İLİ
: AYDIN
TARİH : 19.12.2014
ُ ‫فَا ْع‬
‫اورْ هُ ْم فِي‬
ِ ‫ف َع ْنهُ ْم َوا ْستَ ْغ ِفرْ لَهُ ْم َو َش‬
َّ ‫َّللا إِ َّن‬
َ ‫ْاْلَ ْم ِر فَإ ِ َذا َع َز ْم‬
ِ َّ ‫ت فَتَ َو َّكلْ َعلَى‬
َ‫َّللا‬
َ‫يُ ِحبُّ ْال ُمتَ َو ِّكلِين‬
:َ‫صلَّىَاللََّهَُ َعلَْيهََ َو َسلَّ ََم‬
َ ََ‫قَالَََ َر ُسولََُاللَّه‬
‫َوالَندمَمنَاستشار‬،َ‫ماَخابَمنَاستخار‬
İSTİŞARE VE ÖNEMİ
Muhterem Müslümanlar!
İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran ve
üstün kılan en önemli özellik onun akıl
sahibi olmasıdır. Bu akıl sayesinde insan
dünyadan en iyi şekilde istifade eder ve
karşılaştığı problemleri de rahatlıkla
çözebilir.
Bazı meseleler vardır ki bir insanın aklı ve
düşüncesiyle çözemeyeceği kadar zor ve
karmaşık olması sebebiyle kolektif akla
ihtiyaç duyulmaktadır. Kolektif akılda,
ancak fertlerin bir araya gelmeleri, karşılıklı
görüşmeleriyle ortaya çıkar.
İstişare, meşveret etmek, danışmak ve
konuyu uzmanlarıyla görüşmek manalarına
gelir.En doğru ve en uygun kararlar almak
için
gereklidir.Sonunda
pişmanlık
duyulacak, toplumda zararlara yol açacak
yanlış ve yararsız kararlardan korunmak için
emredilen İslami bir prensiptir. Tarih yalnız
kendi aklını beğenen karar vereceği
konularda bilgi ve güvenilir kişilerin görüş
ve deneyimlerine başvurmayan kimselerin
acı sonlarına şahitlik etmiştir.
Aziz Müslümanlar!
İstişare değişik görüş ve tecrübeleri dinleyip
değerlendirerek en uygun kararı almayı
kolaylaştıracağı gibi fikri danışılan ve söz
hakkı tanınan kimseye değer vermesi onlara
kıymet verildiğini ve güven duyulduğunu
hissettirip aralarındaki itimat ve muhabbeti
güçlendirmesi
bakımından
önemlidir.Atalarımızın deyimiyle “akıl
akıldan üstündür” her meselede başkalarına
danışılması,
başkalarının
bilgi
fikir
tecrübelerinden faydalanılmasını onlarda
bizlere tavsiye etmiştir.
Allah Teala Ali İmran suresinde “iş hakkında
onlarla müşavere et, danışıp kararını verdiğin
zamanda artık Allah’a güven, çünkü Allah
kendisine
dayanıp
güvenenleri
sever”1
buyurarak istişare danışma prensibinin İslam
daki önemini açıkça ortaya koymaktadır.
Hz. Peygamber (S.A.V.) de örnek hayatında
yönetimle ilgili işlerde karar vermeden önce
daima ashabıyla istişarede bulunmuştur. Mesela
Hicret sonrası Medine de yeni bir toplum
oluşturma gayretlerini sürdürürken Allah Rasülü
burada yaşayan yahudilerle görüşmeler yapmış,
onların fikirlerini almıştır. Bedir savaşında
ashabıyla istişare etmiş hem muhacir hem de
ensarın ayrı ayrı görüşlerini almış onlarla
mutabakat sağladıktan sonra Mekke kervanı
üzerine seferler düzenlenmesi talimatını
vermiştir. Bir hadisinde “İstihare eden kimse
zarar görmez, istişare eden pişman olmaz.”2
buyurmuştur.
Değerli Müslümanlar!
Lokman Hekimin oğluna istişare ile ilgili
tavsiyesinde; “yapacağın işi daha önce bunu
denemiş tecrübeli kimseye danış, çünkü o
kendisine pahalıya mal olmuş doğru görüşleri
sana bedavaya bedelsiz takdim eder demiştir.
Gerek aile içinde gerekse toplumda bir karar
verirken eş ve arkadaşlarımızla istişare edip
onların görüşlerini almak kararlarımızın daha
isabetli olmasına vesile olacaktır.
Hazırlayan:Ali ERDOĞAN
Kuşadası Müftülüğü
V.H.K.İ.
Redaksiyon: İl Hutbe Komisyonu
Al-i İmrân, 159.
Kâmil Miras, Tecrîd-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, IV,
135.
1
2
Download

َ: َ و َ عَلَيْهَ َ ََ صَلَّى َ اللَّهََ رَسُولَُ َ قَالََ اللَّهُ َمَّ