1
DENİZLİ PAMUKKALE (HİERAPOLİS) ÖRENYERİ
GÜNEY VE KUZEY KAPISI OTOPARK ALANI KİRA ŞARTNAMESİ
I- GENEL ŞARTLAR
MADDE 1- Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Pamukkale (Hierapolis) Örenyeri Güney ve
Kuzey Kapısında bulunan otopark alanını, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi
Merkez Müdürlüğü tarafından 06.08.2014 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 10:00’da
yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
MADDE 2- Tanımlar
Kültür ve Turizm Bakanlığı :Bakanlık
Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü :DÖSİMM
Denizli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü :İl Müdürlüğü
İhale üzerinde kalan istekli :Kiracı
Pamukkale Örenyeri Otopark alanı :Mecur
MADDE 3- İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı
Teklif Usulü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün
Cumhuriyet Bulvarı Doğanbey Mah. No:4 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Mehmet
YURTSEVEN toplantı salonunda yapılacaktır.
MADDE 4- İhale konusu ticari ünitenin kira süresi 3 (Üç) yıl olup, sözleşmenin
imzalanmasını müteakip yer teslimi yapılacaktır.
MADDE 5– Ticari Ünitenin tahmin edilen aylık kira bedeli 61.250,00 TL, üç yıllık
toplam kira bedeli ise 2.205.000,00 TL’dir. İhalenin geçici teminat miktarı 66.150,00 TL’dir.
İhale dokümanı T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci şubesi nezdinde bulunan
3483170-5194 ya da TR 370001002533034831705194 IBAN numarasına 250,00 TL yatırılması
karşılığında Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Gelirler ve Bütçe Müdürlüğünden
temin edilecektir.
MADDE 6- Geçici ve kesin teminat mektuplarının nakit olması halinde T.C. Ziraat
Bankası Ankara Kamu Girişimci şubesi nezdinde bulunan 3483170-5194 ya da TR
370001002533034831705194 IBAN numarasına yatırılması, banka mektubu olması halinde ise
Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü adına tanzim edilecek
olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen nitelikte olmak zorundadır.
MADDE 7-Kira bedelleri peşin olarak her ayın 5.nci günü mesai bitimine kadar ödenir.
Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı
uygulanır.
MADDE 8- İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen
niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,
geçici teminatı yatırmak ve aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmek şarttır.
8.1-İhale üzerinde sonuçlanan isteklilerin sözleşme aşamasında, Kültür ve Turizm
Bakanlığı ile gerçekleştirmiş olduğu iş ve işlemlere ilişkin herhangi bir borcu bulunmaması
gerekmektedir. Tespiti halinde adına yapılan ihale iptal edilerek geçici teminatı idare adına gelir
kaydedilir.
8.2- Tebligat için Türkiye’de adres göstermek; 2
8.3- Geçici teminatı yatırmış olmak;
8.4- Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu
yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri
bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair
belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği
temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermek;
8.5- Şartnamenin satın alındığına ilişkin alındı makbuzu,
8.6- Her sayfası onaylanmış şartname örneği,
8.7- Vergi ve SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili makamlardan alınmış belgeyi
sunmak,
Tekliflerin hazırlanması:
Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup
kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık
adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici
teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir
zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin
hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu
mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen
fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun
olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç
yapılmamış sayılır.
Tekliflerin verilmesi:
Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına
verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.
Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin
adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar
komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan
tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler
herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Dış zarfların açılması:
Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış
zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici
teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç
zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif
mektubunu taşıyan iş zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte
kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.
İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması
Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale
odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı
tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri
tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 37 nci maddenin son
fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez. Kapalı teklif usûlü ile yapılan
artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan
isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif
sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda
hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin
bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her 3
aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi
sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.
MADDE 9- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp
yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
MADDE 10- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar
tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince
karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
İta amirlerince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş)
işgünü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü
mektupla tebliğ edilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7 nci (yedinci) gün, kararın
müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan
ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde müşteri;
kesin teminatı yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek, sözleşmenin notere tescili gereken hallerde
notere tescil ettirmek ve ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır.
Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın
ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.
İdare de aynı süre içerisinde taşınmazı müşteriye mahallinde düzenlenecek tutanakla
şartnamede belirtilen sınır ve niteliğe göre teslim eder. Tutanakta, taşınmaz bina ise müştemilatı,
değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler değerleri itibariyle gösterilir, teslim tutanağı ilgili
memur ve kiracı tarafından imzalanır.
MADDE 11- Kiracı, sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan
sebepler haricinde, sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve
miktarlarının, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi talebinde bulunamaz.
MADDE 12- Kiraya verilen yer; bina ise kiracı sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her
türlü tedbirleri almak, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde
boya, badana gibi onarımını yapmak, arsa veya arazi ise değerini düşürmeyecek, özelliğini,
verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi
nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı Hazineye ödemek zorundadır.
MADDE 13- Kiracı, idarenin izni olmadan sözleşmenin bir kısmını veya tamamını
devredemez, ortak alamaz, kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez ve amacı dışında
kullanamaz.
MADDE 14- Taşınmaza Bakanlığımızca ya da kamu idarelerince ihtiyaç duyulması veya
taşınmazın satışı halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilecek, kiracı Kurumumuzdan hiçbir
hak ve tazminat talebinde bulunmadan, yapılacak tebligatı takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde
taşınmazı tahliye edecektir.
MADDE 15- Kiracının fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini
durdurması, kiralananı amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine
uygun olarak yerine getirmemesi veya işletme ruhsatının her ne sebeple olursa olsun iptal
edilmesi hallerinde kira sözleşmesi, 2886 sayılı Kanunun 62 nci maddesine göre tebligat
yapmaya gerek kalmaksızın idarece feshedilerek, kesin teminatı gelir kaydedilir ve cari yıl kira
bedeli tazminat olarak tahsil edilir. Sözleşmenin feshedildiği tarihten sonraki döneme ilişkin
varsa kira bedeli öncelikle kiracıdan alınacak tazminata mahsup edilir.
MADDE 16- Kira sözleşmesi sona erdiğinde kiraya verilen yer, kiracı tarafından
herhangi bir tebligata gerek kalmadan taşınmazı kiraya veren idare yetkililerine bir tutanakla
teslim edilir. Bu tutanakta; kiraya verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte kiracının 4
tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen müştemilat veya üzerindeki muhdesat ile
dikili şeylerin de tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan
malzeme ve muhdesat kiracı tarafından aynen temin edilir veya bedeli muhasebe birimine
yatırılır.
MADDE 17- Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde taşınmaz idareye
teslim edilmezse, geçen her gün için, cari yıl kira bedelinin yüzde biri oranında ceza, itirazsız
olarak ödenir.
Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz.
Sonradan sözleşme ve şartnamede yazılı hususlara yapılan itirazlar kabul edilmez.
MADDE 18- Kiracı kira süresinin bitiminde derhal, sözleşmenin feshi halinde ise,
tebligatı müteakip 15 (onbeş) gün içinde taşınmazı tahliye etmek zorundadır. Kiracının
kiralananı rızaen tahliye etmemesi halinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 75 inci maddesine
göre kiracı tahliye edilir.
MADDE 19- Bu şartnamede yer alan, kiraya veren idarece belirlenen ve kira
sözleşmesine konulan kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde, bu şartnamenin 15
inci maddesine göre işlem yapılır.
MADDE 20- Bu şartname, belirlenecek özel şartlarla birlikte sözleşmenin ekini teşkil
eder.
MADDE 21- Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
MADDE 22- İhtilafların çözüm yeri Ankara icra daireleri ve mahkemeleridir.
II-ÖZEL ŞARTLAR
Madde 23 - Söz konusu taşınmaz ticari işletme olarak kullanılmak üzere kiraya
verilmiştir. Kiracı taşınmazı amacı dışında kullanmayacak, üzerine sabit tesis yapmayacak ve
başkasına kiraya vermeyecektir. Kiracı, iş bu şartnamenin 8.7. maddesi uyarınca İdareye
sunduğu yazılı beyanda belirttiği ticari faaliyet alanını İdarenin onayı olmadan
değiştiremeyecektir.
Madde 24 - Kiracının taahhüdü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine
getirmemesi halinde kira sözleşmesi 2886 sayılı Kanunun 62 nci maddesine göre tebligat
yapmaya gerek kalmaksızın feshedilecek, kesin teminatı irad kaydedilecek ve son bir yıl kira
bedeli tazminat olarak tahsil edilecektir.
Madde 25 - Kiracının kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, sözleşmenin
feshine neden olması, işletme ruhsatı alamaması veya işletme ruhsatının her ne sebeple olursa
olsun iptal edilmesi halinde kalan süreye ait kira bedeli kiracıdan tahsil edilecektir. Kira bedeli
tahsil edilmişse iade edilmeyecektir.
Ancak, kiracının işletme ruhsatı alamaması veya kiralanan taşınmazın kullanılmasını
kısmen veya tamamen ortadan kaldıran mücbir sebebin, kiracının kusur ve şahsından
kaynaklanmaması halinde, sözleşme tazminat alınmaksızın karşılıklı olarak feshedilecek ve fesih
tarihinden sonraki döneme ait bedeller iade edilecektir.
Madde 26 - Ticari Ünitelerin dışına herhangi bir şekilde İdarenin iznini almadan masa,
tezgah, dolap vs. benzeri bir şey konulmak suretiyle mevcut kapalı alanın dışına taşıması 5
yasaktır. Bunun yanında Kiracı kiralanan taşınmazda, işyerinde ticari işletme faaliyetlerini yerine
getirir. Ticari Ünitesinin dışında ören yerindeki başka bir alanda ticari faaliyette bulunamaz.
Bu şeklide davrananların tespiti halinde bir sefer yazılı olarak uyarılır,
tekerrüründe sözleşmesi fesih edilerek, kati teminatı İdare adına gelir kayıt edilerek işyeri tahliye
edilir.
Madde 27 - Kiralanan alanın ve çevresini emniyet ve temizlik hususları kiracının
sorumluluğu altında olacaktır.
Madde 28 - Kiralanan taşınmazın bakım-onarım giderleri kiracı tarafından
karşılanacaktır. Elektrik, su, doğalgaz kullanılması gerekiyorsa elektrik, su, doğalgaz (varsa)
abonelikleri kiracı adına açılacaktır, İdaremize abonelik sözleşmelerinden birer suret
getirilecektir.
Madde 29 - İşletme hakkı verilen yerde hizmetin gerektirdiği malzeme veya eşya dışında
devlet güvenliği, örf, adet ve genel ahlaki değerlere aykırı ve İdarece sakıncalı bulunacak her
türlü alet, kitap, broşür gibi eşya bulundurulması yasaktır.
Madde 30 - Kiracı, sigortasız işçi çalıştıramaz ve çalıştırdığı işçilerle ilgili her türlü
vergi, sigorta işlemlerini yaptırmak zorundadır. Bu konularda İdarenin her hangi mali
yükümlülüğü olmayacaktır. İşçilerle ilgili olarak Maliye Bakanlığı ve SGK ile ilgili her türlü
işlemlerden kiracı yükümlüdür.
Madde31-Ticari Ünitelerde çalıştırılan tüm personel kamuya açık alan görgü kuralları
çerçevesinde gerek Bakanlığımıza gerekse Ülkemize yakışır şekilde davranarak gelen turistlere
hizmet vermek zorundadır. Kiracı çalıştırdığı personelin tavır davranış ve hareketlerinden
sorumlu olacaktır.
Madde 32 - Taşınmazın tahsisli olduğu İdare ile kiracı arasında yapılan protokol
hükümlerine uyulacaktır.
Madde 33- Ticari ünitenin içerisinde kullanılacak olan tüm cihaz ve mobilyaların temini
Kiracıya aittir.
“Bu şartnamedeki yazılı hususları okuduğumu, olduğu gibi kabul ve taahhüt
ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılmasını talep ediyorum.”
Müşterinin (Tüzel kişiliklerde yetkili temsilcinin);
Adı, Soyadı :
Tebligat Adresi :
İmza Tarihi :
İmzası :
Download

1 denizli pamukkale - Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü