T.C. SOSYAL GÜVENLİK
KURUMU
SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı
2015
KAMU GÖREVLİLERİNİN
BORÇLANMA İŞLEMLERİ
13 Aralık 2015
2
Borçlanma: Emeklilik veya sigortalılık hakkı
tanınmadan geçmiş hizmetlerin, çeşitli
kanunlarda öngörülen kurallara uyularak
sigortalılar
tarafından primleri ödenmek
suretiyle emeklilik işlemlerinde nazara
alınmasına yönelik “hizmet saydırma” veya
“hizmet satın alma” işlemidir.
13 Aralık 2015
3
Buna göre, bir hizmetin borçlandırılabilmesi için;
1) Sigortalılık kapsamında olmaması,
2) Bu hizmetin borçlanma yolu ile fiili hizmete ekleneceğine dair Kanun
hükmü bulunması,
3) İştirakçinin/sigortalının borçlanma isteğini Kurumumuza yazılı olarak
bildirmesi
Gerekmektedir.
Borçlanma, iştirakçiye/sigortalıya fiili hizmet kazandırdığı gibi
emekliliğinde ödenecek emekli ikramiyesinin de artmasını sağlayan bir haktır.
13 Aralık 2015
4
BORÇLANMA DİLEKÇELERİNİN ŞEKLİ-1
Borçlanma isteğe bağlı olduğundan, dilekçelerde
borçlanma isteğinin açık bir biçimde belirtilmiş
olması gerekmektedir.
Dul eşin Kurumumuza verdiği dilekçede açıkça
borçlanma ifadesi olmamasına karşın (Eşinin
askerlikte geçen süresi de dikkate alınarak, aylık
bağlanması) şeklindeki ifadesi borçlanma isteği
olarak kabul edilecektir.
13 Aralık 2015
5
BORÇLANMA DİLEKÇELERİNİN ŞEKLİ-2
 01.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı dilekçe hakkının
kullanılmasına dair Kanunun 4. maddesinde dilekçede imza ve
bulunması gerektiği hükme bağlanmış olduğundan Kanuna
uygun olmayan dilekçelere göre borçlanma yapılmayarak,
yeni bir dilekçe istenecektir. Bu takdirde borçlanma, yeni
dilekçenin Kurum kaydına alındığı tarihteki hükümler esas
alınarak yapılacaktır.
 Borçlanma dilekçelerinin imzasız olduğu fark edilmeden
yazışma yapılarak belge istenmesi ve kurumlar ve şahıslarca
da istenilen bilgi ve belgelerin gönderilmesi halinde
borçlanma istemi teyit edilmiş olduğundan borçlanmanın
yapılması,
13 Aralık 2015
6
BORÇLANMA DİLEKÇELERİNİN ŞEKLİ-3
 Borçlanma istek dilekçelerinin kurumlarına veren
sigortalılardan, dilekçeleri gönderilmemekle beraber bu
istekleri kurum yazısı ile bildirilen ve kurum yazısı ekinde
borçlandırma ile ilgili diğer belgeleri bulunan ancak
dilekçesi gönderilmeyenlerin dilekçelerinin sonradan başka
bir yazı ile gönderilmesi,
 Borçlandırma ile ilgili dilekçelerinin kurumlarınca Kuruma
gönderildiği bildirildiği halde, dilekçeleri bulunamayanların
yine borçlandırma ile ilgili diğer belgelerinin gönderilmiş
olması
 Şartıyla borçlanma istek tarihi olarak kurum yazısının
Kurum kaydına geçiş tarihinin esas alınması gerekmektedir.
13 Aralık 2015
7
BORÇLANMA DİLEKÇELERİNİN ŞEKLİ-4
* Faks çekerek borçlanma isteyen iştirakçilerin
faks dilekçeleri esas alınacak, ancak yazılı başvurma
dilekçesi de istenecektir. Dilekçe temin edildikten
sonra faks dilekçenin kayıt tarihine itibar edilecektir.
* Öte yandan, başvuru süresinin hak düşürücü
bir süre olduğu dikkate alındığından,
l8 yaşını
doldurmayan yetimin dilekçesine göre de borçlanma
işlemleri yapılmaktadır.
13 Aralık 2015
8
5434 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLANMA YAPACAKLAR
5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin dördüncü ve
beşinci fıkraları uyarınca,
5434 sayılı Kanuna tabi iştirakçi iken, Kanunun yürürlüğe
girdiği tarih itibariyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar ile hak sahipleri,
2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanun
hükümlerine tabi olarak çalışmış olup, Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden
çalışmaya başlayanlar ile hak sahipleri, hakkında borçlanma
işlemleri, 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de
dahil mülga 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacaktır.
13 Aralık 2015
9
5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
sonra ilk defa (c) bendi kapsamında sigortalı olarak
çalışmaya başlayan (doğum borçlanması yapacak
sigortalılar hariç), sigortalılar ile bunların hak
sahipleri hakkında bu Kanun hükümlerine göre
borçlanma işlemi yapılacaktır.
13 Aralık 2015
10
5510 sayılı Kanunda borçlanma ile ilgili
hükümler 41, 46 ncı maddeler ile
geçici 4,
36,43,44,51 ve 56. maddelerde düzenlenmiştir.
5434 sayılı Kanunda ise değişik ek ve geçici
maddelerde düzenlenmiştir. Ancak, borçlanmalarda
başvuru, borç tutarının tespiti ve ödeme şekilleri ek
8,25,31,46 ve 47 inci maddeler ve bazı geçici
maddelerde düzenlenmiştir.
13 Aralık 2015
11
BAŞVURU ve SİGORTALILIK ŞARTI
(5434 SAYILI KANUNA GÖRE)
-Hizmet borçlanması isteğe bağlıdır.
-5434 sayılı Kanun iştirakçileri, çalıştıkları süre içinde her
zaman yazılı olarak borçlanma başvurusunda
bulunabilirler.
13 Aralık 2015
12
Ancak 5434 sayılı Kanunda borçlanma başvurularında başvuru tarihinde
görevde olma şartının istisnaları vardır.
5434 S.K. İŞTİRAKÇİSİ
İSTEKLE
EMEKLİLİK
TALEBİNDE
BULULUNMADAN EN AZ 6
AY ÖNCE
13 Aralık 2015
RESEN MALULEN YAŞ
HADDİ SEBEBİYLE
EMEKLİYE AYRILANLAR
GÖREVLERİYLE
İLGİLERİNİN KESİLDİĞİ
TARİHTEN İTİBAREN 6
AY İÇİNDE KENDİLERİ
5434 S.K. İŞTİRAKÇİSİ
İKEN ÖLENLERİN
ÖLÜM TARİHİNDEN
İTİBAREN 6 AY İÇİNDE
DUL VE YETİMLERİ
13
ÖRNEK:
8.10.2005 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi
göreve başlayan ve 25.12.2014 tarihinde istifa ederek
görevinden ayrılan sigortalı, açıkta iken 18.2.2015
tarihli dilekçesiyle yedek subay okul süresini
borçlanmak istemektedir.
Borçlanma başvurusu 5434 sayılı kanun
hükümlerine göre incelenmesi gereken sigortalının
başvurduğu tarihte sigortalı / iştirakçi olmaması
nedeniyle borçlanma işlemi yapılmayarak, talebi
reddedilecektir.
13 Aralık 2015
14
BAŞVURU ve SİGORTALILIK ŞARTI
(5434 SAYILI KANUNA GÖRE)
 6 aylık bekleme süresini doldurmadan emekliye ayrılanlar,
 a) Borçlandırılan hizmetin dışında, istekle emekliye ayrılabilmek
için gerekli olan 20 ve 25 yıldan fazla hizmeti olanların bu
hizmetleri üzerinden emekli aylığı bağlanacak, borçlanma ise
iptal edilecektir.
 b) Borçlandırılan hizmetler dışında kalan fiili hizmeti aylık
bağlamak için gerekli sürelerden az olanın (23 yıl 6 ay hizmeti
olan ve 1 yıl 6 ay hizmet borçlanması yapmış olan erkek
iştirakçi gibi) borçlanması iptal edilmeyecektir. Bu kişi ya
görevine dönerek 6 aylık süreyi çalışarak dolduracak, ya da
açıkta kalarak 6. ayın sonunda açıkta iken emekliye sevkini
isteyecektir.
13 Aralık 2015
15
ÖRNEK-1
5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca
hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan sigortalının,
18.11.2014 tarihinde Kurum kayıtlarına geçen dilekçesi üzerine
askerlik süresi borçlandırılmıştır. Borçlandığı askerlik süresi ile
birlikte emeklilik için gerekli hizmet süresini dolduran sigortalı
16.2.2015 tarihinden itibaren istekle emeklilik talebinde
bulunmuştur.
Sigortalı borçlanma dilekçesinin kurum kayıtlarına geçtiği
tarihten itibaren 6 aylık sürenin dolum tarihinden önce istekle
emeklilik talebinde bulunması nedeniyle borçlanma süresi
dikkate alınarak aylık bağlanamayacaktır. Sigortalının tekrar
göreve iade edilerek veya açıkta iken altı aylık bekleme süresini
doldurması halinde borçlanma işlemi geçerli olacaktır.
13 Aralık 2015
16
ÖRNEK-2
5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca
hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan sigortalının,
29.08.2014 tarihinde Kurum kayıtlarına geçen dilekçesi üzerine
askerlik süresi borçlandırılmıştır. Sigortalı 16.2.2015 tarihinden
itibaren istekle emeklilik talebinde bulunmuştur.
Sigortalının borçlanma dilekçesinin kurum kayıtlarına
geçtiği 29.8.2014 tarihinden itibaren 6 aylık süresi 29.2.2015
tarihinde dolacak ise de, 6 aylık sürenin bitimi ile istekle
emeklilik talebinde bulunduğu tarihin aynı ay içinde olması
nedeniyle altıncı ay keseneği alınarak tam ay olarak hizmet
sayıldığından, borçlanma işlemi kesinlik kazanacaktır.
13 Aralık 2015
17
ÖRNEK-3
8.07.1949 doğum tarihli sigortalı/iştirakçi 16.9.2014 tarihi
itibariyle Kurumunca yaş haddi nedeniyle görevi ile ilişiği
kesilmiştir. Bu sigortalı aylık bağlanmasına yetecek kadar
askerlik süresini borçlanması için başvuru yapabilir mi?
Yapabilir ise en son hangi tarihe kadar başvuru da bulunabilir.
Yaş haddinden emekliye ayrılan sigortalılarının görevleri ile
ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren 6 ay için borçlanma
kapsamında olan sürelerinin borçlandırılması için başvuruda
bulunmaları mümkündür. Sigortalının da 8.7.1949 doğum
tarihi itibariyle Kurumunca 65 yaşını tamamladığı 8.7.2014
tarihinde ilişiği kesilmeyerek 16.9.2014 tarihi itibariyle ilişiği
kesildiğinden bu tarihten itibaren 6 aylık sürenin dolum tarihi
olan 16.3.2015 tarihine kadar başvurması halinde askerlik
sürelerinin borçlandırılması mümkün olacaktır.
13 Aralık 2015
18
BAŞVURU ve SİGORTALILIK ŞARTI
(5434 SAYILI KANUNA GÖRE)
GAİPLİK
5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan sigortalı
iken gaip olanların dul ve yetimlerine, sigortalı iken
iken ölenlerin dul ve yetimlerine tanınan hakların
tanınması ve başvuru haklarının bulunduğu
durumlarda, borçlanma taleplerinin kabul edilmesi ve
5434 sayılı Kanunun l02. maddesi ile tanınan 6 aylık
sürenin, gaiplik kararının kesinleştiği tarihten itibaren
başlatılması gerekmektedir.
13 Aralık 2015
19
BORÇLANMA KAPSAMINA GİREN
HİZMETLER
13 Aralık 2015
20
5434 SAYILI KANUN UYARINCA
1-Muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er olarak geçen süreler.
2-Askerliğini yedek subay olarak yapanların 01.01.1950 tarihinden sonra
yedek subay okulunda öğrenci olarak geçirdikleri süreler,
3-Avukatlık stajında geçen süreler,
4-Tıpta uzmanlık eğitiminde ve doktora öğreniminde geçen süreler,
5-Tıp doktorlarının fahri asistanlıkta geçen süreleri,
6-Seçim Kanunu nedeniyle istifa edenlerin açıkta geçirdikleri süreler,
13 Aralık 2015
21
5434 SAYILI KANUN UYARINCA
7-Yevmiyeli, Geçici kadrolu, sözleşmeli, saat ücretli geçen hizmetler,
8-Çarşı ve Mahalle Bekçiliğinde geçen süreler,
9-İmam-Hatip vekilliğinde, vakıflara ait camilerin imam-hatip ve müezzin kayyımlığında geçen
sürelerle köy bütçesinden ücret almak suretiyle yapılan imam-hatiplik hizmetleri,
10-Serbest Avukatlık ve noterlikte geçen süreler,
11- Sağlık Bakanlığı Teşkilatında çalışan sağlık personelinin, mesleklerini serbest olarak icra
ettikleri süreler,
12-22.05.1985 tarihinden önce yurt dışında ev kadını olarak geçen süreler,
13-Astsubayların, 01.08.1978 tarihinden önce astsubay sınıf okullarında geçen öğrenim süreleri,
borçlanma kapsamındadır.
13 Aralık 2015
22
5434 sayılı Kanuna göre borçlandırılacak
sürelerin bir kısmı 5510 sayılı Kanunun 41. maddesi
kapsamında (6 tanesi) borçlandırılacak süreler içinde
sayıldığından ve bu borçlanmalarda borçlandırılacak
sürelerin tespiti ile ilgili hususlar benzerlik
göstermektedir.
13 Aralık 2015
23
5510 SAYILI KANUN 41.MADDEYE GÖRE
a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni
süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri
kapsamındaki sigortalı kadının (hakkında 5434 sayılı Kanun
hükümleri uygulanacak kadın sigortalılar dahil), üç defaya mahsus
olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek
kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları
açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla
talepte bulunulan süreleri borçlandırılmaktadır.
13 Aralık 2015
24
Örnek 1)
15/12/2009 tarihinde Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendine tabi memur olarak görev
başlayan ve 17/3/2010 tarihinde doğum yapan sigortalı
16/4/2010 tarihinde 1 yıl aylıksız izne ayrılmış, izin
bitiminde görevine başlamaması nedeniyle müstafi
sayılmak suretiyle görevine son verilmiştir. 21/11/2014
tarihinde doğum sonrasında zorunlu sigortalı olmasını
gerektirecek herhangi bir işte çalışmaksızın geçen
sürelerinin
tamamını
borçlanmak
için
talepte
bulunmuştur. Bu durumda sigortalının 17/3/2010
tarihinden sonra geçen 2 yıllık süresinin 17/4/201017/3/2012 süresi Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendi statüsünde borçlandırılacaktır.
13 Aralık 2015
25
Örnek 2)
14/5/1986-18/8/1997 tarihleri arasında 506 sayılı
Kanuna tabi olan sigortalı 21/10/2007 tarihinde doğum
yapmıştır. 19/3/2009 tarihinde Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa
memur olarak göreve başlayan sigortalı 27/10/2014
tarihinde doğum borçlanması talebinde bulunmuştur. Bu
durumda sigortalı 21/10/2007 tarihinden tekrar çalışmaya
başladığı 19/3/2009 tarihine kadar geçen süre için
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
statüsünde borçlanma yapabilecektir.
13 Aralık 2015
26
Hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri
uygulanacak olan sigortalılardan 5434 sayılı
Kanuna tabi çalışmasından sonra herhangi bir
statüde çalışması bulunmayanlar ile halen
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendine tabi görevine devam edenlerin
borçlanma talebinde bulunmaları halinde,
doğum sonrasındaki iki yıllık süre içerisinde uzun
vadeli sigorta kollarına prim ödenmemiş süreleri
borçlandırılacaktır.
13 Aralık 2015
27
Bunların borç tutarı, Kuruma yazılı olarak
başvurdukları tarihteki öğrenim durumu itibariyle
tabi oldukları personel kanunlarında yer alan
hükümlere göre belirlenecek göreve giriş derece,
kademe ve ek göstergeleri ile emekli keseneğine
esas aylığın hesabına ait tüm unsurların
toplamının, o tarihte yürürlükte olan katsayılarla
çarpımı sonucu bulunacak olup, tarafına bildirilen
borç tutarının borcun kendilerine tebliğ edildiği
tarihten itibaren 1 ay içinde ödenmesi
gerekmektedir.
13 Aralık 2015
28
Örnek 3)
5434 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmakta iken
9/11/2005 tarihinde doğum yapması nedeniyle aylıksız
izne ayrılan ve aylıksız izin dönüşü istifaen görevinden
ayrılan sigortalı, 25/11/2014 tarihinde doğumdan sonra
geçen
süresinin
borçlandırılması
için
talepte
bulunmuştur. 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı
Kanuna tabi olarak çalışması nedeniyle hakkında 5434
sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam eden
sigortalının doğum sonrasında geçen iki yıllık süre içinde
uzun vadeli sigorta kollarına prim yatırılmadan geçen
süresi Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi statüsünde borçlandırılacaktır.
13 Aralık 2015
29
Örnek 4)
15/1/2003 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi
memur olarak göreve başlayan 15/4/2010 tarihinde
doğum nedeniyle aylıksız izne ayrılan ve aylıksız izin
bitiminde tekrar görevine başlamayan sigortalı,
14/10/2014 tarihinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının
(a) bendi kapsamında çalışmakta iken doğum sonrası
geçen
sürelerinin
borçlandırılması
için
talepte
bulunmuştur. Bu durumda, sigortalının 15/4/2010
tarihinden sonra geçen süresi Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi statüsünde
Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen esaslar uyarınca
iki yılı geçmemek üzere borçlandırılacaktır.
13 Aralık 2015
30
Örnek 5)
9/2/2004 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamında
çalışmakta iken 4/7/2004 tarihinde doğum yapan ve
doğum sonrası zorunlu sigortalı olmasını gerektirecek
herhangi bir işte çalışmayan sigortalı, 14/11/2006
tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi memur olarak
göreve başlamıştır. Memur olarak görev yapmakta
iken 25/11/2014 tarihinde doğum borçlanması
talebinde bulunan sigortalının, 4/7/2004-4/7/2006
tarihleri arasında uzun vadeli sigorta kollarına prim
ödenmemiş süresi Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendi statüsünde borçlandırılacaktır.
13 Aralık 2015
31
Örnek 6)
1/7/2004 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi memur
olarak göreve başlayan ve 2/9/2007 tarihinde doğum
yapan sigortalı, 15/11/2007 tarihinde 1 yıl aylıksız izne
ayrılmış, izin bitiminde görevine başlamaması nedeniyle
müstafi sayılmak suretiyle görevine son verilmiştir.
14/7/2014 tarihinde tekrar 4 üncü maddenin birinci
fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayan
sigortalı 18/11/2014 tarihinde doğum sonrasında geçen
sürelerinin tamamını borçlanmak için talepte bulunmuştur.
Bu durumda sigortalının ücretsiz izne ayrıldığı 15/11/2007
tarihinden iki yıllık sürenin sonu olan 2/9/2009 tarihine
kadar geçen sürede uzun vadeli sigorta kollarına prim
ödenmemiş süresi Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendi statüsünde borçlandırılacaktır.
13 Aralık 2015
32
b) Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda Geçen
Süreler.
-Muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er ve 01/01/1950 tarihinden sonra yedek
subay okulunda öğrenci olarak geçen sürelerin borçlandırılmasına imkan
sağlanmıştır.
-Yedek subay okulunda ve hazırlık kıtasında 01/01/1950 tarihinden önce
geçen süreler hizmet sürelerine dahil edildiğinden, bu süreler ayrıca
borçlandırılmayacaktır.
-Yedek subay okulunda öğrenci iken veya muvazzaf veya ihtiyat askerliğini
er olarak yapmakta bulundukları sırada vazife malulü olmaları sebebiyle
kendilerine vazife ve harp malullüğü aylığı bağlananların, öğrencilikte ve
askerlikte geçen süreleri, Kanunun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentlerine
göre çalışmaları halinde borçlandırılacaktır.
13 Aralık 2015
33
Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda
Geçen Süreler
Muvazzaf Askeri öğrenci iken okullarını bitirmeden herhangi
bir nedenle öğrencilikle ilişiği kesilenlerden, gerek 1000 ve
gerekse 1803 sayılı Kanunlar gereğince askerliğini yapmış
sayılanlar, 18 yaşından sonra geçmiş olması şartıyla ve o tarihte
emsallerinin tabi olduğu muvazzaf askerlik süreleri kadar
askerlik yaptıkları kabul edilerek bu süreleri borçlandırılmaktadır.
-Askeri liselerde geçen süreler ile tekrar askerlik yapanların
mükerrer bu süreleri borçlandırılmamaktadır.
13 Aralık 2015
34
Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda Geçen Süreler
Hava değişimlerinin;
-1111 sayılı Askerlik Kanunun yayımlandığı 17/12/1927 tarihine kadar 1
yılının,
-17/12/1927 tarihinden sonra 3 ayının,
-22/2/2014 tarihinden sonra 30 gününün,
1076 sayılı Kanunun 3.maddesi uyarınca erbaş ve er statüsünde askerlik
görevini yapanların (kısa dönem) ise;
-14/11/1980 tarihinden itibaren bir ayının,
-22/2/2014 tarihinden itibaren onbeş gününün,
askerlik süresi olarak dikkate alınması gerektiğinden, bu süreleri aşan kısmı
borçlandırılmayacaktır.
13 Aralık 2015
35
Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda
Geçen Süreler
-Hastanede tedavi veya tanı için yatarak geçirilen süreler
askerlikten sayıldığından bu sürelerde borçlandırılacaktır.
-Cezai bir sebeple uzayan süreler ile firarda geçen süreler
borçlandırılmayacaktır.
-Esarette geçen süreler muvazzaf askerlik
sayıldığından bu süreler de borçlandırılacaktır.
13 Aralık 2015
hizmetinden
36
Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda Geçen
Süreler
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3.maddesi ve 5510 sayılı
Kanunun 6.maddesi uyarınca askerlik görevini yapan yükümlüler
sigortalı sayılamayacağından, askerlik süreleri ile iç içe geçen 4/a
kapsamındaki süreler dikkate alınmadan borçlanma işlemi yapılacaktır.
Ancak, 1479 sayılı Kanunun 24.maddesi ve 5510 sayılı Kanunun
4.maddesi uyarınca bağımsız çalışanların ve şirket ortaklarının askerlik
ve yedek subay okulu öğrencisi oldukları süre içerisinde işyerlerini
üçüncü kişiler eliyle yürütmek ve şirket ortaklığını devam ettirmek
şartıyla 4-b kapsamında sigortalılıkları devam edeceğinden, bunların
askerlik
ve
yedek
subay
okulu
öğrenciliği
süreleri
borçlandırılmayacaktır.
13 Aralık 2015
37
Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda
Geçen Süreler
5434 sayılı Kanun hükümlerine göre T.C. Ordularında geçen
askerlik süreleri borçlandırıldığından, haklarında bu Kanun
hükümleri uygulanan sigortalılar-iştirakçilerden bir başka ülke
uyruğunda iken askerlik görevini yapanmış olanların bu süreleri
borçlandırılmayacaktır.
13 Aralık 2015
38
Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda Geçen Süreler
-Haklarında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanan sigortalılardan;
-Türk Vatandaşlığına alındıkları tarihte 22 yaşını doldurmuş olanlardan geldikleri
ülkelerde yaptıkları askerlik sürelerini belgeleyenler belgede kayıtlı süreyi,
-Belgede kayıtlı sürenin olmaması ve Türkiye deki emsallerinin yaptığı askerlik
süresinden fazla olması hallerinde emsalleri kadar borçlandırılacaklardır.
-Askerlik süresini belgeleyememeleri durumunda borçlanma işlemleri yapılmayacak,
varsa yapılmış olan borçlanma işlemleri iptal edilecektir.
-Türk Vatandaşı iken askere alınan ve askeri yükümlülüğünü yerine getirenlerin daha
sonra Türk Vatandaşlığından çıkmaları halinde Türk Vatandaşı iken yaptıkları
askerlikleri borçlanılabilecek, daha önce yapılmış olan borçlanmaları geçerli
sayılacaktır.
13 Aralık 2015
39
ASKERLİK SÜRESİNDEN SAYILMAYAN SÜRELERDE GEÇEN
SİGORTALILIK SÜRELERİ:
-Hava değişimi sürelerinin askerlikten sayılmayan kısmında,
-Normal izinlerin her yıl için verilen 30 günden fazlasında,
-Firarda geçen sürelerde,
-Erken terhis mahiyetinde izinli sayılanların bu süreleri
sırasında,
4/a (SSK) kapsamında çalıştıkları takdirde sigortalı
sayılacaklardır.
13 Aralık 2015
40
ASKERLİK SÜRELERİ
AY
-1.11.1970 tarihine kadar
24
-1.11.1970-1.3.1985
20
-1.3.1985-10.9.1992
18
-10.9.1992-6.1.1995
15 (3 ya da 4 ay uzayabilir.)
-6.1.1995-14.7.2003
18(Kısa dönem 8 ay)
-15.7.2003-31.12.2013
15 (Kısa dönem 6 ay)
-1.1.2014-Halen devam ediyor 12
13 Aralık 2015
41
ÖRNEK-1
Sosyal Güvenlik Kurumunda mühendis olarak görev yapan ve 20/2/2015
tarihli dilekçesi ile yedek subay okulunda geçen süresini borçlanmak için
başvuran sigortalının hizmet durumu ve ilgili Kuvvet Komutanlığından temin
edilen yedek subaylık safahatı aşağıda gösterilmiştir. Borçlandırılacak süresi
ne kadardır?
-Memuriyete başlama tarihi
-Ücretsiz izne ayrılma tarihi
-Askere sevk tarihi
-Yedek Subay Okuluna Giriş
-Asteğmenliğe Nasbı
-Terhis Tarihi
13 Aralık 2015
: 3/10/2008
: 16/4/2009
: 3/4/2009
: 15/4/2009
: 30/6/2009
: 3/4/2010
42
ÖRNEK-1 DEVAMI
Aylıklarını ayın 15 inde alan Sosyal Güvenlik Kurumunda 3/10/2008
tarihinde göreve başlaması nedeniyle hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri
uygulanan ve görevinden 16/4/2009 tarihinde ayrılan sigortalının Nisan ayı
tam hizmet alınacağından,
-15/5/2009 -30/6/2009 tarihleri arasında yedek subay okulunda geçen 46
günlük süresi borçlandırılacaktır.
13 Aralık 2015
43
ÖRNEK-2
20/2/2015 tarihli dilekçesi ile kısa dönem askerlikte geçen süresini
borçlanmak için Kuruma başvuran ve hizmet durumu ile askerlik bilgileri
aşağıda gösterilen sigortalının borçlandırılacak askerlik süresi ne kadardır?
-Memuriyete başlama tarihi
-Ücretsiz izne ayrılma tarihi
-Askere sevk tarihi
-Terhis Tarihi
-Hava değişimi süresi
-Uzayan süre
13 Aralık 2015
: 7/9/2009
: 3/3/2012
: 5/3/2012
: 1/10/2012
: 55 gün
: 2 gün
44
ÖRNEK-2 DEVAMI
Bu sigortalının 5/3/2012-1/10/2012 tarihleri arasındaki 6 ay 27 gün
süresinden askerlikten sayılmayan 25 gün hava değişimi süresi ile 2 gün geç
terhis süresi olmak üzere toplam 27 gün düşülerek kalan 6 aylık askerlik
süresi borçlandırılacaktır.
13 Aralık 2015
45
c) Personel Mevzuatına Göre Kullanılan Aylıksız İzin
Süreleri.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların
tabi oldukları personel mevzuatı hükümlerine
göre kullandıkları ücretsiz izin süreleri
borçlandırılacaktır.
13 Aralık 2015
46
ÖRNEK
-16/10/2008 tarihinde 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi kapsamında memur olarak göreve başlayan sigortalı,
15/07/2009-14/01/2010 tarihleri arasında 657 sayılı Kanunun
108 inci maddesine göre kullandığı aylıksız izinde geçen süresini
borçlanmak için 20/2/2015 tarihinde başvurmuştur.
-Sigortalının bu süreleri 5510 sayılı Kanunun 41. maddesine
göre borçlandırılacak, borçlandırılan süreler gün ve kazanç
olarak değerlendirilecektir.
13 Aralık 2015
47
d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta
uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında
geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim
süreleri,
-Doktora Öğreniminde Geçen Süreler
Sigortalıların sosyal güvenlik kanununa tabi olmaksızın
yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora
öğrenim süreleri borçlandırılacaktır.
-Dil ve master öğrenimi sürelerinin borçlandırılması
mümkün değildir.
Borçlandırılacak süre 06/10/1982 tarihine kadar en fazla
5 yıl, bu tarihten sonra 6 yıl olacaktır.
13 Aralık 2015
48
BORÇLANMA İÇİN İSTENİLECEK BELGELER
-Borçlanma talep dilekçesi,
-Doktora diplomasının onaylı fotokopisi,
-Doktora öğrenimini yurtiçinde yapanların doktora öğrenimlerinde geçen
sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gün ay yıl olarak gösterir şekilde doktora
yaptığı üniversitece düzenlenmiş belge,
-Doktora öğrenimi 1416 sayılı Kanuna göre yapılmış ise, Milli Eğitim Bakanlığı
Yükseköğretim Genel Müdürlüğünden istenilecek ilgilinin Dil, Master ve Doktora
eğitim sürelerini başlayış ve bitiş tarihi itibariyle gösterir şekilde düzenlenmiş
onaylı bir öğrenim planı,
-Doktora öğrenimi yurtdışında yapılmış ise, doktora yapılan Üniversiteden
alınacak doktora sürelerini gün, ay ve yıl olarak gösterir belge aslı ile Türkçe
tercümesinin
ve doktora diplomasının Türkiye’de denkliğini gösterir
Üniversitelerarası Kurul Sekreterliğinden alınacak bir belge ,
13 Aralık 2015
49
50
51
52
ÖRNEK - 1
-5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olan ve 26/1/2015 tarihli
dilekçesiyle 1416 sayılı Kanuna göre ABD’de yaptığı doktora süresini borçlanmak
isteyen sigortalının Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğünce
düzenlenen öğrenim planından ABD’de 05/01/2000-20/08/2001 tarihleri
arasında dil, 10/09/2001-28/09/2008 tarihleri arasında doktora öğrenimi
gördüğü tespit edilmiştir.
-Sigortalının doktora öğrenim süresi 6 yıldan fazla olduğundan
28/09/2008 tarihinden geriye doğru gidilerek 6 yıllık süre tespit edilecek
dolayısıyla 29/09/2002-28/09/2008 tarihleri arasındaki 6 yıllık süre
borçlandırılacaktır. Bu süre dışında kalan doktora öğrenim süreleri ile dil
öğrenimi sürelerinin ise borçlandırılması mümkün olmayacaktır.
13 Aralık 2015
53
ÖRNEK – 2
-18/2/20015 tarihli dilekçesiyle 8/04/2002-26/06/2007 tarihleri arasında
yurtdışında kendi imkanları ile yaptığı doktora öğrenim süresini borçlanmak
isteyen sigortalının,
-Doktora yaptığı Üniversite veya Enstitüden alacağı bir belge ile doktora yaptığı
süreleri belgelendirmesi,
-Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca doktora öğreniminin denkliği sağlanmış
olması halinde,
-Doktora öğreniminde geçen 5 yıl 2 ay 19 süresi borçlandırılacaktır.
13 Aralık 2015
54
-Tıpta Uzmanlık Öğreniminde Geçen Süreler
Sigortalıların Sosyal Güvenlik Kanununa tabi olmaksızın
yurtiçinde ve yurtdışında tıpta uzmanlık öğreniminde geçen
süreleri borçlandırılacaktır.
İSTENİLECEK BELGELER
- Borçlanma talep dilekçesi,
- Uzmanlık belgesinin (diplomasının) onaylı fotokopisi,
- Uzmanlık eğitimine başladığı ve bitirdiği tarihleri gün, ay, yıl
olarak belirtir şekilde öğrenim gördüğü tıp fakültesi veya
sağlık kurulunca düzenlenmiş belgenin,
- Sağlık Bakanlığından bu sürelerinin uzmanlıktan sayılıp
sayılmadığına, sayılmış ise ne kadar süresinin uzmanlık
öğreniminden
sayıldığına
ilişkin
yazının,
istenmesi
gerekmektedir.
13 Aralık 2015
55
56
57
58
59
ÖRNEK - 1
-Kulak
–Burun-Boğaz Uzmanı olarak görev yapan sigortalı
20/6/2001-12/7/2006 tarihleri arasında yurtdışında görmüş olduğu
uzmanlık öğrenim süresini borçlanmak istemektedir.
-Sağlık Bakanlığınca sözkonusu öğrenim süresinden 13/07/200212/7/2006 tarihleri arasındaki 4 yıllık sürenin tıpta uzmanlık
süresinden sayıldığı bildirildiğinden, sigortalının bu süresi
borçlandırılacaktır.
-Tıpta uzmanlık öğrenim süresinden sayılmayan 20/6/200112/7/2002 tarihleri arasındaki süresinin ise borçlandırılması
mümkün olmayacaktır.
13 Aralık 2015
60
ÖRNEK-2
-Marmara Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev
yapan sigortalı, 20/7/1991-11/7/1996 tarihleri arasında Amerika
State Üniversitesinde yapmış olduğu uzmanlık eğitim süresini
borçlanmak istemektedir.
-Sağlık Bakanlığı ile yapılan yazışma sonucunda
Amerika’da yaptığı eğitimin 1/7/1992-30/6/1994 tarihleri arsında
geçen 2 yıllık kısmı uzmanlık eğitiminden sayıldığı anlaşılmış olup,
-Uzmanlık eğitiminden sayılan 1/7/1992-30/6/1994
tarihleri arsında geçen 2 yıllık süre borçlandırılacak olup,
20/7/1991-30/6/1992 ve 1/7/1994-11/7/1996 tarihleri arasındaki
süre borçlandırılmayacaktır.
13 Aralık 2015
61
62
63
64
-Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 29.12.1983 tarih ve
E.1983/3, K. 1983/12 sayılı kararı uyarınca 5434 sayılı Kanundaki
borçlanma hükümlerinde
öngörülen süreler içerisinde
başvurulması koşuluyla başvuru tarihinde sigortalı/iştirakçi
olanların Türk Vatandaşlığına geçmeden önce borçlanma
kapsamında olan (Ülkemizde geçen Tıpta uzmanlık ve doktora
öğrenim süreleri gibi) süreleri borçlandırılmaktadır.
13 Aralık 2015
65
-Ayrıca, Danıştay 10.Dairesinin 29.1.1987 gün ve E.1986-1831,
K.1987-98 sayılı kararı uyarınca sigortalıların Türk vatandaşlığına
geçmeden önce yaptıkları doktora çalışmaları ve tıpta uzmanlık
öğrenim süreleri Türkiye de geçmiş olup
olmadıklarına
bakılmaksızın borçlandırılmaktadır.
13 Aralık 2015
66
-İtalyan üniversitelerinden ve aynı uygulamayı yapan bazı ülke
üniversitelerinden mezun olanların lisans öğrenim süreleri
içinde geçen doktora öğrenim süreleri borçlandırılmamaktadır.
13 Aralık 2015
67
5510/41. MADDE UYARINCA BORÇLANMA HAKKI
VERİLENLER
e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal stajda geçen süreleri.
1136 sayılı avukatlık kanunu gereğince avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk altı ay
mahkemelerde, kalan altı ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj
sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile kuruma
başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabileceklerdir.
Borçlanma yapılabilmesi için staj süresinin tamamlanması gerekmektedir. 1
yıldan fazla süre hiçbir şekilde borçlandırılmayacaktır.
13 Aralık 2015
68
Avukatlık stajında geçen süreler:
-29/09/1987 tarihinden önce avukatlık stajını tamamlamadan hakim
adaylığına başlayanların mahkemeler nezdinde geçen staj sürelerinin
hakim adaylığından sayılıp sayılmadığı, sayılmış ise ne kadarının sayıldığı
adalet bakanlığından sorularak hakim adaylığından sayılan 6 ay
mahkemeler nezdindeki avukatlık staj süresi borçlandırılmakta,
-29/09/1987 tarihinden sonra avukatlık stajını tamamlamadan hakim
adaylığına başlayanların ise bu süreleri hakimlik adaylığından değil,
meslekte geçmiş sayıldığından, bu süreler borçlandırılmamakta,
iken uygulama H-771 genelge ile 5/4/2013 tarihinden itibaren
değiştirilmiştir.
13 Aralık 2015
69
5510/41. MADDE UYARINCA BORÇLANMA HAKKI
VERİLENLER
AVUKATLIK STAJINI TAMAMLAMADAN AYRILANLAR:
- 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 4 üncü maddesinin
değiştirildiği 10/5/2001 tarihine kadar Adlî ve Askerî Hâkimlik ve
Savcılıkta, Anayasa Mahkemesi aslî ve geçici raportörlüklerinde
ve Danıştay dava daireleri başkan ve üyelikleriyle başkanın
sözcülüğü, kanun sözcülüğü ve bu daireler başyardımcılıkları ve
yardımcılıklarında veya kuruluşlarında avukat bulunan
bakanlıklar ve katma bütçe ile yönetilen genel müdürlükler
hukuk müşavirliği görevlerinde veyahut üniversiteye bağlı
fakülteler hukuk ilmi dersleri profesörlük veya doçentliklerinde
yahut Hâkimler Kanununa göre hâkimlik veya savcılık
sınıflarından sayılan hizmetlerde en az dört yıl,
13 Aralık 2015
70
5510/41. MADDE UYARINCA BORÇLANMA HAKKI
VERİLENLER
-10/5/2001 tarihinden sonra ise adli, idari ve askeri yargıda hakimlik ve
savcılıklarda, Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde, Danıştay üyeliklerinde,
üniversiteye bağlı fakültelerin hukuk bilimi dersleri dalında profesörlük, doçentlik,
yardımcı doçentlik görevlerinde dört yıl, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk
müşavirliği görevinde on yıl,
süre ile hizmeti bulunanların gerek görülmesi halinde ilgili barolarla yapılacak
yazışma sonucunda avukatlık yapma hakkına sahip oldukları tespit edildikten
sonra avukatlık stajını tamamlama ve avukatlık sınavını başarma şartları
aranmadan avukatlık stajında geçen süreleri borçlandırılacaktır.
13 Aralık 2015
71
5510/41. MADDE UYARINCA BORÇLANMA HAKKI
VERİLENLER
Daha önce avukatlık staj sürelerini borçlanma
talepleri o tarihteki uygulama doğrultusunda
reddedilmiş olanlardan yeniden talepte bulunanların
borçlanma işlemleri, ilk dilekçelerinin Kurum
kayıtlarına geçtiği tarihteki borçlanmaya esas alınan
unsurlar üzerinden yeni başvuru dilekçelerinin Kurum
kayıtlarına geçtiği tarihte yürürlükte olan mali
hükümler esas alınmak suretiyle yapılacaktır.
13 Aralık 2015
72
73
ÖRNEK - 1
18/2/20015 tarihli dilekçesiyle 04/01/2009-23/07/2009
tarihleri arasında mahkemeler nezdinde, 05/08/200907/02/2010 tarihleri arasında avukat yanında geçen staj
süresini borçlanmak isteyen sigortalının, 24/01/200923/07/2009 tarihleri arasında 6 ay mahkemeler nezdinde,
08/08/2009-07/02/2010 tarihleri arasında 6 ay avukat yanında
olmak üzere toplam 1 yıllık avukatlık staj süresi
borçlandırılacaktır.
Ancak, avukatlık staj süresi bir yıldan fazla
olamayacağından, bir yılı aşan 04/01/2009-23/01/2009 ve
05/08/2009-07/08/2009
tarihleri
arasındaki
süreler
borçlandırılmayacaktır.
13 Aralık 2015
74
ÖRNEK-2
7/2/2008-7/8/2008 tarihleri arasında mahkemeler nezdinde stajını
tamamladıktan sonra avukat yanında staj yapmakta iken, 17/10/2008
tarihinde Adalet Bakanlığında hakim adayı olarak Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve başlayan sigortalı,
27/2/2014 tarihli dilekçesi ile avukatlık staj süresini borçlanmak istemektedir.
İlgili Baro ile yapılan yazışmalar sonucunda, hakimlik görevinde 4 yıldan fazla
süresinin bulunması nedeniyle avukatlık yapma hakkına sahip olduğu tespit
edilen sigortalının avukatlık stajını tamamlama ve avukatlık sınavını başarma
şartı aranmadan 7/2/2008-17/10/2008 tarihleri arasında geçen 8 ay 10 gün
avukatlık staj süresi borçlandırılacaktır.
13 Aralık 2015
75
f) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki
sigortalılar hariç sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya
gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı berat edenlerin
tutuklulukta ve gözaltında geçen süreleri.
-4/1-c sigortalılarının 506 sayılı Kanuna tabi görevde iken
tutuklulukta ve gözaltında geçen süreleri var ise bu maddeye göre
incelenerek 4/1-a kapsamında borçlandırılacaktır.
-Ancak, başlıkta da belirtildiği üzere 4/1-c sigortalılarının
tutuklulukta ve gözaltında geçen süreleri ile ilgili 5510 sayılı
Kanunun 45 inci maddesinde düzenleme bulunduğundan, bu
durumda olanların tutuklulukta ve gözaltında geçen süreleri 45 inci
maddeye göre incelenecektir.
13 Aralık 2015
76
g) Grev ve Lokavtta geçen süreler.
Devlet memurlarının grev ve lokavt hakları
bulunmadığından, 4/1-c sigortalılarının 506 sayılı
Kanuna tabi görevde iken grev ve lokavtta geçen
süreleri var ise bu maddeye göre incelenerek 4/1a kapsamında borçlandırılacaktır.
13 Aralık 2015
77
h) Hekimlerin Fahri Asistanlıkta geçen süreleri.
-Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile hekimlere,
fahri asistanlıkta geçen sürelerini borçlanma imkanı sağlanmıştır. Bu süre
normal uzmanlık öğreniminden sayılmayan süreleri kapsayacaktır.
-Sigortalılar fahri asistanlıkta geçen sürelerini, fahri asistan olarak görev
yaptığı tarihleri gün, ay, yıl olarak belirtir ilgili üniversite veya hastaneden
temin edeceği belgenin aslını borçlanma talep dilekçesine ekleyerek
Kuruma başvurmaları halinde söz konusu sürelerini borçlanabileceklerdir.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında sigortalı olanların Kurumlarınca HİTAP programına girilen
hizmet bilgileri esas alınacaktır.
13 Aralık 2015
78
ÖRNEK
-4/1-c kapsamında Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı
olarak görev yapan sigortalı, 20/2/2015 tarihli dilekçesiyle 8/5/200421/06/2009 tarihleri arasında fahri asistan olarak geçen süresini borçlanmak
istemektedir.
-Sağlık Bakanlığınca sözkonusu fahri asistanlıkta geçen süresinin 3
yılının tıptan uzmanlık öğrenim süresinden sayıldığı bildirilen sigortalının
tıpta uzmanlık süresinden sayılan 22/06/2006-21/06/2009 tarihleri
arasındaki 3 yıllık süresi talebi halinde tıpta uzmanlık öğrenim süresi olarak
borçlandırılacaktır.
-Tıpta uzmanlık öğrenim süresinden sayılmayan 8/5/200421/6/2006 tarihleri arasındaki 2 yıl 1 ay 15 gün süresi ise fahri asistanlıkta
geçen süre olarak borçlandırılacaktır.
13 Aralık 2015
79
ı) Seçim Kanunları gereğince istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih
ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri
süreleri.
-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi kapsamındaki sigortalıların;
-İstifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay
başına kadar açıkta geçirdikleri süre,
-Seçimin yapıldığı tarihten önce görevine başlayanların ise istifa
ettikleri tarih ile göreve başladıkları tarih arasındaki süre,
-Seçimlerin yapılamaması veya ertelenmesi nedeniyle yeniden
görevlerine dönenlerin seçime katılmak üzere görevlerinden ayrıldıkları
tarih ile seçimlerin ertelenmesi nedeniyle görevlerine başladıkları tarih
arasında geçen süreleri borçlandırılacaktır.
13 Aralık 2015
80
Seçim
Kanunları
gereği
açıkta
borçlandırılabilmesi için sigortalıların;
geçen
sürelerinin
-Bu sürelerini borçlanma isteklerini belirtir borçlanma talep
dilekçelerinin,
-Seçimler nedeniyle görevlerinden istifa ettiklerini belirtir istifa
dilekçelerini ve istifalarının kabul edildiğini belirtir Kurum Olurunun
onaylı örneği ile seçimlerin yapılacağı tarihten önce görevine
başlayanların ise göreve başlamalarına ilişkin olurun onaylı bir
örneğinin gönderilmesi ,
gerekmektedir.
13 Aralık 2015
81
ÖRNEK-1
-16/10/2008 tarihinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve başlayan, 29/03/2009
tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerine katılmak üzere seçim
kanunları uyarınca 01/12/2008 tarihinde görevinden istifaen ayrılan,
ancak seçilemeyerek 18/04/2009 tarihinde görevine dönen sigortalı,
20/2/2015 tarihli dilekçesiyle seçimlere katılmak üzere açıkta geçen
sürelerini borçlanmak istemektedir.
-Sigortalının seçimlere katılmak üzere görevinden ayrıldığı
01/12/2008 tarihi ile seçimlerin yapıldığı 29/03/2009 tarihini takip eden
aybaşına kadar olan, 01/12/2008- 14/04/2009 tarihleri arasındaki 4 ay 14
günlük süresi 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre
borçlandırılacaktır.
13 Aralık 2015
82
ÖRNEK-2
-13/1/1999 tarihinde memuriyete başlayan, 30/03/2014
tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerine katılmak üzere seçim
kanunları uyarınca 01/12/2013 tarihinde görevinden istifaen ayrılan,
ancak seçilemeyerek 18/04/2014 tarihinde görevine dönen sigortalı,
20/2/2015 tarihli dilekçesiyle seçimlere katılmak üzere açıkta geçen
sürelerini borçlanmak istemektedir.
-Sigortalının seçimlere katılmak üzere görevinden ayrıldığı
01/12/2013 tarihini takip eden aybaşı
ile seçimlerin yapıldığı
29/03/2009 tarihini takip eden aybaşına kadar olan, 15/12/201314/04/2014 tarihleri arasındaki 4 aylık süresi 5434 sayılı Kanunun Geçici
147. maddesine göre borçlandırılacaktır.
13 Aralık 2015
83
i) 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile
çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ilişkin eksik
süreleri.
-4/1-c sigortalıları 4857 sayılı Kanuna tabi olmadıkları için
kısmi süreli çalışmaları mümkün olmayıp, 25/2/2011 tarihinden
sonra 4/1-a statüsünde iken kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışarak
daha sonra 4/1-c kapsamında bir göreve başlayan sigortalıların,
kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik olan süreleri 4/1-a
kapsamında borçlandırılabilecektir.
13 Aralık 2015
84
1416 S.K. ÖĞRENİM BORÇLANMASI 1
j)1416 sayılı Kanuna uyarınca yurtdışında geçen öğrenim
süreleri.(4/7/2012-6353 sayılı Kanun)
Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi
Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt
dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda
dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini
tamamlamış olanların yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirmiş
oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından
sonraki döneme ait olan kısmının borçlandırılmasına imkan
sağlanmıştır.
13 Aralık 2015
85
1416 S.K. ÖĞRENİM BORÇLANMASI 2
5510 S.K. GEÇİCİ 43 VE 51. MADDE:
(1416 SAYILI KANUNA UYARINCA YURTDIŞINDA GEÇEN ÖĞRENİM SÜRELERİNİN
BORÇLANDIRILMASI)
-1416 sayılı Kanuna göre yurt dışına gönderilen, öğrenimini başarıyla
tamamlayarak yurda dönen ve yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini
tamamlamış olanlardan, 6353 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 12/7/2012
tarihinden önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlayan ve
Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya devam edenler, yurt
dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının
tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmının tamamını veya bir
bölümünü 12/7/2012 tarihinden itibaren üç ay içinde Kuruma müracaat etmeleri
halinde borçlandırılmaktadır.
13 Aralık 2015
86
1416 S.K. ÖĞRENİM BORÇLANMASI 3
5510 S.K. geçici 43 VE 51. madde:
(1416 sayıIı Kanuna uyarınca yurtdışında geçen öğrenim sürelerinin
borçlandırIıması)
6353 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 12/7/2012 tarihinde mecburi
hizmetleri devam edenler ise borçlanma kapsamında bulunan sürelerini, mecburi
hizmetlerini tamamladıkları tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma müracaat
etmeleri halinde borçlanabileceklerdir.
-1416 sayılı Kanuna göre yurtdışına gönderilen ve öğrenimini başarı ile
tamamlayarak yurda dönenlerden Kanunun geçici 43 üncü maddesi kapsamında
yurtdışında geçen sürelerini borçlanmak için süresinde müracaat etmeyenlerin
müracaat süreleri 6495 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile Kanuna eklenen geçici
51 inci madde ile 2/11/2013 tarihine kadar uzatılmıştır.
13 Aralık 2015
87
13.12.2015
Disiplin Affı Borçlanması-1 (Geçici 4.MD. 17.FIKRA)
Tabi oldukları personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası
sonucu 23/4/1999 tarihi ile 14/2/2015 tarihleri arasında memuriyetleri
sona erenlerden, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Kanunlar uyarınca
haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile ortadan
kaldırılanların, 2008 yılı Ekim ayın başından itibaren 6 ay içinde
başvurmaları halinde görevlerinden ayrıldıkları tarih ile göreve başladıkları
tarih arasında kesenek-prim ödenmemiş sürelerinin borçlandırılmak
suretiyle hizmetlerine eklenmesi imkanı getirilmiştir.
Daha sonra 1/3/2011 tarih ve 6111 sayılı Kanunla 1/3/2011 tarihinden
itibaren yeniden 30/6/2011 tarihine kadar müracaat, 30/12/2014 tarihine
kadar da borç tutarını ödeme süresi verilmiştir.
13 Aralık 2015
88
13.12.2015
Disiplin Affı Borçlanması-2 (Geçici 44.Madde)
 Daha önce bu durumda olanlara Geçici 4.madde 17.fıkra ile borçlanma hakkı
verilmiş iken, 6353 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 44. madde ile;
 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında tabi oldukları personel mevzuatına göre
almış oldukları disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona eren ve 22/6/2006 tarihli
ve 5525 sayılı Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile
ortadan kaldırılanların, Kanunun yürürlüğe girdiği 12/7/2012 tarihinden itibaren 3
ay içinde Kuruma müracaat etmeleri halinde, yaş haddine ilişkin hükümler saklı
kalmak kaydıyla, memuriyetlerinin sona erdiği tarih ile 22/6/2006 tarihi arasındaki
dönem içinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak sigorta primi ödenmemiş veya
emekli keseneği yatırılmamış süreleri, bu sürelere ilişkin kesenek ve kurum karşılığı
tutarlarının halen çalıştıkları veya kamu görevlisi olarak en son çalışmış oldukları
kamu idarelerine bildirilerek borcun kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç
ay içerisinde Kuruma defaten ödenmesi şartıyla fiili hizmet sürelerine sayılması
imkanı getirilmiştir.
13 Aralık 2015
89
13.12.2015
Disiplin Affı Borçlanması-3 (Geçici 51.Madde)
 6495 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 51 inci
madde ile geçici 44 üncü madde de belirlenen süre içerisinde başvuru hakkını
kullanmamış olanların ya da bu şartları taşımalarına rağmen süresi içinde müracaat
etmedikleri için başvuruları reddedilenlerin müracaat süreleri 31/12/2013 tarihine
kadar uzatılmıştır.
 Yine aynı Kanun ile 28/2/1997 ile 23/4/1999 tarihleri arasında tabi oldukları
personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona
erip, 8/8/1999 tarihli ve 4455 sayılı Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin
cezaları bütün sonuçları ile ortadan kaldırılanların 2/8/2013 tarihinden 31/12/2013
tarihine kadar Kuruma müracaat etmeleri halinde, haklarında Kanunun geçici 44
üncü maddesi hükümleri uygulanmak suretiyle memuriyetlerinin sona erdiği tarih
ile 22/6/2006 tarihi arasındaki sürede uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak
sigorta primi ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış sürelerine ilişkin
kesenek ve kurum karşılığı toplamları halen çalıştıkları veya kamu görevlisi olarak en
son çalışmış oldukları kamu idarelerince yatırılmak suretiyle sigortalıların hizmet
sürelerinden sayılması imkanı getirilmiştir.
13 Aralık 2015
90
13.12.2015
Disiplin Affı Borçlanması-4 (Geçici 56.Madde)
 Daha önce 5510 sayılı Kanunun Geçici 44 ve 51. maddeleri
kapsamında bulunanlardan öngörülen süre içinde başvuru
hakkını kullanmamış, başvuruda bulunmuş olmakla
birlikte borç tutarı süresi içinde ödenmemiş olanlara
başvuru için herhangi bir süre sınırı olmaksızın 11/9/2014
tarihinden itibaren Kuruma başvurmaları halinde geçici 44.
ve 51. madde ile verilen haklardan yararlanma hakkı
verilmiştir.
13 Aralık 2015
91
13.12.2015
Disiplin Affı Borçlanması-5 (Geçici 56.Madde)

Daha önce geçici 4 üncü maddesinin onyedinci fıkrası uyarınca
borçlandırılarak borcun tamamını veya bir kısmını ödeyenlerin ödemiş
oldukları tutarların iadesini istemeleri halinde, bu süreler için hesaplanan
emeklilik keseneği ve kurum karşılığı tutarlarının halen çalıştıkları veya
kamu görevlisi olarak en son çalışmış oldukları kamu idarelerince
yatırılması halinde sigortalılara faizsiz olarak iade edilmesi mümkün
olacaktır.
 Borçlandırılmak suretiyle hizmet olarak alınan süreler ile diğer sigortalılık
statülerine tabi olarak uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenen
sürelerin tamamı memuriyette geçmiş kabul edilerek Kurumlarınca
görevlerine son verildiği tarih itibarıyla sigortalıların kazanılmış hak
aylıklarının tespitinde değerlendirilecektir.
13 Aralık 2015
92
5434/EK 47.MADDE FAHRİ İMAM-HATİPLİKTE GEÇEN SÜRELERİN
BORÇLANMASI-1
 2865 sayılı kanunla 5434 sayılı kanuna eklenen ek 47. madde ile, T.C.
Emekli Sandığı iştirakçilerinden, herhangi bir sosyal güvenlik
kurumuna tabi olmadan;

a)Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı mülhak vakıf camilerinde
görev yapan ve ücretlerini bu genel müdürlükten alanların,

b) Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde kadrolu daimi
mezun imam-hatip ve müezzin-kayyımlara vekalet edenlerin,

c) Köy, kasaba ve mahalle camilerinde dernek, vakıf veya köy
bütçesinden ücret alarak imam-hatiplik yapanların,
bu görevlerinde geçmiş sürelerinin borçlandırılması kabul
edilmiştir.
13 Aralık 2015
93
5434/EK 47.MADDE FAHRİ İMAM-HATİPLİKTE GEÇEN SÜRELERİN
BORÇLANMASI-2
Köy, kasaba ve mahalle camilerinde dernek, vakıf veya köy bütçesinden
aylık alarak imam-hatiplik yapanların borçlanmalarında,
a) İlgililerin müftülüklerce görevlendirildiklerine dair yetki belgesi,
(buyrultu)
b) Ücretlerini dernek veya köy bütçesinden ödendiğine dair defter veya
bordro kaydı.
c) Bunun mümkün olmaması halinde vergi dairelerindeki kayıtlara
dayanılarak müftülüklerce verilecek belge,
d) Bu belgelerin yerel mülki amirlerince (Kaymakam veya Vali )
onanmış olması,
gerekmektedir.
Müftülüklerce tutulan cami görevlileri sicil defterinde çalıştıkları
süreler kayıtlı olanlar için bu defterlerdeki kayıtlara dayanılarak çıkarılacak
belgelere de itibar edilecektir.
13 Aralık 2015
94
5434/EK 47.MADDE FAHRİ İMAM-HATİPLİKTE GEÇEN SÜRELERİN
BORÇLANMASI-3
-3157 sayılı Kanunla maddede 05.03.1985 tarihinden geçerli
olmak üzere yapılan değişiklikle köy, kasaba ve mahalle camilerinde
yapılan hizmetlerin defter veya bordro vergi dairesi kayıtlarına
istinaden müftülüklerce verilmiş ve mahalli mülki amirlerce onanmış
belgelerle tevsik edilememesi halinde,
-Bu sürelerin, ilgililerce Diyanet işleri Başkanlığını temsilen ilgili
müftülük hasım gösterilmek suretiyle açılacak dava sonunda yetkili
sulh hukuk mahkemesince verilecek tespit kararları ile
belgelendirilmesi hükme bağlanmıştır.
-İlgililerin mahkemelerden alacakları kararları Kurumumuza veya
görev yaptıkları kurumlarına vererek borçlanma talebinde
bulunmaları gerekmektedir.
13 Aralık 2015
95
5434/EK 47.MADDE FAHRİ İMAM-HATİPLİKTE GEÇEN SÜRELERİN
BORÇLANMASI-4
 Borçlanma yapılmadan önce hizmetin geçtiği kasaba, mahalle
veya köyde o tarihlerde kadrolu imamın görevli olup olmadığı
ilgili müftülükten sorulduktan ve kadrolu imamın bulunmadığı
tespit edildikten sonra borçlanma yapılmaktadır.
 Aynı tarihte bir başkasının o yerde imamlık yaptığının tespit
edilmesi halinde borçlanma yapılmamaktadır.
 Maddede sadece köy, kasaba ve mahalle camilerinden söz
edildiğinden, bunlar dışındaki yerleşim birimlerinde (oba,
mezra v.b) geçen süreler mahkeme kararı ile tespit edilse dahi
borçlandırılmamaktadır.
13 Aralık 2015
96
5434 S.K. GÖRE BORÇ TAHAKKUKU
 5434 sayılı Kanuna göre yapılacak borçlanmalar Kanunun Ek 31
inci maddesinde belirtilen esaslara göre yapılmaktadır.
 Söz konusu maddeye göre borç miktarı, iştirakçilerin veya dul
ve yetimlerin başvurularının Kurum kayıtlarına geçtiği tarihteki
tabi oldukları personel kanunlarında yer alan hükümlere göre
öğrenim durumu itibariyle göreve giriş, derece , kademe ve ek
göstergeleri ile emeklilik keseneğine esas aylığının hesabına
dahil edilen tüm unsurların toplamının başvuru tarihinde
yürürlükte bulunan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar
esas alınmak suretiyle hesaplanmaktadır.
13 Aralık 2015
97
5434 S.K. GÖRE BORÇ TAHAKKUKU
 Borçlanma dilekçelerinin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihten
itibaren borçlanma işleminin yapılabilmesi için istenilen
belgeleri bir yıl geçtikten sonra gönderilenlerin veya bir yılın
dolumundan sonra yeniden müracaat edenlerin, borç tutarları
belgelerin gönderildiği yazı ya da dilekçenin veya ikinci
müracaatların Kurum kayıtlarına geçtiği tarihteki emeklilik
keseneğine esas aylığın tespitine esas unsurlar dikkate alınarak
hesaplanacaktır.
13 Aralık 2015
98
PERSONEL KANUNLARINA GÖRE 4/1-c
SİGORTALILARININ ÖĞRENİM
DURUMLARI İTİBARİYLE GÖREVE GİRİŞ
DERECE VE KADEMELERİ
13 Aralık 2015
99
657 Sayılı Kanunun 36. maddesinin (A) Bölümüne göre Borçlanma Hesabında
Kullanılacak Cetvel
GENEL İDARE HİZMETLERİ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
İlkokul
orta Okul
Lise
2 Yıl Sür Yük Ok
3Yıl Sür Yük Ok
4 Yıl Sür Yük Ok
5Yıl Sür Yük Ok
6 Yıl Sür Yük Ok
EĞİTİM ÖĞRETİM
DER
KAD
GÖST
15
1
500
a)
14
2
520
b)
13
3
540
c)
10
2
600
d)
10
3
610
e)
9
1
620
9
2
630
9
3
645
İlkokul Öğrt.
Orta Okul Öğrt
2 Yıl Yük. Öğr
3 Yıl Yük Öğr
4 Yıl Yük Öğr
DER
KAD
GÖST
12
2
550
11
1
560
10
2
600
10
3
610
9
1
620
100
657 Sayılı Kanunun 36. maddesinin (A) Bölümüne göre Borçlanma Hesabında
Kullanılacak Cetvel
TEKNİK HİZMET
EMNİYET HİZMETLERİ
a) Ortaokul Dengi
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
ı)
i)
j)
a)
Mes. veya Tekn. Öğ 14
3
525
b)
Ortaokul Üstü 1 yıl 13
Ortaokul Üstü 2 yıl
veya Tek.Öğr. ve 12
Lise Den Mes. Öğr
3 yıllık Meslek Lisesi 12
4 yıllık Meslek Lisesi 12
Lise veya Dengi
11
Tekn. Öğrt. Üstü 1 yıl
Lise Dengi Üstü 2 yıl 10
Lise ve Dengi
10
3 yıl Mes. Tek.
2 yıllık yüksek okul 9
3 yıllık yüksek okul 9
4 yıllık yüksek okul 8
1
530
c)
d)
2
550
e)
f)
2
550
3
555
1
560
1
590
2
600
2
630
3
645
1+850 660
İlkokul Mezunu
Ortaokul Mezunu
Lise Mezunu
2 Yıl Yük. Öğr
3 Yıl Yük Öğr
4 Yıl Yük Öğr
13 1
530
12 2
550
11 1
560
9
2
630
9
3
645
8
1
660
101
101
657 Sayılı Kanunun 36. maddesinin (A) Bölümüne göre Borçlanma Hesabında
Kullanılacak Cetvel
SAĞLIK HİZMETLERİ
Ortaokul ve Dengi
b) Lise ve Dengi 3 yıl
c) Lise Dengi 4 yıl
d) 4 Yıl Yük Okul
e) 5 Yıl Yük Okul
f) 6 Yıl Yük Okul
a)
DİN HİZMETLERİ
14 3
525
a)
12 2
550
b)
12 3
555
c)
8
1
660
d)
8
2
675
e)
8
3
690
f)
g)
h)
Kay.İ.H. Müez(ilk) 15
Kay.İ.H. Müez(Ort.) 14
İ.H.1. Dev. 3 Yıl 14
İ.H.1. Dev. 4 Yıl 13
İ.H.2. Dev. 7 Yıl 12
2 Yıl Yük. Okul 10
4 Yıl Yük. Okul 9
5 Yıl Yük. Okul 9
1
500
2
520
3
525
1
530
3
555
3
610
1
620
2
630
102
657 Sayılı Kanunun 36. maddesinin (A) Bölümüne göre Borçlanma Hesabında
Kullanılacak Cetvel
YARGI MENSUPLARI
Avukatlık Stajını
a) görevden önce
9
3
yapmışsa
Avukatlık Stajını
b) görevden sonra
9
1
yapmışsa
UZMAN JANDARMALAR
11
3
560
645
UZMAN ÇAVUŞLAR (JANDARMA HARİÇ)
10
1
590
620
AST SUBAYLAR
a) Lise ve Dengi
b) 2 Yıl Sür Yük Ok
c) 3Yıl Sür Yük Ok
d) 4 Yıl Sür Yük Ok
AVUKATLAR
9
1
645
10
9
9
9
2
1
2
3
600
620
630
645
ÖĞRETİM ÜYELERİ
7 2+2300 720
103
103
 Lise mezunu iken memuriyete başlayan ve daha sonra
görevde iken 4 yıllık yüksek okulu bitiren sigortalı kısa
dönem askerlik süresini borçlanmak istediğinde
borçlanma işlemine hangi derece ve kademe esas
alınacaktır.
 Sigortalı göreve lise mezunu olarak başlamasına rağmen
5434 sayılı Kanunun Ek 31.maddesi uyarınca borçlanma
için başvurduğu tarihte 4 yıllık yüksek okul mezunu
olduğundan, 657 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca 4
yıllık yüksek okul mezunlarının göreve giriş derece ve
kademesi olan 9.derecenin 1.kademesi borçlanma
işlemine esas alınacaktır.
13 Aralık 2015
104
104
4 yıllık lise mezunu iken memuriyete başlayan ve
daha sonra memuriyete iken 4 yıllık yüksek okulu
bitiren sigortalı kısa dönem askerlik süresini
borçlanmak istediğinde borçlanma işlemine hangi
derece ve kademe esas alınacaktır.
Orta öğrenimde iken gördüğü bir yıllık fazla
öğrenimden dolayı 657 sayılı Kanunun 36.maddesine
göre bir kademe ilerlemesinden yararlanması
gerektiğinden borçlanma işleminde 9 derecenin
2.kademesi esas alınacaktır.
13 Aralık 2015
105
4 yıllık yüksek okulu bitirdikten sonra öğretmen
olarak göreve başlayan ve daha sonra görevde iken
bir yıl master yapan ve askerlik süresini borçlanmak
isteyen sigortalının borçlanma işlemine hangi derece
ve kademe esas alınacaktır.
Sigortalı bir yıllık master öğrenimini görevde iken
yaptığından bu öğreniminden dolayı görevde iken
intibak işleminde dikkate alınan bir kademe
ilerlemesi
borçlanma
işleminde
dikkate
alınmayacaktır. Borçlanma işleminde 9.derecenin
1.kademesi esas alınacaktır.
13 Aralık 2015
106
4 yıllık yüksek okulu bitirdikten sonra bir yıl master
yapan ve daha sonra öğretmen olarak göreve
başlayan ve askerlik süresini borçlanmak isteyen
sigortalının borçlanma işlemine hangi derece ve
kademe esas alınacaktır.
4 yıllık yüksek öğreniminden dolayı 9.derecenin
1.kademesi esas alınması gereken sigortalıya bir
yıllık master öğreniminden dolayı 657 sayılı Kanuna
göre ayrıca bir kademe verilmesi gerektiğinden
borçlanma işlemine 9.derecenin 2.kademesi esas
alınacaktır.
13 Aralık 2015
107
Yüksek lisans(master), doktora, tıpta uzmanlık
öğrenimi ve avukatlık stajlarında bu öğrenimlerin
göreve girmeden önce yapılması halinde borçlanma
işlemlerinde bu öğrenimlerden dolayı kazanılan
derece-kademe ilerlemeleri dikkate alınacaktır.
-Ancak, görevde iken bu öğrenimlerden dolayı
kazanılan derece ve kademe ilerlemeleri ise
borçlanma işlemlerinde dikkate alınmayacaktır.
13 Aralık 2015
108
 4 yıllık mühendislik fakültesinden mezun olduktan sonra
doktora yapan ve daha sonra 5434 sayılı Kanuna tabi
GİH sınıfında göreve başlayan ve
askerlik süresini
borçlanmak isteyen sigortalının borçlanma işlemine
hangi derece ve kademe esas alınacaktır.
 4 yıllık mühendislik öğreniminden dolayı borçlanma
işleminde 8.derecenin 1.kademesi esas alınması gereken
sigortalıya bir yıllık doktora öğreniminden dolayı 657
sayılı Kanuna göre ayrıca bir derece
verilmesi
gerektiğinden
borçlanma
işlemine
7.derecenin
1.kademesi esas alınacaktır.
 Ancak, aynı sigortalı doktora öğrenimini görevde iken
yapmış olsa idi borçlanma işleminde 7.derecenin
1.kademesi değil 8.derecenin 1.kademesi esas
alınacaktır.
13 Aralık 2015
109
Tıpta uzmanlık öğrenimi gördükten sonra 5434 sayılı
Kanuna tabi göreve başlayan doktor bedelli askerlik
süresini borçlanmak istediğinde borçlanma işlemine
hangi derece ve kademe esas alınacaktır.
6 yıllık tıp öğreniminden dolayı borçlanma işleminde
8.derecenin 3.kademesi esas alınması gereken
sigortalıya bir yıllık uzmanlık öğreniminden dolayı
657 sayılı Kanuna göre ayrıca bir derece verilmesi
gerektiğinden borçlanma işlemine 7.derecenin
3.kademesi esas alınacaktır.
13 Aralık 2015
110
EMEKLİ KESENEĞİNE ESAS AYLIK
-Derece-kademe gösterge rakamının katsayı ile çarpılması sonucunda bulunacak
tutarı,
-Varsa ek gösterge rakamının katsayı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı,
-Memuriyet taban aylığı tutarı,
-Kıdem aylığı tutarı,
-Ek gösterge rakamlarına göre en yüksek devlet memuru aylığının %40 ila %240
arasında belirlenen oranlarda tespit edilen tutarı,
Toplamı emekli keseneğine esas aylık tutarıdır.
13 Aralık 2015
111
8/1 +850 ekgösterge 1 yıl kıdemi olan sigortalının
Emeklilik Keseneğine Esas Aylık tutarının hesabı
Derece-Kademe/Gösterge Rakamı 8/1 (660 x 0,079308)
Taban Aylık Tutarı (1000 x 1,24144)
Ek Gösterge Tutarı ( 850x 0,079308)
Kıdem Aylık Tutarı (1 Yıl x 20 x 0,079308)
Özel Hizmet Tazminatı (9500 x 0,079308 x % 40)
: 52,34
: 1241,44
: 67,41
: 1,59
: 301,37
Emekli Keseneğine Esas Aylık Tutarı : 1664,15 TL
Borç tutarı= Emekli Keseneğine Esas Aylık Tutarı x % 36 x Borçlandırılan
ay sayısı
13 Aralık 2015
112
1/1/2015-30/6/2015 TARİHLERİ
ARASINDA 1 AYLIK BORÇ
TUTARLARI
15/1
14/2
13/3
12/2
12/3
11/1
10/2
9/1
9/3
8/3+850
7/2+2300
13 Aralık 2015
569,69
570,26
570,83
571,11
571,26
571,40
572,54
573,11
573,83
599,38
723,01
113
ÖRNEK 1 :
23/9/1988 tarihinde ilkokul mezunu olarak göreve
başlayan ve 14/10/1992 tarihinde askere gitmek
üzere görevinden ayrılan ve askerlik dönüşü
14/4/1994 tarihinde tekrar görevine başlayan, halen
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde
hizmetli olarak görev yapan sigortalı, 20/2/2015
tarihli dilekçesi ile 15.10.1992-14.04.1994 tarihleri
arasındaki askerlik süresini borçlanmak isteyen
ilgilinin borç hesabı aşağıdaki gibi olacaktır.
13 Aralık 2015
114
Dilekçe Tarihi
Askerlik Süresi
GünSayısı
20.02.2015
15.10.1992
14.04.1994
540
Katsayı:
0,079308
T.Ayl.Katsayısı:
1,24144
D/K
15/1
Gösterge:
500
Ekgösterge:
Kıdemi:
1
GÖSTERGE EKGÖST. KIDEM AYL. TABAN AYL E.TAZMN. TOPLAM 1 AYL. TUTAR
39,65
0,00
1,59
1241,44
301,37
1584,05
570,26
TOPLAM ÖDENECEK TUTAR
10.264,65 TL
13 Aralık 2015
115
ÖRNEK-2
Ortaokul
mezunu iken 18 ay er olarak askerlik
hizmetini yapmış bulunan; borçlanma isteğinde
bulunduğu 9/2/2015 tarihinde lise mezunu olan ve
Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan sigortalının borç
miktarı ne olacaktır?
Sigortalı, askerlik görevini yaptığı sırada ortaokul
mezunu ise de, borçlanma talep tarihinde lise
mezunu olduğundan borçlanma hesabı lise mezunu
polis memurunun girebileceği derece kademe aylığı
olan 11. derecenin 1. kademesi esas alınacaktır.

13 Aralık 2015
116
Dilekçe Tarihi
Borçlandırılacak Süresi
GünSayısı
20.02.2015
15.10.1992
14.04.1994
540
Katsayı:
0,079308
T.Ayl.Katsayısı:
1,24144
D/K
11/1
Gösterge:
560
Ekgösterge:
Kıdemi:
1
GÖSTERGE EKGÖST. KIDEM AYL. TABAN AYL E.TAZMN. TOPLAM 1 AYL. TUTAR
44,41
0,00
1,59
1241,44
301,37
1588,81
571,97
TOPLAM ÖDENECEK TUTAR
10.295,48 TL
NOT: ASKERLİK BORÇLANDIRILAN ASKERLİK HİZMETİ 1 YILDAN
FAZLA OLDUĞUNDAN 1 YIL KIDEM VERİLMİŞTİR.
13 Aralık 2015
117
ÖRNEK-3
15/3/1982-14/3/1983
tarihleri arasında avukatlık
stajını yapan 20/1/1992 tarihinde 4/c sigortalısı
olarak göreve başlayan sigortalı, 20.02.2015 tarihli
dilekçesi ile avukatlık staj süresini borçlanmak
istemesi halinde borçlanması aşağıdaki gibi olacaktır.
NOT: SİGORTALI, AVUKATLIK STAJINI AÇIKTA
İKEN YAPTIĞINDAN BORÇ HESABINDA 9. DERECE 3.
KADEME ESAS ALINMIŞTIR.
13 Aralık 2015
118
Dilekçe Tarihi
Borçlandırılacak Süresi
GünSayısı
Katsayı:
T.Ayl.Katsayısı:
20.02.2015
15.03.1982
14.03.1983
360
0,079308
1,24144
D/K
9/3
Gösterge:
645
Ekgösterge:
Kıdemi:
GÖSTERGE EKGÖST. KIDEM AYL. TABAN AYL E.TAZMN. TOPLAM 1 AYL. TUTAR
51,15
0,00
0,00
1241,44
301,37
1593,96
573,83
TOPLAM ÖDENECEK TUTAR
6.885,92 TL
13 Aralık 2015
119
5434 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN
TAHSİL ESASLARI
 Kurumca gönderilen tahakkuk tablosu Kurumlarca, ilgililere
tebliğ edildiği tarihleri takip eden aybaşından itibaren emeklilik
keseneklerine
esas
aylıkları
üzerinden,
emeklilik
keseneklerinden ayrı olarak ve %16 oranında tahsil edilerek
toplam borç miktarı bitinceye kadar devam edilecektir.
 Tahsilat devam ederken ilgililerin emeklilik keseneklerine esas
aylıklarında kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi
yapılması durumunda, borç artıkları yeni derece ve kademe
tutarı üzerinden tahsil edilir.
 Borçlanma yapıldıktan sonra her ne sebeple olursa olsun
emekliye ayrılanların borç artıkları kendileri veya ölenlerin dul
ve yetimlerine bağlanacak aylıklarından %16 oranında
yapılacaktır.
13 Aralık 2015
120
GÖREVDEN AYRILANLARIN BORÇLANMALARININ HANGİ ŞARTLARDA TAHSİLİNE
DEVAM EDİLECEĞİ:
5434 sayılı Kanuna tabi görevlerinden istifa, müstafi sayılma veya
görevine son verme gibi nedenlerle ayrılanların borçlanma işlemleri
iptal edilmeyerek, görevde iken tahsil edilen borç tutarı var ise bu
tutara isabet eden süreler hizmet sürelerine eklenecektir. Tekrar
memuriyete başlamaları halinde borç fişi yenilerek eksik tutarın tahsili
cihetine gidilmektedir.
Ancak, fiili hizmet süreleri borçlandıkları hizmetler ile beraber l0
yıl ve daha fazla (11.07.1971 tarihinden önce 20 yıl ve daha fazla)
olanlar ise tekrar memuriyete başlamadan Kuruma müracaatları
üzerine ödemedikleri tutar güncellenerek bulunan rakam en son
emeklilik keseneğine esas aylıkları üzerinden %16 oranında tahsil
edilmeye devam edilir. (5434 S.K. Ek..36.madde)
13 Aralık 2015
121
 5434 sayılı Kanuna tabi bir görevde çalışmakta iken istifaen
görevlerinden ayrılanların, görevden ayrıldıkları tarihten önce
borçlanma istek dilekçeleri verdikleri halde, kurumları ile yapılan
yazışmaların uzaması nedeniyle borç tahakkuklarının açıkta iken
(memuriyetten ayrıldıktan sonra ) yapılmasına, tanınacak l aylık
süre içinde borçlarının durumlarına göre def’aten veya her ay
muntazam eşit taksitler halinde Kurumumuza ödenmesi
mümkündür.
13 Aralık 2015
122
 Ayrıca, 5434 sayılı Kanuna tabi iştirakçi/sigortalı iken hizmet borçlanması için
başvuruda bulunduktan sonra görevlerinden ayrılmadan statüleri değişerek
4/a kapsamında sigortalı olanların yazılı olarak Kuruma başvuruları koşulu ile
tahsis talebinde bulunmamış iseler hizmet sürelerine bakılmaksızın yukarıda
açıklanan şekilde borçlarını ödeyebilirler.
 Tahsis talebinde bulunmuş olanların borç artıkları tahsil edilmeyecektir.
 Toptan ödeme yapılmasını gerektiren hallerde hizmet borçlanması iptal
edilmez. Borçlanılan paralardan yalnız tahsil edilen miktarlar ilgililere toptan
ödeme esasları dahilinde ödenerek artıkları hesaplardan silinir.
13 Aralık 2015
123
İPTAL EDİLEN BORÇLANMALARIN İHYASI
Yeniden emeklilik hakkı tanınan görevlere girenlerin;
1)-Görevlerinden ayrıldıklarında emeklilik keseneğini geri almış, toptan ödeme
yapılmış olanlarla bu hakları zamanaşımına uğramış bulunanların yeniden
emeklilik hakkı tanınan göreve girmeleri ve hizmetlerini ihya etmeleri halinde,
2)-Keseneklerini veya toptan ödemeyi almadan emeklilik hakkı tanınan
görevlere girenlerin, (hizmetlerinin azlığı dolayısıyla kesenek iadesi
yapılmayanlar dahil) iptal edilen borçlanmaları başvurularına gerek kalmadan
yenilenir.
13 Aralık 2015
124
5510 S.K. 41.MADDEYE GÖRE BORÇ TAHAKKUKU
 Kanunun 41 inci maddesine göre borçlanılacak sürelere ait
prim tutarı, sigortalıların veya hak sahiplerinin talepte
bulundukları tarihte Kanunun 82 nci maddesine göre
prime esas alt ve üst sınırlar arasında olmak üzere
kendilerince belirlenen günlük kazancın % 32’si oranında
hesaplanır.
 Prime esas günlük kazancın alt sınırı asgari ücretin otuzda
biri, üst sınırı ise prime esas günlük kazanç alt sınırının altı
buçuk katıdır.
13 Aralık 2015
125
5510 Sayılı Kanunun 41 inci Maddesine Göre Yapılacak
Borçlanmalar
Borç tutarı = Günlük kazanç x %32 x borçlandırılacak gün sayısı
01.01.2015-30.6.2015 tarihleri arasında;
Asgari borç tutarı = 40,05 %32=12,816 TL
Azami borç tutarı = 260,325 %32=83,304 TL.
ASGARİ ÜCRET 01.01.2015= 1201,50 TL
13 Aralık 2015
126
Örnek
20.2.2015 tarihli dilekçesi ile 12 Nisan 2007-30 Haziran 2007 tarihleri
arasındaki 79 gün yedek subay okul süresini borçlanma talebinde bulunmuştur.
5510 sayılı Kanunun 82 inci maddesi gereğince 1.1.2015 -30.6.2015 tarihleri
arasında asgari günlük kazanç tutarı 40,05 TL azami günlük prime esas kazanç
tutarı ise 260,325 TL. olarak belirlenmiştir.
Sigortalının,
Asgari borç tutarı
= 40,05 x %32 x 79 gün = 1012,46 TL.
Azami borç tutarı
=260,325 x %32 x 79 gün = 6581,02 TL. olacaktır.
ASGARİ ÜCRET 01.01.2015= 1201,50 TL
13 Aralık 2015
127
5510 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN
TAHSİL ESASLARI
-Tahakkuk ettirilen borç tutarı, sigortalıya iadeli taahhütlü
olarak tebliğ edilir. PTT alındısının ilgiliye teslim edildiği tarih
borcun tebliğ tarihidir.
-Hesaplanan borç, tebliğ tarihinden itibaren bir ay
içerisinde sigortalı veya hak sahipleri tarafından Kuruma
ödenir.
-Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar geçerli sayılmaz.
Bunlar için ayrıca yeni başvuru şartı aranır. Borcun bir ay içinde
tamamının ödenmemesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen
süre sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.
-Süresi içinde tebliğ edilen borcunu ödemeyenler ile kısmi
ödeme yapanların kalan sürelerinin borçlandırılması için yeni
başvuru şartı aranır.
13 Aralık 2015
128
KANUNUN 41 İNCI MADDESI GEREĞINCE YAPILAN BORÇLANMA
STATÜLERININ BELIRLENMESI:
 (a) Kanunun 41 inci maddesinin (c) ve (ı) bentlerine göre borçlandırılan
süreler 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında;
Aynı maddenin (a), (b), (d), (e), (f), (g), (h) ve (j) bentlerine göre
borçlandırılan süreler ise borçlandığı tarihteki 4 üncü maddenin birinci
fıkrasının ilgili bendine göre,
 (b) Sigortalılığı sona erdikten sonra Kanunun 41 inci maddesinin (a), (b),
(d), (e), (f), (g), (h) ve (j) bentlerine göre borçlandırılan süreler, en son
sigortalılık statüsüne göre,
 (c) Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı
Kanunun mülga hükümleri uygulanacak olan sigortalıların 41 inci
maddenin (Mülga, 11/12/2014 tarihli ve 2014/32 sayılı Genelge) (f) ve (g)
bentlerine göre borçlandırılan süreleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının
(a) bendi kapsamında,
Değerlendirilecektir.
13 Aralık 2015
129
5434 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLANMA
İŞLEMİNDEN VAZGEÇME
5434 sayılı Kanunda bu düzenleme Ek 27.maddede
yapılmış olup, bu maddeye göre, borcun ilgililere tebliğ
tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak Sandığa
başvurulması halinde bir defaya mahsus olmak üzere
borçlanmadan vazgeçme hakkı tanınmıştır. Bu süre içinde
başvurulmaması halinde ise borçlanma işlemi kesinlik
kazanarak, isteğine bakılmaksızın kurumunca ilgiliden borç
tahsilatına başlanmaktadır.
Ayrıca aynı borçlanma ikinci defa yapılması halinde
borçlanmadan vazgeçme hakkı bulunmamaktadır.
13 Aralık 2015
130
5434 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLANMA
İŞLEMİNDEN VAZGEÇME
Daha önce vazgeçme dilekçelerinin borç tutarının
sigortalılara tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde
Kurum kayıtlarına geçmesi şartı aranmakta iken, 30
günlük süre içinde vazgeçme dilekçeleri görev
yaptıkları kurumlarının kayıtlarına geçen sigortalıların
da vazgeçme dilekçeleri kabul edilerek, borç fişleri
iptal edilmektedir.
13 Aralık 2015
131
ÖRNEK 1 :
-5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca
hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan sigortalının
05.09.1987-05.03.1989 tarihleri arasındaki 1 yıl 6 ay askerlik
süresi 13.11.2014 tarihli dilekçesine istinaden 17.11.2014 tarihli
tahakkuk tablosu ile borçlandırılmıştır. Sigortalı Kurumumuz
kayıtlarına 13.1.2015 tarihinde geçen 12.1.2015 tarihli dilekçesi
ile borçlanma talebinden vazgeçmiştir.
-Sigortalının kurumu ile yapılan yazışma sonucunda,
tahakkuk tablosunun 15.12.2014 tarihinde tebliğ edildiği
anlaşılmış olup, sigortalı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde
Kurumumuz kayıtlarına geçecek şekilde vazgeçme talebinde
bulunduğundan borçlanması iptal edilecektir.
13 Aralık 2015
132
ÖRNEK 2 :
-5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi sigortalının,
başvurusu üzerine 5.4.2008-4.09.2008 tarihleri arasındaki
askerlik süresi
26.12.2014 tarihli tahakkuk tablosu ile
borçlandırılmıştır.
-Sigortalının 10.2.2015 tarihinde Kurumumuz kayıtlarına
geçen 6.2.2015 tarihli dilekçesi ile borçlanma talebinden
vazgeçmesi üzerine görev yaptığı Kurumu ile yapılan yazışma
sonucunda tahakkuk tablosunun ilgiliye 3.1.2015 tarihinde
tebliğ edildiği anlaşılmıştır. 5434 sayılı Kanunun Ek-27.
maddesine göre tebellüğ tarihinden itibaren 30 gün içinde
Kurumumuz kayıtlarına geçecek şekilde vazgeçme talebinde
bulunmadığından, borçlanma işlemi kesinleşmiştir.
13 Aralık 2015
133
ÖRNEK 3 :
-20.01.2001 tarihinde memuriyete başlayan sigortalının 1
yıl 6 aylık askerlik hizmeti, 27.06.2003 tarihli borç tahakkuk
tablosu ile borçlandırılmış, ancak
15.07.2003 tarihinde
Kurumumuz kayıtlarına geçen vazgeçme dilekçesi üzerine borç
tahakkuk tablosu iptal edilmiştir.
-Bu kez sigortalının talebi üzerine sözkonusu hizmetleri
5.01.2015 tarihli tahakkuk tablosu ile tekrar borçlandırılmış,
ancak sigortalı 20.2.2015 tarihli dilekçesi ile borçlanma
talebinden tekrar vazgeçtiğini bildirmektedir.
-5434 sayılı Kanunun Ek-27. maddesine göre ikinci defa
vazgeçme hakkı olmadığından borçlanması kesinleşmiştir.
13 Aralık 2015
134
5510 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLANMA
İŞLEMİNDEN VAZGEÇME
5510 sayılı Kanunda vazgeçme ile ilgili ayrı bir
düzenleme bulunmamaktadır.
 Bu Kanuna göre borç tutarının bir aylık süre içinde
ödenmemesi halinde borçlanma işlemi geçersiz
olacaktır.
Sigortalılar diledikleri kadar borçlanma başvurusunda
bulunabileceklerdir
13 Aralık 2015
135
BORÇLANDIRILACAK AZAMİ SÜRE
1)5434 SAYILI KANUNA GÖRE
5434 sayılı Kanuna göre Bir iştirakçi borçlanma
kapsamına giren hizmetlerinden en çok on beş (15)
yılını borçlanma hakkına sahiptir.
2)5510 SAYILI KANUNA GÖRE
5510 sayılı Kanunda ise borçlandırılacak sürelerde
sınırlama bulunmamaktadır.
13 Aralık 2015
136
5434 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ
SİGORTALILARDAN 2008 YILI EKİM AYI
BAŞINDAN ÖNCE 506 SAYILI KANUNA TABİ
ÇALIŞMALARI BULUNANLARIN
BORÇLANMA İŞLEMLERİ
13 Aralık 2015
137
-5510
sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca
haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan 4 üncü
maddenin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılardan 4 üncü
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında geçen çalışmaları
sırasında 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının
(f) ve (g) bentlerinde belirtilen süreleri bulunanlar bu madde
hükümlerine göre söz konusu sürelerini borçlanabileceklerdir.
(f) Tutuklulukta ve gözaltında geçen süreler.
(g) Grev ve lokavt nedeniyle açıkta geçen süreler.
13 Aralık 2015
138
-5510
sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca
haklarında 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanacak olan
sigortalıların diğer statülere tabi oldukları sürede, bu statülere göre
borçlanılacak sürelerine ait prim tutarı 5510 sayılı Kanunun 41 inci
maddesine göre sigortalıların veya hak sahiplerinin talepte
bulundukları tarihte 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre
prime esas alt ve üst sınırlar arasında olmak üzere kendilerince
belirlenen günlük kazancın % 32’si oranında hesaplanacaktır.
13 Aralık 2015
139
5510 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 4 ÜNCÜ MADDESİ 15.
FIKRASINA GÖRE YAPILAN BORÇLANMALAR
5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434
sayılı Kanuna göre iştirakçi olup bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten sonra bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası
kapsamında sigortalılığı bulunmayanların, borçlanılacak
hizmetler ile birlikte kendileri veya ölenlerin dul-yetimleri bu
Kanuna göre aylığa hak kazanmaları ve müracaat etmeleri
halinde, borçlandığı hizmetlerine ait borç tutarının ödendiği
tarihi takip eden ay başından itibaren kendilerine veya dul
yetimlerine bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 5434 sayılı Kanun
hükümlerine göre aylık bağlanacaktır.
13 Aralık 2015
140
ŞARTLAR
- 01.10.2008 tarihinden sonra 4 üncü madde
kapsamında sigortalılığın bulunulmaması,
- Borçlandırılacak süre ile birlikte aylığa hak
kazanmaları,
- Son kez mülga 5434 sayılı Kanuna göre çalışmış
olmaları gerekir.
- Hak sahipleri de ölüm aylığını hak etmeleri
halinde yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda başvuruda
bulunurlar.
13 Aralık 2015
141
ÖRNEK- 1
-Son kez 5434 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı bulunan ve açıkta iken
28.02.1978 yılında vefat eden sigortalının eşi 20.2.2015 tarihli dilekçesiyle
eşinin
askerlik
süresinin
borçlandırılarak
tarafına
aylık
bağlanmasını
istemektedir.
-Sigortalının görev yaptığı kurumu ile yapılan yazışma sonucunda,
01.03.1973-30.09.1977 yılları arasında 4 yıl 6 ay 5434 sayılı Kanuna tabi
hizmetinin bulunduğu ve görevinden ayrıldığı tarihten sonra diğer sosyal
güvenlik kuruluşlarına tabi hizmetinin bulunmadığı tespit edilmiştir.
-5510 sayılı Kanuna göre dul eşine aylık bağlamaya yetecek kadar olan 6
aylık askerlik süresi borçlandırılacaktır. Borç tutarını yatıracağı tarihi takip eden
aybaşından itibaren kendisine dul aylığı bağlanması mümkün olacaktır.
13 Aralık 2015
142
ÖRNEK-2
01.08.1970-30.09.1984 tarihleri arasında 14 yıl 1 ay
hizmeti olan ve görevinden ayrıldığı tarihten sonra hiçbir sosyal
güvenlik kuruluşuna tabi hizmeti olmayan 12.3.1953 doğum
tarihli sigortalı askerlik süresinin 11 aylık kısmının
borçlandırılması için başvurduğunda, 12.3.1953 doğum tarihi
itibariyle 6l yaşını 12.3.2014 tarihinde tamamlamış olması
nedeniyle borçlanacağı askerlik süresi ile birlikte 5434 sayılı
Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca kendisine aylık
bağlanabilmesi için gerekli olan 15 yılı tamamlayacağından,
talebi kabul edilerek borç tutarını yatıracağı tarihi takip eden
aybaşından itibaren tarafına aylık bağlanabilecektir.
13 Aralık 2015
143
ÖRNEK 3)
En son 5434 sayılı Kanuna tabi görevinden
24.07.2003 tarihinde ayrılan sigortalı 20.2.2015
tarihli dilekçesiyle emekli aylığı bağlanmasına
yetecek kadar askerlik süresini borçlanarak tarafına
emekli aylığı bağlanmasını istemektedir.
Sigortalının durumunu birlikte inceleyelim.
13 Aralık 2015
144
ÖRNEK 2 DEVAMI
 5434 01/9/1975-31/08/1979
 506 29/3/1982-13/12/1985
 5434 01/01/1986-14/08/2003
TOPLAM HİZMET
YIL AY GÜN
4 -- -3 2 24
17 7 14
24 10 8
5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu
kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalılığının
bulunmaması ve son kez 5434 sayılı Kanuna tabi hizmetinin
bulunması nedeniyle 25 yılı tamamlayacak kadar olan 1 ay 22
gün askerlik süresi borçlandırılacaktır.
13 Aralık 2015
145
SİVİL ÖĞRENCİLİK SÜRELERİNİN
BORÇLANDIRILMASI
13 Aralık 2015
146
Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında
kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay,
astsubay, komiser yardımcısı veya polis memuru
olarak atananların başarılı öğrenim süreleri
borçlandırılmak suretiyle fiilî hizmet sürelerinden
sayılmaktadır.
13 Aralık 2015
147
GENEL AÇIKLAMA
 18 yaşın dolumundan önce geçen süreler
borçlandırılmaz
 Sosyal güvenlik kurumlarına tabi çalışmaları ile iç içe
geçen süreler borçlandırılmaz,
 Hazırlık sınıfı borçlandırılmaz,
 Normal öğrenim sürelerinden fazla süreler(başarısız
öğrenim süreleri) borçlandırılmaz.
 -Ön lisans eğitiminden sonra, lisans eğitimine
başlayanların iki okul arasındaki açıkta geçen süreleri
borçlandırılmaz.
13 Aralık 2015
148
SİVİL ÖĞRENCİLİK SÜRELERİNİN
BORÇLANDIRILMASI İŞLEMİNDE UYGULANACAK
DERECE / KADEME VE EK GÖSTERGELER
ÖĞRENİM DURUMU
D/K
EK GÖSTERGE
4 YILLIK OKUL MEZUNU
SUBAY
8/1
850
5 YILLIK OKUL MEZUNU
SUBAY
8/2
850
6 YILLIK OKUL MEZUNU
SUBAY
8/3
850
4 YILLIK OKUL MEZUNU
AST SUBAY
9/3
---
2 YILLIK OKUL MEZUNU
AST SUBAY
9/1
---
KOMİSER YARDIMCISI( (4
YILLIK OKUL MEZUNU)
8/1
---
2 YILLKI OKUL MEZUNU
POLİS
9/2
---
13 Aralık 2015
149
1.10.2008 TARİHİNDEN SONRA NASB EDİLENLER
 01.10.2008 tarihinden sonra göreve başlayan subay,
astsubay, komiser yardımcısı veya polis memurlarının
borç tutarlarının hesabında,
durumlarına uygun
başvuru tarihindeki en az aylık alan teğmen, astsubay,
komiser yardımcısı veya polis memurunun prime esas
kazanç tutarları esas alınacaktır.
13 Aralık 2015
150
BORÇLANMA İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:
 Borçlanma taleplerini belirtir dilekçe (2003 öncesi ve 2008 sonrası nasıplılar
için)
 Askerler için, Teğmen veya astsubay nasb edildiği tarihi de belirtir şekilde
düzenlenmiş ilk göreve girdiği tarihten itibaren bütün hizmetlerini gösterir
hizmet belgesinin,
 Polis ve komiser yardımcıları için ilk göreve girdikleri tarihten itibaren tüm
hizmetlerini gösterir şekilde düzenlenmiş hizmet belgesinin,
 Öğrenim gördükleri fakülteden temin edilecek fakülteye kayıt yaptırdıkları
ve mezun oldukları tarihleri gün, ay ve yıl olarak, varsa devre kaybını ve
hangi yılda olduğunu belirtir şekilde düzenlenmiş onaylı fakülte belgesinin,
 01.10.2008 tarihinden sonra göreve başlayan subay, astsubay, komiser
yardımcısı veya polisler için, durumlarına uygun, başvuru tarihindeki en az
aylık alan teğmen, astsubay, komiser yardımcısı veya polis memurunun
prime esas kazançlarının
bildirilmesi gerekmektedir.
13 Aralık 2015
151
5434 SAYILI KANUNUN 15.MADDESİNİN (e)
FIKRASI HÜKÜMLERİNE GÖRE-1
Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında
kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay veya
astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini takiben
muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilen ve bir yıllık
deneme süresini başarı ile tamamlayarak Türk Silâhlı
Kuvvetleri kadrolarına asil olarak atananların yüksek
öğrenim süresi isteklerine bakılmaksızın
fiilî
hizmetlerinden sayılmaktadır.
13 Aralık 2015
152
5434 SAYILI KANUNUN 15.MADDESİNİN (e)
FIKRASI HÜKÜMLERİNE GÖRE-2
 Sivil öğrencilik sürelerine ait
borç miktarı, göreve
başladıkları tarihteki rütbeleri aylığının emekli keseneğine
ait unsurları ve borçlanmanın yapıldığı tarihteki katsayı
rakamı esas alınarak hesaplanır. Borç miktarına ait kesenek
ilgilinin aylığından kesilerek, karşılığı da kurumlarınca
verilmek suretiyle, tebliğ tarihinden itibaren üç yıl içinde
ödenir.
 Deneme süresi içerisinde veya bitiminde, Türk Silâhlı
Kuvvetlerinden ilişiği kesilen kişiler, yüksek öğrenim süresini
borçlanamaz.
13 Aralık 2015
153
SÖZLEŞMELİ SUBAY VEYA ASTSUBAYLARIN
BORÇLANMASI
 Borç tahakkuku subay veya astsubay nasb edildikleri tarihteki
katsayının gösterge ile çarpımı ve emekli keseneğine esas diğer
unsurların toplamının %36’sı esas alınarak hesaplanır.
 -Tahakkuk ettirilen borç tutarından, %20’lik kurum karşılığı
kurum tarafından def’aten, % 16’lık kesenek tutarı ilgili
tarafından nasıp tarihinden itibaren 3 yıl içinde ödenmesi
gerekir.
 (örnek: 30.08.2008 tarihinde astsubay olarak nasb edilen ilgili,
borç tutarını 30.08.2011 tarihine kadar ödemesi gerekir.)
 Süresinde ödenmeyen borç tutarı, yasal faizi ile birlikte tahsil
edilir.
13 Aralık 2015
154
MUAZZAF SUBAY VEYA ASTSUBAYLARIN
BORÇLANMASI
2 GRUPTA İNCELENİR:
Süresi İçinde Başvuranlar:
Subay veya astsubaylar deneme süresinin bitiminden
itibaren 6 içinde başvurmuşlar ise borç tahakkuku
tablonun düzenlendiği tarihteki katsayı ile, subay veya
astsubay nasb edildikleri tarihtehi emekli keseneğine diğer
unsurlar üzerinden hesaplanır.
 -%20’lik kurum karşılık tutarı kurum tarafından defaten
 -%16’lık kesenek tutarı borcun tebliğ edildiği tarihten
itibaren 3 yıl içinde ödenmesi gerekir.
 -Süresinde ödenmeyen borç tutarı yasal faizi ile tahsil
edilir.
13 Aralık 2015
155
MUAZZAF SUBAY VEYA ASTSUBAYLARIN
BORÇLANMASI-2
Süresi Geçtikten Sonra Başvuranlar:
 Subay veya astsubaylar deneme süresinin
bitiminden itibaren 6 ay içinde başvurmamışlar
ise borç tahakkuku, tablonun düzenlendiği
tarihteki katsayı ile ve emeklilik keseneğine ait
diğer unsurlar üzerinden hesaplanır.
 %20’lik kurum karşılık tutarı kurum tarafından
defaten
 -%16’lık kesenek tutarı borcun tebliğ edildiği
tarihten itibaren 3 yıl içinde ödenmesi gerekir.
 -Süresinde ödenmeyen borç tutarı yasal faizi ile
tahsil edilir.
13 Aralık 2015
156
5510 SAYILI KANUN 46. MADDE
HÜKÜMLERİNE GÖRE
 Fakülte veya yüksek okullarda kendi hesabına okuduktan
sonra subay veya astsubaylığa nasbedilen veya yedek
subaylık hizmetini takiben subaylığa geçirilenler ile fakülte
ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra,
komiser yardımcısı veya polis memuru olarak atananların
başarılı öğrenim süreleri; borçlanmanın yapıldığı tarihte
ilgisine göre en az aylık alan teğmenin, astsubay çavuşun
veya polis memuru ya da komiser yardımcısının prime esas
kazancı üzerinden, bu sürelere ait primler kendilerince
ödenerek borçlandırılmak suretiyle hizmetten sayılır.
13 Aralık 2015
157
Borçlanma işlemi isteğe bağlı olup, başvuru
tarihinde en az aylık alan durumlarına göre(polis,
komiser yardımcısı, teğmen veya astsubay’ın) prime
esas kazancının %32 sine göre hesaplanacaktır.
Bu şekilde hesap edilecek borç, tebliğ tarihinden
itibaren iki yıl içinde eşit taksitler halinde ödenir.
13 Aralık 2015
158
SUBAY VEYA ASTSUBAYIN PRİME ESAS KAZANCI AŞAĞIDAKİ
UNSURLARDAN OLUŞMAKTADIR:
D/K Gösterge :
Ek gösterge
:
Taban aylık
:
TSK Tazminatı : (En yüksek devlet memurunun göstergesi*katsayı*
subay için %151 ast subay için % 102)’ si alınacak buna göre
hesaplama şekli aşağıdaki gibi olacaktır:
13 Aralık 2015
159
İLGİLİYE AİT BİLGİLER
ADI VE SOYADI
Vet.Tğ.Savaş ERCAN
YASA MADDESİ
5510 s. Kanunun 46. m d.
EMEKLİ SİCİL NUMARASI
83.142.022
DOĞUM TARİHİ
14.05.1987
NASIB TARİHİ
30.08.2011
TC KİMLİK NUMARASI
17506766828
KURUM SİCİL NO
8882
İŞLEM TARİHİ
04.01.2011
GÖREV YERİ
0
BORÇLANDIRILACAK SÜREYE AİT BİLGİLER
MEZUNİYET TARİHİ
AY
YIL
DİL TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
BAŞLAMA TARİHİ
GÜN
ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ OKUL ve SÜRESİ
01.11.2007
05.09.2011
5
10
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
10
3
18 YAŞ ALTINDA KALAN SÜRELER
DEVRE KAYBI SÜRESİ
FAZLA SÜRESİ
BORÇLANDIRILAN SÜRE
DERECE ve
KADEMESİ
GÖSTERGESİ
8/1
660
BORÇLANDIRMAYA ESAS AYLIĞA AİT BİLGİLER
KATSAYI
EK
KIDEM
TABAN AYLIĞI
GÖSTERGESİ
AYLIĞI
0,061954
850
93,55
TSK TAZMİNATI
826,56
600,33
TAHHAKKUK
BİR AYLIK TOPLAM
1.520,45
GENEL TOPLAM
70.195,00
BORÇ TOPLAM MİKTARI
13 Aralık 2015
32%
22.463 TL
160
161
5510 SAYILI KANUN GEÇİCİ 4.MADDE 10.FIKRA
BORÇLANMALARI
 Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Polis Akademisi ile fakülte
ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına
okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel
Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler ile
Emniyet Hizmetleri Sınıfında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının
(c) bendi kapsamında çalışmakta olanların;
 Bahse konu okullarda geçen başarılı eğitim süreleri, istekleri
halinde; borçlanma talep tarihinde ilgisine göre en az aylık
alan polis veya komiser yardımcısının emekli keseneğine esas
unsurları üzerinden, bu sürelere ait sigortalı ve işveren hissesi
priminin tamamı borçlandırılmak suretiyle hizmetten sayılır.
13 Aralık 2015
162
Ayrıca, fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek
okullarında kendi hesabına okuduktan sonra 6.6.2003
tarihinden önce muvazzaf astsubay nasbedilenlerin sözü
edilen okullarda geçen başarılı öğrenim süreleri de istekleri
halinde; borçlanma talep tarihinde en az aylık alan astsubay
çavuşun emekli keseneğine ait unsurlar üzerinden
borçlandırılır.
-Borç tutarının tamamı (kesenek ve karşılık tutarları
dahil) borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde
kendileri tarafından ödenir.
13 Aralık 2015
163
4/a VEYA 4/b KAPSAMINDA
SİGORTALI OLANLARIN 4/c
KAPSAMINDA GEÇEN HİZMETLERİ
ARASINDA GEÇEN SÜRELERİNİN
BORÇLANDIRLMASI
13 Aralık 2015
164
5510 sayılı Kanunun Geçici 7. maddesinin
4.fıkrasının, Aylıkların hesabında 41.maddeye göre
yapılan borçlanmaların bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten önceki sürelere ait kazançları, bu Kanunla
yürürlükten kaldırılan Kanun hükümlerine göre
değerlendirilir hükmü uyarınca bu durumda olanların
borçlanmak için seçecekleri miktar 5434 sayılı Kanuna
göre
hesaplanacak bir aylık tutarın altında
olmayacaktır.
13 Aralık 2015
165
ÖRNEK
 5434 sayılı Kanuna tabi 19 yıl hizmeti bulunmakta iken
22/04/20013 tarihinde istifaen görevinden ayrılmış ve halen
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendine tabi olan sigortalı, 25/01/20088-20/01/2009
tarihleri arasında doğum nedeniyle kullandığı aylıksız izinde
geçen süresini 20/2/2015 tarihli dilekçesi ile borçlanmak
istemektedir.
 Bu sigortalının sözkonusu aylıksız izinde geçen süreleri
Kanunun 41 inci maddesine göre borçlandırılacaktır.
 Ancak, borçlanma için seçilecek miktar, 5434 sayılı Kanuna
göre emsali için hesaplanacak tutarın altında olmayacaktır.
13 Aralık 2015
166
166
ÖRNEK
3/9/1988-14/5/2005 tarihleri arasında 5434 sayılı
Kanuna tabi çalışan ve son kez 5510 sayılı Kanunun
4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi
olarak çalışan ilgili 20/2/2015 tarihli dilekçesi ile
15/8/2002-14/11/2002 tarihleri arasında seçimler
nedeniyle açıkta geçen süresini borçlanmak
istemektedir.
Lise mezunu olan ilgilinin 5434 sayılı Kanuna göre
göreve giriş derece kademesi 13/3’ü olduğundan,
borçlanmaya esas alınacak tutar bu derece ve
kademe esas alınarak hesaplanacak olan tutarın
altında olmayacaktır.
13 Aralık 2015
167
167
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI - 1
506 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinde belirtilen itibari hizmet
süresi ile 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen fiili
hizmet süresi zammı bazı ağır ve yıpratıcı işler için, farklı esas ve
sürelerde verilmekte iken, 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi ile
yeniden düzenlenmiş, sosyal güvenlik kurumlarına göre farklılıklar
kaldırılarak norm birliği sağlanmıştır.
Fiili hizmet süresi zammı uygulamasından, Kanunun 40 ıncı
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloda 18 bent olarak (Bkz :
5510/40) belirtilen işyerleri ve işlerde Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında çalışan ve fiilen yine
aynı tabloda belirtilen işleri yaparak söz konusu işlerin risklerine
maruz kalan sigortalılar, yapılacak işlerin niteliğine göre madde
kapsamında belirlenen sürelerde yararlandırılacaktır.
13 Aralık 2015
168
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI - 2
Sigortalıların
fiili
hizmet
süresi
zammından
yararlanabilmesi, Kanunda belirtilen işyerlerinde, belirtilen
işleri yapması koşullarının birlikte gerçekleşmesine bağlı
bulunmaktadır.
İşyerlerinde çalıştığı halde, söz konusu işleri/görevleri
yapmayan veya sayılan işleri/görevleri yaptığı halde söz konusu
işyerlerinde çalışmayan sigortalıların işyeri ve iş koşulu şartı bir
arada yerine gelmediğinden fiili hizmet süresi zammı
uygulamasından yararlandırılmalarına imkan bulunmamaktadır.
13 Aralık 2015
169
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI - 3
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olan
sigortalılardan Türk Silâhlı Kuvvetlerinde, emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat
Teşkilatında çalışanların fiili hizmet süresi zammı uygulamasından yararlanabilmeleri
için çalışmanın ilgili kamu idaresinde ve belirtilen kadro veya ünvanlarda geçmesi
gerekmektedir.
Sigortalıların ücretsiz izinde geçen süreleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde ve
emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatında çalışan sigortalılar hariç
olmak üzere, söz konusu maddede belirtilen işlerde fiilen çalışılmayan ücretli izin, sıhhi
izin, yıllık izin, eğitim, kurs süreleri ile hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili hizmet
süresi zammı kapsamında değerlendirilmeyecektir.
Yeraltı işlerinin maden ocakları kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında
yapılan işlerde çalışanlar için 11/9/2014 tarihinden itibaren, fiili hizmet süresi
zammından yararlandırılacakları dönem içerisinde kalan; yıllık ücretli izin, sıhhi izin,
hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası
hazırlık sürelerinde fiilen çalışma ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalma şartı
aranmayacaktır.
13 Aralık 2015
170
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI -4
5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen
işyeri ve işlerde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) ve (c) bentleri kapsamında 2008 yılı Ekim ayı başından
itibaren çalışarak söz konusu işlerin risklerine maruz kalan
sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve
işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için tabloda
karşılarında belirtilen gün sayısı kadar süre fiili hizmet süresi
zammı olarak eklenecektir. 360 günden eksik sürelere ait fiili
hizmet süresi zammı ise 360 gün için eklenen fiili hizmet
süresi zammı ile orantılı olarak belirlenecektir.
13 Aralık 2015
171
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI - 5
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları uygulamasında, tablonun,
- (1) ila (9), (11), (12) ve (15) ila (18) numaralı sıralarında yer
alanlar için en fazla beş yıl,
- (13) ve (14) numaralı sıralarında yer alanlar için en fazla sekiz
yıl, sigortalı gün sayısına eklenecektir.
Hesaplanan fiilî hizmet süresi zammı, tablonun (13) ve (14)
numaralı sırasında yer alan sigortalılar için sekiz, diğer sigortalılar için beş
yılı geçmemek üzere uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim
ödeme gün sayısına eklenir.
Eklenen bu sürelerin, üç yılı geçmemek üzere; (18) numaralı
sırasında bulunanlar için tamamı diğerleri için yarısı emeklilik yaş
hadlerinden indirilir. (10) numaralı sırasında belirtilenlere ise süre sınırı
uygulanmayacaktır.
13 Aralık 2015
172
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI - 6
Ancak,
yaş
haddi
indiriminden
yararlanabilmek için yer altı işlerinde maden
ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan
cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve
tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde
çalışan sigortalıların en az 1800 gün, diğer
sigortalıların ise en az 3600 gün söz konusu
işyeri ve işlerde fiili hizmet süresi zammı
kapsamında çalışmaları gerekmektedir.
13 Aralık 2015
173
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI - 7
Yer altı işlerinde maden ocakları (elementer
cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları
hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer
altında yapılan işlerde çalışan ve bu işlerde en
az 1800 gün çalışan sigortalıların prim ödeme
gün sayısına ilave edilecek gün sayısındaki süre
sınırı ile bu sigortalıların yaş haddi
indirimindeki süre sınırı uygulanmayacaktır.
13 Aralık 2015
174
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI - 8
Bu sigortalıların prim ödeme gün sayılarına bu
işlerde çalıştıkları her yıl için 180 gün fiili hizmet
süresi zammı ilavesi yapılacak, ayrıca yaşlılık aylığı
için 5510 sayılı Kanunda öngörülen yaş haddinden de
yararlandığı fiili hizmet süresi zammının yarısını
geçmemek üzere, süresiz indirim yapılacaktır.
13 Aralık 2015
175
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI - 9
2008 yılı Ekim ayı başına kadar mülga 506 sayılı
Kanuna tabi itibari hizmet süreleri ve 5434 sayılı
Kanuna tabi fiili hizmet süresi zammı ilgili Kanun
hükümlerine göre değerlendirilecektir. Ancak, daha
önce 506 sayılı Kanunun mülga ek 5 inci maddesinde
sayılan itibari hizmet süresi ve 5434 sayılı Kanunun
mülga 32 nci maddesinde sayılan fiili hizmet süresi
zammı kapsamında yer alıp, 5510 sayılı Kanunun 40
ıncı maddesinde fiili hizmet süresi zammı kapsamında
sayılmayan işlerde 2008 yılı Ekim ayı başından önce
geçen çalışma sürelerinin değerlendirilmesinde 3600
gün prim ödeme şartı aranmayacaktır.
13 Aralık 2015
176
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI - 10
2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı
Kanunun mülga 32 nci maddesine göre fiili hizmet
süresi zammına müstehak görevlerde çalışanların
bu görevlerde geçirdikleri süreler, 2008 yılı Ekim ayı
başından sonra da 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı
maddesi kapsamına tabi işlerde çalışmaları
durumunda sigortalıların yaş haddi indiriminden
faydalanabilmeleri için aranan 3600 günün
doldurulmasında dikkate alınacaktır.
13 Aralık 2015
177
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI - 11
2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı
Kanunun mülga 32 nci maddesi kapsamındaki fiili
hizmet süresi zammı, 2008 yılı Ekim ayı başından
sonraki fiili hizmet süresi zammı sigortalılık sürelerine
eklenir. Ancak, önceki süresi Kanunun 40 ıncı
maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen süre
sınırlamasından
fazla
ise
önceki
süreleri
değerlendirilecek,
sonraki
süreler
ise
değerlendirilmeyecektir.
13 Aralık 2015
178
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI 12
Örnek
15/10/1995 tarihinden itibaren 5434 sayılı
Kanunun mülga 32 inci maddesine göre Tarım ve Köy
İşleri Bakanlığında zirai mücadele ve zirai karantina
işleri ile salgın, bulaşıcı ve paraziter hayvan
hastalıkları ile mücadele işlerinde çalışarak fiili
hizmet süresi zammından faydalanan sigortalı, 5510
sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde söz konusu işler
kapsama alınmadığından 15/10/2008 tarihinden
itibaren bu çalışmalarından dolayı fiili hizmet süresi
zammından yararlandırılmayacaktır.
13 Aralık 2015
179
İTİBARİ HİZMET SÜRELERİ - 1
İtibarî hizmet süresi, Kanuna göre bağlanacak
aylıklar ve yapılacak toptan ödemelerin hesabında
dikkate alınan ancak hiçbir şekilde Kanunla
tanınan hakları kazanma bakımından gerekli prim
ödeme gün sayısı, yaş ve emeklilik ikramiyesinin
hesabında nazara alınmayan süredir.
13 Aralık 2015
180
İTİBARİ HİZMET SÜRELERİ - 2
5434 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde harbi
doğuran genel ve kısmi seferberliğe, seferberliği
gerektiren iç tedip hareketlerine katılanlar ile
Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye’nin taraf
olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca yabancı
ülkelere gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeline
çarpışma meydana gelmesi halinde, çarpışma süresince
geçen sürelerinin bir katı itibari hizmet süresi
verilmekte iken, 5510 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi
ile bu süre “her yıl için altı ay eklenir” şeklinde
değiştirilmiştir.
13 Aralık 2015
181
İTİBARİ HİZMET SÜRELERİ - 3
Yine 5434 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde Kamu
idarelerinde pilot olan veya olmayan uçucu, denizaltıcı,
dalgıç, kurbağa adam ve paraşütçülere bu görevlerde
geçirdikleri sürenin her yılı için 6 ay itibari hizmet süresi
zammı verilmekte iken, 5510 sayılı Kanunun 49 uncu
maddesi ile kamuda idarelerinde yukarıda belirtilen
görevleri yapan sigortalarılar için bu süre “her yıl için üç
ay” şeklinde değiştirilmiştir.
13 Aralık 2015
182
İTİBARİ HİZMET SÜRELERİ - 4
Ancak, Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434
sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre itibari hizmet
süresine müstehak kadro ve görevlerde bulunanlardan,
bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin itibari
hizmet süreleri hakkında, 5510 sayılı Kanunun geçici 7
nci maddesi uyarınca bu Kanunun yürürlük tarihinden
önceki hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir.
13 Aralık 2015
183
İTİBARİ HİZMET SÜRELERİ - 5
Örnek
1/9/2002 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi göreve
başlayan ve 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonrada bu
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında görevine devam eden sigortalının, 5434 sayılı
Kanunun mülga 36 ve 37 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 49
uncu maddesine göre itibari hizmet süresi kapsamında
15/7/2007-14/7/2009 tarihleri arasında görev yapmış olması
halinde, 5434 sayılı Kanunun mülga 36 ve 37 nci maddesinde
belirtilen (1/1 ve 1/2 oranında) sürelere göre itibari hizmet
süresinden yararlandırılacaktır.
13 Aralık 2015
184
İTİBARİ HİZMET SÜRELERİ - 6
5434 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre
itibari hizmet süreleri üç aydan az 5 yıldan fazla
verilmemektedir. 5510 sayılı Kanunun 49 uncu
maddesinde ise, birinci fıkranın (a), (b) ve (c)
bentlerine
göre
itibari
hizmet
süresinden
yararlandırılanların bu sürelerinin toplam üç yıldan
fazla olamayacaktır.
13 Aralık 2015
185
İTİBARİ HİZMET SÜRELERİ - 7
5510 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci
fıkrasına
göre
itibari
hizmet
süresinden
yararlandırılanlarda ise süre sınırı bulunmamaktadır.
5510 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci
fıkrasına
göre
itibari
hizmet
süresinden
yararlandırılanların sürelerine birinci fıkranın (a)
bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde
gösterilenler için itibari hizmet süresi ayrıca eklenir.
13 Aralık 2015
186
Teşekkür Ederim.
KAMU GÖREVLİLERİ DAİRE
BAŞKANLIĞI
13 Aralık 2015
187
Download

4-c BORÇLANMA EĞİTİMİ 2015