BİLGİ NOTU
KONU
:
KGK Kurul Kararı
HAZIRLAYAN
:
Bağımsız Denetim Merkezi
TARİH
:
28/11/2014
I-Önbilgi
26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim
Yönetmeliğinin çeşitli hükümleri 21/10/2014 tarihinde değişikliğe uğramıştı.
Geçiş dönemi hükümleri kapsamına girenlerin “KAYİK harici sorumlu denetçi olabilme”
hükümlerinden yararlanmalarıyla ilgili sürenin (31/12/2015), Kamu Gözetimi Kurulu
tarafından toplamda 3 yılı aşmamak kaydıyla uzatılabilmesine imkan tanınmıştı.
II-28/11/2014 Tarihinde Yayımlanan KGK Kararı
26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız
Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde belirtilen;
Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen şartların
31/12/2015 tarihine kadar aranmayacağına ilişkin hükmün, Yönetmeliğin Geçici 1 inci
maddesinin dördüncü fıkrasının değişik (ç) bendi uyarınca 31/12/2016 tarihine kadar
uzatılmasına karar verilmiştir.
III-Değerlendirme
Geçiş dönemi hükümleri kapsamına girenlerin Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin “Sorumlu
Denetçi Olabilme Şartları” başlıklı 28 inci maddesi çerçevesinde “KAYİK harici sorumlu
denetçi olabilme” hükümlerinden yararlanmalarıyla ilgili sürenin (ilk yayımlandığı halinde
31/12/2015), Kamu Gözetimi Kurulu tarafından 31/12/2016 tarihine kadar uzatılmasına karar
verilmiştir.
Dolayısıyla, KGK Yönetmelik Değişikliği ile aldığı 3 yıl uzatma hakkının bir yılını kullanmış
olup, bu Kararın eğitim, mesleki uygulamalı eğitim (staj), sınav ile ilgili olarak bir süre
uzatımı veya etkisi bulunmamaktadır.
Gençlik Cad. No: 107 06570 Anıttepe – ANKARA – TURKEY Tel : 0 90(312) 232 50 60 (10 Hat) Fax : 0 90(312 232 50 73-74
http : // www.turmob.org.tr
Download

BİLGİ NOTU