.
T.C. .
SIVAS VALILIGI
it Milli Egitim Miidiirliigii
21/08/2014
Sayi : 17951975/900/ 3489402
Konn: Yonetici degerlendirme siireci
.......................... KAYMAKAMLIGINA
(ilc;e Milli Egitim Miidiirliigii)
...................................................................... MUDURLUGUNE
Ilgi:
Milli Egitim Bakanhg1 insan Kaynaklan Genel Miidiirliiguniin 21108/2014 tarih
3476910 saytl1 yaz1sl.
Milli Egitim Bakanhg1 insan Kaynakalan Genel Miidiirliiguniin yonetici
degerlendirme siirecine ili~kin ilgi yaz1 ve degerlendirme takvimi yazlffilz ekinde
gonderilmi~tir.
Bilgilerinizi ve ilgi yaz1 dogrultusunda i~lem yap11mas1m rica ederim.
Aydm YILMAZ
Vali a.
Milli Egitim Miidiir V.
EK: Bakanhk Ilgi yazlSl.
DAGITIM:
.
.
- 16 ll9e Kaym. ' na (Il9e MEM)
- Merkez Okul Md.'ne
Bu beige, 5070 sayih Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince giivenli elektronik imza ile imzalaruru~trr
Evrak teyidi bttp://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden c3bf-74e0-3dda-874d-7cd9 kodu ile yapJ!abilir.
Muhsin Yaz1c1oglu Bulvan 58020/SiVAS
Elektronik Ag : www.sivas.meb.gov.tr
E-posta
: [email protected]
Bilgi ivin
Telefon
Belgeger;:er
: 0 . YILDIZ-Memur
: (346) 228 48 00
: (346) 227 06 39
T.C.
MILLI EGITIM BAKANLIGI
insan Kaynaklan Genel Miidiirliigii
•
A
•
..,.
21/08/2014
Say1 :41289672/903/ 3476910
Konu: Yonetici degerlendirme siireci
w
•
DAGITIM YERLERINE
Bakanhg1m1za bagh eg1tlm kurnmu yoneticiliklerine valiliklerce yap1lacak
gorevlendirmeye ili:;kin i~ ve i:;lemler, daha once valiliklere gonderilen Kllavuzda yaptlan
ac,;iklama 9er9evesinde ba~latilnu:; ve 15 Agustos 2014 tarihi itibanyla da degerlendirme
siireci tamarnlanm1:;tir.
Bu siirecin gozlenmesi sonucunda Kllavuz ekinde bulunan takvirnin bundan sonraki
siirece doniik olmak iizere ekteki :;ekliyle yeniden belirlenmesi; degerlendirme sonuc,;lanna
bagh olarak yap1lacak baz1 uygulamalar hakkmda da a:;ag1daki ac,;1klamamn yap11mas1 gerekli
goriilmii:;tiir.
Bu 9er9evede;
1- Y az1 ekinde gonderilen takvimin ilinize bagh egitim kurnmlannda gorev yapmakta
olan yoneticilere hemen, tatilde olan yonetici ve ogretmenlere ise 1 Eyliil 2014 tarihi rnesai
bitimine kadar imza kar:;1hgmda duyurnlmas1 ve yonetici gorevlendirme siirecinin bu
takvime gore yiiriitiilmesi,
2- Miidiir ba:;yardlfllClSl ve miidiir yardlfllc1s1 gorevlendirmelerinin, yeni
gorevlendirilen rni.idiirlerin goreve ba:;ladiklan tarihten itibaren en k1sa siirede Yonetmelikte
ongoriildiigu :;ekilde yap1lmas1,
3- Dort y1lhk gorev siirelerini doldurmam1:; olan miidiirlerin gorev yapmakta olduklan
egitim kurumlarmm bo:; bulunan miidiir ba:;yard1mc1s1 ve miidiir yard1mc1s1
gorevlendirmelerinin de, mevcut miidiirlerin inhas1 ile en klsa siirede Yonetmelikte
ongoriildiigii $ekilde yap1lmas1
gerekrnektedir.
Bilgilerinizi ve yonetici gorevlendirme siirecinin herhangi bir aksakhga yol ac,;mayacak
:;ekilde tamamlanmas1 i<;in gerekli ozenin gosterilmesini rica ederim.
NabiAVCI
Bakan
EK: Takvim
DAGITIM:
- Bilgi I:;lem Daire Ba:;kanhgma
- 81 11 Valiligine
Bu beige, 5070 say1h Elektronik i mza Kanununun 5 inci maddesi geregince giivenli elektronik imza ile imzalannu~tir
BAtariirk Blv. 06648 KLZ1lay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrm11h bilgi ir;:in: K . OZTAS E&'t.Uzm.(Sahsa bagh)
Tel: (0 3 12) 413 17 3 1
Faks: (0 3 12)4 18 23 43
·'
MiLLI EGiTiM BAKANLIGINA BAGLI EGiTiM KURUMLARI YONETiCiLERiNiN 2014
YILI EK GOREVLENDiRiLME TAKViMi
Mtidtirliik g6rev stiresinin aym egitim kurumuna uzat1lma duyurusu
Ba~vurulann almmas1
Mtidtirltik g6rev stiresinin aym egitim kurumuna uzat1lmas1
21 -25 Agustos
26-29 Agustos
1-2 Eylill
Mildtirlilk g6rev stiresinin ba~ka egitim kurumuna uzatilma duyurusu
Ba~vurulann almmas1
Mildilrliik g6rev stiresinin ba~ka egitim kurumuna uzatilmas1
3-5 Eyltil
8- 10 Eyltil
11-12 Eylill
Mildtirlilge ilk defa ve yeniden gorevlendirme duyurusu
Ba~vurulann almmas1
Degerlendirme i~lemlerinin sonuc;landmlmas1
Degerlendirme sonuc;lannm duyurulmas1
DegerJendirme sonw;larma itiraz
itirazlann degerlendirilmesi ve sonuc;lanrun duyurulmas1
15-17 Eyltil
18-22 Eyltil
23-25 Eylill
26-29 Eylill
30 Eyltil-3 Ekim
8-10 Ekim
SozH.i smav duyurusu
Sozlil smav
13-15 Ekim
16-23 Ekim
Sozlti smav sonw;lanrun duyurulmas1
24-28 Ekim
Sozlti sinav sonuc;lanna itiraz
30 Ekim-5 Kas1m
itiraz larm degerlendirilmesi ve sonuc;lanmn duyurulmas1
6-12 Kas1m
Mildilrltige ilk defa ve yeniden g6revlendirme
13-18 Kasim
Download

SIV AS V ALILIGI it Milli Egitim Miidiirliigii Konn: Yonetici