NİĞDE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
AKŞEMSEDDİN BİLİM VE SANAT MERKEZİ
“BAŞIMIZA İCAT ÇIKARIN”
NİĞDE
ARALIK 2014
YARIŞMA ADI
YARIŞMANIN KONUSU
YARIŞMANIN AMACI
YARIŞMAYI DÜZENLEYEN
KURUM
YARIŞMA KOORDİNATÖRÜ
“BAŞIMIZA İCAT ÇIKARIN”
Bu yarışma, 2014–2015 Eğitim-Öğretim Yılı’nda
Niğde genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı
ortaokulların 5, 6,7. ve 8. sınıflarına yönelik olarak
gerçekleştirilen fen bilimleri, çevre, enerji, sağlık,
teknoloji alanlarını kapsamaktadır. Bu alanlardaki
konuların projelendirilmesi aşamasında; çalışmaların
özgün, bilimsel, mantık çerçevesi içerisinde bir sorunu
çözüyor olması, estetik, uygulanabilir ve fayda
sağlayıcı olması esas alındı.
İlimiz ’de öğrenimine devam etmekte olan
öğrencilerimizi ülkemizin ihtiyaç duyduğu geleceğin
bilim insanları olarak yetiştirmek, bilimsel yarışma ve
benzeri etkinliklere ilgi ve katılımı artırmak, geleceğin
bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı
keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek, gerekli
desteği vererek onlara araştırmacı ve girişimci bir ruh
kazandırmaktır.
NİĞDE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ – NİĞDE
TİCARET VE SANAYİ ODASI
NİĞDE AKŞEMSEDDİN BİLİM VE SANAT
MERKEZİ
YARIŞMA KAYNAK BİRİMİ
AKŞEMSEDDİN BİLİM VE SANAT MERKEZİ
FEN BİLİMLERİ BİRİMİ
YARIŞMA UYGULAMA
BİRİMİ
Milli Eğitim Müdürlüğü
Niğde ilindeki tüm orta dereceli okullar.
KAPSAM
İLETİŞİM
Cüneyt AKYOL
0 505 757 99 63
[email protected]
YARIŞMA UYGULAMA
SÜRESİ
5 Ay
Ertuğrul ÖZAR
0505 602 1555
[email protected]
GİRİŞ
Son yıllarda ülkemiz büyük atılımlar gerçekleştirmiştir. Gelişen dünyada hızla artan
bilgi ve bu bilginin vasıtasıyla üretilen teknolojiler ülkelerin refah seviyelerinin artmasında
son derece önemli bir unsur olmuştur. Teknolojinin hızla geliştiği bir dünyaya ayak uydurmak
yeni bilgiler ve ürünler üretmek için gençlerimize çok işler düşmektedir. Buradan yola çıkarak
İlimizde bilim insanı olma potansiyeline sahip, üretken, yaratıcı, bilgiyi uygulamaya
dökebilen, bilimsel süreç becerilerini kullanarak bilimsel bir araştırma yapabilen, girişimci
bireyleri yetiştirmek ve bu bireyleri keşfetmek için “ Başımıza İcat Çıkarın” proje
yarışması-buluş şenliği- düzenlenecektir
Bu çalışma, 2014–2015 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Niğde ilinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı
ortaokulların 5, 6, 7. ve 8. sınıflarına yönelik olarak fen bilimleri, çevre, enerji, sağlık,
teknoloji alanlarını kapsamaktadır. Bu alanlardaki konuların projelendirilmesi aşamasında;
çalışmaların özgün, bilimsel, mantık çerçevesi içerisinde, estetik, uygulanabilir ve sosyal
fayda sağlayıcı olması esas alınacaktır.
Öğrencilerin Temel bilimler, tasarım ve İnovasyon, yaratıcılık ve girişimcilik düzeyi
alanlarında var olan yeteneklerini artırmak, gizli kalmış yeteneklerinin desteklenerek
geliştirilmesine ortam hazırlamak, ülkenin geleceğini yönlendirecek, bilimsel alanlarda özgün
ve farklı düşünceler ortaya koyabilen, öz güveni gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkıda
bulunmak hedeflenmektedir. Niğde Ticaret ve Sanayi Odası ile ortaklaşa düzenlediğimiz bu
yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim.
HALİL İBRAHİM YAŞAR
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
GENEL BİLGİLER
1.PROJENİN GEREKÇESİ
Niğde ilinin projeler konusunda geçmiş yıllarda almış olduğu dereceler ve elde
ettikleri başarılar öğrencilerin bilimsel araştırmalara karşı ilgi ve isteklerinin son derece fazla
olduğunu göstermektedir. İlimizde ulusal ve uluslararası proje ve fikir yarışmalarına katılacak
proje sayılarının artırılması ve niteliklerinin geliştirilmesi girişimcilik ruhuna sahip bireylerin
keşfedilmesi açısından “Başımıza İcat Çıkarın” proje yarışması önem arz etmektedir.
Öğrencileri, temel bilimlere ve tasarım alanlarında yaratıcılığa teşvik etmek, onların özgün
fikirler ortaya koymalarını sağlamak. Öğrencilerin yeteneklerinin desteklenerek
geliştirilmesine ortam hazırlamak ve onların bilimsel düşünme becerilerini, bilimsel yöntem
ve teknikleri kullanarak günlük hayatta karşılaştıkları olaylar karşısında gözlem yapmaya,
yaşadıkları çevreye duyarlı bireyler olmalarına katkı sağlamak için bu proje gereklidir.
2. PROJENİN KONUSU
Bu çalışma, 2014–2015 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Niğde ilinde ortaokulların 5, 6,7. ve
8. sınıflarına yönelik olarak gerçekleştirilen fen bilimleri, çevre, enerji, sağlık, teknoloji
alanlarını Kapsamaktadır.
3.AMAÇ
● İlimiz kurumlarında öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerimizi ülkemizin ihtiyaç
duyduğu geleceğin bilim insanları olarak yetiştirmek.
● Bilimsel yarışma ve benzeri etkinliklere ilgi ve katılımı artırmak, geleceğin bilim
insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı keşfedip var olan yeteneklerini
geliştirmek, gerekli desteği vererek onlara araştırmacı bir ruh kazandırmak.
● Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak.
● Öğrencilerin yapacakları etkinlikler ile öğrencilerin inceleme, gözlem, keşfetme
ve deneysel süreçler ile test etme gibi bilimsel süreç becerileri kazanmalarına
yardımcı olmak.
● Ülke adına patentli markalı yeni buluşlar ve ürünler oluşturmalarını
desteklemek.
● Yenilikçi bir bakış açısıyla insanlığa hizmet etmek,
● Sivil toplum kuruluşları ile irtibata geçirerek sosyal sorumluluk bilincine sahip
olmalarını sağlamak.
● Girişimcilik ruhuna sahip bireyleri keşfedip, onların doğru bir şekilde
yönlendirilmesini sağlamak.
4. YARIŞMANIN KAPSAMI
Yarışma, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Niğde ili genelinde resmi ve özel ortaokulların 5,
6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecektir
5. YARIŞMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1. Proje, Niğde Akşemseddin BİLSEM Müdürlüğü tarafından yürütülecektir
2. Proje çalışması fen bilimleri, çevre, enerji, sağlık, teknoloji alanlarını kapsıyor
olmalıdır.
3. Çalışmalar müfredattaki içerik ve kazanımlarla ilişkili olmalıdır performans ve proje
görevi mantığında projeler olmamalıdır.
4. Yarışmaya her öğrenci bireysel katılacaktır. Okullardan gelecek proje sayılarında
herhangi bir sınırlama yoktur. Öğrenci birden fazla proje ile yarışmaya katılabilir.
5. Yarışamaya katılan proje ve ürünlere öğretmen danışmalık yapabilir, danışman proje
ürünün oluşumu sürecinde yol gösterici katkılar sağlar. Öğretmenin bu görevi
yapamaması halinde öğrencinin velisi veya onların dâhilinde başka bir koç seçilebilir.
6. Başımıza icat çıkarın proje yarışması için daha önce herhangi bir yarışmada yarışmış
olması bu yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez ancak ödül alan eserler bu
yarışmaya katılamaz.
7. Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve /veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü
yasal sorumluluklar yarışmacıya aittir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde ilgili
eser yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi
ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.
8. Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri yarışma için başvuru yapamazlar.
9. Niğde Sanayi ve Ticaret Odası Çalışanlarının 1. Derece akrabaları proje yarışmasına
katılamaz.
6. İLKELER
1. Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik vb.
kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu
kapsamda doğacak hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir.
2. Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve / veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal
sorumluluklar yarışmacıya aittir. Böyle bir durumun çıkması halinde ilgili eser yarışmadan
men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri
alınır.
3. Yarışmaya katılan öğrenci proje/ ürün ve kişisel fotoğraf, görsellerinin yarışmayı
düzenleyen kuruluşları tanıtmak üzere yazılı/ görsel medyada basılı malzemelerde
kullanacağını kabul etmiş sayılır.
4. Proje sahibi kullanılan eserler için verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve
eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin için herhangi bir telif
hakkı veya maddi manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul beyan ve taahhüt
eder.
4. Siyasi amaçlara hizmet eden sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren genel ahlak kurallarına
uymayan hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firmada adı kullanılan eserler yarışma dışı
kalacaktır. Projeye sponsor olan kuruluşların isimleri kullanılabilir.
5. Projenin uygulanmasından; BİLSEM Proje Yürütme Kurulu, Ar-Ge birimi ve proje okulları
birinci derecede sorumlu olacaktır,
6. Yürütülen faaliyetler sürekli Proje Yürütme Kurulu tarafından izlenerek, mevcut durum
analizi yapılacaktır, periyodik aralıklarla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi
Odası bilgilendirilecektir.
7.Gerçekleştirilen faaliyetlerin tanıtımı ve paylaşımı İl Milli eğitim Müdürlüğü talimatları
doğrultusunda ilgili paydaş birimler tarafından yapılacaktır.
8. Üniversite, sivil toplum örgütü ve araştırma kurumlarından projeye destek olabileceklerle
işbirliği yapılacaktır.
9. Öğrencilerin proje sonuçları, eğitimin tüm paydaşları tarafından görülebilecek şekilde
yayımlanacaktır.
10. Başvuru tarihinin bitiminden sonra projede herhangi bir değişiklik talebi alınmayacaktır.
11. Proje sonuçlarına herhangi bir itiraz kabul edilmeyecektir.
12. Proje sahibi öğrenciler danışman öğretmenleri vasıtasıyla projelerinin neden bir üst
değerlendirme kuruluna geçmediğini yazılı olarak geri bildirim şeklinde isteyebileceklerdir.
7. UYGULAMA
Başvuru Süresi:
Yarışma ilan edilen uygulama takvimi doğrultusunda gerçekleştirilir. Proje başvuruları 22
Aralık 2014 Tarihinde başlayıp 27 Nisan 2015 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir. Proje
çalışmasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler ve duyurular www.nigdebilsem.meb.gov.tr ve
http://www.nitso.org.tr/ adreslerinde yayınlanacaktır.
Sorumluluklar ve İşbirlikleri:
Proje uygulaması, BİLSEM Müdürlüğünün sorumluluğunda ve Niğde Ticaret ve Sanayi odası
finansmanı ile yürütülecektir. Bu kapsamda; İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli
kurul, bölüm ve birimlerin sorumlulukları aşağıda açıklanmıştır.
Proje Yürütme Kurulu ( PYK): Proje Yürütme kurulu başkanı İl Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı Ahmet Sinan Ecer olup proje koordinatörünce yürütülür. Kurul, PYK başkanının
gerekli gördüğü zamanda toplanır.
PYK Üyeleri:.
ÖDK : Ön Değerlendirme Kurulu, 1 Fen ve Teknoloji 1 Teknoloji Tasarım Öğretmeni 1
Bilişim teknolojileri öğretmeni ve Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Şenel’den oluşur.
PDK :Proje Değerlendirme Kurulu: 1 Fen ve Teknoloji Öğretmeni 1 Teknoloji Tasarım
Öğretmeni Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
MDK :Merkez Değerlendirme Kurulu: Niğde Üniversitesi Fizik Kimya ve Biyoloji
Bölümleri öğretim üyelerinden oluşur
PYK Görevleri: Projenin, izlenmesi, geliştirilmesi, projeyle ilgili eğitim programları ve
sürelerinin belirlenmesi, planlanması, bu kapsamda üniversite ve sivil toplum örgütleri ile
işbirliklerinin sağlanması, eğiticilerin belirlenmesi, eğitimlerin geliştirilmesi, gerekli
görüldüğünde toplantılar tertip etmesi sorumluluk alanına girer. Proje ile ilgili getirilen
önerilerin incelenmesi, uygulama kararlarının alınması, bölümler arasında faaliyetlerin
koordine edilmesi, projenin gelişimini ve sonuçlarını izleyerek değerlendirmek ve rapor
halinde yayınlamak ve projenin etkili gerçekleştirilmesinden PYK sorumludur. Ayrıca,
öğrenci ve okul performanslarıyla ilgili verilerin genel olarak değerlendirilmesi, performans
göstergelerinin öneriler doğrultusunda standartlaştırılması, proje ve ekip çalışmaları
konularında rehberliğin planlanması ve yürütülmesinden sorumludur.
Okul: Proje ile ilgili olarak proje okulundaki öğretmenler, öğrenciler ve veliler
bilgilendirilecektir. Okul Proje Koordinasyon Ekibini oluşturan Müdür Yardımcısı ve
Öğretmenler proje kapsamında o okula yönelik eğitim ve isteklendirme artırıcı faaliyetlerin
uygulanmasında, öğrencileri yönlendirecek. Katılımcı öğrencilerden okul dışındaki
faaliyetlere katılacak olanlar için Veli muvafakatleri ilgili okul müdürlüğünce sağlanacaktır.
Ön Değerlendirme Kurulu (ÖDK)
1 Fen ve Teknoloji 1 Teknoloji Tasarım Öğretmeni 1 Bilişim teknolojileri öğretmeni ve Şube
Müdüründen oluşur. ÖDK belirlenen şu görevleri yapar.
1. Okullardan Online veya cd ortamında gelen başvuruları değerlendirir
2. Belirlene kriterlere göre PDK gönderilecek projeleri belirler.
3. Projelerin duyurulması iş ve işlemlerini yürütür
Proje Değerlendirme Kurulu (PDK)
1 Fen ve Teknoloji Öğretmeni 1 Teknoloji Tasarım Öğretmeni İl Milli Eğitim Müdür
Yardımcısından oluşur.
1. ÖDK tarafından belirlenen projelerin değerlendirilmesinde görevlidir.
2. Belirlenen Kriterlere göre MDK gönderilecek projeleri belirler.
3. Sergiye çağrılacak projelerin tespiti çalışmalarını verilen kriterlere göre yapar.
4. Projelerin duyurulması iş ve işlemlerini yürütür.
Merkez Değerlendirme Kurulu (MDK)
Niğde Üniversitesi fizik, kimya, biyoloji, fen bilimleri, eğitimi bölümünden öğretim
üyelerinden oluşur
1. Sergiye gelen projeleri yerinde gezerek öğrencilerle mülakat gerçekleştirirler.
2. Belirlenen projeler içerisinde ilk üçe girecek projeler belirlenen kriterlere göre seçilir.
Projelerin Değerlendirme Süreci
 Başvurular, ÖDK tarafından incelenerek, ön değerlendirme sonucunda
önceden ilan edilen ölçütlere göre uygun bulunan projeler PDK onayına
sunulacaktır.
 PDK tarafından ölçütlere göre uygun bulunan projeler projenin bir üst
değerlendirmesini yapacak olan MDK’ na sunulacaktır.
 MDK tarafından uygun bulunan projeler Niğde BİLSEM de sergilenmek üzere
sergiye davet edilecektirler.
 MDK 1 günlük sergi sürecinde sergilenen ürünleri belirlenen kriterlere göre
yüz yüze mülakat yoluyla değerlendireceklerdir.
 MDK’ tarafından talep edilmesi halinde öğrenciler tarafından fotoğraf, video,
grafik, şekil, tablo vb. araçları kullanarak en fazla 15 dakikalık proje sunumu
yapılabilecektir.
 Final sergisine katılan projelerden, MDK tarafından yapılan nihai
değerlendirme sonucunda Niğde 1.,2.,ve 3.sü belirlenip ödüllendirilecektir.
8. UYGULAMA BASAMAKLARI
Proje Başvuru Formunun Doldurulması
Proje başvuruları, 22 Aralık 2014 – 27 Nisan 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru
tarihlerinin bitiminden sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir. Projeler bu tarihler
arasında tamamlanacak ve proje bilgileri, proje internet sayfasındaki Proje Başvuru
İşlemleri bağlantısı ile ulaşılacak http://www.nigdebilsem.meb.gov.tr adresindeki başvuru
ekranından yapılacaktır.
Proje Bilgilerinin ÖDK kuruluna Ulaştırılması
Projeler sisteme girdikten sonra en geç 27 Nisan 2015 Tarihinde Niğde Akşemseddin Bilim
ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri biriminde olacak şekilde Bir cd içerisinde belirlenen proje
word formatında doldurulmuş olarak mavi telli dosya içerisinde elden ulaştırılacaktır.
Projelerin İl Düzeyinde ÖDK tarafından Değerlendirilmesi
ÖDK, başvuruların tamamlanmasının ardından 27 Nisan – 11 Mayıs 2015 tarihleri arasında
ilden yapılan tüm başvuruların ön değerlendirmesini ve onay işlemlerini, belirlenen ölçütler
doğrultusunda yapacaklardır. Onaylanan projelerin listesi 12 Mayıs 2015 tarihinden itibaren
BİLSEM ve NİTSO internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.
Projelerin İl Düzeyinde PDK Tarafından Değerlendirilmesi
Proje yürütme kurulunun belirlediği projeler 12-26 Mayıs 2015 Tarihleri arasında MDK
gönderilecek ve PDK sergiye davet edilecek projeleri belirleyeceklerdir. PDK belirlediği
projeler 27 Mayıs 2015 Tarihinde ilgili siteden yayınlanacaktır.
İlk Üçe Giren projelerin Belirlenmesi ve Serginin Düzenlenmesi
03 Haziran 2015 tarihinde belirlenen projeler Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat
Merkezinde sergilenecek ve aynı gün MDK üyeleri öğrencilerle mülakatlar
yapacaklardır. Öğrenciler, projelerin değerlendirilmesinde kullanmak üzere fotoğraf, video,
grafik, şekil, tablo vb. araçları kullanarak afiş (90 cm X 110 cm) hazırlayacaklar. PYK
tarafından öğrencilerin MDK kuruluna sunum yapabilmeleri için gerekli düzenleme ve
planlamalar yapılacaktır.
Ödül Töreni ve ödüller
04 Haziran 2015 Tarihinde MDK tarafından belirlenen ilk üç proje düzenlenecek tören ile
ödüllendirilecektir.
“Başımıza icat çıkarın” 1.lik ödülü
: Cumhuriyet Altını
“Başımıza icat çıkarın” 2.lik ödülü
: Yarım Altın
“Başımıza icat çıkarın” 3.lik ödülü
: Çeyrek Altın
“Başımıza icat çıkarın” Mansiyon ödülleri: Yarışmaya katılan bütün öğrencilere çeşitli
mansiyon ödülleri verilecektir
9. PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
ÖDK tarından kullanılacak değerlendirme ölçütleri
 Proje konusunun fen bilimleri, çevre, enerji, sağlık, teknoloji alanlarında olması,
 Proje başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulması,
 Konu, proje adı, amaç, faaliyetler, seçilen yöntemler ve elde edilen sonuçların tam,
açık, anlaşılabilir biçimde ifade edilmiş olması,
 Konunun ilgili sınıf müfredatı ile ilişkilendirilmiş olması
 Hayvanların denek olarak kullanılmaması,
 Daha önce yapılmış olan bir çalışmanın birebir aynısı olmaması.
 Literatür çalışmasının yapılmış olması ve uygun kaynakçaların belirtilmesi
 Projenin yapılabilir olması
PDK tarafından Kullanılacak Değerlendirme Ölçütleri
 Sonuca ulaşabilme yeterliğine sahip olması,
 Toplumsal veya ekonomik bir yarar sağlaması,
 Kaynakların belirtilmesi,
 Uygulanabilirliği,
 Ülke ekonomisine katkısı,
 Daha önce yapılmış olan bir çalışmanın birebir aynısı olmaması
MDK Tarafından Kullanılacak Değerlendirme Ölçütleri










Özgünlük ve yaratıcılık,
Kullanılan bilimsel yöntem,
Tutarlılık ve katkı,
Yararlılık (ekonomik, sosyal, akademik),
Uygulanabilir veya kullanışlı olması,
Kaynakların belirtilmesi,
Sonuç ve açıklık,
Özümseme ve hâkimiyet,
Sunum becerileri
Stand düzeni
Güvenlik uyarıları
 İnsan ve hayvanlar üzerinde uygulanacak kontrollü deneyler kabul
edilmeyecektir.
 İnsanlar ve hayvanlar için tasarlanan/ üretilen merhemi ilaç, şurup vb kesinlikle
kabul edilmeyecektir.
 Bireylere ve gruplara yönelik ölçme testleri kabul edilecektir.
 Halk sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atacak her türlü çalışmalar reddedilecektir.
 Bitkiler, mantarlar, mikroorganizmaların gözlemlenmesi vb çalışmalar danışman
öğretmenin sorumluluğunda yapıldığı takdirde kabul edilecektir.
 Yüksek voltajla çalışılması gereken durumlarda öğrenci güvenliği danışmanın
sorumluluğundadır.
 LPG, Tüp gaz, Piknik tüpü ile çalışan projeler kabul edilmeyecektir
10. UYGULAMA TAKVİMİ
S.NO
1
2
3
4
5
YAPILACAK FAALİYETLER
Proje yarışmasının okullara duyurulması
Proje Başvuru tarihleri
ÖDK Değerlendirme işlemleri
PDK Değerlendirme işlemleri
Sergi ve MDK Değerlendirme işlemleri
TARİHLERİ
22 Aralık 2014
22 Aralık 2014- 27 Nisan 2015
27 Nisan – 11 Mayıs 2015
12- 26 Mayıs 2015
03 Haziran 2015
11. FİNANSMAN:
Proje ödülleri Niğde Ticaret ve Sanayi Odası tarafından sağlanacaktır.
12. YÜRÜRLÜK
Bu Proje yönergesi 13 maddeden ibarettir ve 2014–2015 eğitim öğretim yılında yapılacak
“Başımıza İcat Çıkarın” yarışması için hazırlanmış olup Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce
onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
13. YÜRÜTME
Bu Yönergenin hükümlerini İl Proje Yürütme Kurulu yürütür.
EK-1
PROJE NEDİR?
Proje önceden belirlenmiş bir süre içerisinde herhangi bir soruna çözüm bulmayı, değişim
yaratmayı hedefleyen, belirli bir formatta amaç ve hedefleri olan ve uygulama sonucu çeşitli
ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır. Bilimsel bir çalışma olan projede; gözlem yaparak bilgi
toplama, elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, bilgiler arasında neden sonuç ilişkisinin olup
olmadığının araştırılması söz konusudur (TUBİTAK, Proje Yarışma Kitapçığı s:8)
Bilim insanları doğadaki neden sonuç ilişkisini anlamak, anlamlandırmak için bilimsel
yöntemleri uygularlar. Bu ilişkiyi anlamak için deney tasarımı yapıp nedenleri anlayıp
sonuçları tahmin edilebilir haline getirmeye çalışırlar. Bu süreçte bilim insanlarının kullandığı
bilimsel yöntemler son derece önemlidir. Geleceğin bilim insanı olma potansiyeli sahip olan
bizlerin de bu bilimsel süreçleri öğrenip uygulamamız için projeler son derece gereklidir.
PROJE NASIL HAZIRLANMALIDIR?
Projenin her aşamasında yukarıda bahsedildiği gibi bilimsel bir çalışmanın bütün özellikleri
ve gerekliliklerinin eksiksiz yapılması gerekir. Bu deneysel süreçte neden sonuç ilişkisini
anlamak ve yeni ürün ve tasarımlar ortaya koymak için aşağıda belirtilen Öğrenci proje
hazırlama yol haritası dokümanını adım adım yerine getirmeniz size yarar sağlayacaktır.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PROJE YOL HARİTAM
Gözlemlediğim, karşılaştığım problemleri listeledim.
Problemlerden birini seçerek proje konusunu belirledim (SORUNLAR,
PROBLEMLERE ÇÖZÜM ÖNERİSİ NİTELİĞİNDE)
Problem ile ilgili çözüm önerileni listeledim.
Çözüm önerilerinden birini seçtim.
Projemin ne işe yarayacağını açıkladım.
Proje konusu ile ilgili literatür taraması(daha önce yapılıp yapılmadığını
araştırdım)yaptım.
Proje fikrimin -varsa- diğer proje fikirleri ile ilgili benzerlik ve farklılıklarını
belirttim.
Projem ile ilgili kimler ile görüşmem gerektiğini belirledim (Sivil Toplum
Kuruluşları, Kişi, Kurum, kuruluş vb.)
Görüştüğüm kişiler- kurumlardan aldığım bilgilerden yola çıkarak bir plan
hazırladım.
Kişilerden aldığım geri bildirimleri kaydettim projeme eklemeler yaptım.
Plan doğrultusunda yapacağım tasarım, deney düzeneği, ürün vb. malzemelerini
temin ettim.
Ürünü, tasarımı, deney düzeneğini hipotezler kurarak oluşturdum.
Gerekli güvenlik önlemelerini aldım.
Hipotezlerimi test ettim. Projemin çalışıp çalışmadığını kontrol ettim.
Sonuçları, grafik, tablo vb. kullanarak kaydettim.
Projemi en az 10 kişiye anlattım.
Projem ile ilgili eksik yönleri tespit ettim.
Hipotezlerimi tekrar test ettim .
Proje fikrimi en az 10 kişiye anlattım.(Proje sunumu için)
Sunum için tablo, grafik, resimleri hazırladım.
Ertuğrul OZAR- Cüneyt AKYOL
Bilimsel Yöntem
Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi
Ek-2
EK-3 PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU
TC Kimlik No
Öğrenci Ad- Soyad
Doğum Tarihi
Okulu
E-Posta
GSM
Öğrenci Sınıf Seviyesi
Danışman Öğretmen Adı:
Danışman Öğretmen Branşı:
Yarışma Koçu Adı:
Mesleği:
Proje Başlığı
Proje Alanı
Proje Formatı: Projeler; Times New Roman yazı karakteri ile, 12 punto, bir buçuk satır
aralığı ile yazılmalıdır. Paragraf aralarında çift boşluk bırakılmalıdır.
Fizik, kimya, biyoloji, çevre, sağlık vb.
Proje Alanı
Proje Adı
Kısaltmalar kullanılabilir
Proje Özeti
Projenin kısa bir bilgisi verilmeli en fazla 250
karakter
Proje Amacı
Projenin amacı net bir şekilde yazılmalı birden
fazla amaç yazılabilir
Kullanılan Yöntem, kullanılan materyal ve Faaliyetler, izlenen yol, yöntem, deney
basamakları, tasarım süreci vb. yazılacaktır
metod
Projenin getireceği yenilik
Projenin alana ne tür bir yenilik getireceği ve
hangi sorunlara çözüm olacağı anlatılmalıdır
Projenin uygulanabilirliği ve ekonomikliği
Projenin
ekonomikliği
ve
uygulanabileceği belirtilmelidir
Sonuçlar ve tartışma
Sonuçlar mevcut literatüre atıfta bulunarak
tartışılacaktır
Kaynaklar
Kaynakça belirtilecektir.
nerelerde
Varsa Ses Ve görüntü kayıtları CD Ortamında Başvuru formu ile PYK üyelerine teslim
edilecektir
Download

Yarışma Şartnamesi için Tıklayınız.