Q
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:16.07.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
MURATPAŞA BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
13.06.2014
tarihli
toplantısında gündemin 89. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.05.2014 gün ve 170
sayılı kararı ile uygun bulunan, 20K-4C nolu imar
paftasında yer alan Deniz Mahallesi Konyaaltı caddesinde
bulunan tescilli tarihi köprünün koruma alanı sınırının
işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı
değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.05.2014 gün ve 170
sayılı kararı ile uygun bulunan, 20K-4C nolu imar
paftasında yer alan Deniz Mahallesi Konyaaltı caddesinde
bulunan tescilli tarihi köprünün koruma alanı sınırının
işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, 21.05.2012 tarih
ve 597 sayılı kurul kararı gereği hazırlanan plan
değişikliğine “2863 sayılı yasanın 8. Maddesi gereğince
koruma alanı içinde Koruma Bölge Kurulundan izin
alınmadan herhangi bir fiziki yada inşai uygulamada
bulunulamaz.”
plan
notunun
eklenmesi
kaydıyla
değiştirilerek uygun olduğuna ve onanmak üzere Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderilmesinin
uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi /
Haşan Alı
İmar Kom.
Ali Baki SARICA
Selçuk SENİRLİ
. Üye3)
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
02.05.2014 TARİH VE 170 SAYILI KARARI
Gündemin 27. Maddesi
Karar No. 170
Özü: Konyaaltı Caddesinde bulunan tescilli
Tarihi Köprünün koruma alanı sınırının plana
işlenmesine ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli
uygulama imar plan değişikliği önerisinin
Planlama ve İmar Komisyonundan geldiği
şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 27. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün, Konyaaltı
Caddesinde bulunan tescilli Tarihi Köprünün koruma alanı sınırının plana işlenmesine ilişkin
önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği Planlama ve İmar Komisyonu’nun
12.03.2014 tarihli toplantısında incelenmiş, uygun bulunmuştur. Konunun görüşülmek üzere
Belediye Meclisine havalesini isteyen 25/04/2014 tarih 2240 sayılı yazısı okundu.
Üye Songül Başkaya söz alıp, Planlama ve İmar Komisyonu kararma katılıyoruz, dedi.
Üye Cemal Lütfü Öner söz alıp, komisyon görüşüne uyulması uygundur, dedi.
Üye Mustafa Taşbaş söz alıp, Sayın Başkanım bizde komisyon görüşü doğrultusunda
oy kullanıyoruz, dedi.
Başkan, 27.maddeye ilişkin verilen komisyon görüşünün kabulünü oylarınıza
sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler, dedi.
Yapılan oylamada;
Konyaaltı Caddesinde bulunan tescilli Tarihi Köprünün koruma alanı sınırının plana
işlenmesine ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği önerisinin Planlama
ve İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
w
Av.Ümit UYSAL
Belediye Başkanı
Belediye Meclis Başkanı
J/d
\j VvV^V
Ercan MERTHATUN
Divan Katibi
'
Osman KEPEZ
Divan Katibi
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇESİ:
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE
/E 597 SAYILI KARAF
KURULU'NUN 21.05.2012 TARİHLİ VE
KARARI
ÖLÇEKK1/1000
ÖNERİ PLAN
GÖSTERİM (LEJAND)
KORUMA ALANI SINIRI
o o o o
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA
SINIRI
ANTALYA MERKEZ (BÜYÜKŞEHİR) MURATPAŞA BELEDİYESİ
KONU: DENİZ MAHALLESİ KONYAALTI CADDESİ
ÜZERİNDE BULUNANAN KÖPRÜ
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama alanı Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Deniz Mahallesi 20K-IVc no’lu 1/1000
ölçekli uygulama imar plan paftasında yer almaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Deniz Mahallesi, Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan
“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescilli köprünün Antalya Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.05.2012 tarih ve 597 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli
nazım imar plan değişikliğine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi M eclisi’nin 11.10.2012
tarihli ve 502 sayılı kararı uyarınca koruma alanı sınırının 1/1000 ölçekli uygulama imar
planına işlenmesi plan değişikliğinin amacıdır.
y1 f
3. BUGÜNKÜ ARAZÎ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Şekil 2. Kadastral Durum
4. PLANLAMA KARARLARI
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.05.2012 tarih ve 597 sayılı,
Antalya Büyükşehir Belediyesi M eclisi’nin 11.10.2012 tarihli ve 502 sayılı kararları uyarınca
Deniz Mahallesi, Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan köprünün koruma alanı sınırı 1/1000
ölçekli uygulama imar planına işlenmiştir.
Şekil 3. Plan Örneği
Konyaain^
'ürizmjyi'eiikezii
•/&•&&}A)£b
» V » « ,* m ;
♦V • ♦ *«
>vw»*ı
\
p r
\
\
.
s
«r
J
'i o ?
T.\A
(■> A- 4*1
W
-r'A
vr
J
/■*
\
.X
'-a
\
■//.
V .* »
ArJC JOÎ
2 Ka*—
B&drur
Otopâr
..
■i
ir
p
. . J
'W
'•'.fi ;‘.^ ; *.\\ »*,**«;?}‘
' 1 î **» •* .' * » v
*
* v / * i * * î - ı %?* '
t
^
M
b
İ
l
İ
^
Cendî^d
*^3
p i i r \ otopork
'
^
4
;
rls^ v£ - T
- -
h 16.^
...<//• ■**.
İ ^ f c lB I lf c : . '
r^^V•T
^:;■:.V■:;:.vv^l;:’^:^:;;^•• VvA;:: -i:: av
. *VV
VJtlî
.
Download

Gündemin 65.Maddesi - Antalya Belediyesi