140,16
c
373,67
a
242,89
b
145,77
c
388,62
FİİLİN MEYDANA
GELMİŞ OLMASI
HALİNDE
ÖDENECEK FARK
ÜCRET
(TL)
a
b
c
9,34 5,61 14,95
233,55
140,16
373,67
252,61
151,60
404,16
19.06 11,44 30,49
233,55
140,16
373,67
260,19
156,15
416,28
26.64 15.99 42.61
233,55
140,16
373,67
275,02
165,05
440,01
41,47 24,89 66,34
MADDE 43- YEMEK YARDIMI:
a)İşçilere, çalıştıkları her gün için, günde bir öğün olmak üzere 2000 kalorili üç kap
doyurucu yemek verilir. Görevleri gereği “geçici görev yolluğunu” hak etmemesine rağmen
(yangın işçileri hariç) 24 saatini ikametgahları dışında (konaklayarak) çalışmasını sürdüren
işçilere bu toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden itibaren yemek yardımı günde üç öğün
olarak verilir.
b)Yemek verilmediği takdirde, bir öğünün karşılığında her gün için toplu iş
sözleşmesinin birinci yılının birinci altı ayında 4,83­TL/Gün, birinci yılının İkinci altı ayında
ise 5,02­TL/Gün, ikinci yılının birinci altı ayında 5,17­TL/Gün; ikinci yılının ikinci altı ayında
ise 5,46 –TL/Gün yemek yardımı ödenir.
c)Arazide çalışanlar ile doktor raporu ile yemek yiyemeyeceği tespit olunanlar ve
Ramazan ayında oruç tutanlara (b) fıkrasında belirtilen miktarda yemek bedeli ödenir.
d)İşçinin, atölye ve arazide çalıştığı veya işverenin emrine amade bulunduğu günler
ile Ulusal Bayram, Genel Tatil ve Hafta tatilinde çalışanlara yemek verilir veya yerine (b)
fıkrasında belirlenen bedeli ödenir. Çalışılmayan günler için yemek veya bedeli verilmez.
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Evrak doğrulama adresi: http://ebys.ormansu.gov.tr/Dogrulama.aspx?p=1223734
Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe 06560 Yenimahalle ­ ANKARA
Ayrıntılı Bilgi : R. ASAN Şef
Telefon :
e­posta : [email protected]
Faks :
Elektronik Ağ: www.ormansu.gov.tr
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
e)Arazide grup halinde çalışanlar için gerekli mutfak malzemeleri (kuzine, tüp, gaz,
karavana ve gerekli demirbaş malzemeler) işverence sağlanır.
YEMEK YARDIMI FARK TABLO:
YILLAR
3.DÖNEM TİS 4.DÖNEM TİS İLE
İLE ÖDENEN
VERİLEN
(TL/GÜN)
(TL/GÜN)
01.01.2013­30.06.2014
4,64
4,83
(%4)
01.07.2013­ 31.12.2013
4,64
5,02
(%4)
01.01.2014­30.06.2014
4,64
5,17
(%3)
01.07.2014­31.12.2014
4,64
5,46
(%5.7)
ÖDENECEK FARK
ÜCRET
(TL/GÜN)
0,19
0,38
0,53
0,82
MADDE 44- GİYİM YARDIMI:
a)Daimi işçilere, iş sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri gereğince verilecek
araç, gereç ve malzemeler dışında Sosyal Yardım olarak her tam hizmet yılı karşılığı yılda bir
defa olmak üzere giyim yardımı sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında ödenmesi
halinde 97,16­TL; birinci yılının ikinci altı ayında ödenmesi halinde ise 101,05­TL, ikinci
yılının birinci altı ayında ödenmesi halinde 104,08 TL; ikinci yılının ikinci altı ayında
ödenmesi halinde ise 110,01 –TL olarak ödenir.
g)Giyim yardımı hak edenlere en geç Aralık ayı içinde yapılır.
GİYİM YARDIMI FARK TABLO:
YILLAR
4.DÖNEM TİS İLE VERİLEN
(TL)
01.01.2013­30.06.2013
46,70
48,57
1,87
(%4)
01.07.2013­31.12.2013
46,70
50,51
3,81
(%4)
01.01.2014­30.06.2014
46,70
52,03
5,33
(%3)
01.07.2014­31.12.2014
46,70
55,00
8,30
(%5.7)
MADDE 45- KAR MÜCADELESİ ZAMMI :
Arazi personelinden; greyder, dozer operatörü ve yardımcıları ile yağcılara kar
mücadelesi zammı ödenir. Kar mücadelesi yapmamak esastır. Yaptırıldığı takdirde, dozer ve
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Evrak doğrulama adresi: http://ebys.ormansu.gov.tr/Dogrulama.aspx?p=1223734
Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe 06560 Yenimahalle ­ ANKARA
Ayrıntılı Bilgi : R. ASAN Şef
Telefon :
e­posta : [email protected]
Faks :
Elektronik Ağ: www.ormansu.gov.tr
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
greyderlerden kapalı ve kaloriferli olmayan dozerler kar mücadelesine gönderilmez.
Yukarıdaki şartlar halinde kar mücadelesine katılan personele işe çıktıkları beher gün için,
sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında 1,45­ TL; birinci yılının ikinci altı ayında ise
1,51­TL, ikinci yılının birinci altı ayında 1,56 TL; ; ikinci yılının ikinci altı ayında ise 1,65 ­
TL/Gün kar mücadelesi zammı ödenir.
Bu ödeme toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının ikinci altı ayında ücret zammı
oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenecektir.
KAR MÜCADELESİ ZAMMI FARK TABLO:
YILLAR
3.DÖNEM TİS 4.DÖNEM TİS İLE FİİLİN MEYDANA
İLE ÖDENEN
VERİLEN
GELMİŞ OLMASI
(TL/GÜN)
(TL/GÜN)
HALİNDE ÖDENECEK
FARK ÜCRET
(TL/GÜN)
01.01.2013­30.06.2013 (%4)
1,39
1,45
0,06
01.07.2013­31.12.2013 (%4)
1,39
1,51
0,12
01.01.2014­30.06.2014 (%3)
1,39
1,56
0,17
01.07.2014­31.12.2014 (%5.7)
1,39
1,65
0,26
MADDE 46- YIPRANMA TAZMİNATI VE YANGINLA MÜCADELE
PRİMİ:
a) Günlük mesaiye tabi olmadan çalışan bekçiler ile av koruma ve yangın işçilerine
çalıştıkları aylara mahsus olmak üzere sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında her ay
28,98­TL; birinci yılının ikinci altı ayında her ay 30,14­TL, ikinci yılının birinci altı ayında
31,04 TL; ikinci yılının ikinci altı ayında ise her ay 32,81 –TL ödenir.
Ay içindeki çalışmalar ve izinler ay hesabında çalışılmış gibi kabul edilir.
Bu işçiler Toplu İş Sözleşmesindeki Ulusal Bayram, Genel Tatil, Hafta Tatili izin
haklarından diğer işçiler gibi yararlanırlar.
b)Yangınların (anız, ev,işyeri vs) söndürülmesine ve emniyet altına alınması
çalışmalarına katılan işçilere, yangında fiilen çalıştıkları her gün için sözleşmenin birinci
yılının birinci altı ayında 4,84­ TL/Gün; sözleşmenin birinci yılının ikinci altı ayında ise 5,03­
TL/Gün, ikinci yılının birinci altı ayında ise 5,18 TL/Gün; ikinci yılının ikinci altı ayında ise
5,48 ­TL/Gün yangınla mücadele primi ödenir.
c)Orman yangınlarının söndürülmesi sırasında yaralananların kendilerine, ölenlerin
ise kanuni mirasçılarına mükerrer olmamak kaydıyla Orman Kanununun 71.maddesi
hükümlerine göre tazminat ödenir.
YIPRANMA TAZMİNATİ VE YANGINLA MÜCADELE PRİMİ FARK TABLO:
YILLAR
3.DÖNEM TİS İLE 4.DÖNEM TİS İLE
ÖDENECEK
ÖDENEN
VERİLEN
FARK ÜCRET
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Evrak doğrulama adresi: http://ebys.ormansu.gov.tr/Dogrulama.aspx?p=1223734
Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe 06560 Yenimahalle ­ ANKARA
Ayrıntılı Bilgi : R. ASAN Şef
Telefon :
e­posta : [email protected]
Faks :
Elektronik Ağ: www.ormansu.gov.tr
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
01.01.2013
30.06.2013
(%4)
01.07.2013
31.12.2013
(%4)
01.01.2014
30.06.2014
(%3)
01.07.2014
31.12.2014
(%5.7)
a
b
a
b
a
b
(TL/AY) (TL/GÜN) (TL/AY) (TL/GÜN) (TL/AY) (TL/GÜ
N)
27,87
4,65
28,98
4,84
1,11
0,19
27,87
4,65
30,14
5,03
2,27
0,38
27,87
4,65
31,04
5,18
3,17
0,53
27,87
4,65
32,81
5,48
4,94
0,83
MADDE 47- TEŞVİK PRİMİ:
Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki işçilere EK­3 sayılı cetveldeki gruplara göre
hiçbir ödemeyi etkilememek ve müktesep hak sayılmamak kaydıyla fiilen çalıştıkları
günlerde, 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere gün başına aşağıda belirtilen miktarlarda
teşvik primi ödenir.
Bu toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden ileriye dönük olarak uygulanmak
üzere yıllık ücretli izne çıkan işçilere teşvik primi ödenmesine devam olunur. İmza
tarihinden önce yıllık izin kullananlara bu ödeme yapılmaz.
Bu primler toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının ikinci altı ayında ücret zammı
oranında ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak ödenecektir.
Sözleşmenin yürürlük süresi içinde işe yeni giren işçilere toplu iş sözleşmesinden
yararlanma tarihi itibariyle atandıkları pozisyon grubunun en altında belirlenmiş olan teşvik
primi ödenir.
Teşvik Primi Kıdem Tazminatı hesabında dikkate alınacaktır.
TEŞVİK PRİMİ FARK TABLO:
YILLAR
3.DÖNEM TİS İLE ÖDENEN
4.DÖNEM TİS İLE
ÖDENECEK FARK
(TL/GÜN)
VERİLEN
ÜCRET
(TL/GÜN)
(TL/GÜN)
GRUPLAR
GRUPLAR
GRUPLAR
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
01.01.2013 8,74 8,52 8,35 8,15 7,99 9,09 8,86 8,68 8,50 8,31 0,35 0,34 0,33 0,35
30.06.2013
(%4)
01.07.2013 8,74 8,52 8,35 8,15 7,99 9,45 9,21 9,03 8,84 8,64 0,71 0,69 0,68 0,69
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Evrak doğrulama adresi: http://ebys.ormansu.gov.tr/Dogrulama.aspx?p=1223734
Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe 06560 Yenimahalle ­ ANKARA
Ayrıntılı Bilgi : R. ASAN Şef
Telefon :
e­posta : [email protected]
Faks :
Elektronik Ağ: www.ormansu.gov.tr
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
31.12.2013
(%4)
01.01.2014
30.06.2014
(%3)
01.07.2014
31.12.2014
(%5.7)
8,74 8,52 8,35 8,15 7,99
9,73
9,49
9,30 9,11 8,90 0,99 0,97 0,95 0,96
8,74 8,52 8,35 8,15 7,99 10,28 10,03 9,83 9,63 9,41 1,54 1,51 1,48 1,48
Tablo ebys sisteminin yetersizliğinden dolayı sayfaya sığmadığından ayrıca ekte
gönderilmiştir.
MADDE 48- AĞIR İŞLERDE ÇALIŞMA PRİMİ:
Aşağıda sıralanan işlerde, prim hak edilmesinde kadro ve pozisyonuna bakılmaksızın
fiilen gerçekleştirilen görevlendirmeler esas alınacaktır.
a) Greyder operatörü, Dozer operatörü, Tır Operatörü, Eksvatör (Kırıcı), Hava Havai
hat operatörlerine, her türlü kepçe operatörlerine pozisyonları ile ilgili işlerde fiilen
çalıştıkları günlere münhasır olmak üzere ve hiçbir ödemeyi etkilememek kaydıyla
sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında 12,11­ TL/Gün; sözleşmenin birinci yılının
ikinci altı ayında ise 12,59­TL/Gün, sözleşmenin ikinci yılının birinci altı ayında 12,97
TL/Gün; sözleşmenin ikinci yılının ikinci altı ayında ise 13,71 ­TL/Gün ağır işlerde çalışma
primi ödenir.
b) Yukarıdaki (a) fıkrasındaki unvanların yardımcıları ile yağcılarına, Arazözün
birinci ve ikinci şoförlerine, traktör operatörü, yangın ilk müdahale araç şoförü ile gözetleme
kulecilerine pozisyonları ile ilgili işlerde fiilen çalıştıkları günlere münhasır olmak üzere ve
hiçbir ödemeyi etkilememek kaydıyla günde sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında
8,47 TL; sözleşmenin birinci yılının ikinci altı ayında ise 8,81­TL/Gün, sözleşmenin ikinci
yılının birinci altı ayında 9,07 TL/Gün; sözleşmenin ikinci yılının ikinci altı ayında ise 9,59 ­
TL/Gün ağır işlerde çalışma primi ödenir.
c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde sayılan araçların dışında kalan araçları kullanan
şoförler ile atölyelerde (marangozlar dahil) fiilen tamir ve bakım işini ifa eden usta ve
yardımcılarına, laboratuarda (her türlü laboratuar) çalışan işçilere, SGK veya Maliyeye
karşı cezai sorumluluk taşıyan işçilere de fiilen çalıştıkları günlere münhasır olmak üzere
ve hiçbir ödemeyi etkilememek kaydıyla günde sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında
1,15 TL; sözleşmenin birinci yılının ikinci altı ayında ise 1,20­TL/Gün, sözleşmenin ikinci
yılının birinci altı ayında 1,24 TL/Gün; sözleşmenin ikinci yılının ikinci altı ayında ise 1,31 ­
TL/Gün ağır işlerde çalışma primi ödenir.
AĞIR İŞLERDE ÇALIŞMA PRİMİ FARK TABLO:
YILLAR
3.DÖNEM TİS İLE
4.DÖNEM TİS İLE
ÖDENECEK FARK
ÖDENEN
VERİLEN
ÜCRET
(TL)
(TL)
(TL)
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Evrak doğrulama adresi: http://ebys.ormansu.gov.tr/Dogrulama.aspx?p=1223734
Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe 06560 Yenimahalle ­ ANKARA
Ayrıntılı Bilgi : R. ASAN Şef
Telefon :
e­posta : [email protected]
Faks :
Elektronik Ağ: www.ormansu.gov.tr
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
01.01.2013
30.06.2013
(%4)
01.07.2013
31.12.2013
(%4)
01.01.2014
30.06.2014
(%3)
01.07.2014
31.12.2014
(%5.7)
a
11,64
b
8,14
c
1,11
a
12,11
b
8,47
c
1,15
a
0,47
b
0,33
c
0,04
11,64
8,14
1,11
12,59
8,81
1,20
0,95
0,67
0,09
11,64
8,14
1,11
12,97
9,07
1,24
1,33
0,93
0,13
11,64
8,14
1,11
13,71
9,59
1,31
2,07
1,45
0,20
Yukarıdaki, ağır işlerde çalışma priminin hak edilmesinde işçinin üzerindeki kadro
ve pozisyona bakılmaksızın işyerindeki görevlendirmeler esas alınacak ve fiilen çalıştıkları
günlere verilecektir.
MADDE 49- SERVİS ARACI:
a) Fidanlık ve Ağaçlandırma işyerlerinde;
Fidanlık ve ağaçlandırma işyerlerinde çalışan işçilerin işyerlerine gidip gelmelerini
sağlamak amacıyla, işverence bir servis aracı tahsis edilir. Servis aracı olmayan işyerlerinde
Belediye rayici üzerinden yol gideri verilir. Belediye Otobüs İşletmesinin olmadığı yerlerde
ise en yakın Belediyeden alınacak rayiç bedel üzerinden yol gideri ödenir.
b) Diğer işyerlerinde;
Bu Toplu İş Sözleşmesi kapsamına giren diğer işyerlerinde, işveren varsa servis
araçlarından işçilerin işe geliş ve gidişlerinde imkanlar ölçüsünde yararlanmalarını kabul eder.
c) Asıl işyerinden veya asıl işyerine gelmeden işveren tarafından araziye gönderilen
işçilere servisten yararlanamaması halinde Belediye rayici üzerinden yol gideri verilir.
Belediye araçlarının gidip gelmediği yerlerde ise işveren araçları ile götürülüp
getirilmeleri sağlanacaktır.
Kule bekçileri ile arazide bir günden fazla kalmak zorunda olan işçilerin yiyecek
ihtiyaçları işveren araçları tarafından getirilir.
MADDE 51- ÜCRETLERİN ÖDENMESİ:
Ücret, genel olarak gündelik üzerinden hesaplanır ve en geç ayda bir olmak üzere
işledikten sonra her ayın ondördünü takip eden en geç üç gün içinde ödenir. İşveren işçilere
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Evrak doğrulama adresi: http://ebys.ormansu.gov.tr/Dogrulama.aspx?p=1223734
Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe 06560 Yenimahalle ­ ANKARA
Ayrıntılı Bilgi : R. ASAN Şef
Telefon :
e­posta : [email protected]
Faks :
Elektronik Ağ: www.ormansu.gov.tr
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
gündelikleri ile aylık tutarını ve kesintilerini bildiren imzalı hesap pusulası vermek
zorundadır.
Ücret ödemelerinin yapıldığı bankalardan alınacak promosyonlara ilişkin olarak
Başbakanlığın 2007­21 sayılı genelgesi doğrultusunda bu promosyon işçi personele de
dağıtılır.
MADDE 62- ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ:
İşçilere talepleri halinde, iş mevsimi dışında ve işyeri işlerini aksatmayacak şekilde
ücretsiz izin verilebilir. Bu izin yılda 90 günü geçemez. Bu izin işverenin takdiri ile 90 gün
daha uzatılabilir. İzin tecavüzlerinde mazeretsiz işe gelmemenin gerektirdiği cezai hükümler
uygulanır.
Diğer taraftan, 6111 sayılı Torba Yasanın 207.maddesinde, 4/4/2007 tarihli ve 5620
sayılı Ka­mu­da Ge­çi­ci İş Pozisyonla­rın­da Çalışanla­rın Sü­rek­li İş­çi Kadro­la­rı­na
ve­ya Sözleşme­li Per­so­nel Sta­tü­sü­ne Geçirilmeleri, Geçici İş­çi Ça­lış­tı­rıl­ma­sı ile
Ba­zı Kanunlarda Deği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nuna aşağıdaki ek madde
eklenmiştir.
“EK MADDE 1­ (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda çalışan
işçilere; bakmaya mecbur olduğu veya işçi refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek
ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi veya önemli bir
hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri
üzerine en çok altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar
uzatılabilir.
(2) İşçilere, 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde işçilik süreleri
boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir.
MADDE 71- KORUYUCU GİYİM EŞYASI VE MALZEMESİ:
Koruyucu giyim eşyası ve malzemesi ile ilgili olarak 3. Dönem Toplu İş
Sözleşmesinde yer alan EK­5 cetvele göre işlem yapılmayacaktır. Ancak 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı hükümleri kapsamanda çalışma şartlarının zorunlu kıldığı
koruyucu giyim eşyası ve malzemelerinin ayni olarak verilmesine devam edilecektir.
Meşin gocuk, yazlık ve kışlık ayakkabı, yazlık ve kışlık elbise,yazlık ve kışlık
gömlek,meşin ceket ile kravat-papyon malzemelerinin yerine işverence 2013 yılında bu
malzemeler için ödenen yıllık gider toplamının 2013 yılı ortalama işçi sayısına bölünmesi
için ortaya çıkan tutar işçilere, 2014 yılında giyim eşyası bedeli olarak iki eşit taksitte
nakdi olarak ödenecektir.
Ancak süresi sona eren toplu iş sözleşmesinin 75. Maddesi göre 2014 yılında
giyim yardımı verilen işyerlerindeki işçilere giyim yardımı yapılan dönem için ayrıca
nakdi giyim yardımı yapılmayacaktır.
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Evrak doğrulama adresi: http://ebys.ormansu.gov.tr/Dogrulama.aspx?p=1223734
Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe 06560 Yenimahalle ­ ANKARA
Ayrıntılı Bilgi : R. ASAN Şef
Telefon :
e­posta : [email protected]
Faks :
Elektronik Ağ: www.ormansu.gov.tr
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
Bu toplu iş sözleşmesi ile giyim yardımı nakdi olarak iki eşit taksitte
ödeneceğinden Süresi sona eren toplu iş sözleşmesinin ekinde yer alan “Koruyucu Giyim
Eşyası ve Malzemesi Listesi” başlıklı EK 5 yeni dönem toplu iş sözleşmesinde yer
almamak üzere imza tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 81- KIDEM TAZMİNATI:
18.04.1986 tarihinden sonra ilk defa işe girenlere yıllık 30 gün, bu tarihten önce işe
girenlere 35 gün üzerinden kıdem tazminatı verilecektir.
Ayrıca, 1475 Sayılı İş Kanununun 2. 5/2. ve 14. Maddesi ile 6356 sayılı kanunun 39.
Maddesi mutlak surette göz önünde bulundurulacaktır.
MADDE 82- HASAR VE ZARAR TESBİT KOMİSYONU:
Kusurları nedeniyle kullandıkları araç, gereç ve donatım malzemelerini hasara
uğratan, üretilen malın bozulmasına, yok olmasına, önemli ölçüde değerlerini yitirmesine
neden olan işçiden uğranılan zararın tazmini için, işyerinde işveren vekilince ve sendikaca
seçilen birer temsilci ile müştereken seçilen o işten anlayan bir kişinin iştiraki ile bir Hasar ve
Zarar Tespit Komisyonu kurulur. Komisyon olayın özelliğine göre hasar ve zararı tespit edip
bir tutanak tanzim eder, üyeler tutanağı imzalayarak idareye verir.
Komisyon ayrıca tutanakta, olayın mahiyeti, oluş şekli, zararı işçinin kusurundan mı,
kastından mı, yoksa makine alet veya müteharrik kuvvetten mi meydana geldiğine dair
bilgileri de belirtir.
Bu toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi içerisinde Maliye Bakanlığı ile
Sayıştay’dan gelecek görüş doğrultusunda madde metni taraflarca değerlendirilerek
yeniden düzenlenecektir. Bu dönemde Genel Müdürlük bütçesi hazırlanırken yangın
araçlarının kaskosu ile ilgili olarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.
MADDE 89- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ VE SÜRESİ:
01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan 4. Dönem İşletme Toplu İş
Sözleşmesi 2 (iki) yıl süreli olup, 31.12.2014 tarihinde sona erecektir.
MADDE 93 - SPOR YARDIMI :
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra
Teşkilatında kurulu bulunan ve ileride kurulacak olan spor kulüpleri için, çalışan işçilerin
yazılı rızaları alınmak ve bordrolarında gösterilmek suretiyle aylık çıplak ücretlerinden imza
tarihinden itibaren her ay 5;00 (BeşTürkLirası) TL spor aidatı kesilir. Kesilmesine yazılı itiraz
eden işçilerden bu aidat kesilmez.
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Evrak doğrulama adresi: http://ebys.ormansu.gov.tr/Dogrulama.aspx?p=1223734
Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe 06560 Yenimahalle ­ ANKARA
Ayrıntılı Bilgi : R. ASAN Şef
Telefon :
e­posta : [email protected]
Faks :
Elektronik Ağ: www.ormansu.gov.tr
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
Spor yardımı olarak toplanan paralar, Orman Spor Kulübünün Ziraat Bankası Ankara
Atatürk Orman Çiftliği Bürosunun 6288189­5001 nolu hesabına aktarılacaktır.
GEÇİCİ MADDE 1­ YARARLANMA:
Taraf sendika üyesi olup da Toplu iş sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük
tarihi arasında iş sözleşmesi sona eren üyeler, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihe kadar
toplu iş sözleşmesinden yararlanırlar.
Taraf işçi sendikasına üye olmayanların bu madde hükümlerinden faydalanmaları
işbu toplu iş sözleşmesinin 4.maddesinin 5.fıkrasındaki şartın gerçekleşmesine bağlıdır.
GEÇİCİ MADDE 2- FARKLARIN ÖDEME ZAMANI:
Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret ve
diğer tüm ödemelere ilişkin farklar kurumun bütçe imkanları göz önüne alınarak gecikmeden
ödenecektir.
GEÇİCİ MADDE 5Kanunla başka kamu kurum ve kuruluşlarından devredilen ve taraf sendika
üyesi olan işçilerin brüt çıplak yevmiyeleri, bu toplu iş sözleşmesindeki ücret zamları
uygulandıktan sonra imza tarihinden itibaren çalıştıkları işyerinde bir defaya mahsus
olmak üzere devredildiği kamu kurumunda geçirdiği hizmet süresi de dikkate alınarak
çalıştığı işyerinde kendi kıdemine uygun olan emsali işçinin ücretinin altında kalması
halinde bu toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden itibaren yevmiyesi en düşük emsali
işçinin seviyesine yükseltilecektir.
Örneğin bu işçinin daha önceki Kamu Kurumundaki kıdemi 12 yıl olsun + imza
tarihi itibariyle Genel Müdürlüğümüzdeki kıdemi 4 yıl olsun. Buna göre bu işçinin
kıdemi 12+4=16 yıl olacaktır. Yevmiyesi de 16 yıllık emsal işçimizin yevmiyesine
çekilecektir. Aynı işyerinde birden çok emsali olması durumunda ise en düşük emsal
ücret dikkate alınacaktır. İşletmede yoksa en yakın işletmedeki orada da yoksa Bölge
Müdürlüğündeki diğer işletmelerdeki emsal işçi esas alınacaktır.
Bu uygulamaya işyerlerimizde çalışan işçilerin Yevmiye Tespit Programıyla
olması gereken yevmiyeleri tespit edildikten sonra Toplu İş Sözleşmesinin imza
tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde uygulanacaktır.
Bu uygulama sadece 4. dönem toplu iş sözleşmesine mahsus olup bir defa
yapılacaktır.
GEÇİCİ MADDE 6Bu toplu iş sözleşmesi kapsamında olup çeşitli nedenlerle geçmiş yıllarda
yevmiyelerinin hatalı uygulandığı ile ilgili olarak açılan ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Evrak doğrulama adresi: http://ebys.ormansu.gov.tr/Dogrulama.aspx?p=1223734
Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe 06560 Yenimahalle ­ ANKARA
Ayrıntılı Bilgi : R. ASAN Şef
Telefon :
e­posta : [email protected]
Faks :
Elektronik Ağ: www.ormansu.gov.tr
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
“geçici işçilikte geçen sürenin kıdem terfiine sayılmayan” ama “eksik zamların verilmesi
gerektiği yönündeki” emsal içtihatları doğrultusunda işçilerden dava açmamaları veya açılmış
dava varsa bu davadan feragat etmeleri kayıt ve şartıyla yevmiyeleri düzeltilerek işverence
uygulama yapılır. Ancak bugüne kadar dava açarak lehte ya da aleyhte yevmiyesi
düzeltilenler bu madde hükmünden yararlanamayacaktır.
GEÇİCİ MADDE –8:
T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici
Fiyatları Türkiye Geneli Aralık/2014 İndeks sayısının, Haziran/2014 İndeks sayısına göre
değişim oranının % 3’ü (yüzde üçü) aşması halinde, bu toplu iş sözleşmesinin “Sosyal
Yardım” başlıklı 39.; “Doğum Yardımı” başlıklı 40.; “Evlenme Yardımı” başlıklı 41.;
“Maluliyet ve Ölüm Yardımı” başlıklı 42.; “Yemek Yardımı” başlıklı 43.; “Giyim Yardımı”
başlıklı 44.; “Kar Mücadelesi Zammı” başlıklı 45.; “Yıpranma Tazminatı ve Yangınla
Mücadele Primi” başlıklı 46.; “Teşvik Primi” başlıklı 47 ve “Ağır İşlerde Çalışma Primi”
başlıklı 48. maddeleri ile “İşe İlk Defa Alınacak İşçilerin Sendikaya Üye Olmaları Halinde
Görev Unvanlarına (Pozisyonlarına) Göre Alacakları Yevmiyeleri Gösterir Cetvel” başlıklı
Ek 2’ de belirlenen 31.12.2014 tarihindeki ödemeler 01.01.2015 tarihinden itibaren aşan
kısmın tamamı oranında artırılarak uygulanacaktır.
SİGORTA PRİMLERİ:
28.08.2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal Sigorta
İşlemleri Yönetmeliği”nin 115.maddesi 6/a fıkrasında; “2822 sayılı Kanuna göre toplu iş
sözleşmesi akdedilen işyerlerinden dolayı toplu iş sözleşmesine istinaden geriye yönelik
olarak ödenen ücretlere ilişkin sigorta priminin, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihten...
başlamak üzere Kurumca çıkarılacak tebliğde belirtilecek süreler içinde ödenirse yasal süresi
içinde ödenmiş kabul edilir.” Hükmü ile Tebliğ’e atıf yapılmıştır.
Buna göre, 28.09.2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Aylık
Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme
Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”in 2.2.1/a bendinde, toplu iş sözleşmeleri
uyarınca geriye yönelik olarak ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki
aylık prim ve hizmet belgelerinin, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi ...takip eden
ay/dönemin ...7’sine kadar kuruma .............verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş
kabul edilecektir, biçiminde düzenlemeye yer verildiğinden, yasal mevzuat gözetilerek, ilgili
birime gerekli her türlü destek sağlanmak suretiyle, ek bildirgeler hazırlanarak ilgili kuruma
verilmesi sağlanacaktır.
Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, SGK.ya karşı sorumlu ve cezalı duruma
düşülmemesi bakımından, mesai mefhumu aranmaksızın her türlü teknolojik ve fiziksel
tedbirlerin alınarak çalışmalara derhal başlanılması hususunda gereğini önemle rica ederim.
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Evrak doğrulama adresi: http://ebys.ormansu.gov.tr/Dogrulama.aspx?p=1223734
Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe 06560 Yenimahalle ­ ANKARA
Ayrıntılı Bilgi : R. ASAN Şef
Telefon :
e­posta : [email protected]
Faks :
Elektronik Ağ: www.ormansu.gov.tr
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
Mehmet Bahaettin KAPTAN
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
EKLER :
Cetvel (1 Sayfa)
DAĞITIM :
Bölge Müdürlükleri
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Evrak doğrulama adresi: http://ebys.ormansu.gov.tr/Dogrulama.aspx?p=1223734
Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe 06560 Yenimahalle ­ ANKARA
Ayrıntılı Bilgi : R. ASAN Şef
Telefon :
e­posta : [email protected]
Faks :
Elektronik Ağ: www.ormansu.gov.tr
Download

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Personel Dairesi Başkanlığı