T.e.
MU~ VALiLiGi il Milli Egitim Miidiirliigii Sayl : 774530691 / J l
Konu: idari izin
3]112/2014
TOM OKUL VE KURUM MOOORLOKLERiNE
Hgi: a) Ba~bakanhgm 30/12/2014 tarihli ve 12351 saYlh yazlsl
b) Mu~ Valiligi
saYlh yazlsl
il Yazl
i~leri MudUrlugunun 30112/2014 tarihli ve 83666756-010.06
YIlba~1 tatilinin 3] arahk 2014 ryar~amba gunu mesai bitiminde ba~laYlp 0] ocak
2015 Per~embe giinii sona ermektedir. Kurum Yoneticilerininde gerekli tedbirleri almarak
hizmetlerin aksattlmamasl, zorunlu hizmetlerin yiiriitiilmesi iryin asgari seviyede eleman
bulundurulmasl kaydlyla; Kamu Kurum ve Kurulu~lanndaki bUtun ryah~aniarm 02 ocak 2015
cuma gUnii 1 gun idari izinli sayllmalarlyia ilgi yazl ekte sunulmu~tur.
Geregini onemle rica ederim.
cevL4±-
Milli Egitim MUdiirU
EKLER:
I-Ba~bakanhk
YazlSJ ( 1Sayfa)
2- Mu~ Valiligi it Yazl i~leri Mudurliigunun Yazlsl ( 1 Sayfa )
DAG ITI M: TUm Okul ve Kurum Miidtirliiklerine T.C.
MU~ vALiLiGi il Y 8Zl i,leri MAdArliigii Say!
: 83666756-010.06
Konu : idarl izin
30.12.2014
KAMU KURUM VE KURULU~LARINA
tIgi
: B~bakanlIgm 30.12.2014 taribli ve 12351 sa)'lh yazlSl.
YIlb~1 tatili, 31 AralIk 2014 C;ar~amba giinU mesai bitiminde b~laYlp 1 Ocak 2015
Pe~embe
gtlnii sona ermektedir.
Kurum yoneticilerince gerekli tedbirlerin ahnarak hizmetlerin aksatdmamasl,
zorunlu hizmetlerin ytlrtitiilmesi i~in asgari seviyede eleman bulundurulmasl kaydlyla;
kamu kurum ve kurul~lanndaki biittin ~ah~anlann 2 Ocak 2015 Cuma gAnA bir gAn idari
mnll saytlmalannm uygun gOrUldo.gi1 ve idari izin sUresince gorevli olanlara herhangi bir fazla
Odemede bulunuImayaca~ B~bakanlIgm ilgi'de ka)'lth YaZLSmda belirtilmi§tir.
Bilgi ve gereginin buna gore yapIlmaslm rica ederim.
EK:
B~bakan1Ik
YazISI.
DAGITIM:
M~
Belediye B~kanltgma
il~e Kaymakamhklanna
Kamu Kurwn Kurul~larma
KllltUr Mah.istasyon Cad.AtatUrk Bulv.Hllkllmet Konagl Kat 2 Ayrmtdt bilgi i9in irtibat: A.ARAS
Telefon: (436)212 12 55 Faks: (436)212 1255 e-posta: [email protected]: www.mus.gov.tr
T.e.
BASBAKANLIK Personel ve Prensipler Genel MUdUrlUgo SaYl
: 69471265-01O~061
3DAraIi 20':4
1 2 3 51
Konu : tdari trin
y llb~l tatili. 31 Arabk 20 14
Per~embe
<;ar~ba
gOnU mesai bitiminde ~laYlp 1 Ocak 2015
gilnU sona ermektedir.
Kurum yoneticilerince gerekli tedbirlerin -almarak hizmetlerin aksatllmamasl. zorun1u
hizmet1erin yfuiltUlmesi i~in asgari seviyede eleman bulWldurulmasl kaydlyla; kamu kurum ve
kurul~lanndaki bUtOn ~l~an1arm 2 Ocak 2015 Cuma gOnu bir gUn idari izinli sayllmalarl uygun
goIiilm~tiir .
ldari izin sOresince gorevli olanlara herhangi bir fazla Odemede buiunulmayacaktlT.
Bilgilerini ve geregini rica ederim.
.A\-t·~~-~
.
Ahmet DAVUTOGLU
B~bakan
DAOITIM
Gereai
Bilgi
Anayasa Mahkemesi B~kanhgma
y argltay B~kanhg,.na
Cumhurba~kanh8I Genel Sekreterligine
TBMM Ba~kanbgl Genel Sekreterligine
Dam~tay B~kanhgma
B~bakan
Yarduncllddanna
(Bagll ve l1giIi Kurulu~lara B~bakan Yardunclllklannca)
Bakanbklara
(Bagh ve Dgili Kuru1~lara Bakanhklarca,
Valiliklere ve Belediyelere i~i~leri Bakanhg,.nca)
SaYl~Y B~kanhg,.na
B3Jbakan11k Bagh ve llgili Kuru1u~larma
Du.zenleyici ve Denet1eyici Kurum/K.urul
B3Jbakanhk Merkez Te~kilatl.Da
B~kanhklarma
,.
Download

Duyuru İçin Tıklayınız.