Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:16.07.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
Özel Şahıslar
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
13.06.2014
tarihli
toplantısında önerge verilip gündemin 126. maddesinde
görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
edilmiştir.
TALEP KONUSU
KOMİSYON RAPORU:
/
[,
Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.06.2014 gün ve 115
sayılı kararı ile 1 adet itirazın reddi, 1 adet itirazın kabul
edilerek planın yeniden düzenlenmesi kararı alınan, N25D17C~1A,1B,1C N25D-17C-2A.2D nolu imar paftalarında yer
alan Yağca Tapulaması 433 parsel, 8707 ada 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40 parseller, 1906 ada 1 parsel, 1907 ada 1 parsel,
8711 ada 1 parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planına askı süresi içersinde yapılan itirazlar.
Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.06.2014 gün ve 115
sayılı kararı ile 1 adet itirazın reddi, 1 adet itirazın kabul
edilerek planın yeniden düzenlenmesi kararı alınan, N25D17C-1A,1B,1C N25D-17C-2A.2D nolu imar paftalarında
yer alan Yağca Tapulaması 433 parsel, 8707 ada 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40 parseller, 1906 ada 1 parsel, 1907 ada 1
parsel, 8711 ada 1 parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planına askı süresi içersinde yapılan
itirazlar, Komisyonumuzca incelenmiş, itirazların reddine
8707 ada 23, 24 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım
imar plan kararının kamu yararı doğrultusunda revize
edilmesinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Kerim BAŞKAPTAN
imar Kom.
ı\om. Üyesi
uyesı (
Can KASAPOĞLUİmar Kom. Başkanı
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom. Üyesi
Cenk
İmar
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom. Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar K©m. Üyesi
Selçuk SŞNİRLİ
İmar Kom. Üyest^
T.C.
ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Birleşim
6.
Belediye Başkanı
Divan Katibi
Divan Katibi
:Turgay GENÇ
:Suzan KÜÇÜKBAŞKAN
:Musa ÜNAR
Oturum
1.
Karar Tarihi- Saati
02.06.2014-14:00
Karar No
115
Başkan; konuyu görüşmeye açtı, yapılan müzakereler sonucunda İmar Komisyonundan
geldiği şekli ile oylamaya sundu, işaretle yapılan oylama sonunda;
-Kadir URAN V.Rıfat ÇETİN 10.04.2014 tarih 3776-909 kayıt no’lu dilekçe ile Yağca 433
parsel ile ilgili kısmına LPG ve Akaryakıt Servis İstasyonu kullanım alanı olarak düzeltilmesine
ilişkin itirazda bulunmuştur. Söz konusu itiraz incelenmiş, Yağca 433 parsel, Antalya Büyükşehir
Belediye Meclisinin 10.09.2013 tarih 550 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak onaylandığından söz konu itirazın 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planına aykırı olması sebebiyle itirazın reddine,
-Şükrü CEYLAN V.Av.Emel CEYLAN’ın 26.03.2014 tarih 3229-749 kayıt no’lu dilekçe ile
Yağca 8707 ada 18,21,22,23,24 ve 8711 ada 1 no’lu parsellerin içerisinde yer alan “Antalya
Büyükşehir Belediyesi Kentsel ve Bölgesel Spor Alanı ve Bölge Otoparkı Alanı”nm Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına
aykırı olarak “Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyun Alanı ve Otopark Alanı” olarak değiştirildiği ve
mevzuata aykırı bu uygulamanın düzeltilmesine ilişkin itirazda bulunmuştur. Söz konusu itiraz
incelenmiş, Söz konusu itirazın kabul edilmesi ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kentsel ve Bölgesel Spor Alanı ve Bölge Otoparkı olarak imar
planlarında gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
Suzan KÜÇÜKBAŞKAN
Divan
Musa UNAR
Divan »Katibi
T.C.
ANTALYA DÖŞEME ALTI BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
............................................
-.......................................
[
Vs
ı|
|
p
)
Belediye Başkanı
Divan Katibi
Divan Katibi
:Turgay GENÇ
:Suzan KÜÇÜKBAŞKAN
:Musa ÜNAR
Birleşim
'6 .....
Oturum
1.
Karar Tarihi-Saati
02.06.2014-14:00
Karar No
115
KARARIN ÖZÜ: Yağca tapulamasına kayıtlı 433, 8707 ada 18, 21, 22, 23, 24 ve 8711 ada 1 no’İu
parsellerin içerisinde yer alan “Antalya Büyiikşehir Belediyesi Kentsel ve Bölgesel Spor Alanı ve
Bölge Otoparkı Alanı”nm Antalya Büyiikşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına aykırı olarak “Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyun Alanı ve
Otopark Alanı” olarak değiştirildiği ve mevzuata aykırı bu uygulamanın düzeltilmesine ilişkin
itirazda bulunmuştur. Söz konusu itiraz incelenmiş, Söz konusu itirazın kabul edilmesi ve 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Kentsel ve Bölgesel Spor
Alanı ve Bölge Otoparkı olarak imar planlarında gerekli düzeltmelerin yapılmasına oy birliği ile
karar verildiği hk.
Gündemin 8. maddesinde yer alan “Yağca Köyü 433, 8707 ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 parseller, 1906 ada 1 parsel, 1907 ada 1
parsel, 8711 ada 1 parsellerde hazırlanarak Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.01.2014 tarih 12
sayılı kararı ile kabul, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2014 tarih 109 sayılı kararıyla
değiştirilerek onaylanan ve 10.03.2014 ile 10.04.2014 tarihleri arasında askıya çıkarılan imar planı
değişikliğine yapılan 2 adet itirazın değerlendirilmesine ilişkin 27.05.2014 tarih 21 sayılı İmar
Komisyonu toplantı tutanağı yazımız ekinde gönderilmiş olup 5393 sayılı yasa gereği konunun
Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması hususunda; Gereğini arz ederim.İfadeli İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/05/2014 tarihli 722 sayılı yazısı ve
İMAR KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI
-Kadir URAN V.Rıfat ÇETİN 10.04.2014 tarih 3776-909 kayıt no’lu dilekçe ile Yağca 433 parsel
ile ilgili kısmına LPG ve Akaryakıt Servis İstasyonu kullanım alanı olarak düzeltilmesine ilişkin
itirazda bulunmuştur. Söz konusu itiraz incelenmiş,
Yağca 433 parsel, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2013 tarih 550 sayılı kararı ile
onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak
onaylandığından söz konu itirazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırı olması sebebiyle
itirazın reddine, -Şükrü CEYLAN V.Av.Emel CEYLAN’m 26.03.2014 tarih 3229-749 kayıt no’lu
dilekçe ile Yağca 8707 ada 18,21,22,23,24 ve 8711 ada 1 no’lu parsellerin içerisinde yer alan
“Antalya Büyükşehir Belediyesi Kentsel ve Bölgesel Spor Alanı ve Bölge Otoparkı Alam”nın
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
kararlarına aykırı olarak “Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyun Alanı ve Otopark Alanı” olarak
değiştirildiği ve mevzuata aykırı bu uygulamanın düzeltilmesine ilişkin itirazda bulunmuştur. Söz
konusu itiraz incelenmiş, Söz konusu itirazın kabul edilmesi ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına
uygun olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Kentsel ve Bölgesel Spor Alanı ve Bölge Otoparkı
olarak imar planlarında gerekli düzeltmelerin yapılması, Komisyonumuzca incelenerek uygun
bulunmuştur. Komisyon raporu imza altına alınarak meclisin takdirine sunulmuştur.
Ali ACIR
Komisyon Başkanı
İmza
Hüseyin ÇETİKAYA
Üye
İmza
!
Ramazan KAŞLI
Üye
İmza’lı komisyon kararı okundu.
1
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ
3ÖSTERİM
ADA/PARSEL NO: Yağca 8707 ada 23 ve 24 parseller
PAFTA NO: 0 2 5 D 1 7 c1b
MEVCUT PLAN
+ 0 * 0
P*TİPb
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SINIRI
/"/~ 7
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KENTSEL VE BÖLGESEL SPOR ALANI VE
/
/
/
BÖLGE OTOPARKI
^ Z ...7 /
'
ÖNERİ PLAN
/
TRAFO ALANI
\ANTALYA'
BÜYÜKŞEHİR* BELEDİYESİ
\
\ • KENTSEL VE BÖLGESEL - 308
SPÇR ALANI VE BÖLÇE QTO.PARKI.
301.9
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
o y Un a l a n i v e o t o p a r k a l a n i
/
ÖLÇEK: 1/1000
YAPI YAKLAŞMA SINIRI
<Z3*&Ö
■0-2'3-Z. I-P-S2N -VA1V1NV
YENİKÖY
BELSDÎY2
BAP’7'ANLIĞTiî TA
Belediyenizde askıya çıkan Uygulama İm ar Planı sınırları içerisinde
yer alan Antalya ili Yeniköy ilçesi Yağca Köyü 8707 ada 18 , 2 i ,22 ,23,24 ve
8711 ada 1 num aralı parsellerin malikiyim. Yeniköy Belediye Meclisi
t.araûndan onaylanan uygulama Lnar ila n la rı içerisinde yer alan “ Antalya
Büyükşehir Belediyesi Kentse* ve Bölgesel Spor Aiam ve F >ige Otoparkı Alanı l<
k ararı , Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kendi onadıkları 1 /
5000 ölçekli Nazını İm ar Planı k a ra ıla m a aykırı olarak değiştirilerek ‘‘
A ntalya
Büyükşehir Belediyesi Oyun A’am ve Otopark Alanı !< olarak
onaylandığım öğrenmiş bulunuyorum. Mevr/rata aykırı ou uygulamanın
:}f'zeltilm esi hususunda gereğini a ı:: ederim. £8.08.201i
Şükrü CEYLAN
DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
ANTALYA
İLGİ A-) UYGULAMA İMAR PLANI ÖLÇEK: 1 / 1000; a-) Antalya Büyükşehir
Belediyesi Döşemealtı İlçesi Yağca Köyü 433, 8707 Ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1906 Ada 1, 1907 Ada 1, 8711 A da 1
Parseller Uygulama İMAR PLANI ÖLÇEK: 1 / 1 0 0 0
b-) Döşemealtı Belediyesi Meclis Karar Tarih ve No’su: 02.01.2014 gün ve 12 N o.
c-) Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Karar Tarih ve N o’su: 11.02.2014 gün ve
109 No.
d-) Askıya Çıkış Tarihi: 10.03.2014
e-) Askıdan İniş Tarihi: 10.04.2014
İLGİ B-) PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ
TALEBİMDİR: Kararı alınıp askıda olan, İlgi A-)’da kayıtlı 1/1000 Ölçekli Uygulama
İmar Planı’nm, Sahibi Bulunduğum taşınmaza ait 433 Parsel ile ilgili kısmına aşağıda arz
ettiğim gerekçeler doğrultusunda İtiraz Ediyorum.
A-) FİİLİ DURUM;
1-)
Anılan
yerde
1970
yılından
beri
akaryakıt
satış
istasyonu
bulunmaktadır.(Ek: 1/a-b)
2-) Bende, buranın taşınmaz tapusunu 14.06.2012 tarihinde aldım (Ek:2) vede
15.06.2012 tarihinde vergi kaydımla işe başlamayla(Ek:3) usulüne uygun gerekli
evrakları da tamamlayarak T.C. Antalya İl Özel İdaresinden 13.07.2012 gün ve 0238
sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını alıp (Ek:4) diğer bayilik ve yasal izinleri de
sağlayıp faaliyetime başladım. Halen Akaryakıt Satışı (perakende) faaliyetimi
sürdürmekteyim.
B-) İMAR DURUMU;
1-) Ek:5’teki T.C.Antalya İl Özel İdaresi tarafından tanzim edilen 21.10.2012 günlü
İmar Çapı Krokisinde anılan yerimize 158 Ada 1 Parsel olarak gösterildiği ve bu belgede” İl
Genel Meclisinin 10.01.2007 tarih ve 25 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile onaylanan Yağca
Köyü 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
içerisinde Akaryakıt ve LPG İstasyonu alanında kaldığı belirtilmektedir. Ancak, bu süreçlerde
yerimiz ile ilgili Antalya İl Encümenince alman 24.09.2009 tarihli 434 sayılı karar , dava
konusu edilmiş ve anılan kararın yerimiz 433 parsele ait kısmının T.C. Antalya l.İdare
Mahkemesi’nin24.09.2010 gün Esas No: 2010 / 409 sayılı kararı ile YÜRÜTÜLMESİNİN
DURDURULMASI kararı alınmıştır. ( Ek:6/a-b) İş bu Mahkeme kararının TÜRK M İLLETİ
ADINA başlıklı kısmın 6’cı paragrafında (Aynen devamla)0 Olayda davacılara ait
parsellerin ve ifraza tabii tutulan 433 parselin düzensiz parseller halinde olduğu, bu
alanda henüz parselasyon uygulamasının yapılmadığı anlaşılmış olup, öncelikle
parselasyon planı yapılıp, o alanda düzgün parseller oluşturulduktan sonra gerekirse
ifraz işlemi yapılabileceği açık olduğundan, davalı idarece bu yapılmadan sadece 1
parselle ilgili olarak yapılan ifraz işleminin yukarıda sözü edilen yasa ve yönetmelik
maddeleri ile plan notlarına ( hükümlerine ) aykırı olduğu sonucuna varılm ıştır/’
Şeklinde kanaattende anlaşılacağı üzere, Parselimizle ilgili bu karar Parsellerin oluşturulması
ile ilgili Planlama Tekniği ile alakalı olup ° YERİMİZİN KULLANIMI İLE İLGİLİ BİR
KARAR OLMADIĞIDIR.
f
2-) Böylelikle bu Mahkeme kararında bu alanlarda doğrudan Parselasyon Planı
yapılması öngörülürken, bilahare yetkili idarenin yeni kanunla Antalya Büyükşehir Belediyesi
olmasıyla ilgili belediyesince anılan yerimizin de bulunduğu alanlarda 1/5000 Ölçekli Nazım
İmar Planının 10.09.2013 tarihinde Büyükşehir Meclisinin 550 sayılı kararı ile onandığı vede
onanmış bu planda da yerimizin bulunduğu lokasyona, mevcut olan c’ A K A R Y A K IT SERVİS
İSTASYONU” muza UYGULAMA İM AR PL A N I’nda cevaz verecek tarzda ‘’KONUT
DIŞI K EN TSEL ÇALIŞM A ALA N I” İmar lekesi düşüldüğü görülmektedir. ( Ek: 7 )
Bu noktada; gerek 1/5000 Ölçekli Nazım Planı Legand hükmünde gerekse İLGİ
BVdeki Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin İKİNCİ BÖLÜM TANIMLAR Başlıklı
4.Madde’nin 24) Bendinde (aynen) ° Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları: İçerisinde
motel ve lokanta da bulunabilen akaryakıt satış ve bakım istasyonları, resmi ve sosyal
tesisler, dumansız, kokusuz atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike
arz etmeyen imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların
yapılabileceği
alanlardır.”
olarak
tanımlanmakta
ve
kullanım
şeklimde
belirtmektedir.(Ek: 8 ) Görüleceği üzere, üst kademe planda GENEL TANIMLAMALAR
KULLANILDIĞINDAN ( üst ölçek 1/5000’de parsel bazında KULLANIM TANIMI ibaresi
yazılmayabilmektedir.) parselimize denk gelen yere
LPG VE AKARYAKIT SERVİS
İSTASYONU” Kullanım alanı yazılmamıştır.
3-) Hal böyle iken, yani 1/5000 Ölçekli Nazım Planda, parselimize tekabül eden alanda
” K O N U T DIŞI K EN TSEL ÇALIŞM A A LA N I” İmar lekesi mevcut iken( Ek:7) , İLGİ
A )’daki, askıda olan 1/ 1000 Ölçekli UYGULAMA İM A R PLA N ’mda, yaklaşık 40 yıldan
beridir, üzerinde bina ve tesiste bulunan ve her türlü yasal izinlere sahip ‘ A K A RY A K IT
SER V İS İSTASYONU” olarak kullandığımız taşınmazımızın bulunduğu alanda 45 LPG VE
A K A R Y A K IT SERVİS İSTASYONU” ibaresi yazılmamıştır, yerimizde ° LPG VE
A K A R Y A K IT SERVİS İSTASYONU” Kullanım Alanı olarak gösterilmemiştir.
Bu bağlamda, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Tanımlar başlıklı 5.maddesindeki
(devamla aynen)” Uygulama İmar Planı; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa
kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli
bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yollan ve uygulama için gerekli
imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri
ayrıntıları ile gösteren plandır” tanımını irdelediğimizde, ** Uygulama İmar Planlarının
a-) Nazım İmar Planı esaslarına göre çizilmesi ile b-) Uygulama etaplarını ve diğer
bilgileri ayrıntılı göstermesi” hususlarının belirgin ve belirleyici olduğuna dikkatinizi
çekmek isterim.( Ek: 9 )
4-) İş bu İmar Kullanım Alanı gösterilmediği takdirde, faaliyetimizi sürdürmek
için yasal olarak izinlerine sahip olduğumuz halde ilgili başta Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ( EPDK ) ve diğer resmi kurumlar ile
Kredi kollandığımız Bankalar ve Kredi Kuruluşları nezdindede çok büyük sıkıntılar
yaşayacaık ve ticaretimde sekteye uğrayarak maddi yönden çok büyük mağduriyetimde
olacaktır.
N K T İC E OLARAK; Maddi yönden de Mağdur olmamam için, Üst Kademe 1/
5000’lik İNazım İmar Planı’nda da “ KONUT DIŞI K EN TSEL ÇALIŞM A A LA N I” olarak
İmar Lekesi bulunan yerimize tekabül eden alanın,( ” KONUT DIŞI K EN TSEL ÇALIŞMA
AL A N I” Tanım ındaki Kullanım Şekline uygun olması nedeniyle ve Tapu, fiili durum ve
kazamimı ş haklar durumları da gözetilerek) askıda olan alt kademe 1/1000 Ölçekli
UYGİJLA.MA İMAR PLANPnda, ° LPG VE AKARYAKIT SERVİS İSTASYONU”
KullanVm .Ajanı olarak gösterilmesi gerekeceği talebimdir.
2
-
-
BU CİHETLE, mevzuata uygun Talebimin yerine getirilmesi doğrultusunda, İLGİ A-)
da kayıtlı, askıda olan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nında , Sahibi Bulunduğum
taşınmaza ait 433 Parsel ile ilgili kısmına, (İmar Mevzuatına, Planlama Tekniği ve Planlama
Sürecine aykırı olduğu da gözetilerek ) yukarıda arz ettiğim gerekçeler doğrultusunda
İtiraz Ediyorum. 10.04.2014
Taşınmaz Sahibi
Kadir URAN
Vekili
Rıfat ÇETİN
T.C.Kimlik No: 34540565798
(T.C.Antalya 11 .Notejrliği Vekaletnamesi)
EKLER:
1-) İnşaat İzni ve İşletme Ruhsatı fotokopisi
2-) Tapu senedi
3-) Vergi Levhası
4-) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Fotokopisi
5-) Çaplı Kroki fotokopisi
6-) Antalya 1.İdare Mahkemesi 2010/409 sayılı karar örneği
7-) 1/5000 Ölçekli Nazım Planı
8-) Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği madde 4/24 fotokopisi
9-) 3194 Sayılı İmar Kanunu madde 5 fotokopisi
ANTALYA
DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ
YAĞCA MAHALLESİ (KÖYÜ)
8707 ADA 23 VE 24 PARSELLER
UYGULAMA İMÂR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama çalışmasına esas alınan, Antalya, Döşemealtı Belediyesi, Yağca Mahallesi (Köyü)
sınırları içerisinde bulunan 8707 ada 23 ve 24 parsellerin bulunduğu 10.09.2013 tarih ve 550
sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile “Antalya Büyükşehir Belediyesi Kentsel
ve Bölgesel Spor Alanı ve Bölge Otoparkı” kararlı Nazım İmar Planı sonrası hazırlanan
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında sunulan, ancak Büyükşehir İmar Dairesi Başkanlığı
tarafından öneri planlarda “Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyun Alanı ve Otopark Alanı”
olarak değişiklik yapılarak onaylanmıştır. 11.02.2014 gün ve 109 sayılı Büyükşehir Belediye
Meclis Kararı ile onaylanan planlama alanını kapsamaktadır.
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Planlamaya konu 8707 ada 23 ve 24 parsel sınırları içerisinde, yürürlükteki, 1/5000 Ölçekli
Nazım İmar Planı kararı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kararları arasındaki,
çelişkinin kaldırılmasıdır.
3. BUGÜNÜN ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUMU
Değişikliğe konu 8707 ada 23 ve 24 parseller özel mülkiyete konu olup, halen tarım ve
hayvancılık amaçlı kullanılmaktadır. Kadastral durumu ektedir.
4. PLANLAMA KARARLARI
Planlama alanı 8707 ada 23 ve 24 parselleri kapsamaktadır. Antalya Büyükşehir Belediye
Meclisi tarafından 11.02.2014 gün ve 109 sayılı kararla kesinleşerek askıya çıkarılan
“Antalya Yağca Köyü Uygulama İmar PlanT’na yapılan itirazın, Döşemealtı Belediyesi
tarafından uygun görülmesi nedeniyle “İmar Planı Değişikliği” olarak hazırlanmıştır.
Önerilen plan kararı, yürürlükteki 1/5000 ölçekli “Nazım İmar Planı” kararlarının aynısı olup,
üst ölçekli planla uyum sağlanmıştır.
Hazırlanan planlar, mevzuata uygun olup, yürürlükteki üst ölçekli planlarla uyumludur.
Mücella Uyar
Burhan Kızılöz
LÖSU
:a d . Â ta o l
.YA /
Kalekapı V.D. 3456 179 5 66 2
ANTALYA
GÖSTERİM:
®o©o®o®o©o@
DEĞİŞİKLİĞE KONU PARSELL
PLANLAMA ALANINA GİREN
ÖZEL MÜLKİYET ALANLARI
KÖY HİZMETLERİ YERLEŞME ALANI
KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI
DSİ PARSELLERİ
MERA ALANI
AKARYAKIT TESİS ALANI
PLANLAMA ALANINA GİREN MEZARLIK ALANI
PARK ALANLARI
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DÖŞEMEALTI İLÇESİ
YAĞCA KÖYÜ 8707 ADA 23 VE 24 PARSELLER
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ÖLÇEK: 1/1000
GÖSTERİM:
DOOOOOO
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
------------
YAPI YAKLAŞMA SINIRI
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KENTSEL VE BÖLGESEL SPOR ALANI VE
BÖLGE OTOPARKI
TRAFO ALANLARI
<23»»)
■0-2-3-Z. I-P-S2N -VA1V1NV
*
25
03 04 05
c
bab
2 dcdc
atoabab
dıcdcdc
ababab
dic dcdc
'ANTALYA
(MERKEZ)
N25-Oİ-1 7-c
N25-d-l 7-to
NTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÖŞEMEALTI İLÇESİ
VĞCA KÖYÜ 433, 8707 ADAİ
!, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
', 38, 39, 40, İ 906 ADA 1, 1907
'11 ADA 1 PARSELLER
.
Download

Gündemin 21.Maddesi - Antalya Belediyesi