SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Sultangazi Belediye Başkanlığı Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esaslarını
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Sultangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğünün kuruluşuna, görevlerine, yönetim ve çalışma biçimine ilişkin hükümleri
kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (Değişik: 05/06/2014 - 2014/41K.)1
(1) Bu yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 1593
Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5188 sayılı Özel
Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun ve Belediyelere çevre konusu ile görev, yetki veya
sorumluluk yükleyen diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;
Belediye - Sultangazi Belediyesini,
Başkanlık - Sultangazi Belediye Başkanlığını
Meclis - Sultangazi Belediye Meclisini,
Müdürlük - Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünü,
Personel - Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı tüm çalışanları ifade
eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve İdari Yapı
Kuruluş
MADDE 5- (1) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeler
Kanununun 49. maddesi ile 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına
1
05/06/2014 tarihli ve 2014/41 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Değişiklik Yönetmeliğinin 1nci
maddesiyle bu maddeye “5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun” ibaresi eklenmiş ve metne
işlenmiştir.
Dair Yönetmelikte yer alan düzenlemeler çerçevesinde Sultangazi Belediye Meclisinin
09/12/2010 tarih ve 171 Sayılı kararıyla kurulmuştur.
İdari yapı
MADDE 6(1) Müdür, şef ve yeterli sayıda teknik eleman, çevre zabıtası, memur ve işçiden
oluşan Müdürlüğün alt birimleri şunlardır:
a)- Çevre Koruma Şefliği,
- Çevre Zabıtası birimi,
b)- Veteriner İşleri Şefliği,
c)- Sağlık İşleri Şefliği,
(Ek: 05/06/2014 - 2014/41K.)2
ç)- Güvenlik Şefliği,
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki Ve Sorumluluklar
Müdürlüğün yetkisi
MADDE 7- (1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye
Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve
Yönetmeliklerin verdiği yetkiler, Çevre Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar, Valilik Talimatları, İl
Hıfzıssıhha Kurulu kararları, ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları, İl Turizm Koordinasyon
Kurulu kararları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda görev yapar.
Müdürlüğün görev ve sorumlulukları
MADDE 8- (1) Müdürlüğün görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları
Koruma Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve ilgili mevzuatların Belediyelere
verdiği görevleri yerine getirir; İl ve İlçe Çevre Kurulu Kararları, 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu ve Yönetmelikleri, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararları ile
Belediye Meclis ve Encümen Kararlarını uygular,
b) Müdürlük tarafından yapılacak faaliyetlerin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartlarına uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar,
c) Müdürlüğün amaç, hedef ve faaliyetlerinden oluşan stratejik planının hazırlanmasını
sağlar, stratejik plana uygun olarak bütçe taslağını hazırlar ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne
gönderir,
ç) Müdürlük bütçesinin ekonomik, etkin ve verimli olarak kullanılmasını sağlar,
d) Stratejik plan doğrultusunda, gerçekleşme raporlarının hazırlanmasını sağlar ve
Başkanlık Makamına sunar,
e) Kanun ve yönetmeliklere uygun geri dönüşüm yönetim ve denetim planlarını
hazırlar ve uygular,
2
05/06/2014 tarihli ve 2014/41 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Değişiklik Yönetmeliğinin 2nci
maddesiyle bu maddeye (ç) bendi eklenmiştir.
f) (Değişik: 05/06/2014 - 2014/41K.)3 Hava, su ve toprak kalitesinin korunması
amacıyla evsel atıklar ile kaçak yollarla veya zamansız olarak atılan ve dökülen çöp, moloz,
cüruf, hafriyat atık ve artıklar hariç olmak üzere her türlü atığın yönetmeliklere uygun
toplanması, taşınması, geri kazanımı veya bertaraf edilmesi için gerekli çalışmaları yapar,
g) Çevreye rahatsızlık veren ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen kirliliklerin
ortadan kaldırılması veya yönetmeliklerin ön gördüğü değerlere çekilmesi için gerekli
çalışmaları yapar,
ğ) Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla şartlara en uygun
geliştirilebilir teknolojiyi belirler ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit eder,
h) Çevre uygulamaları ve yatırımlara etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim
faaliyetlerini yürütür, destekler, yönlendirir, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların
tanıtımını yapar, çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapar, toplantılar düzenler,
ı) Çalışma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.)
Belediyeyi temsil eder,
i) Toplumda çevre bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi, doküman ve
yöntemleri belirler, kullanımını sağlar, bilgi ve belgeleri muhafaza eder, faydalanmak
isteyenlere yardımcı olur,
j) Çalışma konularına ilişkin her türlü denetimi gerçekleştirir ve buna ilişkin iş ve
işlemleri yürütür,
k) Çevre eğitimi konusunda ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapar; eğitim
programlarını hazırlar ve uygular, personelin gerek mevzuat ve gerekse teknik açıdan
gelişmesi için eğitim çalışmalarına katılımını sağlar.
l) Vatandaş şikâyetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirir ve gereğini yerine
getirir,
m) Müdürlük çalışma konularıyla ilgili olarak, kişi, kurum, kuruluşlar ve sivil toplum
oluşumlarıyla koordinasyon kurularak ortak çalışmaların yapılmasını sağlar,
n) Çevre mevzuatını ilgilendiren konularda oluşturulacak komisyonlara iştirak eder,
o) Mevzuat değişikliklerine esas olmak üzere ilgili mercilerce talep edilen konularda
görüş bildirir; lüzum görülen hallerde talep edilmesini beklemeksizin görüş ve önerileri ilgili
mercilere sunar.
p) Cenaze def’in ruhsatı ile ilgili işlemleri koordine etmek ve gerekli belgeleri Nüfus
Müdürlüğüne göndermek.
r) Hasta nakil aracı ile hasta taşıma hizmetlerinin yapılmasını sağlamak.
s) Sıhhi, gayrı sıhhi ve umuma açık işyeri ruhsatları verme aşamasında kendi alanında
görüş bildirmek.
ş) (Değişik: 05/06/2014 - 2014/41K.)4 İlçemiz sınırları içerisinde; konulan her türlü
reklam, ilan ve tanıtım elemanları ve benzerlerinin yol açabileceği görüntü kirliliğinin ortadan
kaldırılması amacıyla gerekli denetimleri yapar.
3
05/06/2014 tarihli ve 2014/41 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Değişiklik Yönetmeliğinin 3ncü
maddesiyle bu yönetmeliğin 8nci maddesinin 1nci paragrafındaki “f” bendine “evsel atıklar” ibaresinden sonra
gelmek üzere “ile kaçak yollarla veya zamansız olarak atılan ve dökülen çöp, moloz, cüruf, hafriyat atık ve
artıklar” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
4
05/06/2014 tarihli ve 2014/41 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Değişiklik Yönetmeliğinin 4ncü
maddesiyle bu yönetmeliğin 8nci maddesinin 1nci paragrafındaki “ş” bendi değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
t) Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükununun, beden ve
ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla; işletme,
tesis, işyerleri, şantiye alanları ile rekreasyon ve eğlence yerlerinin denetimlerini yapmak.
u) Her türlü faaliyet sonucu hava kirlenmesine sebebiyet veren olumsuz etkileri
gidermek için gerekli işlemlerin yapılmasını koordine etmek ve bu konuda gerekli kontrolleri
yapmak.
ü) (Mülga: 05/06/2014 - 2014/41K.)
v) Çevreye olumsuz etkisi olan her türlü plan ve projenin çevresel olgularının ve
değerlendirilmesini sağlayarak bu tür çalışmaları denetlemek ve izlemek.
y) Sosyal Belediyecilik gereği müdürlük faaliyetlerine Üniversiteler, Sivil Toplum
Kuruluşları ve gönüllülerin iştirakini sağlamak.
z) (Ek: 05/06/2014 - 2014/41K.) Belediyemiz Gazi Mahallesi Kent Ormanlarının
vatandaşlarımızın yoğun kullanımı sebebiyle çevre koruma ve düzeninin sağlanması ile
güvenlik hizmetlerini yaptırır.
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 9- (1) Müdürlüğün yönetiminden ve personelin bu yönetmelikte yazılı
esaslar çerçevesinde çalıştırılmasından sorumludur. Başkanına ve Başkan Yardımcısı’na bağlı
olarak yürürlükteki yasaların ve ilgili yönetmeliklerin yetki ve sorumlulukları kapsamında, bu
yönetmelikte belirtilen görevlere ve ilgili mevzuatların belediyelere verdiği görevleri ifa eder.
(2) Müdürün diğer görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Sultangazi Belediye Başkanı adına Müdürlüğü temsil eder,
b) Müdürlüğün idari ve teknik her türlü işlerini, kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve
başkanlık talimatları doğrultusunda idare eder,
c) İlgili mevzuat, yetki ve yönetmelikler çerçevesinde uygulama projeleri geliştirir ve
destekler,
ç) Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek plan ve programları yapar ve
çalışmaların programa uygunluğunu sağlar,
d) Birimler arasında koordinasyonu sağlayıcı tedbirleri alır ve yapılan işleri denetler,
e) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derecede imza yetkisine sahiptir.
f) Yapılacak işleri planlar ve buna uygun iş akış programı hazırlar, programa
uyumunu denetler,
g) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla
haberleşme yetkisine sahiptir.
ğ) Müdürlük emrinde görev yapan büro sorumluları ve diğer görevlilerin yıllık izin
kullanış zamanlarını tespit eder,
h) Müdürlüğün ihtiyaçlarını (araç, gereç, doküman) tespit ve tedarik eder, denetimini
sağlar,
ı) Yönetmelik, talimat, yıllık bütçe, stratejik plan hazırlayıp ilgili birime sunar ve
stratejik plan, bütçe, iş yatırım programları ve yasalar uyarınca harcama yapılmasını sağlar,
i) Müdürlüğün Yatırım Programlarını hazırlayarak ilgili birime sunar,
j) Toplumu bilinçlendirmek amacıyla müdürlüğün çalışmaları ve faaliyet alanlarıyla
ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilgilendirecek, teşvik edecek afiş, kitap, broşür vb. basar
ve/veya bastırır,
k) Müdürlüğün işlevlerine ve yürütülmesine ilişkin ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve
yetkilerin alınması için Başkanlık Makamı’na öneride bulunma yetkisine sahiptir.
l) Kurumun mevzuatı, yasalar ve bu yönerge ile kendisine verilen görevlerin gereği
gibi yerine getirilmesinden, Yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Başkan
Yardımcısı ve Belediye Başkanı’na karşı sorumludur.
m) Müdürlüğün yetki ve görev alanına giren konularda araştırma yapılmasına karar
verir, bu iş için gerekli her türlü harcama alım satım, ihale işlemlerinin yürütülmesinin
kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlar,
n) Mal, hizmet, malzeme alımlarında harcama yetkilisidir.
Çevre Koruma Şefliği ile Güvenlik Şefliğinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
(Değişik: 05/06/2014 - 2014/41K.)5
MADDE 10- (1) Çevre koruma şefliğinin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Ambalaj atıklarının, “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne
uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri
dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapar,
b) Elektronik atıkların, diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri
dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapar,
c) Atık bitkisel yağların, "Atık Bitkisel Yağların Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun
olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması
ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapar,
ç) Hafriyat ve inşaat atıklarının, “Hafriyat ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği”ne uygun olarak toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine
yönelik çalışmaları yapar,
d) Atık Pillerin, "Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak
diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine
yönelik çalışmaları yapar,
e) Atık araç lastiklerinin, “Ömrünü Tamamlamış Araç Lastiklerinin Kontrolü
Yönetmeliği”ne uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf
edilmesine yönelik çalışmaları yapar,
f) Tıbbi atıkların, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak diğer
atıklardan ayrı bir şekilde toplanmasına yönelik çalışmaları denetler,
g) Atıkların kaynağında ayrı toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi
amacıyla halkın eğitimine yönelik çalışmalar yapmak, kampanyalar düzenler ve çevre ile ilgili
hususlarda yapılacak eğitim çalışmalarında kişi, kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlar,
ğ) Toplumda çevre bilincinin gelişmesini sağlamaya yönelik projeler geliştirir, eğitici
materyaller hazırlar ve eğitim programları düzenler,
h) Yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan denetim çalışmalarını yapar; gerektiğinde
ölçümler yapar veya yaptırır,
ı) Çevre ile ilgili şikâyetleri çevre mevzuatına uygun bir şekilde değerlendirir ve
sonuçlandırır,
5
05/06/2014 tarihli ve 2014/41 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Değişiklik Yönetmeliğinin 7nci
maddesiyle bu maddenin başlığı değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
i) İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla ortak denetimler düzenler,
j) İlçeye ait çevre envanterini oluşturur, çevre istatistiklerini tutar ve bu bilgileri uygun
yöntemlerle halkın bilgisine sunar ve arşivler,
k) Çalışma konularıyla ilgili olarak düzenlenecek seminer, panel, fuar, gezi, konser
gibi organizasyonlarda Belediyeyi temsil eder,
l) Çevre bilincinin yükseltilmesi amacıyla Geleneksel Çevre Ödülleri Yarışmalarını
düzenler, kampanyalar, etkinlikler v.b. çalışmaları yapar,
m) Çevre konularına ilişkin yerel ve ulusal basını takip ederek ilgili haber ve yayımları
takip eder,
n) Çağrı Merkezinden gelen şikâyet, talep ve önerileri sonuçlandırır.
o) İlçemiz sınırlarında bulunan okul, resmi ve özel iş yerlerine kağıt kumbaraları
yerleştirmek ve atık kağıtların geri kazanımını sağlamak.
Veteriner İşleri Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 11- (1) Veteriner işleri şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Hayvanlardan insanlara bulaşan hayvan hastalıkları ( zoonozlar) ile mücadele eder
ve gerekli önlemleri alır veya aldırır,
b) Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele eder, aşılama yapar, önlemler alır, aldırır
ve ilgili mercilerle koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütür,
c) Halk sağlığını koruma ve çözüm yollarını belirlemek amacı ile Zoonoz ve bulaşıcı
hayvan hastalıklarını tanıtacak afiş, broşür, yazılı ve görsel basın yayın organları yolu ile
eğitim çalışması yapar veya yaptırır,
ç) Sahipsiz hayvanlara yönelik “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Orman ve
Su işleri Bakanlığının Çıkardığı Hayvanların Korumasına Dair Uygulama Yönetmeliği”
gereği rehabilitasyon ve geçici barındırma merkezi açar, burada barındırılan hayvanların
sağlıklarını korumaya ve üremelerini kontrol altına almaya yönelik tedbirler alır, aşılar,
işaretler, sahiplendirir ve kayıt altına alır, sağlığına kavuşanları alındıkları yere bırakır,
d) Çevre ve Halk Salığını olumsuz etkileyen haşere, sinek, kemirgen ve diğer
zararlılarla, insan beden ve ruh sağlığına uygun yöntemlerle vektör mücadelesi yapar ve her
türlü önlemi alır, aldırır,
e) Belediye sınırlarımız içinde bulunan okul, kamu kuruluşları, ibadethane vb. yerlerin
periyodik aralıklarla programlı dezenfeksiyon işlemlerini yapar,
f) Adaklık hayvanların sıhhi ve hijyenik şartlarda kesilmesi ve satışa sunulmasını
sağlamak için İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile koordineli olarak tedbir alır,
aldırır ve kaçak hayvan kesimlerini önler.
g) Sıhhi şartlarda kurbanlık hayvan satış yerinin düzenlenmesi, barınma, beslenme
kesim öncesi sağlık kontrolü, kurbanlık hayvanların kesiminin, sıhhi ve hijyenik ortamda
gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile
koordineli çalışarak tedbirleri alır, aldırır,
ğ) Hayvan hastalıkları, gıda güvenliği, zoonoz mücadelesi ve vektör mücadelesi gibi
konularda afiş, broşür görüntülü iletişim araçlarını kullanarak eğitim çalışması yapar.
h) Sahipli hayvanları kayıt altına alır.
ı) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitim çalışmaları yapmak.
i) Su ürünleri sabit perakende satış yerlerini ve sabit olmayan su ürünleri perakende
satış yerlerini denetlemek, toptan satış yerlerini yetkili birimlerle birlikte denetlemek.
j) Gerektiğinde tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, İbadethaneler ve fakir vatandaşlara
ait konutlardaki haşerelerle mücadele etmek.
k) Hayvansal kökenli gıdaların tüketiciye sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak için
işyerleri denetimine katılmak.
Sağlık İşleri Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 12- (1) Sağlık işleri şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) 1593 Sayılı Umumi Hıfsısıhha Kanunu ve “Mezarlık Yerlerinin İnşası İle Cenaze
Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik” gereğince, Belediyemiz sınırları içerisinde
vefat eden kişilerin ölüm muayenelerinin yapılması ile Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 26.12.2012 tarih ve 2012/05 sayılı genelge
doğrultusunda (01 Ocak 2013 tarihinden itibaren) ölen kişilere ait bilgilerin ÖBS (Ölüm
Bildirim Sistemi) yazılım programı üzerinden elektronik ortama aktarılmasını sağlar,
b) Şüpheli görülen ölümleri Cumhuriyet Savcılığına bildirir,
c) Cenaze nakillerinde gerekli işlemleri yürütür,
ç) Mevcut hasta nakil ambulansı ile acil durum gerektirmeyen hastaların hastanelere
nakil hizmetini karşılar.
d) Cenaze def’in ruhsatı ile ilgili işlemleri koordine etmek ve gerekli belgeleri Nüfus
Müdürlüğüne göndermek.
e) İşçilerin işe giriş ve yıllık periyodik muayenesini yapmak.
f) Birime başvuran hasta personelin muayene ve tedavisi için gerekli işlemleri
yapmak.
g) Enjeksiyon ve pansuman hizmetleri vermek.
ğ) Planlanan mesai sonrası çalışmalarda yer almak.
h) Kan bağışı kampanyaları organize etmek, organizasyonun ilgili birimlerle işbirliği
içerisinde yürütülmesini sağlamak.
ı) Gençlik ve spor ile ilgili sağlığa ilişkin hizmetler sunmak.
i) Sağlık konularında eğitici ve bilinçlendirici toplantılar ve etkinlikler düzenlemek.
Güvenlik şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 13 – (Ek: 05/06/2014 - 2014/41K.)
(1) Güvenlik şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Belediye Başkanlığı, diğer hizmet binaları ve sosyal tesisler, kent ormanları v.b.
sosyal donatı alanlarının sabotaj, yangın, yağma, yıkma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve
tecavüze karşı korunmasını özel güvenlik personeli aracılığıyla sağlar,
b) Özel güvenlik personelinin mesai ve nöbet hizmetlerinde düzenini takip eder.
c) Özel güvenlik işleri ile ilgili her türlü işlemleri Müdürlük adına yürütür ve takibini
yapar.
ç) Özel güvenlik alımıyla ilgili işlemleri yürütür.
d) Özel güvenlik hak ediş dosyalarının takibini yapar ve sonuçlandırır.
e) Güvenlik personelinin günlük, haftalık ve aylık çalışma programları kontrol eder.
Müdürlük Kaleminin Görevleri
MADDE 14- (Değişik: 05/06/2014 - 2014/41K.)6
(1) Müdürlük kaleminin görevleri şunlardır:
a) Müdürlüğün tüm büro işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlar,
b) Gelen giden yazıların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt, havale ve dosyalama
işlemlerini yürütür, gelen tüm belgelerin önceki belgeler ve dosyalarla bağlantısını yapar,
c) Müdürlük makamına imzaya sunulacak evrakları, yazışma kurallarına uygun olarak
hazırlar,
ç) Müdürlük yazılarının yetkililerce imzalanmasını müteakip, ilgili birimlere intikalini
sağlar,
d) Evrak kayıtlarını belli aralıklarla kontrol etmek suretiyle açık görünen evrakları
ilgili birim amirine rapor eder,
e) Personele ait yıllık izin onaylarını alır, izinli ve raporlu personelin ayrılış ve
başlayışlarını izleyerek ilgili birime bildirir,
f) Her türlü kanun, yönetmelik, genelge, bildiri ve Başkanlık emirlerini takip eder;
gerektiğinde ilgili personelin bilgisine sunar ve arşivler,
g) Müdürlüğün ayniyat ve demirbaş kayıtlarını tutar, kırtasiye ve büro malzemelerinin
düzenli giriş ve çıkışını sağlamak suretiyle eksikliklerin giderilmesini sağlar,
h) Müdürlükte çalışan memur ve işçi personelin her türlü özlük işlerinin düzenli bir
şekilde yürütülmesini sağlar,
ı) Üst makamlarca verilecek diğer görevleri yerine getirir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 15 - (Değişik: 05/06/2014 - 2014/41K.)7
(1) İşbu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 - (Değişik: 05/06/2014 - 2014/41K.)8
(1) 09/06/2011 tarihli ve 35 sayılı meclis kararı ile kabul edilen “Çevre ve Koruma
Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.
6
05/06/2014 tarihli ve 2014/41 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Değişiklik Yönetmeliğinin 9ncu
maddesiyle bu maddenin numarası değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
7
05/06/2014 tarihli ve 2014/41 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Değişiklik Yönetmeliğinin 10ncu
maddesiyle bu maddenin numarası değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
8
05/06/2014 tarihli ve 2014/41 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Değişiklik Yönetmeliğinin 11nci
maddesiyle bu maddenin numarası değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
Yürürlük
MADDE 17 – (Değişik: 05/06/2014 - 2014/41K.)9
(1) Bu Yönetmelik hükümleri; Sultangazi Belediyesi Meclisi’nin kabulünü takiben
3011 sayılı yasaya göre ilanı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (Değişik: 05/06/2014 - 2014/41K.)10
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sultangazi Belediyesi Başkanı yürütür.
9
05/06/2014 tarihli ve 2014/41 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Değişiklik Yönetmeliğinin 12nci
maddesiyle bu maddenin numarası değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
10
05/06/2014 tarihli ve 2014/41 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Değişiklik Yönetmeliğinin 13ncü
maddesiyle bu maddenin numarası değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
Download

sultangazi belediye başkanlığı çevre koruma ve kontrol müdürlüğü