T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği
Mali Hizmetler Başkanlığı
Taşınır İşlemler Yönetim Birimi
İl Konsolide Yetkilisi
Kadir ULUTAŞ
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ
VE KONTROL KANUNU
( MALİ DİSİPLİN)
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen
esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine
getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden
amirlerine
karşı
sorumludurlar.
Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük
ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu
aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde israr eder ve bu emrini
yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin
yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.
Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine
getiren
kimse
sorumluluktan
kurtulamaz.
için
Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması
kanunla
gösterilen
istisnalar
saklıdır.
KESİN HESAP
Merkezi yönetim bütçe kanununa uygun olarak hazırlanan ve bir yıllık gelir ve
giderlerin uygulama sonuçlarını gerekçeleriyle birlikte ortaya koyan ve
denetime imkan veren bir uygulamadır.
Taşınır Kesin Hesap ve Kesin Hesap İcmal cetvelleri Kesin Hesap kanunu
tasarısına eklenmesi zorunlu olan cetvel ve belgelerin içerisinde yer
almaktadır.
Taşınır Kesin Hesap ve Kesin Hesap İcmal cetvelleri muhasebe uygunluğu
sağlanmak koşuldur.
Hatasız ve noksansız ön görülen süre içerisinde hazırlanmalıdır.
TAŞINIR YÖNETİM DÖNEMİ HESABI
Önceki yıldan devredilen, yıl içinde giren, çıkan ve ertesi yıla
devredilen malzemelerin muhasebeleştirilmesidir.
Kurumumuz’da Genel Bütçe ve Döner Sermaye olmak üzere iki
bütçe türünde Taşınır Yönetim Hesabı çıkartılmaktadır.
GENEL BÜTÇE TAŞINIR KESİN HESABI
5018 sayılı Kanunun ve Taşınır Mal Yönetmeliği (35 madde) hükümleri
gereği,
Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelinin bir
nüshası, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince Sayıştay’ın ilgili
mevzuatında belirlenen süre içinde Sayıştay Başkanlığına gönderilir.
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince, Taşınır Kesin Hesap
Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelinin bir nüshası, incelenmek
ve üzerinde mutabakat sağlanmak üzere Maliye Bakanlığına gönderilmek
üzere hazırlanır.
GENEL BÜTÇE TAŞINIR KESİN HESABI
Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının düzenlenmesine
ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince;
Kurumumuz Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin
Hesap İcmal Cetvelleri bütçe uygulamasına esas olan
muhasebe uygulamaları da dikkate alınarak, dört nüsha
hazırlanır ilgili Bakan ve Üst Yönetici’ ye imzaya sunulur.
DÖNER SERMAYE TAŞINIR KESİN
HESABI
Döner Sermaye kaynaklı taşınırlarla ilgili Döner Sermayeli
İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği (27’nci maddesi)
İşletmelerce edinilen taşınırların kayıtlara alınmasında, verilmesinde ve
izlenmesinde Taşınır Mal Yönetmeli hükümleri uygulanır.
DÖNER SERMAYE TAŞINIR KESİN HESABI
Döner Sermaye kaynaklı taşınırlarla ilgili Döner Sermayeli
İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince (570,
572 ve 573’üncü maddeleri)
Muhasebe birimlerince Dönem Sonu Envanter İşlemleri (570).
Yönetim Dönemi Hesabı (572)
İşletmenin taşınır mallarına ilişkin sayım tutanakları dönem sonu
faaliyet raporu ekleri arasında yer alır. Taşınır Mal Yönetim
Hesabı, Nakit Hesabı içinde (madde 573) verilir.
Döner Sermaye İşletmelerinin aktif hesabı incelenirken aynı
zamanda taşınır mal ve işlemleri incelenir ve denetlenmiş olur.
DÖNER SERMAYE TAŞINIR KESİN HESABI
Sayıştay Genel Kurulunun 11.03.1969 tarihli ve 3357-2 sayılı
kararında;
Saymanlıklar bilanço esasına göre hesap vermektedir.
Saymanlıkların bilançosunun hesapları arasında taşınırlar aktif bir kalem
olarak yer almaktadır.
Nakit hesabı incelenirken
incelenmektedir.
aynı
zamanda
taşınır
hesapları
da
YILSONU
TAŞINIR DEVRİ
SAĞLIK TESİSİ DEPO DEVİR İŞLEMLERİ ÖNCESİ
YAPILAMASI GEREKENLER VE STOKLARIN YENİ
YILA DEVİR İŞLEMİ
Konu başlıkları
İŞLEM YAPILACAK TANIMLAMALAR





Harcama Birimi Taşınır Hesabı Yönetim Cetveli
Yılsonu Hesapları İşlemi (MKYS)
Tek Düzen Muhasebe Sistemi İşlemi (MKYS-TDMS)
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi İşlemi (MKYS-KBS)
Dikkat Edilecek Hususlar
STOKLARIN YENİ YILA DEVRİ YIL SONU HESABININ
KAPATILMASI İÇİN GEREKLİ SARTLAR.
– AMBALAR ARASI DEVİRLERİNİZ DETAY BAZINDA BİRBİRİNİ
TUTMASI GEREKİR.
– DÜZELTME GİRİŞ ÇIKIŞLARINIZ BİRBİRİNİ TUTMASI GEREKİR.
– 2014 MKYS KAPANIŞ HESABINIZIN 2015 MKYS AÇILIŞINIZ İLE
BİRBİRİNİ TUTMASI GEREKİR.
– 2014 TDMS KAPANIŞ HESABINIZIN 2015 MKYS AÇILIŞINIZ İLE
BİRBİRİNİ TUTMASI GEREKİR.
– 2014 KBS KAPANIŞ HESABINIZIN 2015 MKYS AÇILIŞINIZ İLE
BİRBİRİNİ TUTMASI GEREKİR.
– 2014 MKYS AMORTİSMAN İCMALİNİZ İLE 2015 TDMS AÇILIŞ
AMORTİSMAN HESAPLARINIZIN(257) BİRBİRİNİ TUTMASI
GEREKİR.
• YIL SONU HESAP KONTROL ÇİZELGESİ
14
KARŞILAŞILAN
HATALAR
15
AMBARLAR ARASI DEVİR FARK
ÖRNEĞİ
16
17
DÜZELTME FARK ÖRNEĞİ
18
DÜZELTME FARK ÖRNEĞİ
19
TAŞINIR YÖNETİM HESABI
• Taşınır Yönetim Hesabı;
• Taşınır Mal Yönetmeliğinin 34 üncü maddesine istinaden harcama
yetkilisi adına (TKKY) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi tarafından,
harcama birimleri itibarıyla hazırlanır.
• Taşınır yönetim hesabında;
• Önceki yıldan devredilen, yılı içinde giren, çıkan ve ertesi yıla devredilen
taşınırlar ile yıl sonu sayımında bulunan fazla ve noksanlar gösterilir.
1
2
3
4
5
DÖNER SERMAYE YILSONU HESAPLARI MKYS
KONTROLÜ NASIL YAPILIR. 2014 2015 KONTROL
Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi
MKYS
Dönemsel İşlemler
Yılsonu Cetvelleri
Harcama Birimi Taşınır Yönetim
Hesabı Cetveli
MKYS YILSONU CETVELLERİ
8
1
2
3
4
5
Kontrol Amaçlıdır
7
22
6
Döner Sermaye Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı
Cetveli 2014 Kapanış ile 2015 Açılış Kontrolü.
150 Taşınır Hesap Kodu
23
D.S Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı
Cetveli 2014 Kapanış ile 2015 Açılış Kontrolü.
253 Taşınır Hesap Kodu
24
DEVİR İŞLEMİ YAPILMADAN KONTROL EDİLECEK
TABLOLAR
HARCAMA BİRİMİ TAŞINIR YÖNETİM
HESABI CETVELİ
DÖNER SERMAYE
TDMS
TEK DÜZEN MUHASEBE
SİSTEMİ
GENEL BÜTÇE
KBS
KAMU HARCAMA VE
MUHASEBE BİLİŞİM
SİSTEMİ
DÖNER SERMAYE
Tek Düzen Muhasebe Sistemi
(TDMS)
TDMS
TDMS
KULLANICI
GİRİŞİ
MUHASEBE İŞLEMLERİ
DEFTERLER
YARDIMCI
DEFTER
Tek Düzen Muhasebe Sistemine Giriş
(TDMS)
27
28
2
3
5
6
4
1
7
8
29
1
2
1
2
30
GENEL BÜTÇE
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi
(KBS)
KBS
KURUM ADI
KBS KULLANICI
GİRİŞİ
MUHASEBE
RAPORLARI
(MALİ HİZMETLER KURUM
BAŞKAN YARDIMCILIĞI)
MUHASEBE
BİRİM
RAPORLARI
HARİTA (İL SEÇ)
SAYMANLIK İŞLEMİ
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi
(KBS)
32
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi
(KBS)
33
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi
(KBS)
34
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi
(KBS)
1
2
35
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi
(KBS)
1
2
(İli Seç) 3
36
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi
(KBS)
1
2
3
5
6
7
8
37
4
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi
(KBS)
38
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi
(KBS)
39
39
GENEL BÜTÇE YILSONU HESAPLARI
Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi
MKYS
Yılsonu Cetvelleri
Dönemsel İşlemler
Harcama Birimi Taşınır Yönetim
Hesabı Cetveli
Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli
(GENEL BÜTÇE 150-03)
41
Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli
(GENEL BÜTÇE 253-03)
42
AMORTİSMON HESAPLARI
43
AMORTİSMON HESAPLARI
• DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE
MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE 257- BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR
HESABI
BAŞLIKLI
BÖLÜMÜN 214 ve 215 MADDELERİ
• Amortismanın
maddi
duran
varlıklar
üzerinden ayrılacağı ve ayrılan amortisman
tutarının ilgili gider hesabına borç,
• 257- birikmiş amortismanlar hesabına alacak
kaydedilir.
45
AMORTİSMON HESAPLARI
• Önceki yıllarda hatalı işlem yapılması sonucunda
maddi duran varlığın kayıtlı değerinden fazla
amortisman ayrılmış işletmelerde yapılan hatalı kayıt
düzeltme işlemi
• Bir defaya mahsus olmak üzere daha önce hesaba
alınmış ve 257-birikmiş amortismanlar hesabının 1
inci alt detay kodunda bulunan tutarların bu hesaba
borç,
• Maddi duran varlığın işletmelerin kayıtlarına giriş yılı
edinim yılı ve o yıllardaki amortisman oranları esas
alınarak yıllar itibarıyla doğru değer üzerinden
hesaplanmalı amortisman tutarlarının II inci alt detay
kodunda 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına
46
alacak yazılması ile düzeltilir.
AMORTİSMON HESAPLARI
• Yapılan düzeltmeler sırasında gider yapılması
gereken tutar olması durumunda 689- diğer
olağandışı gider ve zararlar hesabına,
• Gelir kaydedilmesi gereken tutar olması
halinde 679- diğer olağandışı gelir ve karlar
hesabına kaydedilmesi gerekir.
47
ÇIKIŞ VE GİRİŞ TİFİ İLE AMORTİSMAN DÜZELTME
BELGESİ MUHASEBELEŞTİRME ÖRNEK İŞLEM
• 253 Ü KAPATACAK ALACAK
• 150 GİRİŞ YAPACAK BORÇ
• 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HESABINA
ALACAK
• AMORTİSMAN VE DEVİR FARKI 679.05
ALACAK YAPILACAK
48
ÇIKIŞ VE GİRİŞ TİFİ İLE AMORTİSMAN DÜZELTME
BELGESİ MUHASEBELEŞTİRME ÖRNEK İŞLEM
• Devir, HEK, gibi nedenlerle çıkışları yapılmış
duran varlıklar
• ilgili varlık hesabına alacak
• Birikmiş
amortisman
tutarları
ilgili
amortisman hesaplarına,
• Henüz amorti edilmemiş tutarları
630Giderler Hesabına borç,
49
ÇIKIŞ VE GİRİŞ TİFİ İLE AMORTİSMAN DÜZELTME
BELGESİ MUHASEBELEŞTİRME ÖRNEK İŞLEM
• Devir, HEK, gibi nedenlerle çıkışları yapılmış
duran varlıklar
• Bedelsiz devreden Tesis 689-05 Kurumlar arası
mal ve malzeme devrinden doğan zararlar
Borç
• Bedelsiz devralan Tesis 255- Demirbaş Borç
• 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak
• 602.06 İşletmeler arası bedelsiz devredilen
mal ve malzeme gelirleri alacak
50
AMORTİSMAN DÜZELTME
TABLOSU ÖRNEĞİ
51
DÖNER SERMAYE YIL SONU HESAPLARI
KAPATILMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER.
Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli 3 nüsha asıl
ıslak imzalı,
Yıl sonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı 3 nüsha ıslak imzalı,
Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli 3 nüsha ıslak imzalı,
Yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra
numarasını gösterir tutanak.
• 1 NÜSHA MUHASEBE BİRİMİ
• 1 NÜSHA GENEL SEKRETERLİK
• 1 NÜSHA HARCAMA BİRİMİ ( SAĞLIK 52
TESİSİ)
GENEL BÜTÇE YIL SONU HESAPLARI
KAPATILMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER.
Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli 3 nüsha asıl
ıslak imzalı,
Yıl sonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı 3 nüsha ıslak imzalı,
Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli 3 nüsha ıslak imzalı,
Yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra
numarasını gösterir tutanak.
• 1 NÜSHA GENEL SEKRETERLİK
• 1 NÜSHA HARCAMA BİRİMİ ( SAĞLIK TESİSİ)
53
2015 TEN 2016 DEVİR
İŞLEMİ
Gerekli kontroller yapıldıktan sonra aşağıdaki evraklar
hazırlanarak Genel Sekreterlik İl Konsolide Yetkilisine teslim
edilir. İl Konsolide Yetkilisi nezaretinde stokların yeni yıla
devir işlemi tamamlanır. 2015 hesabı kapatılır.
54
DEVİR KONTROLÜ
55
56
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 Döner Sermaye kaynaklı taşınırlar için aylık olarak (MKYS-TDMS) hesap kontrollerinin düzenli
yapılması gerekmektedir.
 Döner Sermaye Kaynaklı Taşınırlar için Her ayın 6 ‘sında kullanılmış tüketim malzemelerinin
taşınır II nci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, (Tüketim Bildirim Listesi)
muhasebe birimine gönderilir.
 Genel Bütçe kaynaklı taşınırlar için üçer aylık dönemlerde (MKYS-KBS) hesap kontrollerinin
düzenli olarak yapılması gerekmektedir.
 Genel Bütçe kaynaklı taşınırlar için üçer aylık dönemler itibarıyla (Tüketim Bildirim Listesi)
muhasebe birimine gönderilir.
 Devir İşlemleri HBYS üzerinden değil MKYS üzerinden yapılması doğru olur.
 Yapılacak olan bütün düzeltme işlemleri için Harcama Yetkilisi onayı gerekir.
 Yıl Sonu Hesapları için imza yetkisi 663 Usul ve Esaslarında belirtilmiştir.
57
Teşekkür Ederim.
Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği
Kadir ULUTAŞ
E-mail : [email protected]
Tel
: 0 312 326 51 56 / 4023
Download

KBS - Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği