ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
SOSYAL HİZMET PROGRAMI
BLOK UYGULAMA KILAVUZU
ERZURUM – 2014
İçindekiler
GİRİŞ ...........................................................................................................................................2
I. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE UYGULAMALARIN AMACI VE ÖNEMİ .......................................2
II. BLOK UYGULAMA SÜRECİ .......................................................................................................3
II.
A.
Blok Uygulama Birimlerinin Belirlenmesi .......................................................................3
B.
Blok Uygulamanın Başlatılması.......................................................................................3
a)
Başlama Formu’nun Onaylatılması .............................................................................3
b)
Uygulama Gün ve Saatlerinin Belirlenmesi ................................................................4
C.
Uygulama Dosyasının Hazırlanması ................................................................................4
D.
Haftalık Etkinlikler...........................................................................................................5
E.
Uygulama Dosyasının Teslimi ve Değerlendirilmesi .......................................................6
UYGULAMA SÜRECİNDE GÖREVLİ KİŞİLER VE SORUMLULUKLARI .....................................7
EK:1 .....................................................................................................................................8
EK:2 .....................................................................................................................................9
EK:3 .................................................................................................................................. 10
EK:4 .................................................................................................................................. 11
EK:5 .................................................................................................................................. 12
EK:6 .................................................................................................................................. 13
EK:7 .................................................................................................................................. 14
EK:8 .................................................................................................................................. 15
EK:9 .................................................................................................................................. 16
EK:10 ................................................................................................................................ 17
EK :11 ............................................................................................................................... 18
EK :12 ............................................................................................................................... 19
EK:13 ................................................................................................................................ 22
EK- 14 ............................................................................................................................... 24
EK:15 ................................................................................................................................ 25
1
GİRİŞ
Sosyal hizmet mesleğinin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişiminde eğitsel
uygulamaların özel bir yeri ve önemi vardır. Uygulamalar eğitim programının bir
parçası olarak kabul edildiğinden temel bir eğitsel deneyim anlamını da taşımaktadır.
Uygulama deneyimi; öğrenci, uygulama il koordinatörü, uygulama il danışmanı,
müracaatçı sistemi ve uygulama birimini içeren bir bütünü oluşturur. Bu kapsam
içerisinde öğrencinin sorumluluğu; öğrenci olarak uygulama ortamına uyum sağlamak,
eğitsel bilgi ve tecrübe kazanmaktır.
Sosyal hizmetin mesleki etkinliğinin odağı, bireyin toplumsal işlevselliği ve
çevresi ile olan etkileşimidir. Sosyal hizmet mesleği; bireyin karar verme özgürlüğünü
kendi yararına kullanması açısından bilinçlenmesine aracılık eder. Öte yandan bireyin
yaşadığı çevrenin değişen sosyoekonomik koşullarına ve değerlerine uyum sağlayarak
toplumda verimli hale gelmesi için gerekli olan değişmenin yaratılmasını amaçlar. Bu
açıdan sosyal hizmet gerekli müdahaleye yapabilecek bilgi, yöntem ve beceriyle
donanmış ve bu tür müdahaleye yetkisi olan bir meslektir. Sosyal hizmet mesleği, bu
temelden hareketle, amaçlarına sosyal kişisel çalışma, sosyal grup çalışması, toplumla
çalışma, sosyal hizmet yönetimi ve sosyal hizmet araştırması aracılığıyla oluşur.
Bu yöntemlerle ilgili uygulamalar Blok Uygulama I ve Blok Uygulama II dersleri
kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu dersler 4. sınıfın 7. ve 8. dönemlerinde
uygulanmaktadır.
Blok Uygulama dersine ilişkin teorik içerikler 14 ünite şeklinde Fakültemiz
online ders sistemi (LMS) üzerinden yayınlanmaktadır. Uygulamalacılar için rehberi
niteliğinde olan bu içeriklerde Sosyal Kişisel Çalışma ve Sosyal Grup Çalışmalarının
yürütülmesi ve bu uygulamalarda sosyal hizmet uzmanının rolüne ilişkin bilgiler yer
almaktadır.
Bu kılavuzda, Blok Uygulama süreci ve ilgili belgeler sunulmaktadır.
I. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE UYGULAMALARIN AMACI VE ÖNEMİ
Sosyal Hizmet uygulamalarının temel amacı: öğrencilerin sosyal hizmet
mesleğini etkin bir şekilde uygulamaları için gerekli olan bilgi ve becerilerinin
geliştirilmesidir.
Sosyal hizmet bir meslek olarak, uygulayıcıların ilgili disiplinler hakkında teorik
bilginin yanısıra uygulama becerilerine sahip olmalarını da gerektirir. Bir sosyal hizmet
öğrencisi, mesleği için gerekli olan beceri ve davranışları ancak etkili uygulamalar
yoluyla kazanır. Uygulama, öğrencinin bir sosyal hizmet uzmanı olarak, kavramsal
anlayışını kuvvetlendirmesi ve becerilerini geliştirmesi için önemli bir fırsat sunar.
2
Uygulama, öğrencinin sosyal hizmet felsefesi ve yönetimleri hususundaki
anlayışını pekiştirirken diğer yandan öğrencide yardım etme yeteneklerini, saygı ve
güven duygusu geliştirmeye çalışarak, insanlara kişi, grup veya toplum olarak yardım
etme çağdaş sosyal hizmet yöntem ve tekniklerinin uygunluk ve etkinliğini de gösterir.
Özetle, uygulamalar; öğrencilerin, bir sosyal hizmet uzmanının rol ve işlevlerini
yerine getirmeyi öğrenme sürecidir.
II. BLOK UYGULAMA SÜRECİ
Bu bölümde blok uygulama birimlerinin belirlenmesi, blok uygulamanın
başlatılması, haftalık etkinliklerin amacı ve tanımı, uygulama dosyalarının teslimi ve
değerlendirilmesi ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
A. Blok Uygulama Birimlerinin Belirlenmesi
Uygulama yapılacak birimler Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ile Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri işbirliğiyle aşağıdaki adımlar izlenerek
belirlenmektedir.
a) Öğrenciler Açıköğretim Fakültesi tarafından hazırlanan sistem
üzerinden blok uygulama yapmak istedikleri illeri tercih ederler.
b) Açıköğretim Fakültesi öğrencilerin blok uygulama yapmak istedikleri
illerdeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri ile iletişime
geçerek öğrenci listelerini sunar.
c) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri kendi illerinde blok
uygulama yapacak öğrencileri sosyal hizmetlerle doğrudan ilgisi
bulunan birimlerine yerleştirir ve listeleri Açıköğretim Fakültesine
gönderir.
d) öğrencilerin Blok uygulama yapacakları birimler ve Uygulama İl
Danışmaları Açıköğretim Fakültesi web sayfası üzerinden ilan edilir.
B. Blok Uygulamanın Başlatılması
Blok Uygulamaya başlayacak öğrenciler Uygulama İl Danışmanlarıyla görüşerek
uygulama yapılacak birim ve uygulama süreci hakkında bilgi aldıktan sonra şu adımları
takip ederler:
a) Başlama Formu’nun Onaylatılması
Öğrenci, Başlama Formu (EK: 2)’nu doldurarak uygulama yapılacak kuruma
gider. Burada Uygulama Birim Yetkilisi ile tanışarak “Başlama Formu”nu (İki
nüsha) onaylatır. Onaylanan “Blok Uygulama Başlama Formu'nun bir nüshasını
Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Koordinatörlüğüne gönderir. Diğer
3
nüshayı uygulama sonunda Uygulama İl Danışmanına teslim etmek üzere
uygulama dosyasına koyar.
b) Uygulama Gün ve Saatlerinin Belirlenmesi
Blok uygulama 14 hafta ve haftada altı saat olmak üzere haftanın iş günleri ve
çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Her öğrenci ayda 24 saat uygulamada
bulunmakla yükümlüdür. Ulaşım ve rapor yazma için harcanan zamanlar bu
süreye dahil değildir. Uygulama gün ve saatleri uygulama birim yetkilisi
tarafından belirlenir.
C. Uygulama Dosyasının Hazırlanması
Blok uygulamalar, uygulama dosyaları üzerinden değerlendirilecektir. Bu
nedenle uygulama dosyalarının süreç içinde eksiksiz ve istenildiği gibi
hazırlanması gerekmektedir. Her öğrenci uygulama dosyasını kendisi
hazırlamalıdır.
Uygulama Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler:
1. Blok Uygulama Başlama Formu: Öğrenciler blok uygulamaya başladıklarını
belgelendirmek amacıyla başlama formunu doldurarak uygulama birim yetkilisine
onaylatır (EK 2).
2. Haftalık Blok Uygulama Devam Fişi: Öğrenciler haftalık olarak uygulama devam
fişini doldurarak uygulama birim yetkilisine onaylatmalıdır (Ek 3).
3. Birim Tanıtma Raporu: Öğrenciler, uygulama birim yetkilisiyle ve kurum
yöneticileriyle görüşerek çalıştıkları sorun alanını ve kuruluşları tanıtacakları bir
rapor hazırlamalıdır. (Ek 4).
4. Sosyal Kişisel Çalışma Ön Bilgi Formu ve Soyal Grup Çalışma Uygulaması Grubu
ve Üyeleri Tanıtma Raporu: Müracaatçılar veya grup üyeleri hakkında ön bilgi
vermek amacıyla hazırlanan bu formda, müracaatçıların ve grup üyelerinin
kimliklerine ilişkin bilgiler, öğrenciye havale ediliş nedeni, kısa özgeçmişleri gibi
bilgiler yer almalıdır (Ek 5 ve Ek 8).
5. Sosyal Kişisel Çalışma Uygulaması Süreç (Ayrıntılı Görüşme) Raporu ve Sosyal
Grup Çalışma Uygulaması Grup Süreç Raporu: Mülakatlardaki içerik veya bir grup
toplantısındaki etkileşimleri anlatmak için süreç raporları hazırlanmalıdır (Ek 6 ve
Ek 9).
6. Sosyal Kişisel Çalışma Uygulaması Müracaatçı Değerlendirme Raporu ve Soyal
Grup Çalışma Uygulaması Grubu ve Üyeleri Değerlendirme Raporu:
Müracaatçı/Grup Değerlendirmelerinde sorun, yardım ve sonuçlarla birlikte
müracaatçı yakınları ve kaynak kişilerle yapılan görüşme sayısı, vakanın veya grup
çalışmalarının başlama ve sonuçlanma tarihleri kaydedilir. (Ek 7 ve Ek 10)
7. Blok Uygulama Öğrenci Yıl Sonu Değerlendirme Raporu: Bu rapor bir öz eleştiri
niteliği taşımakta olup, öğrencinin başarılı başarısız yönleri ile kendini
değerlendirmesidir (Ek 11).
4
D. Haftalık Etkinlikler
Hafta
Etkinlikler
1. Hafta
Sosyal hizmet, mesleğin çeşitli uygulama ortamları ve bu ortamlarda çalışabilmek için gereken yetkinlikle
ilgilidir. Sosyal hizmet uzmanları her bir alanda yardıma gereksinim duyan insanlar hakkında bilgiye sahip
olmalı; aynı zamanda her bir alanla ilgili temel sorunları ve bu alanda sorun yaşayanların gereksinimlerini
karşılamak üzere geliştirilen hizmetleri de bilmelidir. Blok Uygulamanın birinci haftasında öğrencilerin
sosyal hizmet uygulamasını kavrayabilmesi, uygulama alanlarının belirleyicilerini açıklayabilmesi, sosyal
hizmet uzmanları için temel uygulama ilkelerini anlayabilmesi, sosyal hizmetin uygulama alanlarını
bilebilmesi, sosyal hizmet uygulamasının amacını kavrayabilmesi, sosyal hizmet uzmanının rol ve
işlevlerini açıklayabilmesi ve uygulama yaptıkları alanı tanımaları ve alanla ilgili bir rapor hazırlamaları
beklenmektedir.
2. Hafta
Sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştirmeden önce öğrencilerin hazırlık yapması gerekir. Bilindiği üzere
hazırlık yapma insanların bir işe başlamadan önce kendi istedikleri amaçlara ulaşabilmek, yaptıkları
işlerde başarıya ulaşabilmek için büyük önem taşımaktadır. Hazırlık, bir işe başlamadan önce yapılacak iş
doğrultusunda belirlenen plan ve düzenlemelerdir. Bir işi başarabilmek, amaca ulaşabilmek ve
müracaatçımızın karşılaştığı sorunların çözümü için etkili bir hazırlığın yapılması kaçınılmazdır. Birey, aile,
grup, kurum ve toplum bazında hizmetleri sunabilmek için öğrencilerden hazırlık yapması ve bu hazırlık
çerçevesinde uygulama yaptığı alanı tanıması ve alan tanıtma raporu hazırlaması beklenmektedir.
Sosyal hizmet kurum ve kuruluşları, bir nüfus grubunun sosyal, duygusal, fiziksel ve/veya zihinsel iyilik
halini geliştirmek amacıyla kurulan formal yapılar olarak tanımlanabilir. Tek bir hizmeti sunan ya da çok
sayıda hizmeti aynı anda veren kuruluşlar, hükümete bağlı kuruluşlar, özel – kar amacı gütmeyen
kuruluşlar, kar amacı güden kuruluşlar, gönüllü ve kendine yardım kuruluşlarından birinde blok
uygulamasını gerçekleştiren öğrencilerden uygulama yapılan kurumu tanıması ve kurum tanıtma raporu
hazırlaması beklenmektedir
Uygulama yapılan alan ve kurum ne olursa olsun birey, aile, grup, kurum ve toplum bazında sosyal hizmet
uygulamasının başarılı olabilmesi için sorunun ve ihtiyacın kavramsallaştırılması gereklidir.
Müracaatçıların sorunlarını kavramlaştırmalarına yardımcı olmak için, sosyal hizmet uzmanları sorunları
müracaatçı ile birlikte derinlemesine keşfetmelidir. Bu keşfi yapabilmesi için bireyin, ailenin ve grupların
psikososyal işlevini anlaması ve tanımlaması için çok kullanılan kavramları bilmesi gerekir. Bu keşif
çerçevesinde uygulama yapılan kurumdan hizmet alan birey, aile, grupların sorunları ve ihtiyaçları
belirlenecek, ayrıca bu sorunların çözümü için sahip olması gereken becerileri kazanması gerekmektedir.
Sorun ve ihtiyaç belirlemesi çerçevesinde uygulama yapılan kurumdan hizmet alan birey, aile, grupların
sorunları ve ihtiyaçları mikro, mezzo ve makro düzeyinde ve farklılık çerçevesinde değerlendirilecek,
ayrıca bu sorunların çözümü için kurum ve toplum bazında verilebilecek hizmetler ve düzenlemeler için
de değerlendirme yapılacaktır. Yapılan değerlendirmeyi esas alarak birey, aile, grup, kurum ve toplum
bazında öğrencilerden sosyal hizmet uygulamalarını planlamaları için müracaatçı ile çalışma, sorunları
önceliklerine göre sıralama, sorunları gereksinimler biçiminde tanımlama, müdahale düzeylerini
belirleme, amaçları oluşturma, hedefleri belirleme ve sözleşme hazırlama etkinliklerini gerçekleştirmeleri
beklenmektedir.
Yapılan planlamayı esas alarak öğrenciler sosyal hizmet uygulamalarını birey, aile, grup, kurum ve toplum
bazında eş zamanlı olarak gerçekleştireceklerdir.
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7-12.
Haftalar
Yapılan planlamayı esas alarak öğrenciler sosyal hizmet uygulamalarını birey, aile, grup, kurum ve toplum
bazında eş zamanlı olarak gerçekleştireceklerdir.
13. Hafta
Yapılan planlamayı esas alarak öğrenciler sosyal hizmet uygulamalarını birey, aile, grup, kurum ve toplum
bazında eş zamanlı olarak gerçekleştireceklerdir.
14. Hafta
Birey, aile, grup, kurum ve toplum bazında saptanan sorunların çözümü ve gereksinimlerin karşılanması
için gerçekleştirilen sosyal hizmet müdahalesinin etkililiği değerlendirilecek, sonlandırma için hazırlıklar
yapılacak ve müracaatçı – sosyal hizmet uzmanı ilişkisi sonlandırılacaktır. Birey, aile, grup, kurum ve
toplum bazında verilen hizmetlerin etkililiği ve kalıcılığının saptanması için izleme çalışmaları yapılacaktır.
5
E. Uygulama Dosyasının Teslimi ve Değerlendirilmesi
Değerlendirme; uygulama il danışmanı ve uygulama birim yetkilisinin
gözetiminde uygulamanın başlamasından sona ermesine kadar devam eden süreçtir.
Uygulama İl Danışmanı, öğrencilerin hazırladıkları raporların kontrolü ve
değerlendirilmesinden birinci derecede sorumludur.
Öğrenciler Uygulama Birim Yetkilisine onaylattıkları haftalık etkinlik raporları
ile diğer evrakların yer aldığı uygulama dosyalarını dönem sonunda Uygulama İl
Danışmanına teslim etmelidir.
Uygulama İl Danışmanı her öğrencinin dosyasını inceler, dönem içinde
gerçekleştirilen uygulamalara yönelik Uygulama Birim Yetkilisi ile bilgi alışverişinde
bulunur, ekte (Ek 12 ve Ek 13) örneği görülen “değerlendirme ölçütleri”ne göre öğrenci
uygulamalarını değerlendirir ve öğrencilerin dosyalarını onaylanmak üzere Uygulama
İl Koordinatörüne sunar.
Onaylanan dosyalar, Uygulama İl Koordinatörü tarafından Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi’ne gönderilir.
6
II.
UYGULAMA SÜRECİNDE GÖREVLİ KİŞİLER VE SORUMLULUKLARI
Bu bölümde uygulama sürecinde rol alan bireylerin sorumlulukları
anlatılmaktadır. Belirtilen sorumlulukların tam olarak yerine getirilmesi blok
uygulamaların amaca ulaşabilmesi açısından önemlidir.
Görevli
Kişiler
Uygulama İl
Koordinatörü
Uygulama İl
Danışmanı
Uygulama
Birim
Yetkilisi
Öğrenci
Sorumluluklar
 Öğrencilerin uygulama yapacağı birimi belirler.
 Uygulama İl Danışmanlarının atamasını yapar.
 Dönem sonunda “Öğrenci Değerlendirme Onay Formu”nu (EK. 14)
onaylayarak uygulama dosyaları ile birlikte Atatürk Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesi’ne gönderir.
 Öğrencileri uygulama yapacakları birimlere yönlendirir.
 Haftalık olarak öğrencilerin uygulama birimlerindeki raporlarını denetler.
 Öğrencilerin kurumla ilgili sorunlarına yardımcı olur,
 Dönem sonunda uygulama birim yetkilisi ile uygulamalara yönelik bilgi
alışverişinde bulunarak değerlendirme Formlarını doldurur. Değerlendirme
sonucunu ve raporları dikkate alarak öğrenci notunu belirler,
 “Öğrenci Değerlendirme Formu” (EK. 12 ve 13) doldurarak dosyanın ilk
sayfasına yerleştirir ve dosyanın tamamını onaylamak üzere uygulama il
koordinatörüne teslim eder.
 Hizmet verilen toplum kuruluş ve sosyal hizmet bürosunun faaliyetleri
hakkında öğrencilere bilgi vermek,
 Öğrencilerin kurum personeli, müracaatçılar ve ilgili kişilerle tanıştırmak,
 Öğrencinin devam durumunu saptamak ve izlemek,
 Öğrenci raporlarını haftalık olarak kontrol edip ve imzalamak.
 Öğrencilerin çalışmalarıyla ilgili kanaat ve değerlendirmelerini Uygulama İl
Danışmanıyla paylaşmak,
 Öğrencilerin vak’a ve grup bulmasına yardımcı olmak.
 Dönem başlamadan önce uygulama il danışmanıyla tanışarak uygulama
gününü ve saatlerini öğrenir.
 Uygulama yapılacak birimde “Uygulama Başlama Formu”nu (EK. 2) iki nüsha
halinde hazırlar, birini Birim yetkilisine onaylatıktan sonra Uygulama İl
Danışmanına teslim eder, diğerini Atatürk Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesi’ne gönderir.
 Uygulama Kılavuzuna göre Web sayfasından formların çıktılarını alarak
uygulama dosyasını oluşturur.
 Uygulama sürecinde haftalık aktiviteleri gerçekleştirir ve raporlarını Uygulama
Birim Yetkilisine onaylatır ve dosyalar. Dosyayı dönem sonunda Uygulama İl
Danışmanına teslim eder.
 Öğrenciler uygulama yaptığı sürece, birimin yasal, idari, çalışma, disiplin, iş
güvenliği ve etik kuralları ile Atatürk Üniversitesi ve Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine uymak zorundadır.
 Öğrenci; Uygulma konusu ile ilgili, işyerindeki yetkililer tarafından verilecek
çalışmaları yapmak zorundadır.
7
EK:1
ÖĞRENCİLERE BAŞARILI BİR MESLEKSEL UYGULAMA YAPABİLMELERİ İÇİN ÖNERİLER
1. Ders ya da vaaz verir gibi konuşmayınız. Sabırla ve anlayış göstererek dinleyiniz. Insanlara
kendilerini anlatmaları için fırsat veriniz. Konuştuğunuz zaman nazik ve saygılı olunuz.
2. Davranışlarınızın başkalarını incitmemesini ve toplumda tepki yaratmasına özen gösteriniz.
Toplumun değerlerini mutlak öğreniniz, kavrayınız ve saygı gösteriniz
3. Toplumdaki kimi kişi ve gruplara fazla yakınlık göstermeyiniz. Herkesle eşit ilişkiler kurunuz.
4. Kişilere eşit davranınız. Kişiliklerine saygılı olunuz. Insanlara itibar gösteriniz. Ancak takdir ve
saygınlık beklemeyiniz
5. Gerçekleştiremeyeceğiniz sözler verip asılsız umutlar yaratmayınız. Söz verdiğiniz takdirde
sözünüzü yerine getiriniz. Randevularınızda titiz olunuz.
6. Çalışmalarınızda gizliliğe sadık kalınız. Dedikodu yapmaktan ve insanların arkalarından
konuşmaktan kaçınınız. Eleştirilerinizi kişilerin yüzlerine karşı, kırıcı olmamaya dikkat ederek
yapınız.
7. Güçlükleri kabul ediniz. Her zaman sorunlardan sözetmek, herşeyi olumsuz eleştirmek veya
hiçbirşey yapmamak yerine sorunları çözmek için içinizde arzu ve özgüven geliştiriniz.
8. Memnuniyetsizlik ya da direnç göstererek zaman ve enerjinizi harcamayınız. Içinde bulunduğunuz
durumu anlayınız. Birşey yapmak arzu ve iyimserliğiyle olumlu düşünmeye alışınız. Çözülmeyecek,
hiç değilse çözmeye girişilemeyecek hiçbir sorunun bulunmadığını biliniz. Uyumlu ve anlayışlı
olunuz.
9. Sosyal hizmette ilişki önemini belirtiniz. Konuştuğunuz karşılaştığınız ve ilişki kurduğunuz kişilere
karşı davranışlarınız, hareketler ve kulandığınız ifadelere çok dikkatli olunuz.
10. Insanların zayıf yönleri yerine kuvvetli yönlerini görünüz.
11. Kurallara saygılı olunuz. “Ne olur ki” anlayışla bireyci olmayınız. Başkalarının görüşlerini de göz
önüne alınız.
12. Telaşlı ve düzensiz olmaktan çok sistemli ve düzenli yapılan işlerin verimli ve başarılı
sonuçlanacağını biliniz.
13. Mesleğiniz ve işiniz üzerinde zaman zaman düşününüz. Kendinizi işinize veriniz. Herşeyi
yöneticinizden beklemeyiniz.
14. Başkalarına olduğu kadar kendinize de saygı gösteriniz. Başkalarına saygı kendine saygıyla başlar,
unutmayınız. Duygu ve arzularınıza da saygı gösteriniz. Ancak, zayıf yönlerinizi, eksikliklerinizi de
güçlü bulduğunuz yönleriniz kadar gerçekci olarak görmekten çekinmeyiniz.
15. Uygulamalarınızı bir zorunluluğu yerine getirmiş olmak için değil, gerçek ilgi ve içten bir çabayla
severek yapınız. Bilgi, beceri ve yeteneklerinizi en yeterli biçimde geliştirmek ve deneyim kazanmak
için sahip olduğunuz bu olanağı en iyi bir biçimde kullanmaya çaba gösteriniz. Bu sizin elinizdedir.
16. Mesleğinizi seviniz. Mesleğe ilgiyi artırmanın ilk koşulu da insanları sevmektir. Her kim olursa olsun
insanları seviniz. Insanlara yardım etmek gereğine içinizi ısıtınız.
17. Hizmet verdiğiniz toplumu her düzey ve boyutta seviniz. Toplumumuzla bütünleşme arzusu
duyunuz.
18. Kendinizi sürekli aşmaya çabalayınız. Kendinizi yenilemekten, zevk alınız. Yeni olan
herşeyi severek öğreniniz, ilgi duyunuz. Bu yönden kendinizi sürekli denetimde tutunuz
eleştiriniz.
19. Bu klavuzu zaman zaman gözden geçirerek sorumlu olduğunuz konuları ve gereken
notları anımsayınız.
8
EK:2
BLOK UYGULAMA BAŞLAMA FORM
T.C.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
BLOK UYGULAMA BAŞLAMA FORMU
İlgili Makama,
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 7. ve 8. dönemde öğrencilerin mezun
olabilmesi için “Blok Uygulama” dersi kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüklerine bağlı
Sosyal Hizmet Alanlarının herhangi birinde mesleki uygulama yapması zorunludur. Aşağıda kimlik bilgileri yer
alan öğrencimizin kurum/kuruluşunuzda “Blok Uygulama” yapabilmesi için göstereceğiniz ilgiye teşekkür eder,
çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı
Sosyal Hizmet Bölümü Uygulama Koordinatörlüğü
ÖĞRENCİ KİMLİK BİLGİLERİ
Adı-Soyadı
Kayıtlı Olunan Programın Adı
TC. Kimlik No
Sınıf / Dönem
Telefon No
Tel:
E-posta Adresi
:
BLOK UYGULAMA YERİ BİLGİLERİ
Tesis-Kurum/İşyeri Adı
Kurumun Yetkilisi
Kurumun Adresi
/
Cep:
Telefon/Faks
Tel:
Faks:
Not: Uygulama birim yetkilisi tarafından onaylanan iki nüsha Başvuru ve Kabul Formu’nun bir
nüshası öğrenci tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü Uygulama
Koordinatörüne diğeri Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Uygulama Koordinatörlüğüne
elden, faks veya posta yoluyla teslim edilecektir.
Yukarıda kimlik bilgileri bulunan öğrencinin tesis-kurum veya işletmemizde zorunlu “BLOK UYGULAMA”
yapması uygundur.
Uygulama Birim Yetkilisi
Uygulama Koordinatörlüğü
Uygundur
Tarih:
Adı-Soyadı:
İmzası:
Tarih:
Mühür/Kaşe
9
EK:3
HAFTALIK BLOK UYGULAMA DEVAM FİŞİ
Adı Soyadı:
No:
Uygulama Birimi :
Uygulama Birim Yetkilisi:
Gün ve
Tarih
Saat ........den
Saat ......kadar
Toplam
Saat
Yapılan İşler
Haftalık Toplam Saat:
Onay Tarihi:
İmza
10
EK:4
BİRİM TANITMA RAPORU
Öğrencinin Adı ve soyadı
Uygulama Birimi
Uygulama Birim Yetkilisi
:
:
:
Rapor Tarihi :…/…/ 201……
1- Kurumun tarihçesi, gelişimi.
2- Kurumun kuruluş amacı, sağladığı hizmetler, amacı ve hizmetlere uygunluk.
3- Kurumun amaç ve hizmetlerinin Sosyal hizmetlerle ilgisi. Kurumda yerleşmiş bir
sosyal hizmet uygulamasının mevcut olup olmadığı, buradaki kişi ve/ veya ailelere
mesleki düzeyde hizmet verilip verilmediği.
4- Kurumun fiziksel durumu.
5- Yönetim.
a) Kurum yönetiminin nereye bağlı olduğu,
b) Kurumun sosyal hizmet uygulamalarına uygun olup olmadığı,
c) Kurum yöneticilerinin sosyal hizmetle ilgili programlarını uygulanışında
personele yardımcı olup olmadıkları veya böyle bir kapasite ve eğilime sahip
bulunup bulunmadıkları.
d) Politika-program değişiklikleri yapılıp yapılmadığı.
6- Personel :
a) Kurumda meslek sahibi personel ve diğer personelin, varsa gönüllülerin sayısı,
özellikleri ve motivasyonları,
b) Personelin birbiriyle ilişkileri, hiyerarşik düzen, ekip çalışmalarına yer verilip
verilmediği.
c) Personel ile ilgili sorunlar.
7- Müracaatçılar :
a) Kurumdan hizmet alan ve alabilecek müracaatçıların sayısı, nitelikleri,
b) Sorunları ve bunların sosyal hizmet ile ilgisi,
c) Sorunların giderilme derecesi ve karşılaşılan güçlükler.
8- Kurumun olanakları (Kurum hizmetlerinin ne şekilde desteklendiği, maddi
olanakları; kurumun toplum ve diğer kuruluşlarla ilgisi)
9- Formaliteler
a) Kurumdaki hizmetleri yürütülmesnde izlenen formaliteler.
b) Kayıtlar, dosyalama sistemleri.
c) Çalışmalarla ilgili istatistikleri, raporlar v.b.
11
EK:5
SOSYAL KİŞİSEL ÇALIŞMA UYGULAMASI ÖNBİLGİ FORMU
Tarih : …/…/ 201.
Kurum :
Müracatçının Kimliği
Adı ve Soyadı
:
Doğum Yeri ve Yılı :
Cinsiyeti
:
Öğrenim Durumu
:
Mesleği
:
:
Aile Üyelerinin Kimliği
Ad ve Soyad
Doğum Yeri ve Yılı
Cinsiyeti
Öğrenim Durumu
Mesleği
:
:
:
:
:
Adres
Ev adresi
:
Iş adresi
:
Başvuru tarihi
:
Başvuru/havale nedeni:
Başvurunun ilk/tekrar
olup olmadığı
:
Başvuru Biçimi :
( ) Kendi başvurdu
( ) Kurum yetkilisi havale etti.
( ) Diğer (Belirtiniz)
Uygulayıcının adı ve soyadı:
Uygulama Birimi:
12
EK:6
SOSYAL KİŞİSEL ÇALIŞMA UYGULAMASI
SÜREÇ (AYRINTILI GÖRÜŞME) RAPORU
Kurum
:
Müracaatcının adı ve soyadı :
Görüşme Tarihi
:
Görüşme Süresi
:
Görüşme Sırası
:
Uygulayıcının adı ve soyadı :
Görüşme öncesi ön
bilgi / önçalışma
:
Görüşme amacı
:
Görüşme süreci
:
Değerlendirme
:
Gelecek görüşme için plan
:
13
EK:7
SOSYAL KİŞİSEL ÇALIŞMA UYGULAMASI
MÜRACAATÇI DEĞERLENDİRME RAPORU
Tarih .../.../201..
Kurum :
Müracaatçının Kimliği
Adı ve soyadı
Doğum yeri ve yılı
Cinsiyeti
Öğrenim durumu
Mesleği
:
:
:
:
:
Uygulayıcının adı ve soyadı
:
Uygulama Birim Yetkilisinin adı ve soyadı :
Müracaatçınız :
Başvuru/havale nedeni
Fiziksel görünüşü
Sağlık durumu
Aile üyelerinin kimliği
Aile içi ilişkileri
Sosyal ve Kültürel etkinlikleri
Maddi durumu
Diğer
:
:
:
:
:
:
:
:
Teşhis ve Değerlendirme
Tedavi/Yardım
Planı ve Uygulama
14
EK:8
SOSYAL GRUP ÇALIŞMA UYGULAMASI
GRUBU VE ÜYELERI TANITMA RAPORU
Öğrencinin Adı Soyadı
:
Uygulama Birimi
:
Uygulama Birim Yetkilisi
:
Rapor Tarihi
:
I) GRUP TANITMA RAPORU
KONU- Grubun ana teması hakkında kısa açıklama
AMAÇ- Amacın kısa tanımı (Grubun tipi açısından)
KURUM- Kurumun, grup için kulanılabilecek kaynakları
ÜYELER- Grubun üyeleri kimler?. Genel olarak neden bu üyelerin seçildiği
YAPI-Üyelerin gruba alınma kriterleri grubun büyüklüğü, açık veya kapalı oluşu,
demografik özelikleri
6- ANLAŞMA -Toplantıların zamanı, süresi, sıklığı
7- ÇEVRE - Fiziki arajmanlar (oda, alan, materyal)
Mali kaynaklar ve özel arajmanlar (varsa)
12345-
II) ÜYE TANITMA RAPORU
1- Üyelerin genel olarak tanımı
a) Özgeçmişi
b) Içinde bulunduğu sosyal, kültürel ve ekonomik durumu
c) Çevre ile ilişkileri
2- Üyenin hangi ihtiyaç ve sorunu nedeniyle gruba alındığı; bu ihtiyaç ve sorunların
tanımlanması
3- Grup çalışmasının, kişinin ihtiyaç ve sorunlarının giderilmesinde ne oranda ve hangi
yönlerden yardımcı olabileceği
4- Üyenin grubun grubun gelişimine ne şekilde katkıda bulunabileceği
Uygulayıcını adı-soyadı:
Uygulama Birimi:
15
EK:9
SOSYAL GRUP ÇALIŞMA UYGULAMASI
GRUP SÜREÇ RAPORU
Tarih : …/…/201..
Uygulama Birimi
:
Toplantı Tarihi
:
Toplantı Süresi
:
Toplantı Sırası
:
Gruba katılanların ad ve soyadları
:
Öğrencinin Adı ve Soyadı
:
Süreç öncesi ön çalışma
:
Amaç
:
Süreç
:
Değerlendirme ve yorum
:
Plan
:
16
EK:10
SOSYAL GRUP ÇALIŞMA UYGULAMASI
GRUBU VE ÜYELERI DEĞERLENDİRME RAPORU
Öğrencinin adı Soyadı
:
Uygulama Birimi
:
Uygulama Birim Yetkilisi
:
Rapor Tarihi
:
I) GRUBU DEĞERLENDIRME RAPORU
1- Grubun sürecinin anlatılması, (grubun işleyiş biçimi, ne gibi bir yapı oluşturduğu,
geliştirilen programlar, uzmanın kullandığı yönlendirme teknikleri….v.b.’nin
örneklerle anlatılması)
2- Grubun genel amacına ne oranda ulaştığı
3- Grubun nasıl sonlandırıldığı
II) ÜYE DEĞERLENDIRME RAPORU
1- Üyenin kişisel amacının ne olduğu, bu amacın grubun genel amacı ile bağdaşıp
bağdaşmadığı, üyenin amacına ulaşıp ulaşmadığı
2- Üyenin başlangıçtan sonuca kadar grup içindeki durumu
a) Grubun değerlendirme uyumu
b) Grup içindeki rölü, etkinliği, diğerleri ile ilişkisi
c) Grup faaliyetlerine katılımı, becerisi
d) Uzmanla ilişkisi. Ortaya çıkan psikolojik yapılar
e) Grubun amaca ulaşması için katkıda bulunup bulunmadığı v.b.
3- Üyenin grup çalışmasından neler kazandığı, ihtiyaç ve sorununu ne derece
giderebildiği. Çalışma yararlı olmadıysa nelerin önerldiği
17
EK :11
BLOK UYGULAMA
ÖĞRENCI YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU
Öğretim Yılı………….
Rapor Tarihi….………
Öğrencinin Adı Soyadı
Uygulama Birimi
Uygulama Birim Yetkilisi
Çalışmanın Başlangıç Tarihi
Çalışmanın Bitiş Tarihi
Mülakat/toplantı Sayısı
Kaynak Kişilerle Mülakat Sayısı
Çalışan Grup Sayısı
:
:
:
:
:
:
:
:
Aşağıdaki konuları dikkate alarak, kazandığınız bilği, beceri, davranış ve
tutumlar açısından, kendinizi başarılı-başarısız, güçlü-zayıf yönlerinizle
değerlendiriniz.
A-HER İKİ YÖNTEMDE :
1234-
Kurum personeli ile ilişkiler
Kayıt tutma
Toplum kaynaklarını kullanma
Uygulama birim yetkilisinden yararlanma
B-SOSYAL KİŞİSEL ÇALIŞMA:
1- Sosyal inceme, teşhis (değerlendirme) ve tedavi (yardım) planı hazırlama ve
uygulama,
2- Mülakat yapma,
3- Müracaatçılar ile ilişki kurma ve ilişki prensiplerini uygulama,
C- SOSYAL GRUP ÇALIŞMASINDA:
1- Grubu kurma, yönlendirme ve sonlandırma,
2- Kişiler ve çevreleriyle grup dışında ilişki kurma
3- Sosyal Grup çalışması teorisini uygulama
18
EK :12
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET PROGRAMI
BLOK UYGULAMA
UYGULAMA İL DANIŞMANI İÇİN ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU
Tarih:.../.../201..
Öğrencinin Adı Soyadı
Numarası
Sınıfı
Uygulama Biriminin Adı
Varsa Bölümün Adı
Uygulama İl Danışmanı
:
:
:
:
:
:
Vaka ve Gruplarıyla Görüşme ve Toplantı Sayısı
Görüşme Sayısı
Toplantı Sayısı
1.Vaka
1.Grup
2.Vaka
2.Grup
3.Vaka
3.Grup
4.Vaka
4.Grup
5.Vaka
5.Grup
6.Vaka
6.Grup
7.Vaka
7.Grup
Bu form uygulama il danışmanlarının öğrencileri değerlendirmesinde kolaylık
ve ortaklık sağlamak amacıyla geliştirilmişitir. Aşağıda yer alan her bir maddeyi
öncelikle 100 (Yüz) üzerinden puan vererek değerlendiriniz. Daha sonra maddelere
verdiğiniz puanları toplayarak toplam madde sayısına bölünüz ve öğrencinin aldığı
ortalama puanı alta yazınız. Öğrenci hakkında belirtmek istediğiniz düşünce ve hususlar
olduğunda yanındaki boşluğa ya da sayfanın arkasına yazınız.
19
Öğrencinin mesleki tavrı ve bireysel
özelliklerine ilişkin maddeler
1. Sorumluluk alma ve yerine getirme
Aldığı
Puan
Düşünceler
2. Azim ve çaba gösterme
3. Kendini ifade edebilme yeteneği
4. Iç görü kazanabilme
5. Güçlü zayıf yönlerinin farkına
varabilme ve bunları geliştirebilme
yeteneği
6. Güçlü ve zayıf yönlerini
kullanabilme ve kontrol altına alabilme
yeteneği
7. Örgütlenme ve işbirliği sağlama
yeteneği
8. Insiyatif kullanabilme ve önderlik
yeteneği
9. Insani ilişkiler kurma yeteneği
10. Kurumdaki çalışma arkadaşlarıyla
ilişkisi ve uyumu
11. Yetkililerle çalışmalara ilgisi
12. Kurumdaki çalışmalarla ilgisi
13. Uygulama yaptığı kuruma uyumu
ve bütünleşmesi
14. Uygulamaya devam durumu
Aldığı Toplam Puan
Ortalama Puan (Toplam
puanı 14'e bölerek yazınız
20
Öğrencinin
mesleki
gelişme Aldığı
potansiyeline ilişkin maddeler
Puan
1. Çalıştığı kurumu, alanı ve bu
konudaki hizmet ve politikaları
bilmesi
2. Mesleki çalışmaların nasıl
başlatılıp geliştireceği ve
sonuçlanabileceği gibi konulardaki
bilgisi
3. Mesleki kavramları anlaması ve
kullanabilmesi
4. Mesleki davranışların içinde olması
5. Mesleki değerlerini kullanabilme
becerisi
6. Toplam kaynaklarını
kullanabilmedeki becerisi
7. Sorun ve amacı tanımlama ile
gerekli yöntemleri müracaatçıların
gereksinimlerine göre seçip doğru
kulanma becerisi
8. Plan yapma becerisi
9. Planı uygulama becerisi
10. Ekip içinde kendine düşen
görevleri yapabilme becerisi
11. Kuram ve uygulamayı
bütünleştirebilmesi
12. Mesleki açıdan kendini
değerlendirme yeteneği
13. Yönetimden yararlanabilme
derecesi
14. Kayıt tutma ve rapor yazma
becerisi
Düşünceler
Aldığı Toplam Puan
Ortala Puan (Toplam
puanı 14'e bölerek yazınız
Sonuç olarak öğrenciye vereceğiniz not (=A+B:2)
Uygulama İl Danışmanı
Öğrenci hakkındaki belirtmek istediğiniz hususları ve düşünceleri yazınız.
21
EK:13
ATATÜRK ÜNIVERSİTESİ SOSYAL HİZMET PROGRAMI
BLOK UYGULAMA
UYGULAMA İL DANIŞMANLARI İÇIN ÖĞRENCI DEĞERLENDIRME FORMU
Tarih:.../.../201..
Öğrencinin Adı Soyadı
Numarası
Sınıfı
Uygulama Biriminin Adı
Varsa Bölümün Adı
Eğitsel Yöneticisinin Adı
Blok Uygulama Türü
:
:
:
:
:
:
:
Bu form uygulama il danışmanlarının öğrencileri değerlendirmesine ışık tutmak
amacıyla geliştirilmiştir.
Aşağıda yer alan her bir maddeyi okuyup yüz (100) üzerinden puan vererek
değerlendiriniz. Gerek gördüğünüz takdirde yanındaki boşluğa düşüncelerinizi de
yazınız. Daha sonra maddelere verdiğiniz puanları toplayıp 20’ye bölerek ortalamasını
alınız.
Teşekkür ederiz.
22
Öğrencinin mesleki tavrı ve bireysel
özelliklerine ilişkin maddeler
1. Sorumluluk alabilme ve güvenilir olma durumu
2. Olumlu bir tutum ve tavır içinde olma durumu
3. Çalışmaları esnasında azim ve çaba gösterme
durumu
4. Örgütleme ve işbirliği sağlama yeteneği
5. Girişimcilik ve önderlik yeteneği
6. Güçlü ve zayıf yönlerini farkedebilme yeteneği
7. Kuruluştaki çalışma arkadaşları ile olumlu ilişkiler
kurma
8. Kurumdaki çalışmalara ilgi gösterme durumu
9. Uygulama yaptığı kuruluşa uyumu ve
bütünleşmesi
10.Uygulama yaptığı kuruluşun yapısı ve hizmet
alanı ile ilgili kaynaklar hizmet götürme biçim ve
tekniği hakkındaki bilgisi
Öğrencinin mesleki gelişme potansiyeline ilişkin
maddeler
11.Uygulama yaptığı kuruluşun yapısı ve hizmet
alanı ile ilgili kaynaklar, hizmet götürme biçim ve
tekniği hakkındaki bilgisi
12. Çalışmalarıyla ilgili olarak toplum kaynaklarını
bulma ve kullanmadaki becerisi
13. Çalışmalarıyla ilgili olup plan yapma becerisi
14.Yaptığı planı uygulama becerisi
15. Kurumdaki müracaatçılarla mesleki ilişkiler
kurma becerisi
16. Kurumda çalışan personel ile mesleki ilişkiler
kurma becerisi
17. Ekip içerisinde kendisine düşen görevleri
yapabilme becerisi
18. Çalışacağı müracaatçı/müracaatçı gruplarını
seçmedeki başarısı
19. Kendini değerlendirme becerisi
20. Çalışmalarını değerlendirebilme becerisi
Aldığı Puan
Düşünceler
Aldığı Toplam Puan
Ortala Puan (Toplam puanı 20'ye
bölerek yazınız
Kuruluş danışmanının belirtmek istediği diğer hususlar ve düşünceler varsa lütfen
sayfanın arkasına yazınız.
Uygulama İl Danışmanı
Adı, Soyadı ve Imzası
23
EK- 14
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET PROGRAMI
BLOK UYGULAMA DERSİ
UYGULAMA İL KOORDİNATÖRÜ
ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME ONAY FORMU
Tarih:.../.../201..
Öğrencinin
Adı Soyadı
Numarası
Sınıfı
Uygulama İli
Uygulama Biriminin Adı
Uygulama İl Danışmanı
:
:
:
:
:
:
Yukarıda bilgileri yer alan öğrencinin Uygulama İl Danışmanı tarafından teslim
edilen Uygulama Dosyası tarafımdan incelenmiş ve dosyada yer alması gereken
evraklar eksiksiz olarak teslim alınmıştır.
Uygulama İl Danışmanı tarafından verilen aşağıdaki uygulama başarı puanı ve
sözlü değerlendirme notları tarafımdan incelenmiş ve onaylanmıştır.
Uygulama Başarı Puanı
Yazıyla
Teorik Hakimiyeti
(Sözlü Değerlendirme)
Yazıyla
Rakamla
Rakamla
*Değerlendirmede EK 12 ve EK 13 dikkate alınacaktır.
ONAY
UYGULAMA İL KOORDİNATÖRÜ
(Ad Soyad, İmza)
24
EK:15
BLOK UYGULAMA SÜRECİ AKIŞ DİYAGRAMI
Uygulama İl Tercih Sisteminin Açılması
Öğrencilerin İl Tercihlerini Yapması
İl tercihlerinin ve öğrenci listelerinin
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl
Müdürlüklerine gönderilmesi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl
Müdürlüklerinin öğrencileri kurum /
kuruluşlara yerleştirmesi ve Uygulama
İl Koordinatörü ve Uygulama İl
Danışmanı Ataması
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl
Müdürlüklerinin atamaları ve
yerleştirmeleri Açıköğretim Fakültesine
bildirmesi
Uygulama kurum ve kuruluşlarını İl
Uygulama Danışmanları ile birlikte
öğrencilere duyurulması
Uygulama İl Danışmanın uygulama
sürecini değerlendirerek öğrencilerin
uygulama notlarını vermesi
Uygulama notlarının ve raporlarının
onaylatılması üzere Uygulama İl
Koordinatörüne sunulması
Onaylanan uygulama dosyalarının ve
notlarının Açıköğretim Fakültesine
Uygulama İl Koordinatörü tarafından
gönderilmesi
Öğrencilerin Uygulama İl Danışmanlarıyla
Tanışması
Öğrencilerin kurumu ziyaret ederek
Uygulama Birim Yetkilileriyle tanışması ve
kurum hakkında bilgi edinmesi
Uygulama gün ve saatlerinin belirlenmesi
Uygulama Süreci (14 hafta ve haftada 6
saat olmak üzere çalışma planının takibi)
ve haftalık uygulama raporların yazılarak
uygulama dosyasının hazırlanması
Uygulama dosyasının eksiksiz olarak
uygulama sonunda Uygulama İl
Danışmanına teslimi
Uygulama notlarının Öğrenci Bilgi
Sistemi üzerinden duyurulması
25
Download

İndir