T.C.
vıirrİ pĞirivr BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürtüğü
Sayı :
!"-/
-
.
.,,.
-a"
102302281200121l 1488
27l05/20l4
Konu: Ders Yılı Sonu İşlemleri
iil
il
i
i,
il, ;,;"*İ.'İ,',:İ'
İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı İlkcıgretim Kurumları Yönetmeliği.
b) 29.06.2012 taihli ve 80 sayılı Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığı karan.
İlktıgretim kurumlannda öğrenim gören öğrencilerin
başarılaıının
değerlendirilmesi,
ilgi (a) Yönetmeliğin 47 ve 48. maddeierinde Ğıirtiımektedir.
Sınıf ,"ya uıu, öğretmeni
tarafindan e-okul Yönetim bilgi sistemine tam ve zamanında
işlenen puanlar gereği
öğrencilerin bir üst srnıfa geçmesi,
öğretmenler
şube
kuruıuna kalması
,Şu
yapmasl e-okul sistemi tarafindan otomatik olarak yapılmaktadır.
,r.rıf tekran
Öğrencilerimizın baŞarılarının değerlendirilmesinde
sorunlar yaşiınmıımast
ve
mağdwiYetlere sebebiYet verilmemesi açısından aşağıdaki
hususlara dikkat edilmesi önem
arz etmektedir.
1- Öğretmenler her ders için öğrencilere verdikleri puanları
e-okul sistemindeki
öğretmen not çizelgesine zamanında işleyecek, e-okul
öğretmen ve okul yönetimi
çıktısı
tarafindan kontrol edilecektir.
2- İlköğretim Kurumları (İlkokul, ortaokul ve imam Hatip
ortaokulu) haftalık ders
Çizelgelerinde belirtilen zorunlu ders saati saylsı kadar
işlenmesi
sağlanacaktır, (İlkokul 1. sınıflarda 26 saat, z.'rırıflarda "g;."'.iı"*-;;-28 saat, 3. sınıflarda25 saat,4.
sinıflarda 26 saat; ortaokul 5-6. sınıflarda 29 saat,
imam hatip ortaokulu 5_6 sınıflarda 34
saat, 7-8. sınıflarda 28 saat ders puanı sisteme işlenecektir.)
3- Mazeretsiz sınava girilmeyen dersler için öğretmenler
not çizelgesine girmedi ,,G,,
devamsız olup hiç not almam[ öğrencileri.
""t iir.ıg"ı"d ise
nffi?i*sürekli
boş
+- İlgi (b) Kurul Kararına göre; " Trafik Güvenliği"
dersinin, 2012-2013; 2013_2014;
2014-2015 öğretim Yıllarına mahsus olmak izere
4. sırrİarda serbest etkinlikierin 1 (bir)
ders
saatinde okutulması gerektiğinden ve İlkcıgretim
r*-ı*, Haftalık Ders çizelgesinde
de
-o"
zorunlu dersler arasında yer aldığından "Trafik Güvenliği,,
dersi
içİn
not
girişi
yapılacaktır.
s- İlgi (a) Yönetmeliğin 47.
mad,d,esinin 1. fikrasının "c" bendine göre
ilkokullarda
aptırılmay acaktır .
Ancak, ilkokul öğrencilerinden okula hiç devam etmeyen
öğrenciler ile bu yazln|n
2, maddesinde belirtilen haftalık zorunlu ders
saati sayısı taoa. puan girilmeyen öğrenciler
ve
öğrenci lere sınıf tekran
y
Bu belge, 5070 saYılı l]lektronik imza Kanununun 5 inci
maddcsi gercğince güvenli elektronik imza ile
Atatürk Blv. 06648 KızılaylANKARA
EIektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: tegm*ogrenci [email protected] gov.tr
,*rr**r*
Ayrıntılı bilgi için: GaIip GÜLMEZ-Eğt. |Jzm.
Tel:(03l2)413 1586
Faks: (03 12) 4l7 7| 05
ilgi Yönetmeliğin 48. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen mazeretlerdışında okula en
azbit
dönem devam etmeyen öğrenciler sistem tarafından sınıf tekıanna bırakılacaktır.
6- Ortaokullardave İmamHatip Ortaokullarındaherhangi birdersten ikid<ınem
notunun
aritmetik ortalaması 2' den aşağı olan öğrenciler
şube öğretmenler kuruluna bırakılacaktır. Bu
durumdaki öğrencilerin srnıf geçmesi veya sınıf tekrarına buakılmasına
ilgi yönetmeliğ in 47.
maddesi kapsamında şube öğretmenler kurulu karar verecektir.
7- Ortaokullarda ve imam hatip ortaokullarında
şube öğretmenler kurulu, 9-13 Haziran
20|4 tarihleri arasında toplanarak kararlarını verecek]er ve alınan kararlar e_okul sistemine
zamanındaişlenecektir.
ö
8- 13 Haziran 2014 tarihinde ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki
öğrencilerin bir üst srnrfa geçmesi veya sınıf tekranna kalması ile ilgili işİemler neticelenmiş
olacak, karneler ve sınıf geçme defterleri kontrol edilecektir.
9- Okul Yönetimleri tarafindan ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulu e_okul
kurum
işlemlerindeki Ş.Ö.K işlemleri ekranı, 9-I3 Haziran 2014 tarihleri arasında sürekli
kontrol
edilecek ve işlemi tamamlanmayan öğrenci bırakılmayacaktır.
10- Özel eğitim ve kaYnaŞtrrma eğitimine tabi olup okula devam etmeyen öğrenciler
si stem tarafindan sınıf tekrarına bırakılacaktır.
11- İlgi (a) Yönetmeliğin 31. maddesinin ''ç'' bendi kapsamında mecburi
ilköğretim çağı
dışına çıkan öğrencilerin kayıtlan, e-okul sistemindeki öğrenci aynlma işlemleri
ekranından
pasifleştirilecektir.
Bilgilerinizi ve öğrencilerin başarılarınrn değerlendirilmesinde bazı derslerdeki
baŞarısızlığına bakılarak elenmesi yerine, kendi yaş grubu içinde bir bütün
olarak
değerlendirilmesi, ilgi ve yeteneklerinin dikkate alrnması ve öğencinin srnıf tekrarına
bırakılmasrnın ancak öğrencinin akademik ve sosyal yönüne katkı sağlayabileceği
durumlarında işleme alrnması hususlarrnda gereğini rica ederim.
Funda
KOCABIYIK
Bakan a.
Genel Müdür
DAĞITIM:
Gereği:
B Planı
Bilgi:
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imzai|eimzalanmıştır
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrınhlı bilgi için: GaIip CÜLMEZ-Eğt. ıJzm,
Tel:(0312) 4l3 15 86
Faks: (0312) 417 71 05
Download

Ders Yılı Sonu İşlemleri(Tüm Okullarımıza İvedilikle Duyurulur)