T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
EXP02016
ANTALYA
.(î/l 1/2014
Sayı : 90852262-301.03- 2 1 3 * % - L V U %
Konu: Döşemealtı
Yeşilbayır Mahallesi
209 ada 1 parsel NİP.
BAŞKANLIK MAKAMINA
Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, 025-a-03-a nolu imar plan paftasında yer
alan Yeşilbayır Mahallesi 209 ada 1 parselin resmi kurum alanından “Özel Sağlık Tesisi
Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin
incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.
İmar
Uygun görüşle arz ederim.
£>6/11/2014
Mehmet AVCI
Genel Sekreter Yardımcısı V.
Uygun göriişle arz ederim
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
Mesut
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı V.
Ekler: -1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği fotokopisi,
-Plan açıklama raporu.
Adres: Antalya B üyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 A N TALYA
A yrıntılı bilgi için irtibat: A. Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
W eb: w w w .antalva.bel.tr
E-posta: info@ antalva-bld.gov.tr
planlama@.antalva.bel.tr
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ)
GÖSTERİM
ADA/PARSEL NO: YEŞİLBAYIR 209 ADA 1 PARSEL
300
PAFTA NO: 025A-03B
MEVCUT PLAN
K
ÖLÇEK: 1/5000
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SINIRI
ÖZEL SAĞLIK TESİSİ ALANI
o
P LA N NOTU:
1-1/5000 ölçekli Y e şilb ayır Nazım İmar Plan notları geçerlidir.
2-M ekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
3-Planlı
alanlar Tip İmar Yönetm eliği hükümleri geçerlidir.
4-E=0.60, Hm ax= 4 kat olacaktır.
ÖNERİ PLAN
T.C.
ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
EXPO
PLAN AÇIKLAMA RAPORU :
DÖŞEMEALTI, YEŞİLBAYIR 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ :
PAFTA NO : 025A-03B, 025A-03A
PARSEL NO : 669 ADA 1 PARSEL, 209 ADA 1 PARSEL
Döşemealtı ilçesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, kentleşme hızının en yüksek olduğu
ilçelerden biridir. 6360 sayılı yasadan önceki sınırlar göz önüne alındığında planlı sahasının büyüklüğü ve planlı
alanlar içerisndeki donatı alanlarının görece yüksekliği önemli bir avantaj olarak değerlendirilmektedir.
Bu noktada, sosyal donatı kullanımlarından,özellikle Eğitim alanlarının gerek Kamu gerekse Özel Sektör
tarafından gerçekleştirildiği gözlenmektedir. İlçe merkezi bazında okul öncesi eğitimden üniversite ye kadar
ihtiyaca rahatlıkla cevap verecek nitelik ve nicelikte eğitim tesisleri yeterlidir.
Ancak Döşemealtı ilçesinde, Sağlık tesisleri bazında temel sağlık noktaları haricinde her hangi bir yatırım
bulunmamaktadır. Oysa onaylı imar planlarında yeterli sayılabilecek sayıda "Sağlık Tesisi Alanı" tanımlanmıştır.
Konuya ilişkin olarak Sağlık il Müdürlüğümüzden ilçemiz bazında ve özellikle 209 ada 1 parselde herhangi bir
yatırım kararı olup olmadığı sorulmuş, alınan cevabi görüş yazısında (ek :1) şu aşamada bir yatırım programı
olmadığı ve özel sağlık tesisleri açısından ilgili mevzuat hükümleri uyarınca değerlendirmenin Belediyemizce
yapılabileceği belirtilmiştir.
Döşemealtı'nın gelişme potansiyeli ve hızı Sağlık sektöründe faaliyet gösteren yatırımcıların ilçemizde yatırım
yapmak eğilimlerini arttırmaktadır.
İlçemiz bütününde Sağlık tesisi ihtiyacının kısa vadede acilen karşılanması öncellikli hedef olmaktadır. Bu
anlamda ilçe merkezine en yakın entegre nitelikte sayılabilecek sağlık tesisi yaklaşık 10 km. mesafedeki Aşur
Aksu hastanesi olarak görülmektedir.
Bu bağlamda, 1/5.000 ölçekli Yeşilbayır Nazım İmar Planında Yönetim Merkezi kullanımındaki mülkiyeti
Belediyemize ait 209 ada 1 parselin yapılaşma koşulları aynı kalmak koşulluyla Özel Sağlık Tesisi Alanına
dönüştürülmesi önerilmektedir. Yeşilbayır İmar Planı, plan koşullarının 7. Maddesi "Yönetim Merkezleri"
içerisinde sağlık tesis yapılabileceği hükmünü de getirilmektedir.
T.C.
ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
(*
% j( *
EXPO !016
Ayrıca, yine 1/5.000 ölçekli Yeşilbayır İmar Planı dahilinde mülkiyeti belediyemize ait 60 dönüm
büyüklüğündeki 669 ada 1 parseldeki "Sağlık Tesisi" alanın, "Özel Sağlık Tesisi" alanına dönüştürülmesi
önerilmektedir. Anılan parselin hemen güneyinde eşdeğer büyüklükte planlanmış bir "Sağlık Tesisi" alanı
bulunmakta olup, bu alanın ileride Kamusal bir hastane alanı olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.
669 ada 1 parsel büyüklük olarak entegre nitelikte bir ihtisas hastanesi olarak düzenlenebileceği gibi sadece
ilçemize değil kent bütününde nitelikli bir sağlık hizmeti verebilecek bir alan olacağı öngörülmektedir.
Her iki parsel ilişkin getirilmesi önerilen "Özel Sağlık Tesisi" kararları; "Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin
5.1.i maddesi "Sosyal Altyapı Alanları" hükmü ile " Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği"nin 13.3.e maddesinde
belirtilen "Sağlık Tesisleri Alanı" hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.
Bilgilerinize arz olunur.
Download

TC ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi