PSİKOLOJİ
Dersin Adı
Psikoloji
Kodu Yarıyıl
Teori
Uygulama Laboratuar
(saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta)
SBF 1.YIL/
2
120 1.yarıyıl
Güz
Yok
Türkçe
Seçmeli
ve Teorik Anlatım
AKTS
4
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin öğrenme
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Bu dersin amacı, psikolojinin temel ilkeleri, süreçleri, yaklaşımları ve
yöntemlerine giriş yapmaktır.
Dersin öğrenme çıktıları
1. Psikolojiyi tanımlar.
2. Psikoloji tarihini bilir.
3. Psikoloji ekollerini sayar.
4. Psikolojinin araştırma yöntemlerini bilir.
5. Psikolojinin alt alanlarını bilir.
6. Sosyal psikolojinin temel ilgi alanlarını ve yaklaşımlarını söyler.
Öğrenme psikolojisinin temel ilgi alanlarını ve yaklaşımlarını söyler.
7. Gelişim psikolojisinin temel ilgi alanlarını ve yaklaşımlarını söyler.
Endüstri ve örgüt psikolojisinin temel ilgi alanlarını ve
yaklaşımlarını söyler.
8. Klinik psikolojinin temel ilgi alanlarını ve yaklaşımlarını söyler.
Dersin içeriği
Kaynaklar
Bu ders, psikolojinin tarihi, tanımı ve temel bilim çalışması yapan alt
dallarının ilgi alanları ve yaklaşımlarını içerir.
1.Psikolojiyi Anlamak.Charles G. Morris.
2.Psikolojiye Giriş.R.L.Atkinson ve R.C. Atkinson.
3.Psikolojiye Giriş.RodPlotnik.
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
1. Hafta
Tartışılacak işlenecek konular
Psikolojinin felsefi temelleri
2. Hafta
Psikoloji tarihi ve ekoller
3. Hafta
Psikolojinin tanımı ve alt dalları
4. Hafta
Psikolojinin kullandığı araştırma yöntemleri
5. Hafta
Psikolojinin kullandığı araştırma yöntemleri
6. Hafta
Sosyal psikolojinin temel ilgi alanlarını ve yaklaşımları
7. Hafta
Sosyal psikolojinin temel ilgi alanlarını ve yaklaşımları
8. Hafta
I.ARA SINAV
9. Hafta
Öğrenme psikolojisinin temel ilgi alanlarını ve yaklaşımları
10. Hafta
Öğrenme psikolojisinin temel ilgi alanlarını ve yaklaşımları
11. Hafta
Gelişim psikolojisinin temel ilgi alanlarını ve yaklaşımları
12. Hafta
Gelişim psikolojisinin temel ilgi alanlarını ve yaklaşımları
13. Hafta
Klinik psikolojinin temel ilgi alanlarını ve yaklaşımları
14. Hafta
II.ARA SINAV
15. Hafta
FİNAL SINAVI
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
Katkı Payı
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
Toplam İş
Yükü
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1. Temel – Klinik Tıp Bilimleri ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
bilim dalında yeterli altyapıya sahip olur, bu alanlardaki kuramsal ve
uygulamalı bilgi ve becerileri kullanabilme becerisi kazanır.
2. Sağlığı etkileyen unsurları belirler, tanımlar, formüle eder ve
çözme becerisi kazanır; bu amaçla uygun kanıta dayalı yöntemler ve
yeni teknikler seçer ve uygulama becerisi kazanır.
3. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan
modern alet, teknik ve modaliteleri seçer ve kullanma becerisi
kazanır.
4. Sağlık bilimlerinde multidisipliner araştırma tasarlar, kayıt tutar,
uygun veri toplar, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
kazanır.
5. Bilgiye erişebilmek için literatür araştırması yapar, tıp- sağlık
bilimlerine yönelik veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanabilme
becerisi kazanır.
6. Bireysel olarak ve sağlık ekibi içerisinde otonomi, etkin
çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
7.Kişisel gelişim, bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi
benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım
programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası
düzeyde de sergiler.
8. Mesleki deontoloji ve etik bilince sahip olur.
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1.Düşük
2.Düşük/orta
3.Orta
4.Yüksek
5.Mükemmel
1
2
3
x
4
x
x
x
x
x
x
x
5
Download

PSİKOLOJİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama