T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Sayın Yetkili;
Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi, ihtiyacın zamanında temini, kaliteli malzemenin
rekabetçi bir alım sürecinin sağlanması için mevcut teknik şartnamenin/dokümanın iyi değerlendirilerek
doğru bir yaklaşık maliyetin oluşturulmasına, alım yöntemi ve sürecinin doğru bir şekilde belirlenmesine
Bu hassasiyetle yaklaşık maliyetlere -gerçekçi- fiyat teklifi verilmesini önemle rica ederiz.
SATIN ALMA VE İDARİ İŞLER DAİRE
alınabilmesi ve güvenilir, eşit ve
yaklaşık maliyete teklif verilmesi,
katkı sağlayacaktır.
BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK
MALİYETE ESAS BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
>
NO
Birim fiyata esas iş kaleminin adı
Miktar
Birim
Alüminyum Çerçeveli camlı yarım kapaklı
dolap kitaplık
1
Adet
Çalışma Masası 160x 80 cm
3
Adet
Çalışma Masası için Keson
6
Adet
Toplantı Masası 200x 110 cm
1
Adet
Yuvarlak Toplantı Masası
1
Adet
Dilsiz UŞAK
4
Adet
2
Yönetici Koltuğu
3
Adet
3
Misafir Koltuğu
8
Adet
1
Birim Fiyat
Toplam Fiyat
GENEL TOPLAM
Yukarıda belirtile n ................... Kalem malzemeyi / Hizmet KDV h a riç ................................. TL' den
(Y a ln ız .............................................................................................................................) bedel ile
Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.
FİRMA KAŞE VE İMZA
Not: 1- Firmalar teklif ettikleri ürünlerin marka ve modellerini belirteceklerdir.
Not: 2- Firmalar Kit ve Kimyasal ürünlerde son kullanma tarihleri belirtileceklerdir.
İrtibat: Murat DOĞAN
TEL: 0312 565 50 65
FAKS: 0312 565 62 37
Adres : Sağlık Mah. A.Saygun Cad. No:55 Sıhhiye / ANKARA
w
ÎDARİ
M
//
T A S T M Ilî
SIRA
NO
'
TALEP
(/
MİKTARI
BİRİMİ
G BLOK 1. KAT İÇİN
1
ADET
2
ALÜMİNYUM ÇERÇEVELİ, CAMLI, YARIM
KAPAKLI DOLAP ( KİTAPLIK)
ÇALIŞMA MASASI 160X80CM
3
ADET
3
ÇALIŞMA MASASI İÇİN KESON
6
ADET
4
TOPLANTI MASASI 200X110CM
1
ADET
5
YUVARLAK TOPLANTI MASASI
1
ADET
6
DİLSİZ UŞAK
7
YÖNETİCİ KOLTUĞU
3
ADET
8
MİSAFİR KOLTUĞU
8
ADET
1
9
10
11
12
13
14
15
16
17
*T aşın ır K ayıt K ontrol Y e tk ilis i tarafın dan dold urulacak tır.
F0J./SİİDB-SÖH/00
ADET
MOBİLYA TEKNİK ŞARTNAMESİ
KONU: Bu Teknik Şartname; THSK (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) dâhilinde Kurum
Başkanlığım ız M akamı tarafından G Blok 1. katta kullanılacak mobilya alımı için hazırlanm ıştır.
1-A L Ü M İN Y U M Ç ER Ç EV E Lİ CA M LI, Y A R IM K APAK LI D O LA P
Teknik Özellikler:
1. Ekteki projeye uygun olarak üst taç 30 mm MDF üzeri melamin kaplıdır. Üst taç cumbaları ön
taraflarına taç rengine uygun şok darbe önleyici PVC bantlı olacaktır ve diğer kenarlar PVC
kullanılacaktır.
2. Ebatları: Uzunluğu:80cm derinliği:40cm yüksekliği: 192cm olacaktır.
3. Üst dolap kapakları eloksallı alüminyum olup plexglass kullanılacak ve 1.kalite m etal menteşe
kullanılacaktır.
4. Alt dolap kapakları 18 mm MDF üzeri melamin kaplı olup kapak rengine uygun kalınlığında PVC
bantlı olacaktır. Kilitli olacaktır.
5.
Dolap gövdesi 18 mm MDF üzeri melamin kaplı olup, kenar cumbaları PVC bantlı yapılacaktır.
Arkalık MDF üzeri melamin kaplı olup gövdeye kinişli geçme olarak monte edilecektir.
6. Dolap kapakları kilitli olup kilitlerin hiç biri birbirini açmayacaktır. Kulplar metal yay kulp olacaktır.
M enteşelerde 1.kalite menteşe olup metal içten yaylı menteşe kullanılacaktır.
7. Dolap plastik ayaklarla yerden yükseltilip denge ayarı yapılacaktır.
8. Parçalar dem onte olup özel kutularına paketlenip sevk edilerek yerinde montajı yapılacaktır.
9. Kullanılan bütün malzem eler 1.sınıf olacaktır.
10. Desen, renk, model ve kapak ölçüleri idarenin tercihine göre belirlenecektir.
11. Firm a tarafından kaynaklanan herhangi bir kusur firma tarafından telafi edilecektir.
12. En az iki yıl garantili olacaktır.
13. Ürünlerin yüklenmesi ,nakliyesi ve montajı firm aya ait olacaktır.
-4
2- Ç A LIŞM A M A SA SI(160/80)
Teknik Özellikler:
1. Ekteki projeye uygun olarak üretilecektir. Ebatları: Uzunluğu: 160cm derinliği:80cm
yiiksekliği:75cm olacaktır.
2. Masa tablası iki tabladan oluşmaktadır. İlk tabla 30 mm MDF üzeri m elam in kaplı olup tablanın
bütün kenarları PVC bantlı olacaktır.Alt tabla profili 18 mm dekoratif PVC kaplı M DF profildir.
3. Ön perde 18 mm M DF üzeri melamin kaplı olup uzun kenarı PVC bantlı olacaktır.
4. M asa ayakları 30 mm MDF üzeri melamin kaplı olup kenarları şok darbe önleyici PVC bantlı
olacaktır. Ayaklar denge ayarlı plastik ayaklarla yükseltilecektir.
5. Parçalar dem onte olup özel kutularına paketlenip sevkedilerek yerinde m ontajı yapılacaktır.
6. Kullanılan bütün m alzem eler 1.sın ıf olacaktır.
7. Desen, renk, model idarenin tercihine göre belirlenecektir.
8. Firma tarafından kaynaklanan herhangi bir kusur firma tarafından telafi edilecektir.
9. En az iki yıl garantili olacaktır.
10. Ürünlerin yüklenmesi ,nakliyesi ve montajı firmaya ait olacaktır.
3- Ç A LIŞM A M AS A S I(160/80) İÇ İN K ESO N
Teknik Özellikler:
1. Ekteki projeye uygun olarak; keson gövdesi 18 mm MDF üzeri melamin kaplı olacak, kenar
cumbaları PVC bantlı olacaktır. Arkalık 8 mm MDF üzeri m elam in kaplı olup gövdeye kinişli geçme
olarak tutkallanıp monte edilecektir.
2. Ebatları: Uzunluğu:40 cm derinliği:45cm yüksekliği: 60 cm olacaktır.
3. Çekmece kapakları 18 mm MDF melamin kaplı olup kenarlar şok darbe önleyici PVC bantlı
olacaktır.
4. Çekmece gövdeleri 18 mm MDF üzeri melamin_olup, metal çekmece rayları takılarak tüm
çekm eceler kilitli olacaktır.
5. Kulplar metal yay kulp olacak, keson 4 adet hareketli ayaklarla yerden yükseltilecektir.
6. Keson özel kutusuna paketlenip sevkedilerek yerinde montajı yapılacaktır.
7. Kullanılan bütün m alzem eler 1.sınıf olacaktır.
8. Desen, renk, model idarenin tercihine göre belirlenecektir.
9. Firma tarafından kaynaklanan herhangi bir kusur firma tarafından telafi edilecektir.
10. En az iki yıl garantili olacaktır.
11. Ürünlerin yüklenm esi ,nakliyesi ve montajı firm aya ait olacaktır.
%
4- T O PL A N TI M A SA SI(200/110)
Teknik Özellikler:
1. Ekteki projeye uygun olarak üretilecektir. Ebatları: Uzunluğu:200cm derinliği: 1 lOcm
yüksekliği:75cm olacaktır.
2.
3.
M asa tablası 30 mm M DF üzeri melamin kaplı olup tablanın bütün kenarları PVC bantlı olacaktır.
Orta perde ve ayaklar 30 mm MDF üzeri melamin kaplı olacaktır.
4.
M asa ayakları 30 mm MDF üzeri melamin kaplı olup kenarları şok darbe önleyici PVC bantlı
olacaktır. Ayaklar denge ayarlı plastik ayaklarla yükseltilecektir.
5.
6.
Parçalar dem onte olup özel kutularına paketlenip sevkedilerek yerinde m ontajı yapılacaktır.
Kullanılan bütün malzem eler 1.sınıf olacaktır.
7.
Desen, renk, model idarenin tercihine göre belirlenecektir.
8. Firma tarafından kaynaklanan herhangi bir kusur firma tarafından telafi edilecektir.
9. En az iki yıl garantili olacaktır.
10. Ürünlerin yüklenmesi, nakliyesi ve montajı firm aya ait olacaktır.
5- Y U V A R L A K T O PL A N T I M A SA SI(012O )
Teknik Özellikler:
1. Ekteki projeye uygun olarak üretilecektir. M asa tahliyesinin çapı:120cm yüksekliği:75cm olacaktır.
M asaya sekizgen ayak ve ayağın altına yuvarlak tabiiye yapılacaktır.
2. M asa tablası 30 mm MDF üzeri melam in kaplı olup tablanın bütün kenarları PVC bantlı olacaktır.
3. Orta perde ve ayaklar 30 mm MDF üzeri melamin kaplı olacaktır.
4. M asa ayakları 30 mm M DF üzeri melamin kaplı olup kenarları şok darbe önleyici PVC bantlı
olacaktır. Ayaklar denge ayarlı plastik ayaklarla yükseltilecektir.
5. Parçalar dem onte olup özel kutularına paketlenip sevkedilerek yerinde m ontajı yapılacaktır.
6. K ullanılan bütün malzem eler 1.sınıf olacaktır.
7. Desen, renk, model idarenin tercihine göre belirlenecektir.
8. Firm a tarafından kaynaklanan herhangi bir kusur firma tarafından telafi edilecektir.
4
^
9. En az iki yıl garantili olacaktır.
10. Ürünlerin yüklenmesi, nakliyesi ve montajı firmaya ait olacaktır.
6- DİLSİZ UŞAK
Teknik Özellikler:
1. Ürünün yapım malzem esi gürgen kerestedir ve boya katkılı natural vernik uygulanmalıdır.
2. Ü rünün boyutları şekilde de belirtildiği gibi 124x34x36 cm ’dir.
3. Kullanılan bütün m alzem eler 1.sınıf olacaktır.
4. Desen, renk, model idarenin tercihine göre belirlenecektir.
5. Firma tarafından kaynaklanan herhangi bir kusur firma tarafından telafi edilecektir.
6. En az iki yıl garantili olacaktır.
7. Ürünlerin yüklenmesi, nakliyesi ve montajı firmaya ait olacaktır.
7- Y Ö N ET İC İ K O LT U Ğ U
Teknik Özellikler:
1. Koltuğun süngeri 32 dansite dökme sünger olmalıdır. Kaplam a malzemesi deri olmalıdır.
2. Oturma derinliği 53±2 cm(A), oturma yüzey genişliği 55±2 cm(B), arkalık genişliği 53±2
cm (D),yıldız formlu ayak çapı 64±2 cm (E)olmalıdır. Sırtlık kısmı(C) ergonomiye uygun ve şekilde
görüldüğü gibi üretilecektir.
3. Kolçaklar özel preslerde dökülmüş alüminyum ve üzeri deri kaplama olmalıdır.
4.
Koltuğun sırtı hareket etmeli ve koltuğun sırt açısı kullanıcının isteği doğrultusunda ayarlanabilme
özelliğine sahip olmalıdır. İstenilen oturm a yüksekliğinde sabitlenebilm e özelliğinde (gazlı
amortisör) olmalıdır.
5. Ayaklar özel preslerde dökülm üş alüminyum ve tekerler sert plastik m alzem eden olmalıdır.
6. Ürün naylon kaplı olarak ambalaj lanmalıdır.
7.
1. S ınıf m alzem e kullanılmalıdır. Desen, renk, model idarenin tercihine göre belirlenecektir.
8. Firma tarafından kaynaklanan herhangi bir kusur firma tarafından telafi edilecektir.
9. En az 2 yıl garantili olacaktır.
10. Ürünlerin yüklenmesi, nakliyesi ve montajı firmaya ait olacaktır.
8- M İSA FİR K O LTU Ğ U
Teknik Özellikler:
1. Koltuğun süngeri 32 dansite dökme sünger olmalıdır. Kaplam a malzemesi deri olmalıdır.
2.
Oturma derinliği 50±2 cm(A), oturm a yüzey genişliği 55±2 cm(B), arkalık genişliği 53±2
cm (D),yıldız formlu ayak çapı 64±2 cm (E), sırtlık kısmı(C) 61 ±2 cm olmalıdır.
3.
Kolçaklar özel preslerde dökülm üş alüminyum ve üzeri deri kaplama olmalıdır.
4. Koltuğun sırtı hareket etmeli ve koltuğun sırt açısı kullanıcının isteği doğrultusunda ayarlanabilme
özelliğine sahip olmalıdır. İstenilen oturm a yüksekliğinde sabitlenebilme özelliğinde (gazlı
am ortisör) olmalıdır.
5. Ayaklar özel preslerde dökülm üş alüminyum ve tekerler sert plastik m alzem eden olmalıdır.
6. Ürün naylon kaplı olarak ambalaj lanmalıdır.
7. 1. S ınıf malzem e kullanılmalıdır. Desen, renk, model idarenin tercihine göre belirlenecektir.
8. Firm a tarafından kaynaklanan herhangi bir kusur firma tarafından telafi edilecektir.
9. En az 2 yıl garantili olacaktır.
10. Ürünlerin yüklenmesi, nakliyesi ve montajı firmaya ait olacaktır.
İş bu teknik şartname tarafım ızca hazırlanarak 6 sayfadan teşkildir. 27.11.14
Download

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı