FİNANS YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE
SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR
İÇİNDEKİLER
SAYFA
ÖZET BİLANÇO ..................................................................................................................................................
1
ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU...... ..............................................
2-3
ÖZET ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ..............................................................................................
4
ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOSU .........................................................................................................................
5
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR .........................................................................................
6-21
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU, FAALİYET KONUSU ................................................................
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR.......................................................
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA ................................................................................................
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ .....................................................................................................
FİNANSAL YATIRIMLAR.................................................................................................................
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR .....................................................................................................
MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ................................................................
KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER .............................................
ÖZKAYNAKLAR................................................................................................................................
SATIŞLAR, SATIŞLARIN MALİYETİ VE ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER
GELİRLER/ GİDERLER .....................................................................................................................
PAZARLAMA VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ ........................................................................
NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER ................................................................................................
PAY BAŞINA KAZANÇ / (KAYIP) ...................................................................................................
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI .................................................................................................
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERIN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ.................
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR .............................................................................
FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN
AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI
GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
6
7-12
13
13
14
15
15
15
15-17
NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
NOT 17
17
18
18
19
19-20
21
21
21
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHLİ ÖZET BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir)
Dipnot
Referansları
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
4
5
6
6
7
7
TOPLAM VARLIKLAR
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Kısa vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Borç karşılıkları
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
6
6
6
8
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltmesi farkları
Hisse senedi ihraç primleri
Diğer kazanç / kayıplar
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar kar/zararları
Net dönem karı/zararı
TOPLAM KAYNAKLAR
9
9
9
9
9
9
Cari Dönem
(Bağımsız
İncelemeden
Geçmemiş)
30 Eylül
2014
Önceki Dönem
(Bağımsız
Denetimden
Geçmiş)
31 Aralık
2013
21.283.750
6.109.610
15.170.062
4.078
4.078
1.358
995
363
19.886.348
2.985.927
16.823.612
74.514
74.514
2.295
2.295
2.739
1.016
1.723
21.285.108
19.889.087
189.503
119.801
109.310
10.491
69.702
162.404
59
59
95.180
80.887
14.293
67.165
95.081
95.081
85.300
85.300
21.000.524
18.000.000
8.696.196
1.229
(34.235)
888.806
(7.910.613)
1.359.141
19.641.383
18.000.000
8.696.196
1.229
(34.235)
888.806
(5.809.530)
(2.101.083)
21.285.108
19.889.087
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
1
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir)
KAR ZARAR TABLOSU
Dipnot
Referansları
Cari Dönem
(Bağımsız
İncelemeden
Geçmemiş)
1 Ocak30 Eylül
2014
Cari Dönem
(Bağımsız
İncelemeden
Geçmemiş)
1 Temmuz30 Eylül
2014
Yeniden
Düzenlenmiş
Önceki Dönem
(Bağımsız
İncelemeden
Geçmemiş)
1 Ocak30 Eylül
2013
Yeniden
Düzenlenmiş
Önceki Dönem
(Bağımsız
İncelemeden
Geçmemiş)
1 Temmuz 30 Eylül
2013
Hasılat
Satışların Maliyeti
BRÜT KAR
10
10
40.742.928
(39.414.045)
1.328.883
229.392
229.392
201.086.528
(201.162.467)
(75.939)
38.779.935
(39.077.399)
(297.464)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
ESAS FAALİYET KARI
11
11
10
10
(538.151)
(34.825)
603.234
1.359.141
(166.021)
(14.702)
121.783
(422.076)
(251.624)
(548.951)
(27.409)
89.513
(477.310)
(1.040.096)
(172.559)
(9.760)
296.567
(49.246)
(232.462)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ
FAALİYET KARI
-
-
-
-
1.359.141
(251.624)
(1.040.096)
(232.462)
Finansman Giderleri (-)
VERGİ ÖNCESİ KAR
1.359.141
(251.624)
(1.040.096)
(232.462)
Dönem Vergi (Gideri) / Geliri
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri
DÖNEM KARI
1.359.141
(251.624)
(1.040.096)
(232.462)
0,07551
(0,01398)
(0,05778)
(0,01291)
Pay başına kayıp / kazanç
13
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
2
2
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir)
Yeniden
Düzenlenmiş
Önceki Dönem
(Bağımsız
İncelemeden
Geçmemiş)
1 Ocak30 Eylül
Yeniden
Düzenlenmiş
Önceki Dönem
(Bağımsız
İncelemeden
Geçmemiş)
1 Temmuz 30 Eylül
Cari Dönem
(Bağımsız
İncelemeden
Geçmemiş)
1 Ocak30 Eylül
Cari Dönem
(Bağımsız
İncelemeden
Geçmemiş)
1 Temmuz30 Eylül
2014
2014
2013
2013
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacaklar
-
-
(32.542)
-
Kar veya Zarar Olarak Yeniden
Sınıflandırılacaklar
-
-
-
-
DİĞER KAPSAMLI GELİR
-
-
(32.542)
(251.624)
1.359.141
(251.624)
(1.072.638)
(232.462)
Dipnot
DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Referansları
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
3
3
(1
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir)
Bağımsız İncelemeden Geçmiş
1 Ocak 2013 bakiyeleri
Ödenmiş
Sermaye
18.000.000
Sermaye
düzeltmesi
farkları
8.696.196
Geçmiş dönem zararının geçmiş
yıllar kar/zararlarına aktarımı
Toplam kapsamlı gelir
-
-
-
30 Eylül 2013 bakiyeleri
18.000.000
8.696.196
1 Ocak 2014 bakiyeleri
18.000.000
Geçmiş dönem zararının geçmiş
yıllar kar/zararlarına aktarımı
Toplam kapsamlı gelir
30 Eylül 2014 bakiyeleri
Hisse senedi
ihraç
primleri
1.229
Diğer
kazanç /
kayıplar
-
Kardan
ayrılan
kısıtlanmış
yedekler
888.806
Net dönem
karı/zararı
3.691.327
Geçmiş
yıllar kar /
zararları
(9.500.857)
Toplam
21.776.701
-
(3.691.327)
(1.040.096)
3.691.327
-
(1.072.638)
1.229
(32.542)
(32.542)
888.806
(1.040.096)
(5.809.530)
20.704.063
8.696.196
1.229
(34.235)
888.806
(2.101.083)
(5.809.530)
19.641.383
-
-
-
-
-
2.101.083
1.359.141
(2.101.083)
-
1.359.141
18.000.000
8.696.196
1.229
(34.235)
888.806
1.359.141
(7.910.613)
21.000.524
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
4
4
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Cari Dönem
(Bağımsız
İncelemeden
Geçmemiş)
1 Ocak –
30 Eylül 2014
Önceki Dönem
(Bağımsız
İncelemeden
Geçmemiş)
1 Ocak –
30 Eylül 2013
1.359.141
(1.040.096)
(1.786.092)
1.381
9.781
28.423
(1.190)
556.976
24.040
7.917
17.157
(246)
(388.556)
74.514
(1.783)
(59)
3.439.642
(1.265)
3.122.493
(434.252)
(3.474)
(605.107)
2.604.844
4.722
1.566.733
-
(1.804)
(1.804)
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit
-
-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ
NET ARTIŞ/(AZALIŞ)
3.122.493
1.564.929
Not
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN
ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLARI
Dönem karı / (zararı)
Dönem karı/(zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
Menkul kıymetler değer (artış) / azalışı
Amortisman ve tükenme payları
Kıdem tazminatı karşılığı
Kullanılmamış izin karşılığı
Faiz Tahakkukları
İşletme sermayesindeki değişim öncesi
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
Ticari alacaklardaki net değişim
Diğer alacaklardaki net değişim
Ticari borçlardaki net değişim
Finansal yatırımlardaki azalış / (artış)
Diğer yükümlülüklerdeki değişim
İşletme faaliyetleriden elde edilen nakit
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN
NAKİT AKIŞLARI
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4
2.985.492
351.848
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4
6.107.985
1.916.777
5
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
1.
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (“Şirket”), Türkiye’de faaliyet göstermekte olup Genel
Müdürlüğü Nispetiye Caddesi, Akmerkez B Kulesi Kat: 2 34330 Etiler - İstanbul adresinde
bulunmaktadır. Şirket, 13 Kasım 1995 tarihinde kurulmuş, 20 Kasım 1995 tarihinde tescil edilmiş
ve tescili 28 Kasım 1995 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların detayı aşağıda gösterilmiştir:
30 Eylül 2014
Finansbank A.Ş. (*)
Halka açık kısım ve diğer
Pay Oranı
%
10,01
89,99
100,00
Nominal Pay
Tutarı
1.802.160
16.197.840
18.000.000
31 Aralık 2013
Pay Oranı
%
10,01
89,99
100,00
Nominal Pay
Tutarı
1.802.160
16.197.840
18.000.000
(*) Finansbank A.Ş., Şirket üzerindeki % 10,01’lik ortalık payına ek olarak, Borsa İstanbul’da işlem gören hisse
senetleri ile birlikte toplam % 76,06’lık kısmına sahiptir (31 Aralık 2013: % 76,06).
Şirket’in ana hissedarı Finansbank Anonim Şirketi ve Şirket’in nihai ana hissedarı ise National
Bank of Greece S.A.’dir (“NBG”). 18 Ağustos 2006 tarihinde, Şirket’in ana sermayedarı olan
Finansbank A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin %46’sını oluşturan hisselerinin Fiba Grubu
tarafından NBG’ye satılmış ve NBG, Finansbank A.Ş.’nin ana sermayedarı haline gelmiştir.
NBG, 11 Aralık ve 25 Aralık 2006 tarihleri arasında yapmış olduğu borsa dışında hisse senedi
toplama çağrısı sonucunda, Şirket sermayesinin %5,30’u oranında, 723.480 TL nominal değerli
hisse satın almıştır.
Şirket’in fiili faaliyet konusu 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Kanun uyarınca,
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (“SPK”) ortaklık portföyünü oluşturmak, yönetmek ve
gerektiğinde portföyde değişiklik yapmak için yetki belgesi almıştır. Şirket, faaliyetlerini
SPK’nın yatırım ortaklıklarına ilişkin esasları belirlediği III-48-2 numaralı tebliğine göre
sürdürmektedir. Şirket’in hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Şirket’in personel
sayısı 3’tür. (31 Aralık 2013: 3).
Finansal tabloların onaylanması
Finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 16 Ekim 2014 tarihinde
yayınlanması için yetki verilmiştir. Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi
bulunmaktadır.
6
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1
Sunuma İlişkin Temel Esaslar
Finansal Tabloların Hazırlanış Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları
Şirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi
mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.
İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II. 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup
Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
(“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal
Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) esas alınmıştır.
Ayrıca finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan
formatlara uygun olarak sunulmuştur.
Şirket Eylül 2014 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin özet finansal tablolarını Türkiye
Muhasabe Standardı No.34 “Ara Dönem Finansal Raporlama” (“TMS 34”) standardına uygun
olarak hazırlamıştır.
Finansal tablolar, finansal araçların yeniden değerlenmesi haricinde, tarihi maliyet esasına göre
hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın
gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır.
Kullanılan para birimi
Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Şirket’in finansal durumu ve faaliyet sonuçları, geçerli
para birimi olan ve finansal tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve
Türkiye Muhasebe Standartları'na uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak
2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir.
Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde
Finansal Raporlama” Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıştır.
2.2
Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve
önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Şirket’in cari dönemde muhasebe
politikalarında Not 2.5’te açıklanan değişiklikler haricinde önemli bir değişiklik
bulunmamaktadır.
2.3
Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Şirket’in cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişikliği olmamıştır.
7
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tablolarının Yeniden Düzenlenmesi
Mali durum ve performans tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları önceki
dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile
uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden
sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır. Cari dönemde önceki dönem finansal tablolarında
herhangi bir sınıflama yapılmamıştır.
2.5
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tabloların
hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle
geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda
kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirket ’in mali
durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
i) 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının
bulunması” ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı
olarak gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki
uygulama alanına açıklık getirmektedir. Değişiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Şirket ‘in
finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler
Bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran
eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık
getirmektedir. Aynı zamanda bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün sadece ilgili yasalar
çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak
gerçekleşmesi halinde kademeli olarak tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir
eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir vergi ve vergi benzeri yükümlülük, asgari eşik aşılmadan
yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Bu yorum 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan
yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu yorumun
geçmişe dönük olarak uygulanması zorunludur. Söz konusu yorum Şirket için geçerli değildir ve
Şirket ‘in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir
değer açıklamaları (Değişiklik)
TFRS 13 ‘Gerçeğe uygun değer ölçümleri’ne getirilen değişiklikten sonra TMS 36 Varlıklarda
değer düşüklüğü standardındaki değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir
değerlerine ilişkin bazı açıklama hükümleri değiştirilmiştir. Değişiklik, değer düşüklüğüne
uğramış varlıkların (ya da bir varlık grubunun) gerçeğe uygun değerinden elden çıkarma
maliyetleri düşülmüş geri kazanılabilir tutarının ölçümü ile ilgili ek açıklama hükümleri
getirmiştir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye
dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Şirket ’in finansal durumu veya performansı
üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
8
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
2.5
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten
korunma muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik)
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına getirilen değişiklik, finansal
riskten korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler sonucunda merkezi bir karşı tarafa
devredilmesi durumunda riskten korunma muhasebesinin durdurulmasını zorunlu kılan hükme
dar bir istisna getirmektedir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Şirket’in finansal
durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik)
TFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf
tutulmasına ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen
istisna ile yatırım şirketlerinin bağlı ortaklıklarını TFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri
çerçevesinde gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. 1 Ocak 2014 ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu
değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Ara dönem özet finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama
dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart
ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli
değişiklikleri yapacaktır.
TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama
Aralık 2012’de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan
yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası
finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler
getirmektedir. TFRS 9’a yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve
ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan
finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe
uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda
sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir. Şirket,
standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler
UMSK tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir.
Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye
uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket
finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de
yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
9
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
UFRS 9 Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi ve UFRS 9. UFRS 7 ve UMS
39’daki değişiklikler – UFRS 9 (2013)
UMSK Kasım 2013’de, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve UMS 39 ve UFRS
7’deki ilgili değişiklikleri içeren UFRS 9’un yeni bir versiyonunu yayınlamıştır. İşletmeler tüm
riskten korunma işlemleri için UMS 39’un riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini
uygulamaya devam etmek üzere muhasebe politikası seçimi yapabilirler. Bu Standart’ın zorunlu
bir geçerlilik tarihi yoktur, fakat halen uygulanabilir durumdadır ve yeni bir zorunlu geçerlilik
tarihi, UMSK projenin değer düşüklüğü fazını bitirdikten sonra belirlenecektir. Geçici olarak
belirlenen geçerlilik tarihi ise 1 Ocak 2018’den başlayan yıllık hesap dönemleridir. Şirket,
standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
UFRS’ndaki iyileştirmeler
UMSK, Aralık 2013’de ‘2010–2012 dönemi’ ve ‘2011–2013 Dönemi’ olmak üzere iki dizi
‘UFRS’nda Yıllık İyileştirmeler’ yayınlamıştır. Standartların “Karar Gerekçeleri”ni etkileyen
değişiklikler haricinde değişiklikler 1 Temmuz 2014’den itibaren geçerlidir.
Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler:
Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve
hizmet koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, UFRS 9 Finansal
Araçlar kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek
kar veya zararda muhasebeleşir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
UFRS 8 Faaliyet Bölümleri
Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak
birleştirilebilir/ toplulaştırılabilir. İi) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu
mutabakat işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yönetici’sine raporlanıyorsa
açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari
alacak ve borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından
gösterilebilecektir. Değişiklikler derhal uygulanacaktır.
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
UMS 16.35(a) ve UMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde
yapılabileceğini açıklığa kavuşturmuştur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek
şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri
piyasa değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye
dönük olarak uygulanacaktır.
10
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları
Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına
tabi ilişkili bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak
uygulanacaktır.
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi
UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
İşletme, mevcut bir standardı ya da henüz zorunlu olmayan ancak erken uygulamaya izin veren
yeni bir standardı uygulamak konusunda, işletmenin ilk UFRS finansal tablolarında sunulan
dönemler boyunca tutarlı olarak uygulanmak koşulu ile seçim yapabilir. Değişiklik derhal
uygulanacaktır.
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Değişiklik ile i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da UFRS 3’ün kapsamında
olmadığı ve ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki
muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük
olarak uygulanacaktır.
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri
UFRS 13’deki portföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil UMS 39
kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır. Değişiklik ileriye dönük
olarak uygulanacaktır.
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak
sınıflanmasında UFRS 3 ve UMS 40’un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik
ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
11
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
UMS 19 – Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları (Değişiklik)
UMS 19’a göre tanımlanmış fayda planları muhasebeleştirilirken çalışan ya da üçüncü taraf
katkıları göz önüne alınmalıdır. Değişiklik, katkı tutarı hizmet verilen yıl sayısından bağımsız ise,
işletmelerin söz konusu katkıları hizmet dönemlerine yaymak yerine, hizmetin verildiği yılda
hizmet maliyetinden düşerek muhasebeleştirebileceklerini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik, 1
Temmuz 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak
uygulanacaktır. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini
değerlendirmektedir.
UFRS 11 – Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler)
UMSK, Mayıs 2014’de faaliyeti bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde ortaklık payı
edinimi muhasebesi ile ilgili rehberlik etmesi için UFRS 11’i değiştirmiştir. Bu değişiklik, UFRS
3 İşletme Birleşmeleri’nde belirtildiği şekilde faaliyeti bir işletme teşkil eden bir müşterek
faaliyette ortaklık payı edinen işletmenin, bu UFRS’de belirtilen rehberlik ile ters düşenler hariç,
UFRS 3 ve diğer UFRS’lerde yer alan işletme birleşmeleri muhasebesine ilişkin tüm ilkeleri
uygulamasını gerektirmektedir. Buna ek olarak, edinen işletme, UFRS 3 ve işletme birleşmeleri
ile ilgili diğer UFRS’lerin gerektirdiği bilgileri açıklamalıdır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı
üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
UMS 16 ve UMS 38 – Kabuledilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa
Kavuşturulması (UMS 16 ve UMS 38’deki Değişiklikler)
UMSK Mayıs 2014’de UMS 16 ve UMS 38’deki Değişiklikler’i yayınlayarak maddi duran
varlıklar için hasılata dayalı amortisman hesaplaması kullanımını yasaklamış ve maddi olmayan
duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman hesaplaması kullanımını önemli ölçüde
sınırlandırmıştır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için
ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu
değişikliğin Şirket ‘in finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
2.6. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
30 Eylül 2014 tarihinde sona eren döneme ilişkin ara dönem özet finansal tablolar, TFRS’nin ara
dönem finansal tabloların hazırlanmasına yönelik TMS 34 standardına uygun olarak
hazırlanmıştır. Ayrıca, 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla ara dönem özet finansal tablolar, 31 Aralık
2013 tarihinde sona eren yıla ait finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan muhasebe
politikalarıyla tutarlı olan muhasebe politikalarının uygulanması suretiyle hazırlanmıştır.
Dolayısıyla, bu ara dönem özet finansal tablolar 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait
finansal tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir.
12
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
3.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Bölümlere göre raporlamayı gerektirecek herhangi bir farklı faaliyet alanı ve farklı coğrafi bölge
bulunmamaktadır.
4.
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 Eylül
2014
35
1.465
1.465
5.849.625
258.485
6.109.610
Kasa
Bankadaki nakit
Vadesiz mevduat (*)
Ters-repo işlemlerinden alacaklar
VOB işlem teminatları
31 Aralık
2013
164
1.301
1.301
2.428.435
556.027
2.985.927
(*) 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla bankalardaki mevduatın 1.465 TL’si (31 Aralık 2013: 1.301
TL) ilişkili bankalarda tutulmaktadır. (Not 14)
Ters-repo işlemlerinden alacaklar;
Faiz Oranı
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili
%9,55-%10,18
Faiz Oranı
%4,09-%7,07
30 Eylül 2014
Vade Tarihi
Maliyet
01.10.2014
Kayıtlı Değer
5.848.000
5.849.625
5.848.000
5.849.625
31 Aralık 2013
Vade Tarihi
Maliyet
02.01.2014
2.428.000
Kayıtlı Değer
2.428.435
2.428.000
2.428.435
Nakit akım tablosunda gösterilen nakit ve nakit benzerleri;
Nakit ve nakit benzerleri
Faiz tahakkukları
Nakit akım tablosundaki nakit ve nakit benzerleri
13
30 Eylül
2014
6.109.610
(1.625)
6.107.985
30 Eylül
2013
1.917.035
(258)
1.916.777
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
5.
FİNANSAL YATIRIMLAR
Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan
finansal varlıklar
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
15.170.062
15.170.062
16.823.612
16.823.612
Şirket’in faaliyeti gereği finansal yatırımlar hesabında bulunan kıymetler, alım satım amaçlı
menkul kıymetler olup, gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmiştir. Gerçeğe uygun değer bilanço
tarihi itibarıyla Borsa İstanbul’da bekleyen güncel emirler arasındaki en iyi satış emirlerini,
bunların bulunmaması durumunda gerçekleşen en yakın zamanlı işlemin fiyatını, bunun da
olmaması durumunda ise maliyet değerini ifade etmektedir.
30 Eylül 2014
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna
yansıtılan finansal varlıklar
Maliyet
Gerçeğe
Uygun Değeri
Kayıtlı
Değeri
8.564.524
8.564.524
8.625.872
8.625.872
8.625.872
8.625.872
6.277.562
14.842.086
6.544.190
15.170.062
6.544.190
15.170.062
Borçlanma senetleri
Devlet Tahvili
Hisse senetleri
Borsada işlem gören hisse senetleri
31 Aralık 2013
Gerçeğe uygun değer farkı gelir
tablosuna yansıtılan finansal varlıklar
Maliyet
Gerçeğe
Uygun Değeri
Kayıtlı
Değeri
3.203.059
7.505.857
10.708.916
3.237.022
7.216.104
10.453.126
3.237.022
7.216.104
10.453.126
7.572.812
18.281.728
6.370.486
16.823.612
6.370.486
16.823.612
Borçlanma senetleri
Özel Kesim Tahvili
Devlet Tahvili
Hisse senetleri
Borsada işlem gören hisse senetleri
14
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
6.
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Kısa vadeli ticari alacaklar:
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
-
74.514
74.514
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’den alacaklar
Şirket’in 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla vadesi geçmiş ve şüpheli hale gelmiş
alacakları bulunmamaktadır.
Kısa vadeli ticari borçlar:
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
-
59
59
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ne borçlar
İlişkili taraflara ödenecek komisyon (Not 14)
7.
MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
30 Eylül 2014 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemi içinde alınan maddi duran varlık
bulunmamaktadır. Döneme ait birikmiş amortisman gideri 338 TL dir. (30 Eylül 2013: alınan
maddi duran varlık tutarı 1.804 TL, birikmiş amortisman gideri 21.634 TL’dir).
30 Eylül 2014 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemi içinde alınan maddi olmayan duran
varlık bulunmamaktadır. Döneme ait birikmiş amortisman gideri 1.030 TL’dir.(30 Eylül 2013:
alınan maddi olmayan duran varlık bulunmamaktadır, birikmiş amortisman gideri 2.406 TL’dir ).
8.
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borç Karşılıkları
Danışmanlık ve denetim ücreti karşılığı
9.
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
10.491
10.491
14.293
14.293
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
Ortaklar
Finansbank A.Ş. (*)
Halka açık kısım ve diğer
Pay
Oranı
(% )
30 Eylül
2014
Pay
Oranı
(% )
31 Aralık
2013
10,01
89,99
100,00
1.802.160
16.197.840
18.000.000
10,01
89,99
100,00
1.802.160
16.197.840
18.000.000
(*) Finansbank A.Ş., Şirket üzerindeki % 10,01’lik ortalık payına ilaveten, Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri
ile birlikte toplam % 76,06’lık paya sahiptir (31 Aralık 2013: % 76,06).
15
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
9.
ÖZKAYNAKLAR (devam)
Ödenmiş Sermaye (devam)
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz
türleri itibarıyla ayrı ayrı):
Hisse Senedi
Tertibi/ Grubu
A
B
30 Eylül 2014
Yönetim Kurulu
Pay Adedi (1
Üyeleri Seçiminde
hisse 1 TL
Oy Hakkı
karşılığı)
(Pay Başına)
25.000
10.000
17.975.000
1
18.000.000
31 Aralık 2013
Yönetim Kurulu
Pay Adedi (1
Üyeleri Seçiminde
hisse 1 TL
Oy Hakkı
karşılığı)
(Pay Başına)
25.000
10.000
17.975.000
1
18.000.000
A grubu hisse senetleri Finansbank A.Ş.’ye aittir.
Şirket’in kayıtlı sermaye tutarı 50.000.000 TL’dir (31 Aralık 2013: 50.000.000 TL).
Sermaye Düzeltmesi Farkları
Sermaye bilançoda kayıtlı değeri ile yansıtılmış olup, bu kaleme ilişkin enflasyon düzeltmesi
tutarı 8.696.196 TL olup, özkaynaklar içinde ayrı bir kalem olarak gösterilmiştir (31 Aralık 2013:
8.696.196 TL).
Hisse Senedi İhraç Primleri
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, önceden çıkarılan hisse senetlerinin primli
satışından kaynaklanan 1.229 TL tutarında hisse senedi ihraç primleri bulunmaktadır.
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Yasal yedekler
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
888.806
888.806
888.806
888.806
Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre işletmeler ticari (safi) karın %5 ini ödenmiş sermayelerinin
%20’sini buluncaya kadar birinci yasal yedek olarak ayırırlar. İşletmenin geçmiş yıllar zararları
varsa %5’in hesabında ticari kardan düşülür. TTK’ya göre safi kardan birinci yasal yedeklerden
başka pay sahipleri için %5 birinci temettü (kar payı) ayrıldıktan sonra, pay sahipleri ile kara
iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılan kısmın onda biri ikinci yasal yedek olarak
ayrılır. Birinci temettü işletmelerin ödenmiş sermayesi üzerinden TTK ve ana sözleşme gereği
pay sahipleri ile kara iştirak eden kimselere %5 oranında dağıtılması öngörülmüş kar payıdır.
16
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
ÖZKAYNAKLAR (devam)
9.
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler (devam)
Şirket’in 31 Mart 2014 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul’unda alınan karara istinaden, 1 Ocak –
31 Aralık 2013 dönemine ilişkin finansal tablolarda oluşan zararı, “Geçmiş Yıllar Zararı”na
aktarılmıştır.
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
611.070
(8.521.683)
(7.910.613)
611.070
(6.420.600)
(5.809.530)
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
Olağanüstü yedekler
Geçmiş yıllar zararı
10.
SATIŞLAR, SATIŞLARIN
GELİRLER/GİDERLER
Hasılat
Hisse senetleri satışları
Devlet tahvili satışları
Özel sektör tahvili satışları
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Hisse senetleri gerçeğe uygun değer
Artışları/(azalışları),net
Devlet tahvili gerçeğe uygun değer
artışları/(azalışları),net
Ters repo faiz gelirleri
Vadeli işlem sözleşme
gelirleri/(azalışları),net
Diğer
Hasılat
Satışların Maliyeti
Hisse senetleri satış maliyeti
Devlet tahvili satışları
Özel sektör tahvili satışları
Brüt Kar/Zarar
MALİYETİ
VE
ESAS
FAALİYETLERDEN
DİĞER
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Temmuz 30 Eylül
2014
1 Ocak 30 Eylül
2013
1 Temmuz 30 Eylül
2013
26.468.006
9.985.465
4.289.457
40.742.928
(64.969)
294.361
229.392
88.075.427
113.011.101
201.086.528
15.468.674
23.311.261
38.779.935
266.628
(135.148)
(354.284)
211.417
61.348
245.791
29.014
(286.928)
116.800
4.983
(106.011)
46.230
26.268
(16.504)
15.390
37.018
453
603.234
(300.293)
(387.797)
247.321
41.346.162
(70.901)
200.698.731
39.027.256
(25.876.264)
(9.422.661)
(4.115.120)
(39.414.045)
1.932.117
17
- (88.204.748) (15.758.128)
- (112.957.719) (23.319.271)
- (201.162.467) (39.077.399)
(70.901)
(463.736)
(50.143)
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
11.
PAZARLAMA VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Genel yönetim giderleri
Pazarlama giderleri
12.
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Temmuz 30 Eylül
2014
1 Ocak - 1 Temmuz 30 Eylül
30 Eylül
2013
2013
(538.151)
(34.825)
(166.021)
(14.702)
(548.951)
(27.409)
(172.559)
(9.760)
(572.976)
(180.723)
(576.360)
(182.319)
NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
Personel giderleri
Danışmanlık ve denetim giderleri
Ters repo komisyon gideri(Not 14)
Yazılım danışmanlık hizmet gideri
Ulaşım giderleri
Noter ve resmi takip giderleri
Diğer
1 Ocak 30 Eylül
2014
1 Temmuz 30 Eylül
2014
(407.101)
(60.453)
(22.671)
(11.942)
(13.739)
(6.721)
(50.349)
(132.926)
(18.043)
(11.455)
(3.991)
(5.317)
(61)
(8.930)
(393.166)
(67.887)
(12.834)
(10.277)
(12.041)
(10.419)
(69.736)
(126.435)
(23.134)
(4.118)
(3.584)
(4.302)
(456)
(20.290)
(572.976)
(180.723)
(576.360)
(182.319)
18
1 Ocak - 1 Temmuz 30 Eylül
30 Eylül
2013
2013
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
13.
PAY BAŞINA KAZANÇ
1 Ocak-
1 Temmuz -
1 Ocak-
1 Temmuz -
30 Eylül 2014
30 Eylül 2014
30 Eylül 2013
30 Eylül 2013
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
-
-
-
-
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
1.359.141
(251.624)
(1.040.096)
(232.462)
0,07551
(0,01398)
(0,05778)
(0,01291)
Tedavüldeki hisse senedi adedi
1 Ocak itibarıyla (toplam)
İç kaynaklardan çıkarılan hisse
senetleri
Tedavüldeki hisse senedi adedi
30 Haziran itibarıyla (toplam)
Tedavüldeki hisse senedinin
ağırlıklı ortalama adedi
Net dönem (zararı) / karı (TL)
Pay başına (kayıp) / kazanç (TL)
14.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Şirket ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.
İlişkili taraflara borçlar
30 Eylül
2014
31 Aralık
2013
-
59
25.757
25.757
25.222
25.281
Ticari borçlar ve diğer yükümlülükler
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ödenecek komisyon (Not 6)
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.Ödenecek portföy yönetim komisyon giderleri
İlişkili taraflara ödenen aracılık ve portföy yönetim komisyonları
1 Ocak- 1 Temmuz30 Eylül
30 Eylül
2014
2014
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Komisyon gideri
Ters repo komisyon gideri
VOB işlem komisyonu gideri
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Portföy yönetim ücreti
1 Ocak- 1 Temmuz30 Eylül
30 Eylül
2013
2013
40.092
23.688
517
11.471
-
136.796
12.834
5.887
24.534
4.118
4.936
226.078
290.375
79.269
90.740
237.746
393.263
75.112
108.700
19
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
14.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
Şirket, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 5.849.625 TL (31 Aralık 2013: 2.428.435 TL)
tutarında ters repo işlemleri yapmıştır (Bakınız: Dipnot 4).
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla bankalardaki mevduatın 1.465 TL’si (31 Aralık 2013: 1.301 TL)
ilişkili bankalarda tutulmaktadır (Bakınız: Dipnot 4).
Şirket hisse senedi alım satım işlemlerini ağırlıklı olarak aracı kurum olan Finans Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirmekte olup, işlem tutarı üzerinden günlük %0,00075
oranında komisyon ödemektedir.
Şirket’in sermaye piyasası araçlarından oluşan menkul kıymetler portföyü Finans Portföy
Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Şirket, Finans Portföy Yönetimi A.Ş.’ye portföyün
yönetimi ve temsili için tahsis ettiği donanım, personel ve sair tüm hizmetlerin karşılığı olarak
hergün için portföy toplam değerinin %0,004’ünden (yüzbinde dört) oluşan bir yönetim ücreti
tahakkuk ettirir ve her ay sonunu izleyen bir hafta içinde de bu ücret Şirket tarafından Finans
Portföy Yönetimi A.Ş.’ye ödenir.
Şirket Finans Portföy Yönetimi A.Ş. ile imzalamış olduğu “Portföy yöneticiliği çerçeve
sözleşmesi”ni 30 Eylül 2011 tarihli yönetim kurulu toplantısında iptal etmiştir. Şirket 1 Kasım
2012 tarihi itibarıyla Finans Portföy Yönetimi A.Ş. ile “Portföy yöneticiliği ve risk yönetim
çerçeve sözleşmesi” imzalanmıştır.
Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler
30 Eylül 2014 ve 30 Eylül 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemi içerisinde, Şirket’in üst
düzey yöneticilerine sağlamış olduğu ücret ve benzeri faydaların toplamı:
Brüt ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar
İzin karşılıkları
Toplam
20
1 Ocak30 Eylül
2014
1 Ocak30 Eylül
2013
215.789
257.211
18.277
15.840
234.066
273.051
FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
15.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Kur riski
Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda
ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkiler kur riskini oluşturmaktadır. Şirket’in 30
Eylül 2014 ve 30 Eylül 2013 tarihleri itibarıyla, dövizli işlemleri bulunmamaktadır.
16.
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12/08/2014 tarih ve 12233903.320.99-742 sayılı izin yazısı
çerçevesinde, Şirketimizin fesih ve tasfiyesi ile ilgili olarak 20.10.2014 tarihinde Olağanüstü
Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.
17.
FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI
AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
Bulunmamaktadır.
21
Download

30.09.2014 - Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş.