TARİH
GÜNLER
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı
2014-2015 Güz Yarıyılı Vize Sınav Programı Çizelgesi
1. SINIFLAR
DERS
SAATLERİ
2. SINIFLAR
3. SINIFLAR
A
1
2
3
4
5
6
B
RESİM
GRAFİK
HEYKEL
Bilgisayar I
Öğr.Gör.Uğur
Akbulut R14
SSA Resim
Öğr.Gör.Dr.
Ümit Gezgin
R11
Bilgisayar I
Öğr.Gör.Neşegül
Ekinci R12
TEKSTİL
SERAMİK
END. TAS.
4. SINIFLAR
A
ÖZG. BAS.
FOTOĞRAF
RESİM
GRAFİK
B
HEYKEL
TEKSTİL
SERAMİK
END. TAS
ÖZG. BAS.
A
FOTOĞRAF
RESİM
GRAFİK
1 08:30-09:20
10/11/2014
PAZARTESİ
2 09:30-10:20
3 10:30-11:20
4
5
6
7
8
11:30-12:20
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
9 16:30-17:20
Desen I
Öğr.Gör.Fatime Nuray
Cengiz R7
Desen I
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin
Avni Öztopçu R8
Temel Tasarım I
Öğr.Gör.Gülriz Fırat
R16
Perspektif
Öğr.Gör.Gülcan Başar
R13
Temel Tasarım I
Yrd.Doç.Dr. Pesent
Doğan R23
Desen I
Öğr.Gör.Fatime
Nuray Cengiz R7
Bilgisayar I
Öğr.Gör.Uğur
Akbulut R14
Perspektif
Öğr.Gör.Gülcan Başar
R13
SSA Resim
Öğr.Gör.Dr. Ümit
Gezgin R11
SALI
11/11/2014
1 08:30-09:20
2 09:30-10:20
3 10:30-11:20
4 11:30-12:20
5
6
7
8
9
END. TAS.
ÖZG. BAS.
FOTOĞRAF
SSA Özgün
Baskı Öğr.Gör.
Abdülkerim
Bozan R20
SSA Resim
Yrd.Doç.Dr.Hü
seyin Avni
Öztopçu R8
Bilgisayar I
Öğr.Gör.
Neşegül Ekinci
R12
Perspektif
Öğr.Gör.Gülcan
Başar R13
SERAMİK
Resim Öğretim Yöntemleri I
Yrd.Doç.Dr.Vesile Aykaç R24
ASA Öğr.Gör.Dr.
Mert Gürhan
R 15
Bilgisayar I
SSA Resim
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.Dr. Ümit
Neşegül Ekinci
Gezgin R11
R12
TEKSTİL
ÖZEL EĞİTİM Öğr.Gör.Emrah TEKNECİ ANFİ 3
Resim Öğretim
Yöntemleri I
Yrd.Doç.Dr.Ve
sile Aykaç R24
Bilgisayar I
Öğr.Gör.
Neşegül Ekinci
R12
SSA Resim
Yrd.Doç.Dr.
Pesent Doğan R
2
ASA Yrd.Doç.Dr.
Hüseyin Avni
Öztopçu R8
Temel Tasarım I
Öğr.Gör.Gülriz
Fırat R16
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20
Resim Öğretim
Yöntemleri I
Yrd.Doç.Dr.Vesile
Aykaç R24
ASA
Öğr.Gör.Dr.
Şerif Günyar
R17
B
HEYKEL
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri
Prof.Dr.Tayfun
Akkaya R24
Müze Eğitimi ve
Uygulamaları
Prof.Dr.Tayfun
Akkaya R24
ASA
Yrd.Doç.Dr.Ve
sile Aykaç R14
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri
Prof.Dr.Tayfun
Akkaya R24
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Prof.Dr.Tayfun Akkaya R24
ASA Öğr.Gör.
Zeynep Öztürk
R21
SSA Resim
Yrd.Doç.Dr.
Pesent Doğan
R2
ASA Doç.Dr.
Handan Müjde
Ayan R20
SSA Resim
Öğr.Gör.Dr.
Ümit Gezgin
R11
Müze Eğitimi ve SSA Özgün Baskı
Uygulamaları
Öğr.Gör.
Prof.Dr. Tayfun Abdülkerim Bozan
Akkaya R24
R20
Müze Eğitimi ve
Uygulamaları
Prof.Dr.Tayfun
Akkaya R24
Müze Eğitimi ve
Uygulamaları
Prof.Dr.Tayfun
Akkaya R24
SSA Heykel
Öğr.Gör.İnci
Şenel R19
ASA Yrd.Doç.Dr.
Şehnaz Yalçın
Wells R22
ASA Prof.Dr.Erol
Bulut R6
Müze Eğitimi ve Uygulamaları
Prof.Dr.Tayfun Akkaya R24
SSA Heykel
Öğr.Gör.İnci
Şenel R19
Müze Eğitimi ve
Uygulamaları
Prof.Dr.Tayfun
Akkaya R24
Müze Eğitimi ve
Uygulamaları
Prof.Dr.Tayfun
Akkaya R24
SSA Heykel
Öğr.Gör.İnci
Şenel R19
ASA Doç.Dr.
Handan Müjde
Ayan R20
ASA
Öğr.Gör.Dr.Mert
Gürhan R15
12/11/2014
ÇARŞAMBA
1 08:30-09:20
2
3
4
5
6
7
09:30-10:20
10:30-11:20
11:30-12:20
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
Temel Tasarım I
Öğr.Gör.Gülriz Fırat
R16
Temel Tasarım I
Yrd.Doç.Dr. Pesent
Doğan R23
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Öğr.Gör.Nuriye AKKUL ANFİ 3
Desen I Yrd.Doç.Dr.
Hüseyin Avni
Öztopçu R8
TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Öğr.Gör. Muammer KOÇ R24
8 15:30-16:20
ASA
Prof.Dr.Ümran
Bulut R7
ASA Yrd.Doç.Dr.
Şehnaz Yalçın
Wells R22
ASA Öğr.Gör.Aylin
Başaran R 19
SSA Resim
Öğr.Gör.Dr. Ümit
Gezgin R11
SSA Resim
Öğr.Gör. Melik
İskender R2
SSA Resim
Yrd.Doç.Dr.
Hüseyin Avni
Öztopçu R 8
TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Öğr.Gör. Muammer KOÇ R24
ASA
Öğr.Gör.Uğur
Akbulut R14
SSA Resim
Öğr.Gör.Dr.
Ümit Gezgin
R11
SSA Resim
Öğr.Gör. Melik
İskender R2
ASA
Yrd.Doç.Dr.Şe
hnaz Yalçın
Wells R22
ASA
Öğr.Gör.Dr.Mert
Gürhan R15
ASA
Öğr.Gör.İnci
Şenel R19
ASA
Öğr.Gör.Zeynep
Öztürk R21
ASA Öğr.Gör.Dr.
Şerif Günyar R17
9 16:30-17:20
13/11/2014
PERŞEMBE
1 08:30-09:20
2
3
4
5
09:30-10:20
10:30-11:20
11:30-12:20
12:30-13:20
ASA
Yrd.Doç.Dr.
Vesile Aykaç
R14
6 13:30-14:20
7 14:30-15:20
8 15:30-16:20
Perspektif
Öğr.Gör.Gülcan
Başar R13
9 16:30-17:20
CUMA
1 08:30-09:20
2 09:30-10:20
3 10:30-11:20
14/11/2014
MESLEK BİLGİSİ SEÇİMLİK DERS -DRAMA- Öğr.Gör.Selçuk Rafet SEFER ANFİ 2
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Yrd.Doç.Dr.Yusuf ALPAYDIN ANFİ 1
4 11:30-12:20
5 12:30-13:20
6 13:30-14:20
7 14:30-15:20
8 15:30-16:20
9 16:30-17:20
Perspektif
Öğr.Gör.Gülcan
Başar R13
SSA Heykel
Öğr.Gör.Aylin
Başaran R 19
ASA Öğr.Gör.
Zeynep Öztürk
R21
SSA Resim
Öğr.Gör. Melik
İskender R2
Bilgisayar I
Öğr.Gör. Neşegül
Ekinci R12
Bilgisayar I
Öğr.Gör.
Neşegül Ekinci
R12
Desen I
Öğr.Gör.Fatime
Nuray Cengiz R7
Temel Tasarım I
Öğr.Gör.Gülriz Fırat
R16
BATI SANATI TARİHİ Prof.Dr.Tayfun AKKAYA ANFİ 1
Desen I
Öğr.Gör.Fatime
Nuray Cengiz R7
Perspektif
Öğr.Gör.Gülcan
Başar R13
ASA
Doç.Dr.Handan
Müjde Ayan
R20
SSA Heykel
Öğr.Gör.Aylin
Başaran R 19
SSA Resim
Öğr.Gör.Dr.
Ümit Gezgin
R11
Sanat Öğretimi ve Uygulamaları (Sorumlu Öğrenciler) Prof.Dr.Ümran Bulut R7
ASA
Öğr.Gör.Dr.
Şerif Günyar
R17
Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr.Tayfun
Akkaya R24
REHBERLİK Öğr.Gör.Esra BAKİLER ANFİ 3
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri
Prof.Dr.Tayfun Akkaya
R24
SINIF YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Fulya Damla KENTLİ ANFİ 2
Okul Deneyimi Yrd.Doç.Dr.Pesent Doğan,Yrd.Doç.Dr.Hüseyin Avni Öztopçu, Yrd.Doç.Dr.Şehnaz Yalçın Wells, Yrd.Doç.Dr.Vesile Aykaç
Öğr.Gör.Dr.Mert Gürhan, Öğr.Gör.Dr.Şerif Günyar, Öğr.Gör.Dr.Ümit Gezgin, Öğr.Gör.Neşegül Ekinci, Öğr.Gör.İnci Şenel, Öğr.Gör.Gülriz Fırat,
Öğr.Gör.Zeynep Öztürk, Öğr.Gör.Abdülkerim Bozan
Resim Öğretim
Yöntemleri I
Yrd.Doç.Dr.Ve ASA Öğr.Gör.
sile Aykaç R24 Aylin Başaran
R 19
Resim Öğretim Yöntemleri I
Yrd.Doç.Dr.Vesile Aykaç R24
TÜRK SANATI TARİHİ Prof.Dr.Tayfun AKKAYA ANFİ 2
Resim Öğretim SSA Özgün Baskı
Yöntemleri I
Öğr.Gör.
Yrd.Doç.Dr.
Abdülkerim Bozan
Vesile Aykaç R24
R20
SSA Fotoğraf
Öğr.Gör.Dr.
Mert Gürhan
R15
SSA Özgün Baskı
Öğr.Gör.
Abdülkerim Bozan
R20
Prof.Dr.Erol BULUT
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı
Download

1. SINIFLAR 2. SINIFLAR 3. SINIFLAR 4. SINIFLAR Marmara