DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
25.07.2014
SİRKÜLER NO: 2014 / 28
Dikkat – Önemli
Konu: 5549 sayılı kanunun 9/A maddesi gereğince getirilen KEP almayan yükümlülere
Başkanlık tarafından yapılan her tespit için 10 000,00 TL idari para cezasına uygulanacağı hk.
1- 5549 sayılı kanunun 9/A maddesi gereğince getirilen KEP uygulaması:
TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 6545 Kabul Tarihi: 28/6/2014
MADDE 87 – 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında
Kanuna 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Elektronik tebligat’’
MADDE 9/A- (1) Bu Kanun ve 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi
Hakkında Kanunun uygulanması kapsamında yapılacak tebligatlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı
Tebligat Kanununun 7/A maddesinde düzenlenen elektronik tebligata ilişkin usullere bağlı olmaksızın,
elektronik ortamda tebliğ edilebilir ve tebligata elektronik ortamda cevap verilmesi istenebilir. Bu
şekilde yapılan tebligatlar karşı tarafa ulaştığında tebliğ edilmiş sayılır.
(2) Başkanlık, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya
kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma ve cevapların elektronik
ortamda verilmesi zorunluluğu getirmeye, elektronik ortamda tebliğ yapılacaklar ile elektronik
ortamdaki tebligata ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
MADDE 88 – 5549 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut beşinci fıkrası yedinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.
“(4) Bu Kanunun 9/A maddesi gereğince getirilen elektronik tebligata ilişkin
yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum veya kuruluşlara
Başkanlık tarafından her bir tespit için on bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.
Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı iki yüz elli bin
Türk lirasını geçemez.”
“(5) Maddenin ilk üç fıkrası kapsamında uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı; her bir
yükümlülük için, ihlalin yapıldığı yıl itibarıyla, birinci fıkra kapsamında iki kat olarak uygulanacak
yükümlüler için on milyon Türk lirasını, bunlar dışında kalan yükümlüler için bir milyon Türk lirasını
aşamaz. Üst tutardan ceza uygulanan yükümlüler nezdinde takip eden yılda aynı neviden bir
yükümlülük ihlali olması durumunda bu hadler iki kat olarak uygulanır.
1
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
(6) Yükümlülüğün ihlal edildiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra idari para cezası verilemez.
5549 SAYILI KANUN VE ÇIKARILAN YÖNETMELİĞE GÖRE YÜKÜMLÜLER
- Bankalar.
- Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar.
- Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler.
- Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar, finansman ve faktoring şirketleri.
- Sermaye piyasası aracı kurumları, vadeli işlemler aracılık şirketleri ve portföy yönetim şirketleri.
- Yatırım fonu yöneticileri.
- Yatırım ortaklıkları.
- Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri.
- Finansal kiralama şirketleri.
- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar.
- Saklama hizmeti ile sinirli olmak üzere İstanbul Altın Borsası Başkanlığı.
- Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile kargo şirketleri.
- Varlık yönetim şirketleri.
- Kıymetli maden, tas veya mücevher alım satımı yapanlar.
- Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü.
- Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları.
- Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler.
- İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar.
- Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar.
- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil
talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler.
- Spor kulüpleri.
- Noterler.
- Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 1136 sayılı Avukatlık
Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işlerden taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf
ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar.
2
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
- Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler
ile yeminli mali müşavirler.
- Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları
2- Ayrıca TÜRK TİCARET KANUNU ve çıkarılan Elektronik Tebligat Yönetmeliği gereği olarak KEP
uygulaması:
Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma başlığı ‘MADDE 7 – (1) Anonim, limited ve sermayesi
paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve
diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.’ Demektedir. Bu hüküm gereği,
tebligat göndermeye yetkili mercilerin ve sermaye şirketlerinin(anonim, limited ve sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirketlerin) KEP hesap sahibi olması zorunludur. Fakat 1. Bölümde sayılan
yükümlüler arasında değilseniz herhangi bir süre ve ceza öngörülmemiştir.
KEP NEDİR?
KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik
olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkân sağlayan bir sistemdir. PTT KEP sistemi;
Kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ilave olarak
* E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği,
* Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı
* Gönderilen epostaya erişilip erişilmediği,
* Epostanın iletilme zamanını tespit edecek,
* İçeriğin değişmediğini garanti edecek,
* Hukuken geçerli delil seti oluşturacak
şekilde muhafaza edecek sistemdir.
YASAL ZORUNLULUĞU VAR MI?
Elektronik Tebligat Yönetmeliği, Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma başlığı ‘MADDE 7 – (1)
Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat
yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak
yararlanır.’ Demektedir. Bu hüküm gereği, tebligat göndermeye yetkili mercilerin ve sermaye
şirketlerinin(anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) KEP hesap sahibi
olması zorunludur.
KEP’İ HANGİ İŞLEMLER İÇİN KULLANABİLİRİM?
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 18(3) maddesi:
3
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
“Tacirler arasında,
Diğer tarafı temerrüde düşürmeye,
Sözleşmeyi feshe veya sözleşmeden dönmeye ilişkin
İhbar
İhtarlar
Noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanarak kayıtlı
elektronik posta sistemi ile yapılır.”
Ayrıca TTK’nın “Beyanlar, Belgeler ve Senetler” başlıklı 1525. maddesinde;
“Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18. maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla,
İhbarlar,
İhtarlar,
İtirazlar ve benzeri beyanlar;
Fatura,
Teyit mektubu,
İştirak taahhütnamesi,
Toplantı çağrıları
Ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi,
Elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade
eder.
Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta
adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının
hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanun’un
yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.”
TTK’nın ilgili maddelerinde sayılan bu işlemler eskiden sadece noterlerden, taahhütlü mektupla veya
telgrafla yapılabilirken, bu hüküm gereği sayılan hizmetler KEP aracılığı ile sistemden sadece birkaç
saniyede gerçekleştirilebilecektir. Muhatap bu söz konusu belgeyi almadığını iddia edemeyecek aldığı,
okuduğu zamanlarla birlikte hukuki delil niteliği taşıyabilecektir.
E-TEBLİGAT NEDİR?
Elektronik tebligat yönetmeliği kapsamına uygun olarak elektronik ortamda yapılan tebligatı ifade
eder.
4
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
KEP DELİLİ NEDİR?
• Bir elektronik postanın;
• Ne zaman,
• Kim tarafından,
• Hangi KEPHS tarafından gönderildiği,
• Hangi KEPHS tarafından kabul edildiği,
• Kimin posta kutusuna ne zaman teslim edildiği,
• Ne zaman kim tarafından açıldığı/okunduğu,
İle ilgili verileri barındırır.
KEP DELİLLERİ PTT TARAFINDAN NE KADAR SÜRE MUHAFAZA EDİLMEKTEDİR?
KEP iletilerinize ilişkin deliller 20 yıl, e-Tebligatlarınıza ilişkin deliller ise PTT tarafından 30 yıl boyunca
muhafaza edilir.
PTT KEP SİSTEMİNİN KULLANIM ALANLARI NELER?
Kamu içi resmi yazışmalar
Kamu-özel kesim arası resmi yazışmalar
Elektronik tebligat
E-yazışma
KEP KULLANIMINA BAŞLAMAK İÇİN İZLEMEM GEREKEN ADIMLAR NELERDİR?
KEP Abonelik Başvurusu
a. Gerçek(özel) kişilerde;
Gerçek kişiler www.kep.gov.tr adresinden e-imza ile online başvuru yapılabilmektedir. Ancak yetkili
PTT Merkez Müdürlüklerinden başvuru yapılmak istenmekte ise
* Kimlik tespiti için üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası olan nüfus cüzdanı, pasaport,
sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi belge ve başvuru sırasında doldurulacak Kep Başvuru
Formunun görevli personele sunulması ile başvuru işlemi gerçekleştirilebilecektir. Başvuru formu aynı
zamanda www.ptt.gov.tr adresinde de mevcuttur.
b. Tüzel Kişilerde;
Tüzel kişiler için başvuru işlemini kurum adına yetkilendirilmiş kimse gerçekleştirebilir. Bu yetkili
kimse hizmeti veren PTT Merkez Müdürlüklerinden başvuru formunu temin edebilir aynı zamanda
www.kep.gov.tr adresinden de başvuru formunu ve başvuru esnasında bulundurulması gerekli
evrakları temin edebilir.
Başvurunuz esnasında vermeniz gereken evraklar incelenmesini müteakip yetkili personel tarafından
KEP yetkilisi tarafından anında onaylanır.
5
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
KEP Kullanımına Başlama:
Başvurunuz onaylandıktan sonra tarafınıza şifre zarfınız ve bildirim metni verilir. Artık yasal dayanağı
mevcut bir sistem olan KEP sistemine www.kep.gov.tr adresinden ulaşabilir ve ileti gönderip,
alabilirsiniz.
KEP’E NEREDEN BAŞVURABİLİRİM?
Başvurular ilk etapta Ulus PTT Merkez Müdürlüğü’nden alınacaktır. İlerleyen günlerde 132
Merkez 172 gişeden bu hizmetin verilmesi sağlanacaktır. Yetkili PTT Merkez Müdürlükleri bilgisine
www.kep.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
Gerçek Kişiler;
Gerçek kişiler başvurularını hem www.kep.gov.tr adresinden online başvuru şeklinde hem de yetkili
PTT Merkez Müdürlüklerinden resimli resmi kimlik ve başvuru formu ile yapabileceklerdir.
Tüzel Kişiler;
Tüzel kişiler başvurularını yalnızca yetkili PTT Merkez Müdürlüklerinden www.kep.gov.tr adresinde
yer alan başvuru formu ve gerekli evrakları sağlayarak yapabileceklerdir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?
Gerçek ve Tüzel Kişiler için gerekli evraklara ve başvuru formları bilgisine www.kep.gov.tr adresinden
ulaşılabilir.
KULLANIM KILAVUZUNUZ VEYA BENZER BİR DOKÜMANINIZ VAR MI?
www.kep.gov.tr adresinden Gerçek ve Tüzel Kişiler için hazırlanan kullanım kılavuzlarına
ulaşabilirsiniz.
Alıntı: http://pttkep.gov.tr/
http://www.tnbkep.com.tr/kep/kep-hakkinda-merak-ettikleriniz.html
Açıklanan konu ile ilgili ek bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temasa geçiniz.
Saygılarımızla,
DİPNOT YMM LTD. ŞTİ.
6
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
Download

yeminli mali müşavirlik ltd.şti.