T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SENATO KARAR ÖRNEĞİ
Toplantı Sayısı
11
Tarih
09.07.2014
Karar No
Üniversitemiz Senatosu 09.07.2014 tarihinde gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanmıştır. Buna göre;
KARAR 2014/11–1: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 02.07.2014 tarih ve 912 sayılı yazısı ve
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23.06.2014 tarih ve 37259 sayılı yazısına istinaden, Yatay geçiş ve
dikey geçiş yapan öğrencilerin not ortalamaları görüşüldü. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23.06.2014
tarih ve 37259 sayılı yazısı ile alınan karar gereği söz konusu değişikliklerin, Üniversitemize 2014-2015
eğitim öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak yatay ve dikey geçiş öğrencilerine uygulanmasına,
KARAR 2014/11–2: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 02.07.2014 tarih ve 907 sayılı yazısına istinaden,
Yaz öğretimi ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 26.06.2014 tarih ve 38202 sayılı yazısı gereği
Üniversitemizde yaz öğretimi konusu görüşüldü. 25/06/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu
toplantısında alınan karar gereği 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/c Maddesi uyarınca
Üniversitemiz öğrencilerinin ilgili yılda Üniversitenin programının taban puanından daha yüksek bir
programın verildiği üniversiteden 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren yaz öğretiminde ders alması
durumunda alınan bu derslerin üniversitemiz tarafından 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren kabul
edilmesine,
KARAR 2014/11–3: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 01.07.2014 tarih ve 902 sayılı yazısına istinaden,
aşağıdaki tabloda isim ve programları belirtilen Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Meslek
Yüksekokullarımızın 2014-2015 eğitim-öğretim plan değişikliklerinin ve yeni açılan bölüm ve programların
eğitim-öğretim planlarının ekteki şekliyle kabulüne,
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANLARI
Fakülte/Yüksekokul/Enstitü/Meslek Yüksekokulu
Bölüm/Program
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye
Kamu Yönetimi
Fen Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Veteriner Fakültesi
Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Elektrik
Gaz ve Tesisatı Teknoloji
Makine
Otomotiv Teknolojisi
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Bahçe Tarımı
Çevre Koruma ve Kontrol
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Süt ve Besi Hayvancılığı
Güzelyurt Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Bitki Koruma
Mimari Dekoratif Sanatlar
KARAR 2014/11–4: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 01.07.2014 tarih ve 899 sayılı yazısına istinaden, 20142015 eğitim-öğretim yılında yurtdışından Fen- Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümüne 5 (beş) öğrenci alınması
teklifinin kabulüne,
KARAR 2014/11–5: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 01.07.2014 tarih ve 897 sayılı yazısına istinaden,
Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü bünyesinde Alternatif Enerji
Kaynakları Teknolojisi Programının açılması konusu görüşüldü. Aksaray Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü bünyesinde Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı
açılmasına ve kararın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına,
KARAR 2014/11–6: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 12.06.2014 tarih ve 817 sayılı yazısına istinaden,
Veteriner Fakültesi Besin/Gıda ve Teknoloji Bölümü bünyesinde Veteriner Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile
Klinik Öncesi Bilimler Bölümü bünyesinde Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı açılması konusu
görüşüldü. Veteriner Fakültesi Besin/Gıda ve Teknoloji Bölümü bünyesinde Veteriner Halk Sağlığı Anabilim
Dalı ile Klinik Öncesi Bilimler Bölümü bünyesinde Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı açılmasına ve
kararın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına,
KARAR 2014/11–7: Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 23.06.2014 tarih ve 880 sayılı yazısına
istinaden, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi
görüşüldü. Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminin
ekteki şekliyle kabulüne,
KARAR 2014/11–8: Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 26.06.2014 tarih ve 587 sayılı yazısına
istinaden, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi
görüşüldü. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminin
ekteki şekliyle kabulüne,
KARAR 2014/11–9: Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 23.06.2014 tarih ve 880 sayılı yazısı ve Sosyal
Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 26.06.2014 tarih ve 587 sayılı yazısına istinaden, Aksaray Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 13. Maddesinin 3. fıkrası (a) bendinin değiştirilmesi
konusu görüşüldü. Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 13.
Maddesinin 3. fıkrası (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve kararın Başbakanlık Mevzuatı
Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’ne arzına,
(3) Doktora programlarında başarı değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Doktora programına öğrenci kabulünde mülakat sonucu da değerlendirmeye katılır.
Başvurusu kabul edilen adayların genel başarı değerlendirilmesi ALES, lisans mezuniyet not ortalaması,
yabancı dil, bilimsel etkinlik puanı ve mülakat sınav notu dikkate alınarak yapılır. Genel başarı notu ALES’in
%50’si, lisans mezunları için lisans not ortalamasının, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans not
ortalamasının %20’si, yabancı dil puanı’nın %10’u, bilimsel etkinlik puanının %10’u ve mülakat sınavının
%10’u alınarak hesaplanır. Adaylar, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjanlar kadar asıl ve yedek
aday belirlenir.
KARAR 2014/11–10: Hukuk Müşavirliği’nin 04.07.2014 tarih ve 176 sayılı yazısına istinaden, Veteriner
Fakültesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği taslağı görüşüldü. Veteriner Fakültesi Eğitim, Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği’nin ekteki şekliyle kabulüne ve kararın Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel
Müdürlüğü’ne arzına,
KARAR 2014/11–11: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 02.07.2014 tarih ve 913 sayılı yazısına istinaden,
Üniversitemiz Mühendislik Tamamlama Programını bitiren öğrenciler için verilecek belgenin ekteki şekliyle
kabulüne,
KARAR 2014/11–12: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 08.07.2014 tarih ve 935 sayılı yazısına istinaden,
Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü 091602027 numaralı
öğrencisi Şakir BOZKURT’un 06-13 Temmuz 2014 tarihleri arasında Macaristan’da yapılacak Dünya
Üniversiteler Güreş Şampiyonasına katılacağından, Üniversitemiz senatosunun 07.05.2014 tarih ve 2014/07-1
sayılı kararı ile zorunlu olarak yapılan akademik takvim değişikliğinden dolayı mağduriyetin giderilmesi için
ANT103 Fonksiyonel Anatomi tek ders sınavının 15 Temmuz 2014 tarihinde yapılmasına,
KARAR 2014/11–13: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 02.07.2014 tarih ve 908 sayılı yazısı ile belirtilen,
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu İlhan ŞEKER’in dilekçesine istinaden mezun
öğrencilerden dereceye girenler haricindekilere başarı sıralamasına dair yazı verilip verilmeyeceği konusu
görüşüldü. Üniversitemizden mezun olan öğrencilerden dereceye girenler haricindekilere başarı sıralamasına
dair yazı verilmeyeceğine,
KARAR 2014/11–14: Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 27.06.2014 tarih ve 1623 sayılı yazısına istinaden,
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı’nın 2014-2015 Yaz ve Güz Dönemi 2. Etabının Kontenjanlarının
Alanlara göre dağılımı ve Adayların Sıralama Kriterleri görüşüldü. Pedagojik Formasyon Sertifika
Programı’nın 2014-2015 Yaz ve Güz Dönemi 2. Etabının Kontenjanlarının Alanlara göre dağılımı ve
Adayların Sıralama Kriterleri’nin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
Atamaya Esas
Öğretmenlik Alanı
Atamaya Esas Olan Öğretmenlik
Alanlarına Başvurabilecek
Yükseköğretim Programları
Biyoloji
Biyoloji Bölümü
40
Fizik
Fizik Bölümü
20
İngilizce
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
İngiliz Dil Bilimi Bölümü
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
Çeviri Bilim Bölümü(İngilizce)
İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
Kimya
Kimya Bölümü
Matematik
Matematik Bölümü
Sağlık
Alanlarına Göre
Kontenjanlar(*)
50
40
110
Hemşirelik/Bölümü
Ebelik/Bölümü
Sağlık Memurluğu/Bölümü
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
20
Tarih
Tarih Bölümü
110
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
110
Toplam
500
(*) Belirlenen kontenjanlara kayıtlarda Aksaray Üniversitesi öğrencilerine öncelik tanınır. Alan
kontenjanların dolmaması halinde boş kalan kontenjanlar diğer alanlar için kullanılabilir.
Adayların sıralama kriterleri,
-Öğrencilerin bulunduğu sınıf ya da lisans mezuniyeti akademik ortalamalarına bakılması,
-Öğrencilerin üniversite giriş puanlarına bakılması,
-Öğrencilerin mezuniyet yılına bakılması,
-Öğrencilerin alt dönemlerden dersi olup olmadığına bakılması,
Şeklinde verilen değişkenlerden en az iki değişkenin uygulanması ve uygulamada önceliğin sınıf ya da lisans
mezuniyeti akademik ortalamalarına bakılması değişkeninin esas alınmasına, eşitlik durumunda diğer
değişkenlerin sırasıyla kullanılmasına,
KARAR 2014/11–15: Türk Dili Bölümü Başkanlığı’nın 08.07.2014 tarih ve 28 sayılı yazısına istinaden, Türk
Dili Bölüm Başkanlığı tarafından Üniversitemiz Senatosunun 27.09.2012 tarih, 2012/13-13 sayılı kararı ile
yabancı öğrencilere verilen Türkçe Destek Dersleri, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren
Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde kurulan Türkçe Öğretim Merkezi (ASÜ TÖMER)
tarafından yabancı öğrencilere kurs şeklinde verileceğinden, Türk Dili Bölümü Başkanlığı tarafından
yürütülmekte olan Türkçe destek derslerinin kaldırılmasına,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Download

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü 09.07.2014 tarihli senato kararı