E-Tebligat
ve Güncel Vergi
Konuları
Nevzat ÖZTÜRK
Yeminli Mali Müşavir
07/11/2015
KAYSERİ
ELEKTRONİK
TEBLİGAT
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
YASAL DAYANAK
 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; “Bu Kanun
hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede
sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik
bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir.
Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı
tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.
 Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her
türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya,
tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye
ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik
tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
hükmüne yer verilmiştir.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
YASAL DAYANAK
 Maliye Bakanlığı yukarıdaki yetkisini 27/08/2015 tarih
ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayımladığı 456 Seri
Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile
kullanmıştır. Söz konusu tebliği ile Vergi dairelerince
düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul
Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir
İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ
edilecektir.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
ELEKTRONİK TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİLER
 Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken
elektronik imzalı evrak, elektronik tebligat sistemi
kullanılmak suretiyle muhatabın elektronik tebligat
adresine tebliğ edilebilecektir.
 Bu Tebliğ ile tebliğe elverişli elektronik adres kullanma
zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda
tebliğ yapılabilecek olanlar aşağıda belirtilmiştir.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
ELEKTRONİK TEBLİGAT
YAPILACAK KİŞİLER
 A) - Kurumlar vergisi mükellefleri
 B) - Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi
mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle ,
gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)
 C) - İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını
talep edenler
 Bu mükellefler belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik
tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak
zorundadır.
 Ancak, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (mal müdürlükleri)
mükellefleri henüz uygulama kapsamında değildir.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
ELEKTRONİK TEBLİGAT
ADRESİ NASIL ALINIR (KV)
A)-Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik
Tebligat Adresi Edinmesi
•Kurumlar vergisi mükelleflerinin 1 Ocak 2016 tarihine kadar elektronik
tebligat adresine sahip olabilmek için gerekli başvuru işlemlerini
tamamlamaları gerekmektedir.
 Bunun için “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve
Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni (EK:1) kurumlar vergisi yönünden
bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.
 Bu mükelleflerin; söz konusu bildirimi, kanuni temsilcileri veya
elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel
yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler
aracılığıyla bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
YENİ İŞE BAŞLAYAN
(KURUMLAR)
 1 Ocak 2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren
kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini
takip eden 15 gün içerisinde elektronik tebligat talep
bildiriminde bulunmak zorundadır.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
ELEKTRONİK TEBLİGAT
ADRESİ NASIL ALINIR (GV)
B)- Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat
Adresi Edinmesi
* Gelir vergisi mükellefleri de 01.01.2016 tarihine kadar “Elektronik
Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)” ni (EK:2) Gib Web
Sayfasındaki internet vergi dairesinde elektronik ortamda
doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları
gerekmektedir.
GİB İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda bildirimde
bulunan gelir vergisi mükelleflerine internet vergi dairesi kullanıcı kodu,
parola ve şifresi verilmeyecek olup bu mükellefler sisteme her
girişlerinde sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle
elektronik tebligat sistemini kullanabileceklerdir.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
MÜRACAAT ŞEKLİ
 Gelir vergisi mükellefleri, söz konusu bildirimi kendileri
veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri
yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş
vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla gelir
vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine
bizzat vermeleri de mümkündür.
 Vergi dairesine bizzat veya vekili aracılığıyla başvuran
gerçek kişi mükelleflerin başvuruları değerlendirilecek
ve gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi
dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
YENİ İŞE BAŞLAYAN
(GERÇEK KİŞİLER)
 Yeni mükellefiyet tesis ettiren Gelir Vergisi
mükellefleri, mükellefiyet tesisi sırasında bizzat
veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri
yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde
verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler
aracılığıyla örneği “Elektronik Tebligat Talep
Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)”ni bildirimi
doldurarak ilgili vergi dairesine vermek
zorundadır.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
ELEKTRONİK TEBLİGAT
YAPILACAK KİŞİLER

C) - İsteğe Bağlı olarak kendilerine elektronik
tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel
kişiliği olmayan teşekküller ise katma değer vergisi
veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları
vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi
kullanabileceklerdir.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
İNTERNET VERGİ DAİRESİ ŞİFRESİ
Elektronik tebligat sistemini kullanmak üzere, Elektronik Tebligat
Talep Bildirimi ile bildirimde bulunan mükelleflere vergi dairesince,
müracaat anında sistemden üretilecek internet vergi dairesi kullanıcı
kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir.
 Kurumlar Vergisi Mükelleflerinden Daha önce internet vergi
dairesi kullanıcı kodu ve şifresi olanlar;
- Daha önce internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi
bulunanların (kdv iade işlemleri ve diğer işlemlerde kullandıkları ) ,
Ek-1 formunda yer alan; “Daha önceden internet Vergi Dairesi
kullanıcı kodu ve şifrem bulunması nedeniyle, şifremi elektronik
tebligat alma işlemlerinde de kullanmak istiyorum.” kutucuğu
işaretlemeleri durumunda, aynı kullanıcı kodu ve şifreyi elektronik
tebligat alma işlemlerinde de kullanmaları mümkün olacaktır.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
ELEKTRONİK TEBLİGATIN GÖNDERİLMESİ VE
MUHATABINA İLETİLMESİ
 213 sayılı VUK hükümlerine göre tebliği gereken evrak,
İdarece elektronik imza ile imzalanacak ve vergi dairesi
adına Başkanlık tarafından tebliğ yapılacak muhatabın
elektronik tebligat adresine iletilecektir.
 Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden
erişilecektir. İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve
şifresine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler şifreleriyle
elektronik tebligat adreslerine ulaşacaklardır.
 İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi
olmayan gerçek kişiler (Gelir Vergisi Mükellefleri) ise
sisteme her girişte yapılan kimlik doğrulaması ile elektronik
tebligat adreslerine erişeceklerdir.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
TEBLİĞ TARİHİ

Kanunun 107/A maddesi gereğince, elektronik imzalı
tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine
ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş
sayılacaktır.

Olay kayıtları, İşlem Zaman Bilgisi eklenerek, erişilebilir
şekilde arşivlerde otuz yıl süreyle saklanacaktır. Hesaba
erişim bilgilerinin iletimi ile sisteme erişimin güvenli bir
şekilde yapılması için gerekli tedbirler Başkanlık tarafından
alınacak olup talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil
kayıtları ilgilisine veya yetkili mercilere sunulacaktır.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
ELEKTRONİK TEBLİGAT
SİSTEMİNDEN ÇIKIŞ

Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine
dahil olanların aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları
mümkün değildir.
 Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği
ve birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, elektronik tebligat
adresi kapatılır.
 Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar
verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda
ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi
re’sen kapatılır. Mirasçıların bağlı olunan vergi dairesine
başvurması halinde de müteveffanın elektronik tebligat adresi
kullanıma kapatılır.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
CEZA HÜKÜMLERİ VE RE’SEN
ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ

Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu
olanlardan bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar
için Kanunun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddeleri
uyarınca, Kanunun Mükerrer 355 inci maddesindeki cezai
müeyyide uygulanır.

Ceza uygulaması sonrasında re’sen oluşturulan internet
vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi gerçek
kişilerde mükellefe, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan
teşekküllerde doğrudan kanuni temsilcisine tebliğ edilir ve
elektronik tebligat adreslerine tebligat gönderimine
başlanılır.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
ELEKTRONİK TEBLİGAT
BAŞLAMA TARİHİ

Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrak
muhataplara elektronik tebligat sistemi ile tebliğ
edilebileceği gibi Kanunda yer verilen diğer tebligat
hükümlerine göre de tebliğ edilebilir.
 Elektronik Tebligat uygulamasına, 01.01.2016 tarihi
itibariyle başlanılacaktır. Ancak bu tarihten önce
bildirimde bulunanlara 01.10.2015 tarihinden itibaren
elektronik tebligat yapılabilir.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
KEP (KAYITLI ELEKTRONİK POSTA )
SİSTEMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA





Yukarıda açıklamasını yaptığımız Elektronik Tebliğat
sistemi VERGİ Kanunlarını uygulamalarına yöneliktir.
Vergi İdaresinin Mükellefler yapacağı tebligatlar Bu
sistemin yürürlüğe girmesi ile elektronik olarak yapılacaktır.
KEP Uygulaması ise; Tebliğat kanunu ve başta TTK olmak
üzere Vergi Hukuku dışındaki işlemler için kullanılır.
Bu durumda Kep olan Mükellefler ; Vergi ile ilgili Tebligatları
alabilmeleri için mutlaka elektronik tebligat için ayrıca parola
ve şifre edinmeleri gerekir.
Sonuç olarak KEP uygulaması ile bu sistemin ilişkisi
yoktur.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
SORU-CEVAPLAR-1
 1: E-Tebligat Ne Zaman Başlıyor?
E-Tebligat uygulaması 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren
başlayacaktır. Ancak, bu tarihten önce E-Tebligat sistemini
kullanmak için bildirimde bulunan mükelleflerimize 1 Ekim
2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilecektir.
 2: E-Tebligat Başvurusu için 01 Ocak 2016 tarihini mi
beklemeliyim?
Hayır, bu tarihten önce de başvuru yapabilirler. Zorunluluk
kapsamında bulunanlar 01 Ocak 2016 tarihinden önce ETebligat Başvurusu yapmaları gerekmektedir.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
SORU-CEVAPLAR-2
 3: E-Tebligat Başvurusunu Kimler Yapabilir?
E-Tebligat başvurusunu, mükelleflerimiz, bizzat kendisi veya
kanuni temsilcisi aracılığıyla yapabileceği gibi E-Tebligat ile ilgili
işlemleri yapmak üzere özel yetki içeren noterden alınmış
vekâletnameyle vekili aracılığı ile de yapılabilir.
 4: E-Tebligat Erişim Adresi Nedir?
E-Tebligat uygulamasına, Google Chrome veya Mozilla Firefox
ekranında adres alanına https://intvrg.gib.gov.tr bilgisi yazılarak
erişilebilmektedir.
 5: E-Tebligat Bildirimindeki Bilgilerimi Değiştirebilir miyim?
Mükelleflerimiz https://intvrg.gib.gov.tr internet adresine giriş
yaparak daha önce bildirim ile bildirdikleri elektronik ortamdaki
mevcut bilgilerini güncelleyebilirler.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
SORU-CEVAPLAR-3
 6: E-Tebligat Sistemine Başvurmak Zorunda mıyım?
Gelir vergisi mükelleflerinden ticari, zirai ve mesleki yönden kazanç
elde edenler, 01.01.2016 tarihine kadar bildirimde bulunarak elektronik
tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir. Fakat
kazançları basit usulde tespit edilenler, gerçek usulde vergiye tabi
olmayan çiftçiler ile diğer vergisel yükümlülükleri bulunan
mükelleflerimiz ise sisteme gönüllü olarak başvurabilirler.
Kurumlar vergisi mükellefleri ise Elektronik Tebligat sistemine
01.01.2016 tarihine kadar bildirimde bulunarak elektronik tebligat
sistemini kullanmaya başlamaları gerekir. Ancak kurumlar vergisi
mükellefleri dışında kalan tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan
teşekküller ise gönüllü olarak sisteme başvuru yaparak kullanabilirler.
 7: Terk mükellefler için E-Tebligat başvurusu yapılmalı mıdır?
 01.01.2016 tarihinden önce işi bırakan gerçek ve tüzel kişilerin e
tebligat başvurusu yapması zorunlu değildir. Ancak isteğe bağlı olarak
başvuruda bulunabilirler.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
SORU-CEVAPLAR-4
 8: Gerçek kişi mükellefler internet vergi dairesinden giriş
yaparak aktivasyon işlemlerini yapmak istediklerinde “yetkisi
yok” uyarısı alırsa ne yapmalıdır?
İnternet vergi dairesinden e-tebligat aktivasyon işlemlerini
gerçekleştirmek isteyen gerçek kişilerin “yetkisi yok” uyarısı
almaları durumunda bağlı oldukları vergi dairesine
giderek “kullanıcı gruplarını” seçtirmeleri gerekmektedir
 9: Vergi Kimlik Numarası bulunmayan kişiler E-Tebligat
sistemine nasıl başvurabilirler?
Vergi Kimlik Numarası bulunmayan (Potansiyel Mükellefiyeti
olmayan) kişiler E-Tebligat sistemine dahil olmak isterlerse;
Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile herhangi bir vergi
dairesinden başvuru yapabilirler.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
SORU-CEVAPLAR-5
 10: Malmüdürlüğüne bağlı mükellefler isteğe bağlı olarak e-tebligata
başvurabilirler mi?
Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde (mal müdürlükleri) elektronik tebligat
sistemine teknolojik uyum çalışmaları devam etmekte olduğundan, bağlı
vergi dairesi müdürlüklerinin mükellefleri Tebliğ kapsamında
bulunmamaktadır.
 İsteğe bağlı olarak (Süreksiz vergiler yönünden) e-tebligat sistemine dahil
olmak isteyen gerçek kişi mükellefleri Malmüdürlüğüne bağlı
iseler internet üzerinden başvuru yapabileceklerdir.
 11: İnternet Vergi Dairesi Şifresi Edinmem Gerekli midir?
Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile vergi dairesine bildirimde bulunan
mükelleflere, müracaatı anında internet vergi dairesi şifresi yok ise
sistemden üretilen internet vergi dairesi şifresi verilir.
 İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda bildirimde bulunan
mükelleflerimize ayrıca internet vergi dairesi şifresi verilmeyecek olup
mevcut kullanıcı şifresiyle E-Tebligat sistemine giriş yapabilir.
 Ayrıca şifresi bulunmayan gerçek kişiler internet vergi dairesinden “TC
Kimlik No ile Giriş” ekranından kimlik doğrulaması ile giriş yapabileceklerdir.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
SORU-CEVAPLAR-6
 12: Kurumlar Vergisi Mükellefleri E-Tebligat Şifresi Edinmesi Gerekir mi?
Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile vergi dairesine bildirimde bulunan
kurumlar vergisi mükellefleri ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin kanuni
temsilcilerinin müracaatı anında, tüzel kişiliğin internet vergi dairesi şifresi
yok ise vergi dairesince internet vergi dairesi şifresi verilir.
 13: Adi Ortaklıkların E-Tebligat aktivasyon işlemleri nasıl yapılmaktadır?
Adi ortaklıkların e-tebligat aktivasyon işlemleri için; ortaklardan birisinin
Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler için) (EK-1)
ile bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurması gerekmektedir. Başvuruyu
ortaklardan birisinin yapması yeterlidir. İmza sirkülerini beyan etmelerine
gerek yoktur. Ancak ortakların her biri ayrı ayrı kendi adına da aktivasyon
işlemini yapmalıdır.
Ortaklar Gerçek kişi ise Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler
için) Ek-2 ile bağlı olunan vergi dairesinden başvurabilecekleri gibi internet
vergi dairesinden kendileri de başvuruda bulunabileceklerdir.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
SORU-CEVAPLAR-7
 14: E-Tebligat başvuru işlemleri için KEP adresi almak zorunda
mıyım?
E-tebligat sisteminin KEP adresi ile herhangi bir bağlantısı yoktur. Bu
nedenle mükelleflerin e-tebligat başvuru işlemleri için KEP adresi
alma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 15: E-Tebligat Yapıldığından Nasıl Haberdar Olurum?
E-Tebligat başvurusu yapıldığında ve E-Tebligat gönderildiğinde
Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen telefon numarasına
SMS yoluyla ve/veya bildirilen e-posta adresine mail yolu ile
bilgilendirme (“Sn. mükellefimiz https://intvrg.gib.gov.tr adresine
tebligat gönderilmiştir. Tebligat gönderildiği tarihi izleyen 5. günün
sonunda tebliğ edilmiş sayılır.”) yapılır.
 16: Sistemden Tebliğ Edilen Belgelere Nasıl Ulaşabilirim?
Mükelleflerimiz https://intvrg.gib.gov.tr adresinden sisteme giriş
yaparak Elektronik Tebligat adreslerine gönderilen belgeleri
görüntüleyebilir, kendisine hangi tarihte tebliğ edildiğini görebilir ve
belgenin çıktısını alabilirler.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
SORU-CEVAPLAR-8
 17: İnternet Vergi Dairesinden E-Tebligatla ilgili hangi bilgilere
ulaşabilirim?
E-tebligat ile adreslerine gönderilen tebligatlarına ulaşabilirler.
Burada ‘Okunan Tebligatlar’, ‘Okunmamış Tebligatlar’ ve ‘Otomatik
Okunan Tebligatlar’ menülerini görebilirler. ‘Otomatik Okunan
Tebligatlar’ menüsünde; mükellefler tarafından okunmamış olsa bile
gönderilme tarihi 5 günü geçmiş ve kanunen tebliğ edilmiş sayılan
tebligatlar yer alır.
 18: E-Tebligat Sistemine Dahil Olmamanın Cezai Müeyyidesi Var mıdır?
E-Tebligat sistemine dahil olmak zorunda olan mükelleflerimiz, süresinde
bildirimde bulunmaz ise Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355. maddesi
uyarınca özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılır. Bu mükelleflerimize
re'sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi
tebliğ edilerek E-Tebligat gönderimi başlatılır.
 19: E-Tebligat Sisteminden Çıkabilir miyim?
Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olan
mükelleflerimiz zorunlu olmadıkça sistemden çıkmaları mümkün değildir.
Bu zorunluluk halleri; ölüm, gaiplik veya tüzel kişililerde ticaret sicil
kaydının (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) silinmesi gibi hallerdir.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
GÜNCEL VERGİ
KONULARI
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
E-Defter , E-Fatura ve E-Arşiv
Uygulamaları-1
2015 yılı başı itibariyle 20 bine ulaşan e-fatura ve e-defter
kullanıcı sayısının, 454 sıra numaralı V.U.K.’nu Genel Tebliği
ile birlikte 01 Ocak 2016 tarihi itibariyle 50 bin kişiye ulaşacağı
tahmin edilmektedir.
1. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma
Zorunluluğu Getirilen Mükellefler
 14 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete‘ de yayımlanan 421
Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı
mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik
fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmişti.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
E-Defter , E-Fatura ve E-Arşiv
Uygulamaları-2

Bu Tebliğ ile 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan
mükelleflere de elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına
geçme zorunluluğu getirilmiştir.
 a- 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10
Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
 b- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların
imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. (Bayilik
lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent
kapsamında değerlendirilmeyecektir.)
 c- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları
imal, inşa ve ithal eden mükellefler.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
E-Defter , E-Fatura ve E-Arşiv
Uygulamaları-3
Buna ilaveten;
 (a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan
mükellefler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip
hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine
ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip
eden hesap döneminin başından itibaren;
 (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan 20 Haziran 2015 tarihinden
önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1 Ocak
2016 tarihinden itibaren, 20 Haziran 2015 tarihinden sonra lisans
alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da
mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin
başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter
uygulamasına geçmek zorundadırlar.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
İhracat İşlemlerinde e-Fatura
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden,
Katma Değer Vergisi Kanununun Mal ve Hizmet
İhracatı başlıklı 11 inci maddesi kapsamındaki mal
ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de
ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar)
kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen
faturalarını da 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren e-fatura
olarak düzenleyeceklerdir.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
E- YOKLAMA-1
 07.04.2015 gün ve 29319 sayılı RG’de yayımlanarak
yürürlüğe giren 6637 sayılı yasanın 6. Maddesi ile
“elektronik yoklama” vergi hukukumuza ihdas edilmiş
bulunmaktadır. Yasanın yürürlük tarihi yine 7.4.2015
tarihidir. 213 sayılı yasaya 132/A şeklinde yeni bir
hüküm ihdas edilmiştir.
 E-yoklama fişleri, yoklamaya yetkililer tarafından yoklama
faaliyetinin amaç ve içeriğine göre belirlenmiş iş kuralları
çerçevesinde, mobil cihazlar aracılığıyla elektronik
ortamda oluşturulur.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
E –YOKLAMA-2
 Bildiğimiz gibi, Gelir İdaresi kayıt dışı ekonomi ile mücadeleyi daha etkin kılmak
amacıyla birçok proje yürütmektedir. Yürütülen bu projelerin önemli bir ayağı
olan“Elektronik Yoklama Sistemini” oluşturmak yolu ile Gelir İdaresi şunları
amaçlamaktadır;
 Her türlü veriyi analiz ederek raporlamayı, bu verileri yeni proje ve sistemlerle
entegre etmeyi,
 mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlayarak, vergi kayıp ve kaçağını en aza
indirmeyi,
 mükellefin her türlü uyumsuzluk durumlarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahaleyi,
 mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanmasında etkili bir işlevi olan
mükellefe ait istenilen bilgilere her noktadan anlık olarak ulaşılabilmeyi,
 elektronik ön denetim talebinde bulunan kendi iç birimlerine doğrudan bilgi aktarımı
sağlamayı,
 elektronik ön denetim ile personelin daha etkin ve verimli hizmet üretimini
sağlamayı,
 GPS ile personelin hangi noktada olduğunu görerek veya güzergâhını belirleyerek,
denetim ve koordinasyonda etkin olmayı,
 denetim kanıtı niteliğindeki görsel verilerin (resim, video vs.) temini
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
amaçlanmaktadır.
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar
Yazarkasa POS (yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar) cihazı
olarak bilinen hem yazarkasa hem POS cihazı olan ödeme
kaydedici cihazları kullanma zorunluluğu yaygınlaşacak tır.
- İşyerlerinde seyyar EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme
kaydedici cihazları kullanmayıp, sabit olarak basit veya bilgisayar
bağlantılı ödeme kaydedici cihaz kullanan mükellefler,
- Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihaz
kullanmak zorunda olan mükellefler,
- İhtiyari olarak sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti
düzenleyen cihaz kullanan mükellefler,
01/01/2016 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici
cihaz kullanmak zorundadırlar.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
KDV İade Rehberleri
 Gelir İdaresi Başkanlığı, etkin ve verimli bir vergi sisteminin
mükellef odaklı bir yaklaşım ve güçlü bir vergi idaresi ile
sağlanabileceği gerçeğinden hareketle, mükelleflerin vergiye
uyum maliyetini azaltmak ve vergiye gönüllü uyumu artırmak
maksadıyla çalışmalar yapmaktadır.
 Bu kapsamda, KDV İade Süreçlerinin iyileştirilmesi ve
hızlandırılmasını teminen, mükelleflerin iade taleplerinde
takip etmeleri gereken yol ve iade süreçlerine ilişkin olarak
her bir iade hakkı doğuran işlem, iade türü
(nakden/mahsuben) ve tutarına göre değişen 152 adet Katma
Değer Vergisi İade Rehberi hazırlanmış olup, bu Rehberler
Gelir İdaresi Başkanlığının Rehberler bölümünde
yayınlamıştır.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
KDV İADESİ KONTROL RAPORUNUN
(ÖZET RAPOR)
İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN
GÖRÜNTÜLENMESİ
KDV İadesi Kontrol Raporlarının (Özet Rapor), İnternet Vergi
Dairesi üzerinden mükellefler tarafından görüntülenmesi
uygulamasına 27.10.2015 tarihi itibariyle başlanılmıştır.
 Bu nedenle 01.07.2015 tarihinden sonra oluşan tüm KDV
İadesi Kontrol Raporları vergi daireleri tarafından elektronik
ortamda gönderilmesi durumunda, İnternet Vergi Dairesi /
Diğer Dilekçe ve Talepler / KDV İade Kontrol Raporu
Görüntüleme (Yeni) / KDV İade Kontrol Raporu (Özet)
Görüntüleme menüsünden mükelleflerce görüntülenebilecektir.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
Tapu İşlemlerinde Gerçek Alım Satım
Bedellerinin Beyan Edilmesi
 Tapu harcı 2015 yılı oranı binde 20 ‘dir. Yani gayrimenkulün
tapu dairesindeki tapu devir işlemleri için taşınmazın asıl satış
bedeli üzerinden binde 20 oranında tapu harcı ödenmesi
gerekiyor. Tapu harcı ödemesi, hem satıcı olan mülk sahibi hem de
alıcı ayrı ayrı olarak yapılıyor.
 Tapu işlemlerinde gayrimenkullerin gerçek alım-satım bedellerinin
beyan edilmesi ve bu gerçek bedeller üzerinden tapu harcı
ödenmesi, ayrıca beyanı gereken bir kazancın doğması halinde
gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir.
Doğru ve tam ödenmeyen tapu harçları alıcı ile satıcıdan ayrı ayrı
cezalı olarak tahsil edilmektedir.
 Harç Aslı + Vergi Ziyaı Cezası (%25) + Gecikme Faizi
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade
Uygulaması-1
 İade alacağının ait olduğu aylık dönemde mahsuben
iadesinin talep edilmesi ihtiyaridir. Bu sebeple indirimli orana
tabi işlemleri bulunan mükellefler hak kazandıkları iade
miktarını cari yılın sonraki dönemlerinde mahsuba konu
edebilecekleri gibi, bir sonraki yılda da Ocak-Kasım
döneminde iade talep etmeleri şartıyla nakden veya
mahsuben geri alabilirler.
 2014 yılı İndirimli orana tabi iade alacağının son talep tarihi
2015/Kasım beyannamesinin verileceği 24.12.2015 tarihidir.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade
Uygulaması-2
 Ancak süresinde iade hakkını kullanmayan mükelleflerin,
daha sonra düzeltme beyannameleri ile iade talebinde
bulunmaları mümkün değildir.
 İzleyen yılın Ocak-Kasım dönemlerinde usulüne uygun olarak
iade talebinde bulunan mükelleflerin de talep edilen iade
tutarını artırmak amacıyla, sonraki yıllarda bu dönemlere
ilişkin düzeltme beyannamesi vermek suretiyle iade
talebinde bulunmaları söz konusu değildir. Ancak izleyen yıl
içerisinde talep edilen iade tutarının, aynı yıl içerisinde
düzeltme beyannamesi ile artırılması mümkün olup bu
şekilde artırılan kısmın iadesi münhasıran vergi inceleme
raporuna göre yerine getirilir.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
VERGİ İNCELEMESİ
 Vergi idaresi, aşağıdaki nedenlerle mükelleflerin defter ve belgelerini inceleyebilir:
 • Bir konu genel olarak taranırken,
• Sektör incelemeleri sırasında,
• Karşıt incelemeler nedeniyle,
• Beyanname, ekleri ve dipnotlardaki tutarsızlıklar,
• Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullananlar listesine girmesi,
• Kasa hesabının şişkin olması,
• KKEG’lerin şişkin olması
• Yüksek ortaklar cari hesabının olması,
• Sürekli ve yüksek oranda devreden KDV,
• Sürekli yapılan hatalar ve düzeltme beyanları,
• İade talepleri,
• Sürekli zarar edilmesi,
• Karlılık oranının sektörel beklentiye uygun olmaması,
• Açıklamaların net, anlaşılır ve ikna edici olmaması,
• İhbar durumunda,
• Tesadüfen,
• Bankalar, borsa vb. kaynaklardan toplanan verilerin beyanlarınızla karşılaştırılması,
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik'te
Değişiklik Yapılması
 Maliye Bakanlığı tarafından, 6 Kasım 2015 tarih ve 29524
sayılı Resmi Gazete’de Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.
 Yayımlanan Yönetmelik’te, çoğunlukla inceleme
prosedürüne ilişkin bazı değişiklikler yapılmış ve ilave
hükümler getirilmiştir. Dokuz maddeden oluşan
değişiklikler arasında, mükellefin özelge ibrazının nasıl
dikkate alınacağı ve mükellefe yapılacak izahatlerin yanı
sıra, büyük ölçekli mükelleflerin belirlenmesinde
kullanılacak ölçütlerde yapılan güncellemelerde yer
almaktadır.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
Birinci Sınıf Tüccarların Gruplara Ayrılması ve
İncelemelerin Yürütülmesi
Birinci sınıf tüccarların gruplara ayrılması (YENİ)
 a) Birinci Grup: Bilançolarında yer alan rakamlardan net satışları
ile aktif büyüklüğünün aritmetik ortalaması 50.000.000 TL’nin
üzerinde olan (Eski: Yıllık iş hacmi 50.000.000 TL, aktif
büyüklüğü 40.000.000 TL )şirketler veya öz sermaye büyüklüğü
15.000.000 TL’nin üzerinde olan şirketler ve bunlara ek olarak
bu tutarlara bakılmaksızın bankalar, sigorta şirketleri, finansal
kiralama şirketleri,faktoring ve finansman şirketleri, sermaye
piyasası kurumları ile bireysel emeklilik veya sermaye piyasası
faaliyetlerinde bulunmak veya 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı
Bankacılık Kanununda yer alan faaliyet konularından en az birini
yürütmek üzere kurulan kuruluşlar ve finansal holding şirketleri.
 b) İkinci Grup: (a) bendinde belirtilenlerin dışında kalanlar.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
Zarar Eden Mükellefler; Dikkat !
 Vergi Denetim Kurulu bünyesindeki Risk Analiz Merkezince geliştirilen yeni program ile
birlikte riskli mükellef ve illerin tespit edilebileceği açıklandı. Geliştirilen yazılımla her
mükellefin, sektörün ve ilin risk puanlaması yapılabilecek. Son dönemdeki Vergi Usul
Kanunu’ndaki elektronik uygulamalara ait düzenlemelerle de ( e-defter, e-fatura, e-arşiv,
e-tebligat ) vergi denetimindeki etkinliği artırmak ve kayıt
 Başta Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan bildirimler olmak
üzere, çeşitli kamu idarelerine mükellefler tarafından verilen bilgiler, Vergi Denetim
Kurulu’nun Risk Analiz Merkezine aktarılarak mükelleflerin risk seviyesi kolayca tespit
edilebilecek. Geliştirilen yazılımın 500’den fazla risk senaryosu test ederek tespitler
yapabileceğini açıklayan Maliye Bakanı, yüksek riskli unsurlar olarak şunları sıraladı:




Son 5 yıl içinde ikiden fazla zarar beyan etmek,
36 ay boyunca sürekli devreden KDV beyan etmek,
Şirket ortakları ile yoğun ekonomik ilişki içerisinde bulunmak,
Vergi cenneti olan ülkelerle yüksek alım-satımı olmak,
 Bu senaryolar tüm mükellefler için ayrı ayrı uygulanacağı gibi, her bir mükellef her bir
senaryo itibarıyla risk puanı alırken, mükelleflerin kendi verileri benze ölçekli
mükelleflerin verileri ve sektör verileri ile karşılaştırılarak genel risk puanı belirlenecek.
Belirlenen bu risk puanlarına göre incelemede öncelikli mükellefler ayrıştırılacak.dışı
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
ekonomi ile mücadele etmek amaçlanıyor.
Gerçek Kişilerin Gayrimenkul Satışları-1
 Bir gerçek kişinin sahip olduğu gayrimenkulün satışı ile şirketlerin
gayrimenkul satışı farklı vergilendirmeye tabidir. Şahıslar için,
Maliye’nin yaygın anlayışı uyarınca; aynı yıl içinde iki veya daha fazla
gayrimenkul satışı yapılması durumunda, şahsın ticari kazanç elde
ettiği kabul edilerek, ağır yaptırımlar uygulanabilmektedir.
 Maliye, yaptığı açıklamalarda Gayrimenkul alım satım işinden elde
edilen gelirin niteliğinin belirlenmesinde ilk önemli unsurun
“faaliyetteki devamlılık olduğunu” belirtmektedir.
 Gayrimenkul alım satımı kazanç elde etmek için yapılıyorsa söz
konusu alım-satım işlemi ticari kazanç kapsamında değerlendirilir.
Gayrimenkul alım satımında ticari bir amaç yoksa şahsi ihtiyacın
karşılanması ya da servetin korunması amacıyla yapılıyorsa elde
edilen kazanç değer artış kazancı olarak değerlendirilir.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
Gerçek Kişilerin Gayrimenkul Satışları-2
 Eğer satış iki adetten az ise veya kazanç amacı güdülmüyor
ise, şahısların sahip olduğu gayrimenkullerin, iktisap
tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından
doğan kazançlar, değer artış kazancı olarak vergilenecektir.
 Eğer elden çıkarma, iktisap tarihinden başlayarak beş yıldan
daha fazla bir süre sonra gerçekleşmişse, elde edilen kazanç
vergilendirilmeyecektir.
 Ayrıca şahıslarca miras, bağış gibi herhangi bir bedel
ödemeksizin gayrimenkul sahibi olunmuş ise, bu tür
gayrimenkullerin satışında da hiçbir suretle gelir vergisi
ödenmesi söz konusu olmayacaktır. Bu durumda, ister 5 yıl
elde tutulsun istenirse bedelsiz iktisap tarihinden hemen
sonra satılsın elde edilen kazanç vergi dışında kalacaktır.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
Geçmişe Yönelik Mükellefiyet Tesisi
 Geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik beyanname ve
bildirimleri vermemeleri nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezaları için 449
Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır.
 Bundan sonra geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik
ortamda beyanname ve bildirimlerin verilmemesi nedeniyle, söz konusu
beyanname ve bildirim verilmeyen dönemlere ilişkin olarak Kanunun
mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası veya
352 nci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.
 Diğer taraftan, beyanname verilmemesi nedeniyle söz konusu mükellefler
hakkında geçmişe yönelik olarak verginin tarh edilmesine, süresinde
tahakkuk etmeyen vergiler için vergi ziyaı cezası kesilmesine ve işe
başlamanın süresinde bildirilmemesi nedeniyle Kanunun 352/I-7 maddesi
hükmü uyarınca usulsüzlük cezası kesilmesine yönelik işlemlerin
yapılmasına devam edileceği tabiidir.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
Zamanaşımını Durdurma Amaçlı
Takdire Sevkin Kanuna Aykırılığı-1
 Zamanaşımı ile ilgili hükümler ise Vergi Usul Kanunu’nun 114 ve
374’üncü maddelerinde düzenlenmiştir. Kanun’un 114’üncü
maddesine göre, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip
eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe
tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğramaktadır.
 Ancak, bunun istisnası “vergi dairesi” tarafından “matrah
tespiti” için takdir komisyonuna başvurulmasıdır. Böylece
zamanaşımını durdurmakta, duran zamanaşımı takdir
komisyonu kararının vergi dairesine gönderilmesini takip eden
günden itibaren işlemeye devam etmektedir.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
Zamanaşımını Durdurma Amaçlı
Takdire Sevkin Kanuna Aykırılığı-2
 Danıştay 4’üncü Dairesi 14.10.2014 tarihli, 2013/3222 Esas ve
2014/5621 Karar No’lu Kararı ile “zamanaşımını durdurmak amacıyla
takdir komisyonuna sevk” hakkında önemli bir karar vermiştir.
 Söz konusu Danıştay Kararı “hukukun üstünlüğü” ve “hukuki
güvenliğin korunması” ilkelerinin uygulanmasına örnek teşkil
etmektedir, çünkü; pratikte “zamanaşımını durdurmak amacıyla
takdir komisyonuna sevk” kanun koyucunun iradesini aşmaktadır.
Söz konusu takdire sevk işleminin amacı tamamen zamanaşımını
durdurarak zaman kazanmak ve bu işlemi de takdir komisyonunun
inceleme yetkisinin kullanmadan “vergi müfettişleri tarafından”
yapılan hesaplamalara dayalı olarak yapılması değildir.
 Bu nedenle, benzer uygulama ile karşı karşıya kalmış olan
mükelleflerin bu tür vergi tarhiyatları ve kesin cezaları uyuşmazlık
konusu haline getirmek suretiyle haklarını savunma alternatifini
değerlendirmelerinin kendileri lehine olacağı kanaatindeyiz.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
Asgari Ücretin Net 1.300,00 TL Olması

1 Kasım 2015 tarihinde genel seçim yapıldı ve
seçimden tek parti iktidarı çıktı. Bilindiği gibi asgari
ücretin 1.300.-TL olacağı Başbakan tarafından
açıklanmıştı.

Asgari ücretin net 1.300.-TL olması halinde bunun
devlete ve işverene ne kadar maliyet getireceğini
ele alalım.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
Asgari Ücretin Net 1.300,00 TL Olması
Halinde İşverene Getirdiği Yükler
Bugünkü Asgari ücret ile olması beklenen asgari ücret arasında işveren
asgari ücretle çalışana doğrudan 300.-TL fazla ödeme yapacaktır.
Ancak bu tutar çalışana ödenen tutardır.
Bu tutara ilave olarak ise aylık kişi bazında 192.-TL vergi ve SGK
yükü gelecektir.
 Aylık bazda çalışan kişi başı yük toplamda 492.-TL olmaktadır.
 Kıdem Tazminatında yaklaşık %40 oranında artış beklenmektedir.
 Asgari ücretin net 300.-TL artırılması halinde yıllık bazda yaklaşık 6
milyar dolar ile 10 milyar dolar arasında bir yük gelebilmektedir. Bu
hesaplamalar yapılır iken işverenlerin asgari ücretin artışı nedeniyle
gider yazabileceği tutarın ihmal edilmiştir.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
Nakit Sermaye Artımı
Ve Vergi Avantajı-1
 637 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10.
maddesinde değişiklik yapılarak, sermaye şirketlerinin nakit sermaye
artırımları teşvik edilmektedir.
 Şirketlerin borç yerine öz kaynak kullanımı özendiren bu düzenlemeyle;
sermaye şirketlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermaye
tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye
şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan
kısmı üzerinden TCMB tarafından açıklanan ticari kredilere uygulanan
ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin
sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin ilgili hesap dönemine
ait kurumlar vergisi matrahından indirilmesine olanak sağlanmaktadır.
 Düzenlemeden, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet
gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri kapsam dışında
bırakılmaktadır.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
Nakit Sermaye Artımı
Ve Vergi Avantajı-2
 Ayrıca düzenlemede, geçmiş yıllar karları, sermaye ve kar
yedekleri gibi işletme özkaynakları içinde yer alan değerlerin
sermayeye eklenmesi halinde işletmeye dışardan ilave nakdi bir
kaynak girişi olmayacağı hususu dikkate alınarak, bilançoda yer
alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesi nedeniyle
kurumlar vergisi indiriminden yararlanılmasının önüne
geçilmektedir. Benzer şekilde, ortaklarca veya ortaklarla ilişkili
olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle
gerçekleştirilen nakit sermaye artırılmalarına da indirim imkanı
tanınmamaktadır.
 Belirtilen düzenlemeden faydalanan şirketler indirim hakkını
sadece nakdi sermaye artışının yapıldığı yıl için değil her yıl için
kullanabilecek; matrahın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen
tutarlar sonraki dönemlere devredilebilecektir.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
Nakit Sermaye Artımı
Ve Vergi Avantajı-3
 Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse;
 A şirketinin 2015 Temmuz ayında 1.000.000 TL sermaye artırımı yaptığını kabul
edelim. TCMB tarafından en son açıklanan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık
ortalama faiz oranını ise yüzde 16 olarak alalım. Bu veriler doğrultusunda
hesaplamamız aşağıdaki şekilde olacaktır.
 Kurumlar Vergisi Matrahtan İndirilecek Tutar= Nakden Artırılan Sermaye Tutarı x
TCMB Faiz Oranı x Süre (Ay) x İndirim oranı
 Öncelikle firmanın yararlanacağı yıllık indirim tutarını hesaplayalım;
= 1.000.000 x 0,16 x %50 = 80.000 TL
 Söz konusu firmanın Temmuz ayında sermaye artırımı yaptığını dikkate aldığımızda
yukarıda yer alan yıllık tutarın kıst dönem hesaplaması aşağıdaki şekilde olacaktır.
 (80.000/12 ay) x 6 ay = 40.000 TL.
 Bu tutarın kurumlar vergisi beyannamesinde net etkisi ise 40.000 x %20 = 8.000 TL
olacaktır.
 Bu düzenleme 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
Rent A Car Firmalarının Araç
Satışında KDV Ne Olacaktır ?
 KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan
2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler
için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi
işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.
 Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listenin 9 uncu sırasına göre, Türk Gümrük
Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak
üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan kullanılmış olanların teslimi %1 oranında KDV ye
tabidir.
 Yine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde vergi indiriminin usul ve
esasları belirlenmiş, 30 uncu maddesinin (b) bendinde ise faaliyetleri kısmen veya tamamen
binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla
kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen
katma değer vergisinin indirilemeyeceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır.
 Ayrıca, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listenin 9 uncu sırasında KDV
Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen KDV yi indirim hakkı
bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde %18 oranında KDV uygulanacağı belirtilmiştir.
 Buna göre, faaliyet konusunun araç kiralamak, kiraya vermek, işletmek olan firmaların, KDV
Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenmiş olduğu KDV yi
indirim hakkı bulunduğundan söz konusu araç satışında % 18 KDV oranı uygulanması
Nevzatgerekmektedir.
ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
KUR FARKLARI
 Yabancı paralı kıymetler için kayıtlı değerler ile elden
çıkarıldığı günkü kuru arasındaki olumlu kur farkları cari
dönemde 646-Kambiyo Kârı Hesabına alacak kaydedilir.
Olumsuz kur farkları ise cari dönemdeki 656-Kambiyo
Zararı Hesabına borç kaydedilir.
31.12.2014
31.03.2015
30.06.2015 30.09.2015
EURO
2.8272
2.8075
2.9982
3.3941
DOLAR
2.3269
2.6134
2.6850
3.0251
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
Orta Vadeli Plan (2016-2018)
 Yüksek Planlama Kurulu 2016 – 2018 yıllarını kapsayan “Orta
Vadeli Mali Planı (OVMP)” 11 Ekim 2015 tarih ve 29499 sayılı Resmi
Gazete ile açıklandı.
 Hükümetlerin “Orta Vadeli Mali Planlar” hazırlayıp açıklaması,
devletin mali yönetimindeki hedeflerini göstermektedir.
OVMP’nin hazırlanıp açıklanması “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu” gereğidir. Bu planlar ile devlet hem kendi kurumlarına
hem de özel sektöre uygulayacağı mali politikalar hakkında genel
bir çerçeve sunmaktadır.
 11 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete ile 2015 – 2017 yıllarını kapsayan
“Orta Vadeli Planı” açıklanmış ve Türkiye’nin 2015 – 2017 yılları
arasındaki 3 yıllık büyüme oranı yüzde 5 civarında tespit edilmişti.
 Türkiye’nin gelecek 3 yıldaki büyüme oranı beklentisi %4,7’den
%4,5’e, enflasyon oranı beklentisi ise %5,7’ye revize edilmiştir. Bu
bakımdan, beklentilerde çok büyük değişiklikler olmamıştır.
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
OVMP’deki Temel Gelir Politikaları
Neler?
 - Adil ve etkin bir vergi sistemi oluşturulması
hedefi için, vergi sisteminin özellikleri esas
itibarıyla aşağıdaki gibi olmalıdır:
 İstihdam ve yatırımları teşvik edici,
 Yurtiçi tasarruflar artırıcı,
 Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltıcı,
 Ekonominin rekabet gücü geliştirici,
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir










Ovmp’deki Gelir Politikasına İlişkin
Olarak İlke Ve Hedefler-1
- Vergi mevzuatının sade ve uyum sağlanabilir hale getirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek,
- Vergilemede istikrar ve öngörülebilirlik esas alınacak,
- Vergi düzenlemeleri mükellef güvenini ve haklarını artırma anlayışıyla toplumun ve ilgili tarafların katkıları
alınarak gerçekleştirilecek,
- AR-GE faaliyetlerini ve yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesini destekleyen vergi politikalarının
uygulanmasına devam edilecek,
- Orta ve yüksek teknoloji ürünlerinin yurtiçindeki üretim kapasitesi ile ihracat içindeki payının artırılmasına
yönelik çalışmalar sürdürülecek,
- Tasarım kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik desteklerin artırılması ve ilgili mevzuatın bu doğrultuda
geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek,
- Yurt içi tasarrufların artırılması ve bunların ekonomik sisteme dahil edilmesini özendirici vergisel düzenleme
çalışmalarına devam edilecek,
- Enerji tüketiminde tasarruf sağlanmasına yönelik çevreye duyarlı vergi politikalarının uygulanmasına devam
edilecek,
- Yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında işlem maliyetlerinin azaltılmasına yönelik harç uygulamaları
gözden geçirilmekte olup yatırımcılar üzerindeki mali yüklerin hafifletilmesine yönelik çalışmalara devam
edilecek,
- Kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması kapsamında istisna, muafiyet ve indirimler nedeniyle oluşan vergi
harcamalarının mali etkilerinin analiz edilmesi, sonuca göre gerekli düzenlemelerin yapılması ve vergi
harcamaları konusunda kamuoyunun sürekli olarak bilgilendirilmesi çalışmaları sürdürülecek,
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
Ovmp’deki Gelir Politikasına İlişkin
Olarak İlke Ve Hedefler-2



- Kayıt dışılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edilmek üzere;
Denetim daha etkin hale getirilecek,
Vergi İdaresi’nin uygulama kapasitesi ve bilişim altyapısı geliştirilecek,
Kaçakçılıkla mücadelede kurumlar arası işbirliği veri paylaşımı yoluyla artırılacak ve toplumsal farkındalık
yaygınlaştırılacak,
 - İstihdamının artırılması, işletmelerin ilave istihdam oluşturması ve kayıt dışı istihdamın engellenmesi için
gerekli vergisel düzenlemeler yapılmaya devam edilecek,
 - İmalat sanayinin rekabet gücünün artırılması ve dünya ticaretinden daha fazla pay alabilmesi için istihdam,
enerji ve hammadde girdi maliyetlerini azaltacak, hammadde güvenliğini sağlayacak, istihdam kalitesini
yükseltecek vergi politikaları geliştirilecek,
 - KOBİ’lerin optimal işletme büyüklüğüne ulaştırılması, finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve
ucuzlatılması ile AR-GE kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek,
 - İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı kapsamında, vergisel düzenlemelerle rekabet gücü
artırılarak finansal işlemlerin ülkemizde yapılmasının sağlanmasına, finansal kurum ve yatırımcılar için
belirsizliği giderici ve uygulamada uzmanlaşmayı sağlayıcı tedbirler alınmasına yönelik çalışmalar
sürdürülecek,
 - Yerel yönetim öz gelirlerinin artırılmasını ve bu gelirlerin genel vergi sistemi ile uyumunu sağlayacak
mevzuat düzenlemelerinin yapılması çalışmalarına devam edilecek,
 - Tarımda katma değeri yüksek, sanayi girdisi olarak kullanılan ürünlerin üretiminin artırılması teşvik edilecek,
tarımda ölçek ekonomisi ve tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik vergi politikaları geliştirilecek,
 ÖZTÜRK
- Üretim
faktörlerinin
Nevzat
- Yeminli
Mali Müşaviretkin dağılımının sağlanmasında vergi politikası etkili şekilde kullanılacak,
 - Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde müktesebata uyum çalışmalarına devam edilecektir.
OVMP’de “Gelir” Hedefleri
2016 – 2018 döneminde “Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri” hedefleri aşağıdaki
gibidir:
(Milyar TL)
2015
2016 2017 2018
Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Net)
452
525
571
619
Merkezi Yönetim Bütçesi Vergi Gelirleri (Net)
390
444
490
541
Yukarıda yer alan tutarlar dikkate alındığında 2016 – 2018 döneminde vergi
oranlarındaki artış yıllar itibarıyla sırasıyla büyüme oranlarının neredeyse
yaklaşık 3 kat fazla artışları göstermektedir.
Vergi Gelirlerinde Yıldan Yıla Artış (%)
2016
2017
2018
Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri Artışı
16,2%
8,8%
8,4%
Merkezi Yönetim Bütçesi Vergi Gelirleri Artışı
13,8%
10,4% 10,4%
Nevzat ÖZTÜRK - Yeminli Mali Müşavir
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER…
Nevzat ÖZTÜRK -Yeminli Mali Müşavir
Download

E-Tebligat ve Güncel Vergi Konularında Eğitim Semineri Sunumu