YATIRIM TALEBİNİ
ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
Yatırım Talebini Belirleyen Faktörler
(İ) reel faiz oranı 
1.(KME) Umulan Kar Oranı ;)
Yapılması düşünülen bir yatırımda umulan kar oranı KME
bulunduktan sonra işletmeci yatırım kararını nasıl
verecektir? Bu durum karşısında etkili olan faktörleri
açıklayalım ;)
 Nominal faiz oranında enflasyon oranını düşürürsek
reel faiz oranını buluruz. Umulan kar oranı (KME) ve
reel faiz oranı (i) bulunduktan sonra 3 (üç) durum
mevcuttur.
1.DURUM
 1.Durumda reel faiz oranı umulan kar oranına eşitse
(i=KME) ekonomik birim parasını bir bankaya yatırarak aynı
geliri elde eder. Bu nedenle yatırım konusunda kararsız kalır. ;)

****
AÇIKLAMA ****
 İ =REEL FAİZ ORANI
 KME=UMULAN KAR ORANI
2.DURUM
• 2. Durumda KME>İ ise, yatırım faiz oranının üzerinde gelir sağlayacak
demektir. Bu nedenle yatırım yapılır.

3. Durumda KME<İ ise yatırımın getirisi reel
faiz oranından düşük olduğundan müteşebbis
yatırımdan kaçınır. 
• Şekil 121`de bir firmada diğer giderler sabitken
kapital artışına bağlı olarak üretimin nasıl artacağı
görülmektedir. Oy eğrisinin eğimi bize KME’yi
vermektedir. Yani K nın yarattığı üretimin değeri (OY)
ile gösterilir. OA doğrusu ise borç alınan bir liranın bir
yıl sonra geriye ödönecek miktarını göstermektedir.
Aşağıdaki Nedenlerle Faiz Oranının
Yatırımlar Üzerinde Etkisi Zayıflar 
 Faiz giderleri firma maliyetleri içinde çok küçük bir paya
sahipse faiz oranındaki düşme yatırımları çok az etkiler.
 Yatırımlar Otofinansmanla yapılıyorsa bu durumdada faiz
oranının etkisi yok denecek kadar zayıftır
 Müteşebbislerin iyimserlik ve kötümserliği faiz faiz
oranında daha etkilidir. Oysa açıklanan mekanik formül
psikolojik öğeleri gözardı eder.
 Faiz oranının düşmesi karşısında mali kaynak yoksa yatırım
fırsatı kaçırılır.
2.MILLI GELIRIN
YATIRIMLARA ETKISI
Özellikle milli gelirin artışı ekonomide talebi arttıracağından yatırımlardan,
beklenen gelir. (H1,H2,H3……Hn) artarak, yatırımların marjinal etkinliğini
yükseltir. O halde, milli gelir artışının yatırımlar üzerine etkisi talep artışı
yoluyla olmaktadır. Bu nedenle yatırım düzeyi faiz haddi (İ) ve milli gelirin
düzeyine bağlıdır
Artan milli gelirin belli bir oranı yatırıma dönüşür. Artan gelirin ne kadarının
yatırıma dönüştüğünü gösteren orana marjinal yatırım meyli (b) denir ve bu
oran açıklamalarımızda anlaşılacağı gibi pozitiftir.
Öyleyse milli gelirle yatırım miktarı arasındaki ilişki, milli gelirle tüketim
arasındaki ilişkiye benzemektedir. Milli gelir düzeyine bağlı olmadan yapılan
yatırım (Io) ve milli gelir düzeyine bağlı olarak yapılan yatırım (by) ile yatırım
fonksiyonu şu şekli alır
I=Io+by
3.TAHMİNLERİN YATIRIMLARA
ETKİSİ
O Faiz oranını içsel ve dışsal etmenler yatırım hacmini
belirlemektedir. Yatırımları belirlemede tahminler etkili bir
öğedir. J.M. Keynes’in GENEL TEORİ adlı yapıtında
tahminler yatırımlar üzerinde önemli bir rol oynar. Statik bir
ekonomide belirsizlikler ve rizkler azaldığında tahminler
kısmen önemini yitirir. Statik ekonomide bugün dün gibidir.
Ve yarında bugün gibi olacaktır.
O Tahminde esneklik vardır. Zamanla tahmini yenileme
başarıyı yükseltir. Uzun vadeli tahminler daha çok revizyona
yararlar. Böyle bir revizyon için lindall’a göre
-Planla, ekonomik gelişme karşılaştırılır.
-Öngörülen koşullarla gerçekleşen koşullar karşılaşştırılır.
4.YATIRIMIN MALİYETİ,BAKIMI
VE
İŞLETME GİDERLERİ
•
Bir ekonomide yatırım yapmak pahalılaşırsa yatırımların bakımı zor ve masraflı
olursa ya da işletme masrafları yükselirse yatırım yapmak zorlaşır. Bazı durumlarda
döner sermaya ihtiyacının artması yatırımlar üzerinde caydırıcı etki yapar. Bu neden
le YTE sola kayar. Bu gelişmelerin tersine yatırım maliyeti azalırsa firmanın bakım
ve işletme giderleri azalırsa YTE sağa kayar. Emek yoğun üretim yöntemlerine
yönelmede YTE’yi sola kaydırır.
 Teknolojik gelişme sermayenin verimliliğini yükselterek
yatırımların karlılığını arttırır. Buna karşılık firmalardan
alınacak vergiler , vergi sonrası karı azaltacağından yatırım
düzeyini olumsuz etkiler. Bir firmada %30 kapasite varsa
firma hiç yatırım yapmadan üretimi 0,30 arttırabilir. O
halde boş kapasitenin bulunması durumunda diğer
koşullar olumlu olsa bile faiz oranının düşmesi ya da
talebin yükselmesi yatırımlar üzerinde etkide bulunmaz.
YATIRIM KAYNAKLARI
 YATIRIM KAYNAKLARI MAKRO VE MİKRO OLARAK
İKİYE AYRILIR
A)ULUSAL EKONOMİDE YATIRIM
KAYNAKLARI;
 İç ve dış finansman olarak ikiye ayrılır. Gönüllü ve
zorunlu tasarruftan oluşan iç finansman
kaynaklarının miktarı aile , birey , şirket ve
yabancı sermaye olanaklarına bağlıdır. Dış
finansman kaynakları ise yabancı yatırım
yardımlar ve dış borçlanmalardan gösterir.
B)İŞLETMELERDE YATIRIM
KAYNAKLARI
 Piyasada koşulların olumlu olması halinde işletmenin
yatırım yapması öz sermaye ve yabancı sermaye
dayanaklarına bağlıdır. Yatırımda kullanılacak iç ve dış
fonların maliyetleri ve riskleri farklılıklar gösterir.
C)YATIRIM DÜZEYİNDE
DALGALANMALAR 
 Keynes modelinde milli gelir ve dolayısıyla istihdam düzeyi üç nedenle
dalgalanmaktadır,
 Tüketim meyli dalgalanmalar
 Para talebi dalgalanmaları
 Kapital marjinal etkinliğindeki dalgalanmalar
 Yeni kertezyenlere göre yatırımlar istikrarsızdır. Yatırımların milli gelire bağlı
olmadığını savunan yeni kertezyenlere göre yatırımlar dört
istikrarsızlık gösterir .
nedenle
O 1.Neden umulan kar oranının (KME) değişmesi
yatırım düzeyinde dalgalanma yaratır.
O 2.Neden ileriye ilişkin tahminler umulan kar
oranı yoluyla yatırımlarda istikrarı bozar
O 3.Neden olarak yatırımlara neden olan yenilikler
düzensiz bir biçimle ortaya çıkar.
O 4.Neden yatırımlar otomatik değildir. İyimserlik
ve kötümserlik durumları kapitalin yenilenmesini
öne alacağı gibi erteleyede bilir.
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM 
Download

MRB BEN MEHMET EM*N ALPAY BU GÜNKÜ KONUMUZ ******..