ŞARTNAME
BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRME ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
ÜZÜM MEYVESİ SATIŞ ŞARTNAMESİ
1. Aşağıda ayrıntılı bilgileri belirtilen ve Kuruluşumuz Üretme ve İşletme Bölümü
tarafından 2014 yılında üretimi yapılan Üzüm meyvesi 8213 Sayılı “Döner Sermayeli
Kuruluşlar İhale Yönetmeliği”nin 29/c maddesine göre “Açık teklif usulü” ile KDV
hariç satışı yapılacaktır.
Ürünün
Teslim Yeri
Kocayatak
Birimi
Önemli
Not: Henüz
Ürünün
Çeşidi
Miktarı
(kg)
Üzüm Meyvesi
4.764
Ürünün Hasat Edildiği Yer
Kocayatak birimindeki 1 no’lu parsel
Muhammen Muhammen
Fiyat (TL/kg) Bedel (TL)
0,54
2.572,56
hasat yapılmadığı için tabloda belirtilen ürün miktarları tahmini olup, fazlalık ve
eksiklik dikkate alınmayıp bu miktar üzerinden satış yapılacaktır.
2. Satış Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi
tarafından yapılacaktır.
3. Ürünün miktarı 4.764- Kg.dır. Muhammen bedeli 2.572,56 TL ve %3 Geçici Teminatı
77,18- TL.dir.
4. Geçici teminat Döner Sermaye veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Anta-lya Lara
Şubesi nezdindeki TR540001001926367161635015 no’lu hesabına yatırılabilir.
5. İhaleyi kazanan özel /tüzel kişiden % 6 kati teminat alınır, iş bitimine kadar bloke
edilir, ürün bedelinden mahsup edilmez. Diğerlerinin teminatları çözülür. Sözleşme
hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesinin sonunda teminat iade edilecektir.
6. İhaleye girebilmek için Kanuni ikametgahını ve yazışma adresini yazılı olarak
bildirmesi, tüzel kişi olması halinde imza sirküsü veya gerekli yetki belgeleri ile bağlı
bulunduğu ilgili Meslek Odasından almış olduğu bir belgeyi Müdürlüğümüze ibraz
etmiş olması şarttır.
7. Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 5. maddesinde yazılı kişiler, gerek
doğrudan gerekse dolaylı olarak ihaleye giremezler. Bu yasağa uymayanlar arttırmaya
girmiş ve ihale üzerinde kalmış olsa dahi ihale bozularak teminatı bütçeye irat
kaydedilir. Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 54. maddesi hükümleri
uygulanır.
8. İhale, Demircikara Mah. Paşakavaklar Caddesi No:11 Muratpaşa ANTALYA
adresinde bulunan Merkez birimimizdeki toplantı odasında 27/06/2014 Cuma günü
saat 11’00’de yapılacaktır.
9. İhale karar tarihinden itibaren en geç 10 işgünü içinde ihale yetkilisince onaylanacak
veya iptal edilebilecektir. Üzüm hasatı işe başladıktan sonra 45 gün içinde
bitirilecektir.
10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11. Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri ihaleyi kazanan kişiye aittir.
12. İhale onaylanıp alıcıya tebligat yapıldıktan sonra sözleşme yapılacaktır.
% 3 Geçici
Teminatı
(TL)
77.18
13. Müşteri onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren
yasal süresi içinde ihalede gerçekleşen ürün bedelinin tamamını nakit olarak veya en
fazla 60 günlük teminat mektubu olarak Döner Sermaye veznesine yatırmak ve
sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Bu mecburiyete uyulmadığı takdirde, protesto
çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir
kaydedilir.
14. Ürün teslim yeri Müdürlüğümüzün Kocayatak biriminde bulunan 1 nolu parselde
bulunan üzüm bağları olup, Üzüm meyveleri ağaç başında teslim edileceğinden,
hasadı, nakliyesi, tüm işçilik giderleri ile hastalık zararlıları mücadelesi,sulama ve her
türlü bakım işleri ile tüm kanuni yükümlülükler alıcı tarafından karşılanacaktır.
15. Satılan ürün miktarının tahmini olması nedeniyle, eksiklik ve fazlalık çıkması
durumunda Müdüriyet ve alıcı herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
16. Meyvenin satışı yapıldıktan sonra fırtına, yağmur, dolu, yangın vs. tabii afetler
sonucunda doğabilecek zarardan Kuruluşumuz sorumlu değildir.
17. Sözleşme yapılmış olsun veya olmasın bu Şartname sahibine yüklenen taahhüt
Müdürlüğün muvafakatı olmadıkça başkasına devredemez. Aksi halde Şartname
hükümleri ihlal edilmiş sayılır. Mukavele yapılmış ise bozulur (Ancak mesuliyet kendi
üzerinde kalmak şartı ile alıcı ortak bulabilir ve işi başkasına devredebilir). Bu hususta
Yönetmeliğimiz 54. ve 55. Hükümleri uygulanır.
18. Enstitü ile alıcı kişi arasında doğabilecek uyuşmazlık halinde Antalya Mahkemeleri
yetkilidir.
19. İş bu Şartname 19 Maddeden oluşmuştur.
Komisyon Bşk.
İlyas TEKŞAM
İdari Koordinatör
Üye
Süleyman BAYRAM
İşletme Böl.Başk.
Üye
Muzaffer ALİCAN
Mühendis
OLUR.
16/ 06/2014
Dr.Abdullah ÜNLÜ
Enstitü Müdürü.
.
Üye
Mustafa GONCALAR
Ür.Değ.Sat.Bir.Şefi
İLAN
Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden;
1 İhalenin Konusu, Şekli İle İşin Niteliği ve Miktarı: Müdürlüğümüz Üretme ve
İşletme Bölümü tarafından 2014 yılında üretimi yapılan aşağıda durumu belirtilen
Üzüm meyvesinin satışı 8213 Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale yönetmeliğinin
29/c maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır.
2 İhalenin Yapılacağı Yer ve Zaman: İhale, Demircikara Mah. Paşakavakları Caddesi
No.11 Muratpaşa ANTALYA adresinde bulunan Merkez birimimizdeki toplantı
odasında 27/06/2014 Cuma günü saat 11’00’de yapılacaktır.
3 İhaleye gireceklerin ihale saatinden önce aşağıda belirtilen geçici teminatı
Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmesi veznesine veya T.C.Ziraat Bankası Antalya
Lara Şubesi nezdindeki TR540001001926367161635015 no’ lu hesabına yatırması
gerekmektedir.
4 İhaleye katılacaklar şartnameyi Müdürlüğümüz Merkez Biriminde Ürün
Değerlendirme ve Satış Biriminden ücretsiz olarak temin edebilirler. Ayrıca
Enstitümüz web adresinden (www.batem.gov.tr) görebilirler.
5 İhaleye girebilmek için Kanuni ikametgahını ve yazışma adresini yazılı olarak
bildirmesi, tüzel kişi olması halinde imza sirküsü veya gerekli yetki belgeleri ile bağlı
bulunduğu ilgili Meslek Odasından almış olduğu bir belgeyi Müdürlüğümüze ibraz
etmiş olması şarttır.
6 Satışı yapılacak olan Üzüm meyveleri, alıcılar tarafından ihale saatine kadar aşağıdaki
tabloda görüldüğü gibi Serik-Kocayatak biriminde gezilip görülebilir.
7 İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8 Satışlar KDV hariç olarak yapılacaktır.
9 Yazışma Adresi: Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Demircikara
Mah. Paşakavaklar Cad. No:11 ANTALYA veya PK.35 Antalya
10 Telefon: 0242 321 67 97 veya 429 73 31 Faks: 0242 321 15 12
11 İstekliler geniş bilgiyi belirtilen adres ve telefonlardan öğrenebilir.
Ürünün
Teslim Yeri
Kocayatak
Birimi
Ürünün Hasat Edildiği Yer
Ürünün
Çeşidi
Kocayatak birimindeki 1 no’lu
Üzüm Meyvesi
parsel
Miktarı
(kg)
Muhammen
Fiyat (TL/kg)
Muhammen
Bedel (TL)
% 3 Geçici
Teminatı
(TL)
4.764
0,54
2.572,56
77.18
Önemli Not: Tabloda belirtilen ürün miktarları tahmini olup, eksiklik veya fazlalık dikkate
alınmayacak ve satış bu miktar üzerinden yapılacaktır.
İlan olunur.
Download

uzumsatis