T.C.
MALĠYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Sayı : B.07.0.MGM.41/
Konu: KBS (Say2000i) Duyurusu
2014 YILSONUNA İLİŞKİN KBS DUYURUSU
SIRA NO (36)
I- 31/12/2014 ÇARŞAMBA ve 02/01/2015 CUMA GÜNÜ NAKİT İŞLEMLERİ
1- 325- Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabının 01.09.01 – Sosyal Güvenlik Ödemesi - Emekli
Sandığı, 01.09.02- Sosyal Güvenlik Ödemesi – SSK yardımcı hesap kodları ve aynı hesabın 1.18
ekonomik kodu Ret ve Ġade ödemelerine ait 31/12/2014 Çarşamba günü saat 11.00’a kadar Hazine
Müsteşarlığından talep edilen nakitler, Hazine Müsteşarlığı tarafından 12.00’da karşılanacaktır.
Buna göre;
- KEÖS Gönderme Emri Oluştur ekranından gönderme emirleri kayıtları oluşturulacak ve
aynı gün KEÖS’ten en geç saat 15.00 a kadar Merkez Bankasına aktarma işlemi yapılacaktır.
- 31/12/2014 Çarşamba gününe ait gönderme emri kapatma kayıtları, 02/01/2015 Cuma
günü KEÖS üzerinden yapılacaktır.
2- 325- Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabına alınarak 31/12/2014 Çarşamba günü saat
11.00- 15.30 arasında talep edilen nakitler, 02/01/2015 Cuma günü saat 9.30’da Hazine
Müsteşarlığı tarafından karşılanacaktır. Buna göre; söz konusu taleplere ilişkin nakit karşılama ve
gönderme emri oluşturma işlemleri KEÖS üzerinden yapılacaktır.
- Ödemelerde aksamaya meydan verilmemesi bakımından, gönderme emri kayıtları aynı
gün (02/01/2015 Cuma) bekletilmeden oluşturulacak ve elektronik ortamda en geç saat 15.00’e
kadar KEÖS üzerinden Merkez Bankasına aktarılacaktır.
3- Say2000i 2014 adresinde 325- Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabına alınan ve nakit talebi
yapılmayan tutarlara ilişkin nakit talepleri, devir işlemlerinin tamamlanması beklenilmeksizin
KEÖS’de yer alan Nakit Talebi (geçmiş yıllar) ekranından yapılabilecektir.
II- 2014 YILSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ
1-2014 Yıl Sonu Ġşlemleri Uygulama Kılavuzları (Genel bütçe, özel bütçe), Genel
Müdürlüğümüz web sitesinin http://www.muhasebat.gov.tr/intranet/kilavuzlar/ adresine
eklenmiştir.
2- 2015 yılına ilişkin tahsilat ve ödeme işlemleri, 2014 yılı dönem sonu işlemlerinin
tamamlanması beklenilmeksizin, 02/01/2015 Cuma gününden itibaren Genel Müdürlüğümüz web
sitesinde bulunan 2015 Yılı say2000i linkinden girilerek yapılacaktır. Diğer taraftan, 2014 yıl
sonu işlemleri, 05/01/2015 Pazartesi gününden itibaren 2014 yılı say2000i linkinden ilgili menüye
girilerek yapılacaktır.
3- Uygulama kılavuzunda belirtildiği üzere, 2014 yılı hesaplarının say2000i 2015 adresine
devri, muhasebe birimi tarafından say2000i 2014 adresinde 2015 yılı 1 numaralı açılış kaydının
oluşturulduğu gün içerisinde belirli aralıklarla merkez tarafından yapılacaktır.
4- 2014 yılı hesaplarının kapatılarak 2015 yılına hatasız ve doğru bir şekilde devir
yapılmasını teminen, muhasebe yetkilileri tarafından hesap ve mizan kontrolleri mutlaka
yapılacaktır. Buna göre; Raporlar/Muhasebe Birimleri Kontrol Raporları içinden;
- Muhasebe Birimleri Kontrol Raporları
- Yevmiye Bazında Ters Bakiye Veren Hesaplar
- Mizan Kontrol Raporları
- Tertip Girilen Hesaplar Kontrol Cetvelleri
Raporları alınarak, özellikle 103 – Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı, 140Kişilerden Alacaklar Hesabı, 325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı, 333 – Emanetler Hesabı,
162- Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı, 323- Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı, 361-Ödenecek
Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı detaylıca kontrol edilecektir.
5- 160- Ġş Avans ve Kredileri Hesabı ile 161- Personel Avansları Hesabında kayıtlı ön
ödeme artıklarından mahsup suresi 31/12/2014 tarihinden önce olanların mahsubu mutlaka
yapılacak (gerekirse 140- Kişilerden Alacaklar Hesabına kaydedilmek suretiyle) ve bu hesap
artıklarının mahsup dönemine yersiz olarak devredilmesi önlenecektir.
III- 2015 YILI MUHASEBE KAYIT FORMUNDA HESAP İŞLEYİŞLERİNE İLİŞKİN
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
27/12/2014 tarihli ve 29218 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Merkezi
Yönetim Muhasebe Yönetmeliği uyarınca, mali raporların kamu idaresi bazında çıkarılmasını
teminen;
- Tüm hesaplarda kurumsal kod kullanılması,
- Bazı hesaplar ve/veya yardımcı hesaplara, belli muhasebe birimleri ve kamu
idarelerinin kurumsal kodları dışında kayıt yapılmasının engellenmesi,
- Bilanço ve faaliyet hesapları için, hesapların borç veya alacak karakterli olmasına göre
hesap çıkış işlemlerinde kamu idaresi bazında (kurumsal kod 2 düzeyde) bakiye
kontrolünün yapılması,
- Muhasebe kayıtlarının onay aşamasında kamu idaresi bazında borç ve alacak
toplamlarında eşitlik kontrolünün yapılması
sağlanmıştır.
Geçmiş dönemlerde kayıt altına alınan ve kurumsal kod bazında giriş ve çıkış kontrolü
yapılmayan hesaplar 2015 yılına 12.1.32.62.0 kurumsal kodla devrettirilecek olup, 2015 yılında
söz konusu hesaplara ilişkin ilgili kamu idareleri bazında yapılacak çıkış işlemleri öncesi 500.1.9.
Net Değer Hesabı aracılığıyla 12.1.32.62.0 kurumsal kodundan ilgili kamu idaresinin kurumsal
koduna düzeltme kaydı oluşturulacaktır.
III- 02/01/2015 İDARİ İZİN GÜNÜ İŞLEMLERİ
02/01/2015 Cuma günü ödenmesi gereken acil ve süreli ödemelerde herhangi bir aksamaya
sebebiyet verilmemesi bakımından muhasebe birimlerince, yeterince personel bulundurulması
dahil gerekli tedbirler alınacaktır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Bekir BAYRAKDAR
Genel Müdür
Download

2014 Yıl Sonuna İlişkin Kbs Duyurusu Sıra No