Dönem : 1
Toplantı: ı C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U
S. Sayısı :
89
2 6 4 4 sayılı Tapu Kanununun 15 nci maddesinin ikinci
fıkrasının son cümlesinin değiştirilmesi hakkındaki ka­
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu raporu
( M . Meclisi 1/152, C. Senatosu 1/67)
Hot : (Millet Meclisi Sıra Sayısı : 154)
Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 1480 - 6600
21 . 9 . 1962
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 19 . 9 . 1962 tarihli 118 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, 2644
sayılı Tapu Kanununun 15 nci maddesinin 2 nci fıkrasının son cümlesinin değiştirilmesi hakkın­
daki kanun tasarısı, dosyasiyle birlikts sunulmuştur.
Saygılarımla.
Millet Meclisi
'Baş kain
F. Sirmen
NOrf : Bu tasarı 26 . 3 . 1962 tarihinde Baş hanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel
Kurulun 20.6.1962,
25.6.1962,
19 . 9. 1962 tarihli 104, 106, 118 nci birleşimlerinde görü­
şülerek kabul edilmiştir.
İçişleri Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
İçişleri Komisyonu
Esas No. 1/67
Karar No. 9
9 .10 .1962
YÜKSEK BAŞKANLIĞA
2644 sayılı Tapu Kanununun 15 nci maddesinin 2 nci fıkrasının son cümlesinin değiştirilmesi
hakkındaki kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcisinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü :
Gerekçede de belirtildiği veçhile, 2644 sayılı Kanunun, 5516 sayılı Kanunla birinci fıkrası kal­
dırılmış bulunan 15 nci maddesinin 2 nci fıkrasının son cümlesinin, Anayasanın 38 nci maddesi­
ne aykırı hükmünü, Anayasa prensiplerine uygun hale getirmek maksadiyle hazırlanmış olan ta-
_ 2 —
sarı, Komisyonumuzca da uygun mütalâa olunmuş ve Millet Meclisinin 1 9 . 9 . 1 9 6 2 tarihli 118 nci
Birleşiminde kabul edilen metin, aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Cumlhuriyct Senatosu.
İçişleri Komisyonu 'Başkanı
Muğla
Tl. Mente§eoğlu
Eskişehir
İV. Toros
Sözcü
Ordu
E. Ayhan
İçel
C. Okyayüz
Kâtip
Sivas
7J. Önder
Tabiî Üye
0. Koksal
İzmir
Ö. L. Bozcah
Kırşehir
A . B. ITlusman
*
Konya
S. Çumrah
Maraş
N. Evliya
MİLLET MECLİSİNİN KABUK KTTIG
METİN
CUMHURİYET SENATOSU İÇİŞLERİ KO~
MİSYONUNUN 'KAİBUL ETTİĞİ METİN
264.4 sayılı Tapu Kanununun 15 nci maddesinin
ikinci fıkrasının son cümlesinin
değiştirilmesi
hakkında kanun tasarısı
264.4 sayılı Tapu Kanununun 15 nci maddesinin
ikinci fıkrasının son cümlesinin
değiştirilmesi
hakkında kanun tasarısı-
MADDE 1. — 2644 sayılı Tapu Kanununun
15 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Bu takdirde, gayrimenkulun bataklık halin­
deki gerçek karşılığı olarak arazi sahibine öde­
necek bedelinin tesbitinde 6830 sayılı İstimlâk
Kanunu hükümleri uygulanır.»
MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği
birinci madde aynen kabul edilmiştir,
MADDE 2. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.
tarihinde
MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği
ikinci madde aynen kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba­
kanlar Kurulu yürütür.
MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği
üçüncü madde aynen kabul edilmiştir.
»>~A-<I
C. Senatosu
( S. Sayısı : 89)
Download

2644 sayılı Tapu Kanununun 15 nci maddesinin ikinci fıkrasının son