Adı Soyadı:
Sınıf,No:
Tarih:
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………………FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM
1. SINAV SORULARI
A)Aşağıdaki soruları tablodaki kavramları kullanarak cevaplandırınız?(10p)
1.Fenotip 2.Bezelye 3.Kromozom 4.Mayoz 5.Mitoz 6.Baskın 7.Genotip 8.Parça
9.Hemofili 10.Genetik
Gen
Değişimi
Hastalık
a) Bir canlının genleri ve çevrenin etkisiyle kazandığı dış
e) Mendel’in çalışmalarında kullandığı bitkinin adı?
görünüştür.? ……………..
……….
b) Mayoz bölünmede homolog kromozomlar arasındaki
f)Bulunduğu her ortamda özelliğini gösterebilen
gen alışverişidir ?…………….
gendir?......
c) Hücre çekirdeğinde bulunan kalıtsal özelliklerimizi
g) Eşey hücrelerinin oluşmasını sağlar? …………
taşıyan yapıdır.? ………………….
h) Bir hücreli canlılar için üreme şeklidir? ………….
d) Kanın pıhtılaşmama hastalığıdır? ……………
ı) Bir bireyin sahip olduğu genlerin tamamıdır? ……………
h)Dölden döle aktarılabilen hastalıklardır?..................
B)Aşağıdaki yargılardan doğru olduğunu düşündüğünüz yargının başına “D” yanlış olduğunu düşündüğünüz yargının
başına “Y” koyunuz.(10 p)
1. ( )Sperm “n” sayıda kromozom içerir.
2. ( )Vejetatif üreme eşeyli üremedir.
3. ( )Katlımın temel kanunları Dimitri Mendelyev tarafından ortaya konmuştur.
4. ( )Mayoz bölünme sonucunda bir ana hücreden iki yavru hücre oluşur.
5. ( )Eşey hücreleri mitoz bölünme sonucu oluşur.
6. ( )Mitoz bölünmede oluşan hücrelerin genetik yapısı farklıdır.
7. ( )Akraba evliliğiyle genetik hastalıkların açığa çıkma olasılığı artar.
8. ( )Renk körlüğü Y kromozomları ile taşınan bir hastalıktır ve sadece erkeklerde görülür.
9. ( )Bir ailenin kız çocuğu olma ihtimali her zaman %50 dir.
10. ( )Civcivin tavuk haline gelmesine üreme denir.
C) Aşağıda verilen örneklerin aşagıdaki durumlardan hangisine ait olduğunu boşlularla yazınız(10 Puan)
Adaptasyon…. Mutasyon……Modifikasyon……Doğal seçilim… Varyasyon
Çinli bayanların demir ayakkabı giyerek ayaklarının küçük olması
…………………….………………..
Çöl tilkilerinin kulakları geniş kuyruklarının uzun olması
……………………………………………..
Üç boynuzlu keçinin dogması
…………………………………………….
Herhangibir canlı türündeki çeşitlilik
…………………...…………………
Çuha çiçeğinin renginin sıcaklığa göre değişmesi
.……………………..……………….
Develerin ayak tabanlarının geniş olması
……………………..………………….
Balık pullu erkek birey
……………………………….…….
Dişi arılardan iyi beslenenin kraliçe arı olması diğerlerinin işçi arılar olmaları………………………..
Ördeklerin ayaklarının perdeli olması
………………………………
Beyaz kelebeklerin çevre şartları değişince ölmesi siyah kelebeklerin yaşamını sürdürmesi………………
D.Mayoz ve mitoza ait özellikler karışık olarak sıralanmıştır. Özelliğin hangi bölünmeye ait olduğunu X işareti ile
belirtiniz. (10 Puan)
ÖZELLİK
2 tane yeni hücre oluşur
MİTOZ
MAYOZ
Yavru hücreler n kromozomludur
Yavru hücreler birbirinin aynıdır
Tür içi faklılığı sağlar
üreme çağından itibaren görülmeye başlar.
E. Bir DNA molekülünde toplam 360 nükleotit bulunmaktadır. Bu DNA da 80 tane Adenin bulunduguna göre
TİMİN SAYISI:
GUANİN SAYISI:
SİTOZİN SAYISI:
DEOKSİRİBOZ ŞEKERİ SAYISI:
F.AŞAGIDAKİ ÇAPRAZLAMALARI YAPINIZ.
a) Heterozigot mor çiçekli bir bezelye ile homozigot beyaz
çiçekli bir bezelye tozlaştırıldığında birinci kuşaktaki
bezelyelerin genotip ve fenotipi nasıl olur?(Mor çiçek
baskın) (6 puan )
1.bezelye
2.bezelye
Mor:
Beyaz:
b) heterozigot A kan grubu bir anne ile homozigot B kan
gurubu bir babanın çocuklarının kan grubu ne olur?
(6 puan )
Anne
Baba
G)Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları
cevaplayınız.(4*11=44 p)
1.
I.Kromozomların oluşması
II.Hücrenin boğumlanması
III.Kromozomların hücrenin ortasına dizilmesi
IV.DNA' nın kendini eşlemesi
V.Kromozomların kutuplara çekilmesi
Yukarıda karışık olarak verilen mitoz
bölünmede gerçekleşen olayların doğru
sıralaması hangi seçenekteki gibidir?
A) IV ,I, III, V ve II
B) I, III, V, II ve IV
C) IV,III, I, II ve V
D) I, V, III, II ve IV
2. İnsanlarda kahverengi gözlülük yeşil gözlülüğe
baskındır.Aşağıda verilen göz genotiplerinden
hangisine sahip olan aileden , yeşil gözlü çocuk
olma ihtimali yoktur?
6.
Emel, Müge, Sima ve Nisa mayoz bölünme
hakkında bilgilerini paylaşıyorlar. Hangi öğrenci
mayoz bölünme ile mitoz bölünmeyi birbirine
karıştırıyor?
A) Emel
B) Müge
C) Sima
D) Nisa
7. DNA’nın bir zincirinde görülen bazların diziliş
sıralanışı
AATCGGCATTTA
şeklinde ise bu
dizinin ikinci zincirindeki bazların sıralanışı aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) TTAGCCGTAAAT
B) AATCGGCATTTA
C) AAAGCCGTAAAT
D) AATCGGCACCCC
8. 2n=60 kromozomlu bir ineğin bir hücresi ardı
ardına iki mitoz ve bir Mayoz bölünme geçirdiğine
göre sonuçta oluşan hücre sayısı ve kromozom
sayısı nedir?
A) 32 hücre, 30 kromozom
B) 16 hücre, 60 kromozom
C) 32 hücre, 60 kromozom
D) 16 hücre, 30 kromozom
3.
Kromozom Sayısı
12
6
I
II
III
IV
Zaman
a)
b)
c)
d)
I
II
III
Mitoz
Mayoz
Döllenme
Mayoz
Mitoz
Döllenme
Mayoz
Döllenme Mitoz
Döllenme Mayoz
Mitoz
IV
Mitoz
Mayoz
Mayoz
Mitoz
4.
Murat mitoz bölünme esnasında gerçekleşen
sitoplazma bölünmesini poster olarak hazırlıyor. Bu
postere bakarak; aşağıdakilerden hangisi I ve II
nolu bölünmeler için yanlış bir ifadedir?
A) I: Bitki hücrelerinde görülebilir.
B) II: Hayvan hücrelerinde görülebilir.
C) Oluşan hücrelerin kalıtsal özellikleri birbirinden
farklıdır.
D) Bölünme sonucunda 2 yavru hücre oluşur
5.Yumurta hücresinde 12 kromozom bulunan bir
canlının kas hücresi iki kez mitoz bölünme geçiriyor.
Oluşan hücrelerin kromozom sayısı kaçtır?
A) 24
B) 12
C) 6
D) 3
9. Aşağıda verilenlerden hangisi AHMET KÜÇÜK VE
BURAK TIRAŞ da görülen genetik (kalıtsal)
hastalıklardan biri olamaz?
A) hemofili
B) renk körlüğü
C) kalp yetmezliği
D) Akdeniz anemisi(orak hücreli anemi
10. Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Vücut hücrelerinde gerçekleşir.
B) Yavru hücreler birbirinin tamamen aynısıdır.
C) Yavru hücrelerin kromozom sayısı yarıya iner
D) 2n kromozomlu ana hücreden 2n kromozomlu
iki yavru hücre oluşur.
11.Canlıların üremesi ile ilgili olaylardan bazıları
şunlardır:
I. Amipin bölünmesi
II. Söğüt dalından söğüt ağacının meydana gelmesi
III. Üreme organlarında yumurta ve sperm
hücrelerinin meydana gelmesi
Belirtilen olaylardan hangilerinin
gerçekleşmesi sırasında mayoz bölünme görülür?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) Yalnız III
d) I,IIve III
Başarılar…
……………………………………………….
Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Download

Adı Soyadı: Sınıf,No: Tarih: 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM