PESTİSİT KALINTISI
ÜRETİCİ EĞİTİMİ
Tarımda Üretimi Artırmanın Yolları
1. Ekim alanlarını genişletmek
2. Uygun toprak işlemesi yapmak
3. Yeterli çiftlik ve kimyevi gübre
kullanmak
4. Islah edilmiş bitki çeşitleri
kullanmak
5. Sulama sistemlerini geliştirmek
6. Tarım organizasyonlarını düzeltmek
7. Uygun hasat ekipmanı kullanmak
8. Modern bitki koruma yöntemlerini
uygulamak
Tarım ilacı diğer bir ifade ile pestisit deyince
önce ne aklımıza geliyor onu tanımlayarak
başlayalım.
Bitki koruma etmenleri dediğimiz zararlı,
yabancı ot ve hastalıkları öldüren kimyasal
maddelerin genel adına pestisit yani zirai
mücadele ilacı; güncel deyişle ise BİTKİ KORUMA
ÜRÜNÜ diyoruz.
Bitki Koruma Etmenlerine karşı
kullanılan mücadele yöntemleri
1)
2)
3)
4)
5)
Kültürel Tedbirler
Mekanik Mücadele
Fiziksel Mücadele
Biyolojik Mücadele
Kimyasal Mücadele
Dünyada tarım ilacı üretimi 3
milyon ton civarındadır. Pestisitlerin
satış tutarı ise 25-30 milyar dolar
arasında değişmektedir.
Bitkisel üretim yapan kişilerin
sorumlulukları :
(1) Bitki koruma ürünlerinin uygulamasında
kullanılacak alet ve ekipmanın bakım, onarım ve
kalibrasyonunu her yıl yaptırır. Bu konuda il ve ilçe
müdürlükleri yardımcı olur.
(2) Yapılan uygulamaların kayıtlarını tutar.
(3) Sadece kendisine ait olan üretim alanında bitki
koruma ürünü uygulaması yapar.
(4) Gerektiğinde yaptıkları uygulamaların
denetlenmesi ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi il/ilçe
müdürlüklerince görevlendirilen denetleyici kişilere
göstermek zorundadır.
(5) Bitki koruma ürünlerinin bulundurulması, uygulama
öncesi hazırlanması, uygulanması, yapılan uygulama sonrası
kullanılan alet ve ekipmanın temizlenmesi ve uygulama
sonrası kalan karışımla ilgili insan ve çevre sağlığını
tehlikeye atmayacak şekilde istenmeyen bulaşmaları
önlemek amacıyla gerekli önlemleri alır.
Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde sorun oluşturan
Etmenlerin mücadelesinde yaygın olarak kullanılan
yöntemlerden biri kimyasal mücadeledir.
BİTKİ
TOPRAK
ORTAM KOŞULLARI
Türü, Fenolojisi, Yüksekliği,
Ekim Sıklığı, Bitki Yüzeyi,
Yaprak Durumu
Tipi, Yapısı, Nemi,
İçeriği, Sıcaklığı,
Mikroorganizma
Bulut, Güneş, Nem,
Sıcaklık, Rüzgar,
Yağmur, Çiğ, Kırağı
BİTKİ KORUMA ALETİ
TRAKTÖR
Gücü, Hızı,
Denge Durumu Vb.
KİMYASAL
MÜCADELE
Pompa, Karıştırıcı,
Basınç, Pompa Memesi,
İş Genişliği
PESTİSİT
İLAÇLAMANIN AMACI
İLAÇLAMA ZAMANI
Formülasyonu, Etkili Madde,
Özellikleri, Karışabilirlik,
Kuruma Durumu
Hastalık Etmeni,
Zararlı, Yabancı Ot
Sabah, Gün Boyu,
Akşam Üstü, Gece
KİMYASAL
MÜCADELENİN
ETKİLİ OLUP
AMACINA
ULAŞMASI İÇİN
Kaçınılmaz olarak kullanacağımız bu
kimyasalları seçerken ve kullanırken bazı
hassasiyetlerimiz olmak zorundadır. Bunlar
Mutlak surette hastalık, zararlı ve yabancı ota
karşı tavsiye edilen ilaçlar kullanılmalıdır. Yani
teknik talimatlarda yer alan ilaçlar kullanılmalı.
İlaçların dozlarına kesinlikle riayet edilmelidir.
Düşük doz etkisizlik, yüksek doz fitotoksite ve bazı
çevre sorunları ortaya çıkarır.
İlaçlamalarda;
-Uygun dozu
düşürebilmek için mutlaka
kalibrasyon ayarı iyi yapılmalı,
-Özellikle yabancı ot
ilaçlamalarında çıkış sonrası
ilaçlamalarda dönüme atılacak
su miktarı 40 litreyi
geçmemelidir,
65°
80°
120°
Yassı Yelpaze
İçi Boş Koni
Tam Koni
-Herbisit uygulamalarında
yelpaze hüzmeli meme
kullanılmalı,
-Hedef etmen ile meme
yüksekliği ve açılar iyi
ayarlanmalıdır.
İlacı uygun düşürebilmek için en
önemli faktörlerden birisi de
basınçtır.
Doğru ilaçlama
Yanlış ilaçlama
Kaplama Oranı ve İlacın Etki Şekli
10
 Öncelikle kimyasal
mücadeleye gerek olup olmadığı
araştırılmalı, diğer mücadele
yöntemlerinden sonuç alınamaması
halinde kimyasal mücadeleye
geçilmelidir
 Uygulama metodu yani
kullanılacak zirai mücadele aleti,
meme tipi, basıncı, su miktarı vs.
iyi seçilmeli
 Kullanılacak olan zararlı etmenin
ilacın etkili olduğu biyolojik
döneminde kullanılmasına özen
gösterilmelidir
 Üst üste aynı etkili maddeli ve aynı etki
mekanizmasına sahip ilaçların
kullanılmasından
kaçınılmalıdır.
 İlacın ekonomik olup olmadığını araştırarak
kullanmalıdır. Yani fiyat analizi yapmalıdır.
 İlaçların faydalı organizmalara etkisi az olanları
tercih edilmelidir.
 Toprakta kalıntı problemi
olma ihtimali olan (özellikle
herbisitlerin)
ilaçların kullanılmasından kaçınılmalıdır.
 İlaçlar mutlak surette yetkili kişilerin
tavsiyesine göre ilaç bayisinden alınmalıdır.
 Alınan ilacın özellikle kullanma tarihi geçmiş
olmamasına bakılmalı, bozuk ambalajlı ilaçlar
kesinlikle alınmamalıdır.
 İlaçların etiketleri kesinlikle okunmalıdır.
ETİKET BİLGİLERİ
AB’de Zehirlilik ve Tehlike ile
İlgili Uyarı İşaretleri
Çok Zehirli
Zararlı (Xn)
Kolay Alevlenir
Aşındırıcı
Patlayıcı
Oksitleyici
A)Tanıtma Bilgileri ve Esasları
a) İlacın ticari adı :
“İlacın ticari adının altında insektisit, Fungisit, Herbisit,
vb. ibareler ile bunların yanına paratez içinde, “ Türkçe
karşılıkları aşağıda gösterilen şekilde yazılır.
İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
FUNGİSİT (Mantar ilacı)
HERBİSİT (Yabancıot ilacı)
AKARİSİT (Kırmızı örümcek ilacı)
RODENTİSİT (Fare ilacı)
MOLLUSSİSİT (Salyangoz ve sümüklüböcek ilacı)
FUMİGANT (Gaz halinde etkili ilaç)
NEMATOSİT (Nematod ilacı)
1)İlacın formülasyon şekli;
2) Etkili maddenin ilaçtaki yüzde miktarı ve ismi;
B)Kullanma Bilgileri ve Esasları
1) Tavsiye ve dozlar:
İlacın Bakanlıkça tavsiye edildiği bitki,
hastalık, zararlı, yabancı ot ve diğer
etmenlerin Türkçe ve bilimsel isimleri ile
ilacın dozları tatbik şekline uygun olmak
kaydı ile preparat esası üzerinde etikete
yazılır.
Tavsiye ve dozlar, etkili maddesi, %
oranı ve formülasyon şekli aynı olan
emsal ilaçların etiketlerine deneme
yapılmaksızın aynen yazılabilir.
2) Son ilaçlama ile hasat arasındaki
süre:
Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi
gerekli asgari sürenin, gıda ve hayvan yemi
olarak tüketilen ürünler ile endüstri ve süs
bitkileri için konulması mecburidir.
Bu süre, yurt içi veya yurt dışında
yapılan araştırmalara dayanan bilgilere
göre Bakanlıkça tespit edilir.
3) Kullanma şekil:
İlacın kullanılmasıyla ilgili olarak;
- İlacın uygulamaya hazırlanması,
- Uygulamadan iyi sonuç alınması için
gerekli önlemler,
- İlacın uygulamasına olumsuz etki
yapacak dış etkenler,
- İlacın diğer ilaçlarla karışma durumu
konularında ve
- Bakanlıkça veya firmaca uygun
görülecek diğer bilgiler verilir.
4) İlacın kullanılması ve depolanmasıyla ilgili uyarılar:
İlacın özelliklerine bağlı olarak; çevre sağlığı,
depolama sırasında, ilaçlamadan önce veya sonra
meydana gelebilecek tehlikeler bakımından aşağıda
belirtilen uyarılardan birkaç veya tamamı ile Bakanlıkça
uygun görülecek diğer uyarılar etikete yazılır.
-İlacı, ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
-Boş kapları imha ediniz.
-Arılara zahirlidir. Kovanları ilaçlı sahadan …. gün uzak
tutunuz.
-Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
-Balıklar için zehirlidir. Sulara bulaştırmaktan kaçınınız.
-.....gibi bitkilerde kullanılmaz.
-Alev alabilir.
-İlaç ..... depolanabilir.
C) Koruma Bilgileri ve Esasları
1) Sıcak kanlıların korunması:
-Önce etiketi okuyunuz.
-Evde kullanmayınız.
-Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
-İlaç buharını-zehirlerini teneffüs etmeyiniz.
-Maske-koruyucu elbise-eldiven ve gözlük kullanınız.
-İlaçlanmış sahaya...... gün insan ve hayvan sokmayınız.
2) Zehirlenme belirtileri
Etikete, ilaca ait zehirlenme belirtileri ve gelişmesi yazılır.
Belirtiler : Kronik Toksisite
 Kanserojenite:
 Kansere neden olur
 Mutajenite:
 Organizmanın genetik matreyalinde
mutasyonlara neden olur
 Teratojenite:
 Maruz kalma sonrasında döllerde doğum
bozukluklarına neden olur.
Pestisitlerin Diğer İlaçlardan Farklı
Beşeri ilaçlar sadece tedavi amaçlıdır
Yanlış kullanıldığında tek birey etkilenir
Pestisitler ise zehirdir.
Pestisitler yanlış kullanıldığında;
sadece uygulayan kişiyi değil,
hem kalıntıyla tüketiciyi
hem de çevreyi
olumsuz etkilemektedir.
3) İlk yardım tedbirleri
Zehirlenme halinde yapılacak ilk yardım açıklanır. Bu
kısmın ilk cümlesinin (zehirlenme anında, aşağıda
belirtilen ilk yardım tedbirlerini al, doktor çağır, ilaç
ambalaj veya etiketini birlikte götür) uyarısı ile
başlaması mecburudir.
4) Andidotu ve tedavi için lüzumlu bilgiler:
İlacın antidotu ilk cümlede, büyük punto ve büyük
harflerle (ANTİDOTU: ATROPİN PAM vb.) şeklinde
yazılır. Tedavide faydalı olabilecek aşağıdaki hususlar
da etikete yazılır.
-Antidotların veriliş şekli
-Uzun süreli tedavide faydalı görülen tavsiyeler
-İlacın tesir tarzı.
Tarım ilaçlarının güvenli kullanımı
ve bunlardan korunmayı aşağıdaki
başlıklar altında işleyebiliriz,
- Ölçme ve Sulandırma Esnasında,
- Tarlada İlaç Kullanım Esnasında,
- Güvenli Uygulama Yöntemleri,
- Uygulayıcının Kişisel Korunmasında
Dikkat Edilecek Hususlar,
A) Ölçme ve Sulandırma Esnasında:
1- Cildin kirlenmesini önlemek için koruyucu elbise
giymeli, kirlenme olursa hemen bol suyla yıkanmalıdır.
2- Ölçme, sulandırma ve karıştırma işini ev içinde
yakınında veya hayvan barınaklarında yapılmamalıdır.
3- Çocuklar ve hayvanlar uzak
tutulmalıdır.
Uygulayıcı Koruma Uyarı İşaretleri
Elde edilen değerler bazı modeller kullanılarak pestisitin uygulamaya
hazırlanması veya aplikasyonu sırasındaki riskler açısından değerlendirilir.
Koruyucu kıyafet, çizme, eldiven gibi hangi ekipmanların kullanılması gerektiği
ilaç etiketinde açıkça belirtilir.
Eldiven Giyiniz
Burun/Ağız Koruyunuz
Ko.Ön.Giy.
Çizme Giyiniz
Maske Takınız
Ko.Tu.Giy.
4- Su kaynaklarını ve hayvanların
yararlandıkları su birikintileri
kirletmemelidir.
5- Uygun araç gereç kullanılmalıdır.
6- Ölçme için sıvı ilaçlar için
dereceli kap, toz ilaçlar için kepçe
kullanılmalıdır.
7- Karıştırma için çıplak el ve kolunuzu
kullanmayınız. Karıştırmayı ağzı açık bir teneke
ya da kova içinde sopa veya çubukla yapınız.
8- Aktarma için bir huni
kullanılmalıdır.
9- Temiz su kullanılmalıdır.
10- Boşaltmayı huni ile yapınız, hortum ile
emerek yapmamalıdır.
11- Toz ilaçlardaki uçuşmadan
etkilenmemek için rüzgarı arkanıza
alınız.
12- İş bitince kullandığınız tüm
malzemeleri yıkayınız.
13- İşi biten ilaç paketleri ağzı sıkıca
kapatılarak depoya güvenli bir şekilde
yerleştirilmelidir.
B) Tarlada İlaç Kullanım Esnasında:
Tarlada ilaç kullanmanın çeşitli yöntemleri vardır. Bu
yöntemler mahsulün türüne, ilaçlamanın amacına ve
kullanılacak alete göre değişir.
•
Çevrenin, insanların ve kullanıcıların korunmasını
sağlayan temel ilkeler ise şunlardır:
1- Eğitilmiş kişiler ilaç kullanmalıdır.
2- Çocuklar ilaç kullanılan alana yaklaştırılmamalıdır.
Çocuklar ilaç kullanmamalıdırlar.
3- Gerekli doz, uygulama yöntemi, koruyucu giysi
zamanlama, yeniden ilaçlama gibi konular için etiketteki
açıklamalar mutlaka okunmalıdır.
4- Hava koşulları özellikle rüzgarın yön ve
şiddeti dikkat alınmalıdır.
Şiddetli rüzgar ilaçları uçurarak etkisiz olmasına,
ayrıca çevredeki insan, mahsul ve hayvanların
zarar görmesine neden
olabilir.
5- İlaçlamalar yağışsız havada
yapılmalı, hem etkisi azaltılmaz,
hem de yıkanma ile toprak ve
yer altı suları kirletilmemiş olur.
6- İnsan ve hayvanlar yeni
ilaçlanmış bölgelere
sokulmamalıdır.
C) Güvenli Uygulama Yöntemleri:
İlaçlama yapanlar diğer insanlar ve çevre için
söz konusu olan tehlikeleri en aza indirmek için şu
kurallara uymalıdırlar:
1- Çok rüzgarlı havalarda çalışmayınız.
2- Hafif rüzgarlı havalarda çalışırken rüzgarı
arkanıza alınız.
3- İnsan ve hayvanları ilaçlanan bölgeye
sokmayınız.
4- İlaç ve aletleri ortalıkta
bırakmayınız.
5- Atıkları uygun şekilde yok etmek
için biriktiriniz.
6- Uygulama aletinin her hangi bir
yerindeki tıkanıklığı üfleyerek
gidermeyiniz.
D) Uygulayıcının Kişisel Korunmasında
Dikkat Edilecek Hususlar:
1- Yemek, içmek, sigara kullanmadan önce
ellerinizi mutlaka yıkayınız.
2- İş yaparken kesinlikle yemeyiniz,
içmeyiniz.
3- Kirli el ve eldivenleri vücudunuzun diğer
yerlerine, özellikle hassas yerlere
dokundurmayınız.
4- Her gün iş elbiselerinizi yıkayınız.
5- İlacın etiketindeki güvenlik etiketini mutlaka
alınız.
6- Tarım ilaçlarının göze bulaşması halinde
gözlerinizi 10 dakika soğuk ve temiz
suyla yıkayınız.
7- Kullanım esnasında mutlaka koruyucu elbise
giyiniz.
5. SONUÇ
Günümüzde hala kimyasal mücadele
kaçınılmaz bir sonuç olarak görülmektedir.
Oldukça etkili alternatif mücadele yöntemleri
olduğu halde hala kimyasal mücadele oranı yüksek
olarak uygulanmaktadır.
Bu nedenle çevre sorunları daha uzun yıllar
olacaktır.
Çevre sorunlarını en aza indiren yöntemleri
üzerinde çalışmalar yapılmalıdır.
En önemlisi de üreticiler bu konularda yeterli bilgiye
sahip olmalı, uygulamada dikkatli olmalı ve duyarlı
Download

PESTİSİT KALINTISI EĞİTİMİ