SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KESİN KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER İÇİN
BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ
ÖĞRENCİ NUMARASI
:
1350E070
OBİS KULLANICI ADI
:
e1350070
ÖRNEK ÖĞRENCİ ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
:
[email protected]
SABİS ŞİFRE
:
SİSTEME İLK GİRİŞTE TC KİMLİK NUMARASI (Daha Sonra Değiştirebilirsiniz)
OBİS (Öğrenci Bilgi Sistemi)
:
www.sabis.sakarya.edu.tr adresi üzerinden takip edilmektedir.
DERSE YAZILMA
:
(www.sabis.sakarya.edu.tr) adresinden 9-10-11 Eylül 2013
BİLİMSEL HAZIRLIK DERSE YAZILMA
:
GÜZ YARIYILI DERSE YAZILMA
:
AÇILAN DERSLERİN İLANI
:
AÇILMAYAN DERS YERİNE DERSE YAZILMA
:
(Enstitüye Gelerek) 9-10-11 Eylül 2013
23 Eylül 2013
12 Eylül 2013 Perşembe
13 -16-17 Eylül 2013
Askerlik İşlemleri (Erkek Adaylar):Kayıt sırasında doldurulan Sevk Tehiri Formuna istinaden Sevk Tehirleri Enstitü tarafından yapılmaktadır. Yüksek
Lisanslarda 3 yıl Doktora programlarında 6 yıl yapılmakta olup, kayıt yenileme yapılmadığı dönemlerde MSB’ nın ilgili kararı doğrultusunda sevk
tehirleri iptal edilmektedir.
Kayıt, Kayıt Yenileme, Derslerin Açılması, Uzmanlık Alan Dersi, Ders Değiştirme, Kredi Aktarma ve Ders Muafiyeti, Farklı
Üniversiteden/Enstitüden Ders Alma
Madde 6b) Kayıt Yenileme
1- Öğrenciler her yarıyıl akademik takvimde belirlenen tarihlerde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini
ödemek zorundadır.
2- Katkı payını ve/veya öğrenim ücretini yatıran öğrenci Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde derse yazılma işlemini gerçekleştirir.
3- Danışman öğretim üyesi kendisine tanınan süre içerisinde, öğrencinin seçmiş olduğu dersleri onaylar. Gerekli gördüğü durumlarda öğrencinin
seçmiş olduğu dersleri değiştirebilir.
4- Danışmanın kendisine tanınan süre içerisinde onaylama işlemini gerçekleştirmemesi durumunda öğrencinin seçmiş olduğu dersler otomatik
olarak kesinlik kazanır.
5- Kayıt yenileyemeyen öğrencilerin mazeret başvuruları Akademik T akvimde belirtilen süre içerisinde alınır. Sağlık, doğal afet, tutukluluk,
mahkûmiyet ve EYK tarafından kabul edilebilecek diğer nedenlerle özel durumlarını belgeleyen öğrencilerin mazeretleri EYK tarafından
değerlendirilir. Süresi dışındaki başvurular değerlendirmeye alınmaz.
6- Kayıt yenilemeyen öğrenci kayıt yenilemediği dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz ve kayıt yenilemediği dönem öğrenim süresinden
sayılır.
c) De rsle rin Açılması


Fen Bilimleri Enstitüsünde bir dersin bir yarıyılda açılabilmesi için o derse en az 10 öğrencinin kayıtlı olması gerekir.
Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Eğitim Bilimleri Enstitüsünde bir dersin bir yarıyılda açılabilmesi için o derse en az 15 öğrencinin kayıtlı olması
gerekir.
 Bu şartın sağlanamadığı durumlarda EABD/EASD başkanlığının talebi ve/veya EYK Kararı ile o ders daha az öğrenci ile de açılab ilir.
d) Ders Değiştirme
1- Derse yazılma işlemleri sonunda Akademik Takvimde belirlenen tarihte Açılan/Açılmayan dersler ilgili enstitülerin internet sayfalarında ilan
edilir.
2- İlan edilen listelere göre açılmayan dersi bulunan öğrenciler açılan derslere akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yazılır.
3- Açılan derslerde değişiklik yapılmaz. Açılmayan ders yerine derse yazılma işlemini süresi içinde yapmayan öğrencilere mazeret hakkı
verilmez.
e) Kredi Aktarma ve Ders Muafiyeti

Öğrenci, daha önceki yıllarda başardığı lisansüstü derslerini Akademik T akvim’de belirtilen süre içinde enstitüye başvurarak
EABD/EASD başkanlığının uygun görüşü ve EYK kararı ile mezuniyet kredisine saydırabilir.
1- Aktarılacak Kredilerin,

SAÜ dışındaki enstitülerden alınan ders kredileri kayıtlı olduğu programın gerektirdiği kredi sayısının %70'ini geçemez.

Son beş yıl içinde alınmış olması,

Başarı notunun en az “BB” olması gereklidir.
2- Kre di Aktarma İşlemi İçin,

Öğrencinin danışmanının uygun görüşünü içeren, ekinde ayrıntılı not durum belgesi ve ders içerikleri bulunan yazılı başvurusu ,

EABD/EASD Başkanlığının olumlu kararı,

EYK kararı ile kredi aktarma işlemi gerçekleşir.
f) Ders ve AKTS Kredi Yükü
1- Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı; “90” AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zoru nlu,
seçimlik dersler ve proje çalışmasından oluşur.
2- Öğrenci bir yarıyılda en çok “40” AKTS kredilik derse yazılabilir.
3- Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler yüksek lisans kredisine sayılmaz.
“Dönem Projesi Dersi”, başarı notu ile değerlendirilir. Öğrenci, “Proje Dersi”ni aldığı yarıyıl/ya rıyıllarda bu derse kayıt olmak zorundadır.
c) Derslerin Açılması



Fen Bilimleri Enstitüsünde bir dersin bir yarıyılda açılabilmesi için o derse en az 10 öğrencinin kayıtlı olması gerekir.
Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Eğitim Bilimleri Enstitüsünde bir dersin bir yarıyılda açılabilmesi için o derse en az 15 öğrencinin kayıtlı olması
gerekir.
Bu şartın sağlanamadığı durumlarda EABD/EASD başkanlığının talebi ve/veya EYK Kararı ile o ders daha az öğrenci ile de açılabilir.
Derse Devam ve Kredi Değeri, Ölçme ve Değerlendirme, Ders Tekrarı ve Sınav Notuna İtiraz, Öğretim Üyesinin Sınav Sonucunu Düzeltmesi
Madde 7a) De rse De vam ve Kredi Değeri
12-
Uzaktan Eğitim Programlarında yıl içi faaliyetlerin (ödev, ara sınav vb.) en az birinin yerine getirilmesi ile devam şartı sa ğlanmış olur.
Uzaktan Eğitim T ezsiz lisansüstü programlar için; Fen Bilimleri Enstitüsünde tüm derslerin yarıyıl AKT S kredi değeri 6 ve proje
çalışmasının AKTS kredi değeri 24’tür. Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Enstitüsünde zorunlu dersler 8 AKT S, seçmeli dersler 7 AKT S
ve proje çalışmasının AKT S kredi değeri 15’tir.
b) Ölçme ve Değerlendirme
1- Bu programlarda her yarıyıl en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Yarıyıl Sonu sınavlarında başarısız olan veya mazeretleri nedeniyle
yarıyıl sonu sınavına katılamayan öğrenciler ilgili ders/derslerin bütünleme sınavlarına girebilirler.
2- Başarı notu değerlendirmesinde bütünleme sınavı yarıyıl sonu sınavı yerine geçer.
3- Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremez.
4- Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, yöntemi, final sınavına kabulün gerekleri ile
her türlü sınav, ödev ve çalışmanın yarıyıl sonu başarı notuna katkısı aşağıdaki şekilde yarıyıl başında öğretim üyesi tarafından belirlenir ve
Eğitim Bilgi Sisteminde (EBS) yayınlanır.
 Not değerlendirmesinde uygulanan katkı payları Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimler Enstitüsünde şu şekildedir:
Bir dönemde en az “2” ödev hazırlanmalı ve notlandırılmalıdır. Yarıyıl içi ara sınav notunun yarıyıl içi başarıya oranı %25’i
aşmamak kaydıyla yarıyıl içi sınav ve ödev notlarının toplamı genel başarıya oranı %40’ı aşamaz. Yarıyıl sonu sınavının ise genel
başarıya katkısı %60’dır.
5- Yarıyıl Sonu ve bütünleme sınavları Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde SAÜ kampüsünde gözetim altında gerçekleştirilir. Devam
şartını yerine getirmeyen öğrenci yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına giremez.
678910-
Öğrencinin bir dersten başarı notu, o derse ait yarıyıl içindeki çalışmalarda gösterdiği başarı düzeyi ve yarıyıl sonundaki final sınavında aldığı
not dikkate alınarak, yönetmelikte belirlenen başarı notu tablosu na göre dersi veren öğretim üyesi tarafından değerlendirilir.
Öğretim üyesi, final sınav tarihini takip eden en geç “7” gün içinde EABD/EASD başkanlığına yarıyıl sonu başarı listesi tesli m eder. Derslerin
“bütünleme” ve “tek ders” sınavları yoktur.
İlgili yarıyılda açılan lisansüstü derslerin yarıyıl sonu başarı listeleri, Akademik Takvimde belirtilen final sınav tarihinin son gününden itibaren
en geç “10” gün içinde EABD/EASD başkanlığı tarafından ilgili enstitüye gönderilir.
Bir dersten başarılı sayılma k için, o dersin başarı notunun en az “CC olması gerekir.
Proje Dersi”ni aldığı yarıyılda projesini hazırlayamayarak enstitüye teslim etmeyen ve/veya “Proje Savunma Sınavı”na girmeyen öğrenci
başarısız sayılır.
c) Ders Tekrarı ve Sınav Notuna İtiraz
1- Öğrenci, başarısız olduğu “zorunlu” ders veya dersleri tekrarlamak zorundadır. Başarısız olduğu “seçimlik” ders veya dersler yerine, daha
sonraki yarıyıllarda kredisini tamamlamak üzere, aynı derse veya başka bir derse danışmanının onayı ile yazılabilir.
2- Mezuniyet için öngördüğü krediden fazla seçmeli ders alan öğrenciler aldıkları derslerden başarılı olmak zorundadırlar. Başar ısız olmaları
durumunda, kredilerini tamamlamış olsalar dahi söz konusu derslerin kredileri yerine geçecek ders almak zorundadır .
3- Öğrenci bir dersin herhangi bir sınav sonucuna, sonucun ilan edildiği tarihten itibaren “7” gün içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak itiraz
edebilir. İlgili öğretim üyesi itiraz edilen sınavın evraklarını tekrar inceleyerek, itirazın kendisine tebliğinden itibaren en geç “7” gün içinde
değerlendirir ve sonucu evraklarla birlikte enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Öğretim üyesinin inceleme sonucunda m addi hata
bulması halinde not değişikliği EYK kararı ile kesinleşir. Öğrencinin sonuca itirazı nı yinelemesi, EYK kararının ilanı itibari ile “7” gün içinde
Üniversite Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurması ile gerçekleşir.
d) Öğretim Üyesinin Sınav Sonucunu Düzeltmesi
Öğretim Üyesinin sınav sonucunu düzeltme başvurusu, söz konusu dersin sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren “yedi gün” içinde enstitü
müdürlüğüne gerekçe ve nedenlerini (otomasyona hatalı giriş, eksik ve /veya yanlış hesaplama vb), belirten bir dilekçe ve düzeltmeye esas olacak
ekleri ile gerçekleşir. Düzeltme işlemi EYK kararı ile kesinleşir
Madde 11–
f) Kredi Aktarma ve Ders Muafiyeti
 Öğrenci , daha önceki yıl larda başardığı lisansüstü derslerini a kademik takvimde belirtilen süre i çinde enstitüye başvurara k
mezuni yet kredi s i ne s a ydıra bi l i r.
1- Aktarılacak kredilerin,
 SAÜ dışındaki enstitülerden alınan ders kredileri kayıtlı olduğu programın gerektirdiği kredi sayıs ının %70'i ni geçemez.
Bu ma dde SAÜ
ens ti tül eri nden a l ına n ders l er i çi n uygul a nma z.
 Öğrenci , “12 ila 24 AKTS kredi” aktarımı için “bir yarıyıl”, “25 ve yukarısı AKTS kredisi” için “iki yarıyıl” kullanmış
sayılır.
 Son beş yıl i çi nde a l ınmış ol ma s ı gereki r.
 Ba şa rı notunun yüksek lisans için en az “CC”, doktora için en az “CB” ol ma s ı gereki r.
2- Kredi aktarma işlemi için,

Öğrenci nin danışmanının uygun görüşünü içeren, ekinde ayrıntılı not durum belgesi ve ders i çeri kl eri bul una n ya zıl ı
ba şvurus u,

EABD/EASD ba şka nl ığının ol uml u ka ra rı,

EYK ka ra rı i l e kredi a kta rma i şl emi gerçekl eşi r.
g) Farklı Enstitüden/Üniversiteden Ders Alma:
1- Ka yıtl ı ol duğu enstitüde a çıl ma mış ol ma k ka ydı i l e fa rkl ı ens ti tüde a çıl mış ol a n l i s a ns üs tü ders l ere de ya zıl a bi l i r.
2- Fa rkl ı enstitüden ders alma i şlemi, öğrencinin ya zılı başvurusu, Danışmanın uygun görüşü, EABD/EASD başkanlığının onayı ve
EYK ka ra rı i l e kes i nl eşi r.
3- Öğrenci ler, kayıtlı olduğu enstitüden en a z “6” ders almak şartı i le fa rklı enstitü yada Üniversitelerden ders/dersler alarak mezun
ol a bi l i r.
Derse Devam ve Kredi Değeri, Ölçme ve Değerlendirme, Ders Tekrarı ve Sınav Notuna İtiraz, Öğretim Üyesinin Sınav Sonucunu
Düzeltmesi
Madde 12–
a) Derse Devam ve Kredi Değeri
1- Öğrenciler kayıt yaptırdığı dersin en az %75’ine devam etmek zorundadır. Öğrenci l eri n deva m duruml a rı, öğreti m üyes i
ta ra fında n ta ki p edi l i r ve değerl endi ri l i r.
2- Tüm ens ti tül erdeki tezl i yüks ek l i s a ns ve doktora progra ml a rında ,
 Bütün derslerin (Zorunlu/Seçmeli) yarıyıl AKTS kredi değeri “6”dır.
 Yüksek Lisans tez çalışmasının AKTS kredi değeri “24”tür.
 Doktora Tez Çalışmasının AKTS kredi değeri “90” dır.
 Uzmanlık alan dersinin yarıyıl AKTS kredi değeri ise “6”dır.
 Öğrenci bir yarıyılda en çok “36” AKTS kredi l i k ders e ya zıl a bi l i r.
3- Tezs i z l i s a ns üs tü progra ml a r i çi n;
Tüm derslerin yarıyıl AKTS kredi değeri “6”, Proje çalışmasının AKTS kredi değeri “24”tür.
Öğrenci bir yarıyılda en çok “40” AKTS kredi l i k ders e ya zıl a bi l i r.
Madde 16–

Tezli yüksek lisans yabancı dil koşulu: 2012-2013 Öğreti m Yılı Güz Yarıyılından i tibaren tezli yüksek lisans programla rında
öğrenimine başlayan öğrencilerin tezini teslim edebilmeleri için yayın koşulunun yanı sıra ÜDS’den en az “50” puan veya
Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil puan muadili bir puan almış olması gerekir. Bu şartı
sağlamayan öğrenci tezini teslim edemez.

Yüksek lisans/Doktora ve Sanatta Yeterlik Yayın Koşulu: Li s ansüstü öğrencisinin, ulusal ve uluslararası alanda ya yınlarının
ta nıtılması ve ta rtışılmasına olanak verilmesi, Üniversitenin yayın sayısının a rttırılması, ka l i teni n yüks el ti l mes i ve ya yın
ya pma yı teşvi k a ma cıyl a ;
a ) Öğrenci ni n ens ti tüye yüks ek l i s a ns tezi ni tes l i m edebi l mes i i çi n, yüks ek l i s a ns öğreni mi s üres i nce;
1- Yüksek lisans tezinden üretilmiş en az bir ulusal makale ve/veya tam makale formatında uluslararası bildiri (kongre,
konferans, sempozyum) ya yımlanması veya kabul almış olması şartı veya ya yına hazırlanmış bir makaleyi tezi ile bi rl i kte
ens titüye s unması şartı a ranır. Yayınlanmak üzere hazırla nmış ma ka l eni n tez i l e bi rl i kte ens ti tüye tes l i m edi l mes i
durumunda EYK ta rafından belirlenen tez savunma jürisi aynı zamanda makal eyi de i ncel er ve ka ra r veri r. Öğrenci ni n
mezun olabilmesi i çin, tez s avunma sınavından başarılı bulunması ya nında ma ka l eni n de ka bul edi l mes i gerekl i di r.
2EABD/EASD başkanlıkları bu asgari şartları sağlamak kaydı ile farklı yayın şartlarını EYK kararı ile uygulayabilir.
Download

sakarya üniversitesi fen bilimleri enstitüsü kesin kayıt yaptıran