t : 104
22 Mayıs 1326
MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı) (Sela­
nik) — Efendim, Maliye bütçesinde evkafa verilecek
meblağ musarrah ve muayyendir. Maliye Nezareti büt­
çesi müzakere edildiği zaman o miktarı kabul etmiş­
tir. Tabiî o miktardan Maliye bütçesi için birşey kabul
ermek olamaz. Binaenaleyh bunun tenzili icap eder.
ÖMER FEVZİ EFENDİ (Bursa) — Bir de taşra
talebei ulûmunun masrafı için...
MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Onu Evkaf
bütçesine koyunuz.
ABDÜLAZİZ MECDİ EFENDİ (Karesi) — Böy­
le bir teklif Mecliste sebketmedi. (Gürültüler)
ÖMER FEVZİ EFENDİ (Bursa) — Çünkü ge­
çenlerde rüfakayı kiram tarafından bir karar verildi.
Meşihat ile Evkaf Nezaretinin nezareti altında bu para
sarf olunsun denildi.
MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Onlar bir
komisyon mu yapacaklar, ne yapacaklarsa, Maliye de
oraya verir.
EVKAF NAZIRI VEKİLİ — Arz edeceğim bir
nokta var efendim. Şu 1,5 milyon tay edildikten son­
ra mesele tamamiyle tavazzuh ediyor. Yani Maliye
Nezaretinin karşılık olmak üzere bize devretmekte
olduğu mebaliği ve bunun masrafı olan 3 kalem para,
Maliye bütçesinde mürettep 560 bin kuruş ile 5 675 000
kuruşa baliğ oluyor. Yalnız burada bizim bütçemizde
bir yanlışlık olmuştur. O da kezalik Maliye Nezare­
tinden alman puslaya müsteniden vukua gelmiş bir
yanlışlıktır. Halbuki Maliye Nezaretinin bütçesinin o
kısmında Cevâmil hademesi karşılığı olmak
üzere
2 176 159 kuruş ayrılmıştır. Maliye bütçesi açılacak
olursa, tamamen görülecektir. Bunun ikisinin arasın­
da 102 205 kuruş kadar fark mevcuttur. O halde
devredilecek olursa bu noksanıyle karşılaştırılmış olur.
Bittabi doğru değildir.
Dördüncü faslın ikinci maddesini teşkil eden ceva­
mi hademesi muhassasatına ilâve ederek bu hayratı
müdevveredin muhassasatı idariyyesi ve tamiriyyesi
karşılığı olmak üzere istimali, tamamiyle muvafıkdır.
Onun kabulünü istirham ediyorum. Bir de hayratı
müdevverede arz ettiğim veçhile Maliye Nezareti bu
devredilecek kalemlerin nelerden ibaret olduğunu büt­
çesine ithal etmiştir ki, şu yekûna dahildir. (Gürül­
tü) Bugün Maliye Nezaretinin, Evkaf Nezaretine dev­
retmekte olduğu emlaki müdevvere meyanından Hazinei evkafa, yalnız kurayı mevkufa âşâr bedelatı ce­
vami hademesi ve tekâyâ taâmmiyyesi vardır. Ay­
rıca devretmekte olduğu tekâyâ ve lahm tahsisatı var­
dır. Bu meblağın sarfına mezuniyet itasını rica ediyo­
C: 1
rum. Yekûn itibariyle bir şey teşkil etmiyorsa da, müf­
redat itibarıyla gayet mühimdir.
ÖMER FEVZİ EFENDİ (Bursa) — Efendim, bu,
vaktiyle bütçelerin yapılıp da
gönderilmemesinden
ileri geliyor. Bir pusla göndermişler. Biz bunu bilâ
tetkik kabul etmişiz. Şimdi yanlış olduğu tahakkuk
ediyor. Yani yeniden memur tayini, falan gibi şeye
hacet yok Nazır Bey! O, yine bizim memurlar tara­
fından icra olunur. Ayrıcatahsisat olarak kalsın di­
yor. Binaenaleyh 120 bin kuruşun zammına hacet
yok.
MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın) (Sela­
nik) —• Evkafın hakkı var. İstiyor, çünkü memur ta­
yin edecek. Tediyat olacaktır ki o tediyatı yapacak
memurları yoktur. Yalnız biz onlara bir muavenet ol­
mak üzere o yerlerde tediyatı bizim memurlarımıza
yaptırırız.
ÖMER FEVZİ EFENDİ (Devamla) — Size mü­
teallik olan şeyler için, değil mi?
MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın) (Sela­
nik) — Evet.
ÖMER FEVZİ EFENDİ (Devamla) — Şimdi,
efendim, 102 küsur kuruşun tashih ve kabul olun­
ması kalıyor, değil mi efendim?
TÂHÂ EFENDİ (Hakkâri) — Haremei şerifei
hayratı müessesatı için, değil mi?
EVKAF NAZIRI VEKİLİ — İşte o tayyediliyor
efendim.
TÂHÂ EFENDİ (Hakkâri) — Abdulkadir Haşi­
mi Efendi ile görüştüm. Diyor ki bu aslen 90 bin lira
imiş. Şimdi tenezzül ede ede 50 bin liraya tenezzül
etmiş efendim.
ABDULKADİR HAŞİMİ EFENDİ (Medine) —
O başka, o geçti efendim.
ŞEREF BEY (Bolu) — Maliyede bulunan Tahsi­
satı satı Hayriyye Kalemi, eğer mevcut olan efendiler­
le bu vazifeyi hüsnü ifa ediyorlar. Bu kalemin Evkaf
Nezaretine devrolunmasından sonra vazifece bir gûnâ
tebeddül yoktur. Yine aynı vazifedir; orada, o vazife­
yi ifa ederler. Binaenaleyh tahsisat ilâvesine lüzum
yoktur, fazla istiyorlar.
REİS — 1,5 milyon kuruşun tayyını Maliye Nâ­
zın kabul ediyor, siz de kabul ediyor musunuz?..
(«Kabul» sadaları) Kabul edildi efendim. Esat Paşa
bir şey soruyor efendim.
ESAT PAŞA (Dıraç) — Emlâki Mahlûle hak­
kında şimdiye kadar ne yapılmıştır, istirdat olundu
mu?..
— 702 —
TBMM KÜTÜPHANESİ
Download

t: 104 22 Mayıs 1326 C: 1 MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı