T.C.
MILLI EGITIM BAKANLIGI
Yenilik ye Eitim Teknolojileri Gene! MüdürIüü
Sap : 88013337/821.05/1801842
Konu: Baarimi ciziyorum
Resim Yarimasi
06/05/2014
VALILIG1NE
(I! Milli Eitim Müdür1üii)
Ilgi
:Türk Nöroloji Dernei'nin 11.04.2014 tarihli ye 2014/G-143 sayili yazisi.
Ankara'da bulunan Turk Nöro!oji Demei bünyesindeki Baarisi ca1ima
Grubu'nun Tiirkiye geneli resmi ye özel turn ilkokul ye ortaokul örenci!erine yöne!ik
"Baarimi ciziyornm" temali resim yarimasi düzenlemek istedikierine i1ikin ilgi yazisi
ince!enmitir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasi, Milli Eitim Temel Kanunu ile Turk Milli
Eitiminin genel amaçlarina uygun olarak, ilgili yasal diizenlemelerde belirtilen ilke, esas ye
amaclara aykiri!ik teki1 etmeyecek pekilde, denetimi it milli eitim müdürlükleri tarafindan
gercek!etiri1mek üzere söz konusu etkin!iin yapilmasi uygun g6rü1mütür.
Bilgilerinizi ye gereini rica ederim.
Mustafa KOç
Bakan a.
Gene! Müdür
EK : ilgi yazi ye ekleri (13 sayfa)
DAGITIM:
Gerei:
B Plani
Turk Nöro!oji Dernei
Bu beige, 5070 sayili Eiektronik Imza Kanununun 5
Konya YoIuIT.Okullar/ANKARA
Bilgi:
Teme! Eitim Genet Müdür!üü
Ortaöretim Gene! Müdür1üü
Din Oretimi Genet Müdür1üü
Ozel Oretim Kurumlan Gene! Müdür!üü
mci maddesi gereince giivenli elektronik imza He imzalanmittr
Aynntili bilgi 1cm: Yasar SAWN (Uz. Oretmen'
C~
F~
LT
N
z
~y
~
9
0
O`OQ'CAL SO'G~•`~
BA$KAN
Prof Dr. I rsin Tan
TURK NOROLOJI DERNEIGI
Turk Nbraioglarinin Bilim ve Meslek Orgulu
Tarih : 12 Nisan 2014
Konu : Ba;ainml ciziyorum Resim Yart mast
Sayi :2014/G-143
BA$KAN YARDIMCISI
Prof Dr. Screfnur Oztark
GU' EL SEKRETER
Prof. Dr A) flora Cokcarr
SAYMAN
Doc. Dr. Leven lnan
T.C. MiLL1 EC#TIM BAKANLICI
YENILIK YE E(ITIM TEKNOLOJILERI GENEL MODORLOCO NE
2014 Avrupa B yin Yti11 sersevesinde Turk N1iraioji Derneii
koordinatorli t1nde, Ba;agnsi Call;ma Grubu taraftndan "Ba*agnmi
Ciziyorum" bashji altinda birinci ve ikinci kademe of -encilerine yonelik bir
resim yan nasi duzenlenmesi planlanmaktadlr.
OVE LER
Prof. Dr. Rana Karabudak
Prof Dr abur Dora
Prot. Dr. M. Ali Akahn
Yan$mamtztn ulkerniz genelindeki turn ilkokul ve artaokul dgrencilerine
duyurulmast, aynca hazirlanan of $lerin ilgiti okui)ara asllmasl konusunda
gereginin yapllmasml arzederiz.
BNCEKIBA$KANLAR
Prof. Dr. Kubila,, Varlt
Prof. Dr Ka.nk Seleklcr
Prof. Dr. Fethi Idiman
Prof. Dr. Akscl Siva
Prof. Dr. Tula% Kansu
Saygilanmla,
Prc Dr. Ersin Tan
Turk Noroloji Derneli Ba$kanl
Adres: Kutlirmak Mahallesi
1s-f 2 5okak Alternatif Plaza No:4'7 Cukurambar -ANKARA
Tel 0(312) 435 t9 92. Yaks 04312) 4316090
e-poste: info'ttnoroloji.org.tr
ti ~ uu-noroloji-orr tr
YARISMANIN AMACI
Avrupa, 2014 yihni "Beyin Yili" olarak belirIemi ye bu çerçevede pek çok etkinlik
dUzenIemitir. Avrupa NUroloji Demeginin bir Uyesi olan Turk NOroloji Dernegi
koordinatörlUgiinde, Sayin Cumhurbakamm,z Abdul lah GUI Himayelerinde Saglik
BakanIii, Milli Egitim Bakanligi, TOBITAK, Hasta Dernekieri, Uzmanhk Demekieri,
sponsor kuruiu!ar kapsammda bir "Beyin Ytli" Kampanyasi dUzenlemi§ bulunmaktadir. Ru
nedenle "TUrk NUroloji Dernegi", "Baagnsi çalima Grubu" ye "Ba.agrisi ye Agri
çaIima1an Dernegi" olarak Ba.agrimi çiziyorum" ba1igi altmda bir resim yanmasi
dUzenlenmesi pIan1anmitir.
Kampanyanin amaci;
1. Ba.agrisi ozeiliklc genc erikin ye çocukluk döneminde gUz ardi edilebilen bir
rahatsizlik olup ailelerin ye çocuklarin bu durrna farkindaligun arttirmalc
2. çocwdar ye genclerde de migren benzeri ba.agri1annin bulunabilecegini ye buna
vOnelik tedaviierin ba.Ianmasuun uygun oiacagi bilincini yer1etirmek.
3. Ba.agrisinin tedavi edilmesinin kiinin yaam kalitesini artirabilecegini vurgulamak.
4. Beyin ye merkezi sinir sistemi lie ilgili bilgilendirme oiuturmak, insanlarin zihinsel
geIiim1erini, davram1arini detirecek olumlu giriirn1er yaratmak ye beyin sagligini
koruyucu ye ge1itirici ilerlemelere aracilik etmek.
5. Hedef kitleierde beyin sagiigi ye zihinsel yetenekierin ge1itiriImesi konusunda
olumlu, gUçlu hir farkindaiik oIuturuImasini saglamak,
6. 1-ledef kitlelerin davrani1anm degitirecek giriim1er yaratmak, saglikta yanIi
bi I inenlerin düzeitilmesme katkida bulunmak.
7. Daha genc ya1ardan itibaren toplumun bilinç lend irilmesini ye genc neslin bu
konudaki duyari ii iginm artinimasini saglamak,
8. Farkindahk yaratma ye algi degiimine yonelik faaliyetler ile topiumda olumlu bir
kUltUr o1uturuImasi ye surdurulebilirlige katki saglamaktir.
Bu amaçlar dogrultusunda Milli Egitim Bakanligina bagli !Ikogretim 1. ye 2. kademe
ögrenciieri arasinda "Baagr,mi ciziyorum" konseptini içeren bir resim yanmasi
düzen1enmitir. Yarima gUzel sanat!ara ilgiyi artirrnak ye yaraticiligin 6nemine vurgunun
vapilmasi tevik etmek amactyla ye konunun Unemini kavrayabilmeleri amaçlanmaktadir.
KATILIM SARTLARI
Yanmanin temasi Ba.arimi ciziyorum" dur.
2. Her bir yarimaci yanmaya sadece I (bir) eserk katilabilir
3
ResimIer, 12-16 Mayis 2014 tarihleri arasinda rehberlik veya resim dersi saatinde
O.retmenierin Ozetimi altinda yanrnaya katilmak isteyen 6renci1er tarafindan
yapijacaktir.
4. Yarirna. ilkokul (1. 2. 3 ye 4. sinif) ogrencileri ile ortaokui (5. 6, 7 ye 8. sinif)
ogrencilerinin katilimiria açiktir.
5. Yarimaya kanlacak yarimacin1n daha once Odül a1mi herhangi bir eserie yarimaya
katilmasi uygun degildir. Bu durum kural ihiali kabul edilecektir.
6.
Kattlimci yarimaya katildigi eserin tumuyie kendisine ait oldugunu yanmaya katilarak
kabul etmektedir.
7
Odul kazanan katilimeilardan bu beyan ye kabuileri diinda hareket ettigi aniai1anlarin
dde ettikieri OdUl. unvan ye her tUriü kazanimlari geri alinir.
8. Yanmaya gOnderilecek resim boyutu: 35-50cm'dir.
9. Yanmava katilan eserlerde teknik serbesttir.
10. Burumu. yirtiimt, hasar gbrrnii§ eserier yarimaya dahil edilmeyecektir.
ii.
Eserier 6 Haziran 2014 tarihine kadar okul mudürlOideri tarafindan ii Milli Egitim
MudUrlukleri'nde topianacak. daha sonra aagida belirtilen adrese teslim edilecektir.
12. Resimler ii Milli Egitim MUdürlükleri tarafindan 13.06.2014 tarihinde TOrk NOroloji
Dernegi Sekreterligi'nin a.agidaki adresine gonderilecektir.
13. Ii Milli Egitim MudurlUkleri tarafindan resimierin gönderimi lie ilgili kargo Ucreti Turk
NOroioj I Deniegi tarafindan karilanacaktir.
14
Birevsel resim gOnderilmesi durumunda resimler okul mudurlugu tarafindan onaylanacak
ye daha sonra aagida belirtilen adrese gonderilecektir.
15.
Dereceye girsin girmesin hicbir resmin ladesi soz konusu degildir.
to Yarimaya katihm ucretsizdir.
17. Jun degerlendirmeleri ilkokul ye ortaokul kategorilerinde ayri ayn yapilacaktir.
18. Yarimaya katilan kiiIer yarImanin ba.vuru kou1iarini ye seçici kurul kararlarini pein
olarak kabul etmis sayilacakiardir.
19. Yarimanin sonucu 6 Ekim 2014 tarihinde TUrk NOroloji Dernegi Ba.agnsi çaIima
Grubu tarafindan duyurulacaktir.
20. Aagidaki "ESER TESL!M FORMU" doldurulup eserin arkasina kapali bir zarfia
111t1ri1meli. zarfin üzenne de mutiaka bir "rumuz" yazilmali ye aagida belirtilen adrese
teslim edilmelidir. U diindan gelen eserler, kargo veya posta yolu He de gonderilebilir.
Ancak, kargo veya postadaki gecikmelerden eser sahibi sorumludur.
21. Ayrica çizilen resmin arka yuzOne Ogrencinin adi-soyadi, yanmaya kati1dii okulun adi
ye varimaya katildii ii yazilmalidir. Bu bilgilenn eksik o1duu eserler yanmaya
kati Iamayacaktir.
22. Yanmanin sonucunda kazanilan Miller Kasim ayinda yapilacak olan 50. Ulusal NOroloji
Kongresinde sahiplerine teslim edilecektir.
Adres:
Turk Noroloji Dernegi
Baagrimi çiziyorum Resim Yarimasi Sek.reteryasi
Kiiilirmak Mah. 1442 Sok. No: 4/7 (Altematif Plaza)
çuktrnthar/ANKARA
lIetiim lçin: idil Ozyurt
:0312435 5992
Telefon
: 03 12 287 22 40
0312 287 22 47
Fak
:03124316090
E-Mail
: mto:anorolo.ji.org.tr
KULLANIM HAKLARI:
Yarimada ödUl alan resirnierin yayln, telif, kullamm ye sergileme hakki eser sahipleriyle
birlikte TUrk NOroloji Demegi, Baagrisi calima Grubu ye Baarisi ye An caIima1ari
Dernegi alt olacaktir Bu eserler Nöroloji Dernegi, Baagrisi calima Grubu ye Baag;nsi ye
Agr, çalimalari Dernegi arivinde saldanacaktir. OdUl ye mansiyon alan eserler ile satin
alman eserler Turk Nöroloji Dernegi, Ba.agnsi ça1ima Gnibu ye Baagnsi ye Agri
çah ~ malan Dernegi tarafindan kitap, katalog, reklam, broUr, web sayfasi ye benzeri basili
yayinlarda resmi yapan kiinin adini belirtilmek kouIuyla kullanilabilinir. Katiltmcilar hu
eki1de ku!larnlari fotoraflari için verilen odUlden baka herhangi bir telif hakki ya da maddi
manevi talep ilen sUrmeyecekierini gayrikabili rUcu kabul, beyan ye taahhUt ederler.
Planlanan sergi için derece alan resimler NOroloji Demegi tarafindan bastirilacak olup
katilimcilardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
Resimler bastirildiktan sonra Noroloji Dernegi ye Baagrtsi çahma Grubu arivine
kaldinlacak ye serginin dolaimi söz konusu oldugunda bu dolaimda yer alabilecektir.
SEçiC! KURUL (Alfabetik sira Ile)
Secici kurul,
Prof Dr. Aksei Siva
Prof Dr. Aynur Ozge
Prof Dr. Bari Bakian
Prof Dr Fevziye Toros
Prof Dr Oziem Cokun
Gazi Universitesi GUzel Sa.natlar Resim BoIumU;
Prof Dr. Seniz Aksov
Yard. Doc. Dr. Guzin Allan Ayrancioglu
Yard. Doç. Dr. Nuran Say
N1i111 Egitim Bakanligi tarafindan onerilen Bakanliga bagli çaltari 2 smif Oretmeni ye 2
resim ogretmeni.
Secici Kurul en a.z Uc (3) Uyesinin bir araya gelmesi ile toplanir ye yarima sonrasinda
degerlendirme tutanagi hazirlarnr.
Toplanti tarihinde Uc secici kurul üyesinin bir araya gelememesi dunimunda toplanti ye
sonuc duyurusu bir hafta ertelenir.
ODULLER:
Odüller, ilkokul ye ortaokul kategorilennde ayn ayn daitilacaktir. Ayrica OdUl tOreni
esnasinda ogrenciler refakatçileri e1iginde 50. Ulusal NOroloji Kongresi'nin yapilacai ilde
olacakiar ye bu ddnemde ehrin tarihi merkezieri ile ilgili kisa Whir gezisine katilacakiardir.
1. Kategori
1 uk OdOlü: 1-Pad tablet
2.11k OdulU: 300 TL degerinde kitap çeki
3.1Uk OdOlU: 250 TL deerinde kitap çeki
2. Kategori
I .lik OdülU: 1-Pad tablet
2.11k WOO: 300 U degeriride kitap çeki
3.Iük Odülu: 250 TL degerinde kitap çeki
TAK VIM:
Yanmava Kahima Tarihi: 12-16 Mayis 2014
Resimlerin Okul Müdürlüklerine Teslim Tarihi: 20 Mayis 2014
Resimlerin II Miii Eitim MUdürhiklerine Ulaimi
Icm Son Tarih:
6 Haziran 2014
Resimlerin Turk Niroloji Dernegi'ne U1a,mi Için Son Tarih: 13 1-laziran 2014
Seçici Kurulun Degerlendirmelere BaIama Tarihi: 29 Eyltil 2014
Sonuçlarin Aciklanniasi: Seçici Kurul ça1imalan Bitimini Takiberi I Hafta lçinde
il)dül Töreni, Sergi ye Kokteyl: 50, Ulusal NOroloji Kongresi
NOROLOJI DERNEM
"BASARIM1 çtziyoRuM" RESIM YARJSMASI
Katilim Forrnu
RUMUZ:
ADI . ...............................................................................................................................
SOYADI . ...............................................................................................................................
OkulAdi
Ilgili Oretmenin:
AD1 . ...............................................................................................................................
SOYADI . ...............................................................................................................................
Velinin:
ADI . ...............................................................................................................................
SOYADI . ...............................................................................................................................
Iietiim için:
E-POSTA ..............................................................................................................................
TELEFON . ...............................................................................................................................
CEP TELEFONU:
ADRES . ................................................................................................................................
Yanma Sartnamesini okudum ye bütun kou1iari kabul edlyorum.
Veijnjn adi, Soyadi: (veli burayi ci yazisi yazip inizalayacaktir.)
TARIH
/
IMZA:
Seçici Kurul CV'Ieri
Prof. Dr. Aksel Siva
Dogum tarihi ye yen: 7 Mayis, 1955; Istanbul; ilk-orta-lise egitimini Ozel Sili Terakki
Lisesi. rstanbul (1961-1972) da yapti; I. U.Cerrahpaa Tip FakUtesi'nden 1978 yilinda mezun
oldu. 1983 yilinda halen gorev yaptii L0.Cerrahpaa Tip FakUltesi NUroloji Anabilim
DaIinda uzmanhk egitimini tamarniadi. Askerlik gorevini Güihane Askeri lip Akademisi ye
Tip Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalinda ye Radyoloji Anabilim Dali, Nororadyoloji
b51Umünde yapti (1984 -1985). Daha sonra Nigde Devlet Hastanesinde nöroloji uzmani
olarak ça1iti. 1985 yihnda NOroloji Doçenti oldu ye Ankara Numune Hastanesi Hizir Acil
Serviste Egitim Merkezi Sorumlusu
ye
Yönetici olarak görev aldi.1987 yilinda döndUgU 1.0
Cerrahpaa Tip Fakültesi Noroloji Anabilim Dalinda 1994 yilinda profesor oldu, 07/20 10
09/2011
-
arasinda Cerrahpaa Tip Fakultesi Nöroloji Anabilim Dali bakanligini yapti.
Nöroloji uzmaniigi yarunda, Algoloji yan dal alaninda uzmanhk belgesi sahibi.
Massachusettes cJniversitesi Tip Fakultesi Noroloji ye NOroradyoloji Departmanlari'nda
nororadyoloji alanmda ye Mayo Clinic Nöroloji Klinigi ye Saglik Bilimleri Departmarn
NOroepidemiyoloji BoltimU'nde Multipi Skleroz konusunda araTirmaci olarak caIiti..
2003
-
2009 yiUari arasinda Turk NOroloji Dernegi Ba.kani olarak görev yapti. TUrkiye
NOroloji Deniegi Baagnisi çahma Grubu kurucu Uyesi ye 04/2013 den beri genel
koordinatorü ye Baagnsi ye Agri (ah ~ malan Dernegi bakam ; 09/2012 den beri Avrupa
Baarisi Federasyonu (European Headache Federation) yönetim Kurulu Uyesi.
Turkiye Multipl Skleroz Dernegi kurucu Uyesi ye halen Ulusal Bilimsel Damma Kurulu
bakam.
Turkiye Nroloji Dernegi Multipi Skleroz ca1ima Grubu kurucu üyesi ye ilk
bakani olarak görev yapti. 2003
-
2006 arasi ECTRIMS (Avrupa Multipi Skleroz Tedavi va
Aratirma Komitesi) Yönetim Kurulu tiyeliginde bulundu. Halen DUnya Multipi Skleroz
Federasyonu (Multiple Sclerosis International Federation). Bilinisel Danima Kurulu üyesi.
Dünya Nöroloji Federasyonu (WFN) Egitim Komitesinde yönetim kurulu uyesi olarak (20022009) ca1iti. DUnya NOroloji Federasyonunun (WFN). 01/2010
-
01/2014 dOnemi
Ulustararasi kongre degerlendirme ye akreclitasyon cahma grubu bakani olarak grev yapti.
Aynca 2009 yilindan beri Avrupa Nöroloji Dernegi (ENS) yonetim kurulu üyesi.
American Academy of Neurology. American Neurological Association, European
Neurological Society, International Headache Society ye European Headache Federation
dyesi
Yayin veya danima kurulunda yer aldigi ulusal ye ulusiararasi bilimsel dergiler;
Agn Dergisi (1990), TUrk Nöroloji Dergisi, (1995-) .Journal of Headache and Pain (2000-),
Journal of Neurological Sciences (2006-) ye Brazilian Journal of Multiple Sclerosis (2012).
Ozel ça1ima konulari ba.anlan, klinik nöro-immunoloji (Multipi Skleroz, Noro-Behçet
Sendrornu ye Serebral VaskQlitik Sendromlar) ye noro-epidemiyolojidir,
Prof. Dr. Aynur (Avci) Ozge
1971 Arvin - Savat dogumludur.
ilk ye orta ogreriimini Bursa'da tamamladi.
1993 ylinda Uludag Universitesi Tip FakUltesi'nden mezun oldu
1993-1998 yillan arasinda Haydarpaa Numune Hastanesi 1.N6roloji Klinigi'ndc Nöroloji
uzinanlik egitimini tamamladi.
Kisa bir si:jre Aksaray Deviet Hastanesi'nde Nöroloji uzmant olarak ca1itiktan sonra Ekim
1998de Mersin Universitesi lip Fakultesi NOroloji AD kurucu i.iyesi (Yrd. Dog.) olarak
göreve ba.1adi.
Nisan 2003te Doçent ye Agustos 2009'da Profesör oldu.
2011 yihnda Algoloji ye Kiinik NOrofizyoloji Yan Dal Uzmani oldu.
1-lalen Mersin Universitesi Tip Fakültesi NOroloji Anabilim Dah'nda ogretim Uyesi olarak
çalimaktadir.
2010-2012 ytilan arasinda ögrenci alarak egitimine balayan Mersin Meslek Yüksekokulu
Yali Bakim Hizmetleri programinda program sorurniusu olarak görev yapmitir.
2013 yih sonu itiban ile 3 kitap editOnlugu. 8 kitap içinde bölüm yazarligi, 77 yurtdii
makalesi. 29 vurtiçi makalesi. 75 uluslararasi kongre bildirisi, 106 ulusal kongre bildirisi, 10
uluslararasi kongre konumasi, 50 den fazla ulusal toplanti konumasi, çok sayida halka açik
toplanti sunumu yapmItir.
Bir adet uluslararasi kongre du.zenleme kurulu bakanligi, iki adet uluslar arasi kongre
bilimsel komite uyeligi. 3 adet ulusal kongre dtizenleme kurulu uyeligi ye çok sayida
toplantida bilimsel kurul iiyeligi yapmitir. Cephalalgia, Pediatrics, Headache, Headache
Research and Treatment. Journal of Neurological Sciences, Noropsikiyatri Arivi, TUrk
Nöroloji Dergisi gihi pek cok saygin derginin hakem listesinde görev yapmaktaiiir.
Akademik ça1irnaianna 500 den fazia atif yapi1mitir. DUnya Baarisi Cemiyeti (11-IS)
cocuk Baagrisi alt komisyon Uyesi ye Baaniarimn Uluslararasi Sm.iflamasi
Komisyonu'nda iki alt komitede aktifgOrev almaktadir.
DUzenjj olarak lisans ye lisansustu dersier vermekte olup 4 adet doktora tezi yonetm.i ye
sayida yüksek lisans ye doktora sinavina jilri üyesi olarak katilmittr.
cok
Uc adet doçentlik
sinavina juri Uyesi olarak kati1mitir.
"Anne Yapamam. Baim Aiyor" isimli (Boyut Yayinlan, 2014) halka y%nelik çocuk
baagrisi kitabinin editOrüdUr.
TUBITAK Sinir Ri] imleri Proje Degerlendirme Komisyonu Uyesidir.
2006 yilinda Mersin Subesi açilan Alzheimer Dernegi'nde §ube kurucu üyesi ye
hazlihazirdaki ba.kanidir.
GoguS Hastalikiari Ogretim
Uyesi Prof. Dr. Cengiz Ozge He evli ye lid çocuk annesidir.
Prof Dr. Bari Bak1n
1957 Denizli Acipayam dogumlu. 1980 Ege Universitesi Tip FakUltesi mezunu. 1987 Dokuz
EylQl Universitesi Tip Fakultesi NOroloji AD da uzmanlik egitimini tamamiadi. 1987 -1991
vilian arasinda çanakkaie Deviet Hastanesinde Nöroloji Uzmani olarak çahti. 1991 de tekrar
Dokuz Evitil CJniversitesi Tip Faktlltesi Nöroloji Ana Bitim Dalinda göreve ba.1adi. 1995 de
Docent, 2001 de ProfesOr oldu.
1991 den bu yana Epilepsi Poliklinigi ye EEG laboratuvanlan sorumlusu. 1998 de Uyku
Laboranivanni kurdu. 2001 den bu yana Uyku Poliklinigi, 2005 den bu yana Uyku ye
Epilepsi moriitonizasyon laboraniariari sorumlusu. Klinik Norofizyoloji Bilim Dali Bakani.
Turk Nöroloji Dernegi Genel Sekreteri 2009-2003
Turk Uyku Tibbi Dernegi Uyeligi
TOrk Epilepsi lie Sava Dernegi Bakani 2010 dan bu yana.
KarikatUrcUler dernegi Uyesi
Evii 2 çocuklu
Prof.Dr. Fevziye TOROS
25 $ubat 1971, Tarsus dogumlu.
ilk. orta ye use egitirnini Tarsus-Mersin'de tamamladi.
1993 yilinda çukurova Universitesi lip FakUltesi'nden mezun oldu.
1994-1998 yillari arasinda cocuk ye Ergen Ruh Saglig, ye Hastalikian Uzmanuik Egitimini
çukurova Universitesi Tip Faktiltesi'nde tamamladi.
1997'de 3 ay boyunca Londra Maudsley Hastanesi cocuk ye ergen psikiyatri biriminde
goziemci olarak egitirniere katildi.
1998-2001 yillari arasinda yurt diinda bulundu.
2001 Temmuz ayirida Mersin Universitesi Tip FakUltesi'nde Yar.Doc.Dr. olarak göreve
ba1adi.
2005'de Docent, 201 1'de profesor Unvanint aldi.
Halen Mersin üniversitesi lip Fakültesi çocuk ye Ergen Ruh Sagligi ye Flastakklari AD'da
dgretim üyesi olarak ca1imaktar1ir.
Prof. Dr. Aynur Ozge'nin editorU oldugu "Anne Yapamam, Baim Agriyor" isimli (Boyut
Yayinlari, 2014) halka yönelik çocuk ba.agrisi kitabina bOlürnler hazirladi. 10 yildirNoroloji
Anabilim Dali ibir1igi içinde çocuk Ba.agrisi Poliklinik hizmeti surdünnektedir.
Evli ye bir kiz çocuk armesidir.
Prof Dr. Oziem Cokun
11 Mayis, 1972, Afyonkarahisar dogumlu.
Ilk. orta ye use eitimini Afyonkarahisar'da tamamladi.
1995 yilinda Gazi Universitesi Tip FakOltesi'nden mezun oldu.
1996-2001 yi!lan arasinda Nöroloji Uzmanlik Egitimini Ankara Egitim ye Aratirma
Hastanesi Näroloji Klinigi'nde tamaniladi.
2006 yilinda 1 yil sure ile Movement Disorders Laboratory in the Department of
Pharmacology and Experimental Neuroscience. and Center for Neurovirology and
Neurodeienerative Disorders at the University of Nebraska Medical Ceraer'da gozlemci
olarak egitimlere katild,.
2007 yflirida Docent ünvani aldi.
2011 yilinda "Algoloji" van dal uzmanuigim aldi.
2012 ytlinda Gait Universitesi Tip FakUltesi Nöro}oji Anabilim DaJt'nda ça1imaya devani
efli.
2013 yilinda profcsor ünvani aldi.
Asistanhgi dönemlcrinden itibaren baagrisi He ilgilenen Prof Dr Oziem Cokun u anda Gazi
Universitesi'nde Baagrisi Ara.tirma ye Uygulama Merkezi müdUru olarak görev
vaprnaktadir.
Halen Gazi Universitesi Tip Fakültesi Nöroloji ADda öretim uyesi olarak calimaktadir.
Evli ye iki çocuk annesidir.
Prof Dr. Seniz Aksoy
1965'da Ankara'da dogdul9S6'da Gazi Egitim Fakültesi, Resim-1 Eitimi
BOlUmü'nU bitirdi. 1989'da Hacettepe Unversitesi GUM Sanatlar Fakultesi Resim
BöIumü'nde YUksek Lisanstm tamamladi. 1994' de Parsons School of Design, New York'da
Güzel Sanatlar Mastinni tamam!ayarak, M.F.A. derecesi aith. 1997'de Hacettepe Universitesi
GUzel Sanatlar FakUltesi Resim BOlUniu'nde Sanatta Yeterlik egitimini tamarnladi.. 1995
yilinda Gazi Egitim Fakultesi Guzel Sanatlar Egitimi BOltiniU'nde Ogretim Görevlisi olarak
goreve baladi. 1999 yihnda Yardimci Doçent, 2000 yilinda Doçent, 2006 yilinda Profesr
oldu, Halen Gazi Universitesi Gazi Egitim FakUltesi GUzel Sanatlar Egitimi BölümU'nde
Ogretim Uyesidir. Yufl içinde 13 kiisel sergi açmi, yurt içi ye yurt diinda temali ye grup
sergiler dahil olmak üzere cok sayida karma sergiye kati1mitir. Aralannda 29. DYO Resim
Yanmasi (1999) ye 61. Devlet Resim Sergisi (2000) Baan OdUllerinin de oldugu 6 OdOlU
bulunmaktathr. Resimleri ceitli mUze ye koleksiyonlarda
yeT
almaktadir.
Yard. Doç. Dr. Gflzin Altan AYRANCIOLU
1966 vihnda Samsunda dogdu. ilk ye Orta ogretimini Sarnsunda tamaniladi. 1988 yilinda
Ondokuz Mayis Universitesi Egitim FakUltesi Resim —!§ Egitimi BölümünU bitirdi. 1991
yiltnda Gazi Universitesi Sosyal Bilimier Enstitüsü Resim —1 Egitimi Anabilim Dalinda
Yüksek Lisansini.1997 yilinth Gazi Universitesi Sosyal Bilimler EnstitUsü Resim
—Is
Egitimi Anabilim Dalinda doktorasim tamamladi. 3 Kiisel sergi açti. Rcsnii e ..iieI kururn ye
kuiu1w1arin karma.
2rLIP
ye anrna1i sergilerinde yer aldr. Ba.ta Külttir Bakanligi olmak
Uzere özel ye resmi koleksiyonIarda eserleri bulunmaktadir. BR! U) (Birkn1r Resstm1ar
1lcykeIira1ar 1)ernci) '.e GORSE!) (Corset Sanailar Egilimi 1)ern4ii)QycsidrHalen Gazi
Universitesi Gazi Egitim Fakültesi Guzci Sanatlar Egitimi Bölurnu Resim-i Egitimi A.B.D.
da Yardimci Doçent olarak gore' yapmaktadir.
Yard. Doc. Dr. Nuran Say
01.02.1957 yilinda Kastamonu'da dUnyaya geldi. 1986-1987 tarihinde M.
U.
Glizel Sanatlar
Fakültesi Tekstil Anasanat Dali'ndan mezun oldu. 1987-1988 öretim yilinda Gazi
Universitesi GEF Resim-1 Egitim BölUmU'ne, Tekstil tTasarun ye Temel Tasanm dersierini
vermek Qzere Ogretim gorevlisi olarak ahndi. 1990-1991 tarihinde de "Nigde Bor Ilçesi
Bekdik K.i1im1eri koriulu doktora ca1imasim tamamladi. 11.03.2002de Yard. Doç Dr.
Kadrosuna atandi. BölUmde verdii dersierle birlikte, sanatsal ça1imaIarini ye sergilerini de
sUrdüren sanat egitimcisi: Ankara, çankiri. Bulgaristan ye Kastainonu'da olmak üzere 12
kiisel sergi acmIt1r. çok sayida karma sergilere de katilan Say'in yurtiçi ye yurtdii resmi
kurum ye kuru1u§ özel koleksiyonlarrnda ça1ima1an bulunmaktadir: Tekstil. Temel Tasarim
Egitirni, Tasanm Kültürü, Perspektif, Sanat ye Egitim, Kirkitli dokumalar konularinda
yavinlan bulunrnaktadir. Halen bölUmde Yard. Doç. Dr olarak akademik ye sanatsal.
ça!ima1anna devam etmektedir.
Download

T.C. MILLI EGITIM BAKANLIGI Yenilik ye Eitim Teknolojileri Gene