T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
29 Eylül 2014
PAZARTESİ
Sayı : 29134
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
69471265-305-8503
26 Eylül 2014
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Türkiye-Romanya İş Forumuna katılmak üzere; 29 Eylül 2014 tarihinde Romanya’ya
gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına,
Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-227-488
26 Eylül 2014
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 26/9/2014 tarihli ve 69471265-305-8503 sayılı yazınız.
Türkiye-Romanya İş Forumuna katılmak üzere, 29 Eylül 2014 tarihinde Romanya’ya
gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına,
Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 32. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
29 Eylül 2014 – Sayı : 29134
YÖNETMELİKLER
Türkiye Taşkömürü Kurumundan:
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE
YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 22/1/1990
tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak istihdam edilen personelden,
görevde yükselme suretiyle asaleten atanacaklar ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya
teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacak personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler
çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı alt grupta
gösterilen görevleri,
c) Genel Müdür: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünü,
d) Görev grupları: Benzer ve/veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,
e) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,
f) Görevde yükselme sınavı: Şube Müdürü ve Başmühendis için yapılacak yazılı ve
sözlü sınavı, diğer kadro/pozisyonlar için ise yapılacak yazılı sınavı,
g) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,
h) Kurum: Türkiye Taşkömürü Kurumunu,
29 Eylül 2014 – Sayı : 29134
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
ı) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu
ihraz edilen unvanlara yapılan atamaları,
i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim
sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,
j) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha
üst hiyerarşi içindeki görevleri,
k) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine
tabi memur ve sözleşmeli personele ilişkin görev grupları aşağıda gösterilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar:
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) Şube müdürü, Başmühendis,
2) Şef, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik grup şefi, koruma ve güvenlik
amir yardımcısı,
b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;
1) Başuzman,
2) Uzman,
c) Teknik Hizmetler Grubu;
1) Teknik uzman, teknik şef,
ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;
1) Çözümleyici,
d) İdari Hizmetler Grubu;
1) Memur, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama
ve kontrol işletmeni, anbar memuru,
e) Savunma Hizmetleri Grubu;
1) Sivil Savunma Uzmanı.
(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar: Mühendis, mimar, jeomorfolog, kimyager,
biyolog, avukat, programcı, tercüman, tekniker, hemşire, sağlık memuru, teknisyen ve teknik
ressam.
Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar
MADDE 6 – (1) Kurumumuz, görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle
atanacak personel için Kurumumuzda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı
ve süresi arar. İlan edilen kadro veya pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması
hali hariç olmak üzere, bu sürelerin en az altı ayının Kurumumuzda geçmiş olması esastır.
(2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasındaki kadro ve pozisyonlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Şube müdürü (idari) kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
29 Eylül 2014 – Sayı : 29134
2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak.
3) Kurumda şef ya da uzman pozisyonlarında fiilen görev yapmış olmak.
4) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.
b) Şube müdürü (teknik) kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak.
2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak.
3) Kurumda teknik şef, teknik uzman pozisyonlarında fiilen görev yapmış olmak.
4) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.
c) Şube müdürü (sağlık) kadrosuna atanabilmek için;
1) Görevleriyle ilgili eğitim veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.
2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak.
3) Kurumda Baştabip, tabip ve diş tabibi pozisyonlarında fiilen görev yapmış olmak.
4) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.
ç) Şube Müdürü (bilişim) kadrolarına atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların görevin gerektirdiği ilgili bölümlerinden
mezun olmak.
2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak.
3) Kurumda şef, teknik şef, uzman, teknik uzman, çözümleyici, programcı pozisyonlarında fiilen görev yapmış olmak.
4) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.
d) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;
1) Mühendislik fakültelerinin görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak.
2) En az 2 yılı Kurumda olmak üzere 5 yıl mühendis olarak çalışmış olmak.
3) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.
e) Şef pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.
2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunları için en az 5 yıl hizmeti bulunmak.
3) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az 7 yıl hizmeti bulunmak.
4) Memur, anbar memuru, veznedar, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonlarında fiilen Kurumda en az 2 yıl süre ile görev yapmış olmak.
5) Yazılı sınavda başarılı olmak.
f) Teknik şef pozisyonuna atanabilmek için;
1) Yüksek okulların görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak.
2) Tekniker pozisyonunda en az 2 yılı Kurumda olmak üzere 8 yıl çalışmış olmak.
3) Yazılı sınavda başarılı olmak.
g) Koruma ve güvenlik amiri pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.
2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunları için en az 8 yıl hizmeti bulunmak.
3) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az 10 yıl hizmeti bulunmak.
4) En az 2 yıl süreyle Kurumda koruma ve güvenlik amir yardımcısı olarak görev yapmış olmak.
5) Yazılı sınavda başarılı olmak.
29 Eylül 2014 – Sayı : 29134
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
ğ) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.
2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunları için en az 8 yıl hizmeti bulunmak.
3) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az 10 yıl hizmeti bulunmak.
4) En az 2 yıl süreyle Kurumda koruma ve güvenlik grup şefi olarak çalışmış olmak.
5) Yazılı sınavda başarılı olmak.
h) Koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.
2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunları için en az 8 yıl hizmeti bulunmak.
3) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az 10 yıl hizmeti bulunmak.
4) En az 2 yıl süreyle Kurumda koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmış olmak.
5) Yazılı sınavda başarılı olmak.
ı) Başuzman kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.
2) Şef, teknik şef, uzman, teknik uzman, programcı ve çözümleyici pozisyonlarında
fiilen Kurumda en az 2 yıl görev yapmış olmak.
3) En az 10 yıl hizmeti bulunmak.
4) Yazılı sınavda başarılı olmak.
i) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.
2) En az 2 yılı Kurumda olmak üzere 10 yıl mühendis, mimar, jeolog, jeomorfolog,
kimyager, biyolog ya da en az 12 yıl tekniker olarak görev yapmış olmak.
3) Yazılı sınavda başarılı olmak.
j) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.
2) Memur, anbar memuru, veznedar, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak en az 2 yılı Kurumda olmak üzere 12 yıl hizmeti bulunmak.
3) Yazılı sınavda başarılı olmak.
k) Çözümleyici pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların görevleriyle ilgili bölümlerinden mezun olmak.
2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek.
3) En az 2 bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek.
4) En az 2 yıl Kurumda programcı pozisyonunda çalışmış olmak.
5) Yazılı sınavda başarılı olmak.
l) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.
2) En az 2 yılı Kurumda olmak üzere 10 yıl hizmeti bulunmak.
3) Şef, uzman, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik amir yardımcısı, koruma
ve güvenlik grup şefi pozisyonlarında fiilen Kurumda en az 2 yıl görev yapmış olmak.
4) Yazılı sınavda başarılı olmak.
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
29 Eylül 2014 – Sayı : 29134
Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar
MADDE 7 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için;
a) Mühendis, mimar, jeomorfolog, kimyager ve biyolog pozisyonlarına atanabilmek
için;
1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.
2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
b) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak.
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
c) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak
veya dört yıllık yüksekokul mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak.
2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını bildiğini belgelemek.
3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
ç) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;
1) İki yıllık mesleki veya teknik yüksek öğretim mezunu olmak.
2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
d) Hemşire pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin, yüksek okulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden
mezun olmak.
2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
e) Teknisyen ve teknik ressam pozisyonlarına atanabilmek için;
1) Lise dengi mesleki veya teknik öğretim veren okullardan mezun olmak.
2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
f) Tercüman pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksek okulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden mezun olmak.
2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (B) düzeyinde başarılı olmak.
3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
g) Sağlık Memuru pozisyonuna atanabilmek için;
1) Yüksek okulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.
2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Sınav şartı
MADDE 8 – (1) Şube Müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde
yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme
suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.
29 Eylül 2014 – Sayı : 29134
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
Duyuru ve başvuru
MADDE 9 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar
yazılı sınavlardan en az 35 gün önce duyurulur. İlan edilen kadro veya pozisyonlar 30 günlük
süre ile ilanda kalır. 30 günlük ilan süresinin bitimine müteakip başvurular 5 iş günü olarak
devam eder ve yazılı sınav için ilan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı
unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür. Personel Daire Başkanlığına yapılan
başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar Kurum resmi internet sitesinde ilan edilir.
İlan edilen sonuçlar adaylara görev yaptıkları birimler tarafından tebliğ edilir.
Yazılı sınav
MADDE 10 – (1) Yazılı sınav Kurumca yapılabileceği gibi bu Yönetmelikte belirtilen
görevlere atanabilmek için; Kurumca, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli
Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı
sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.
(2) Yapılacak olan yazılı sınavla ilgili 11 inci maddede yer alan %40 ortak konular ile
%60 görevin gerektirdiği alanlardaki konular sınavdan önce duyurulur.
Yazılı sınav konuları
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan kadro ve pozisyonlara
görevde yükselme yoluyla atanabilmek için yapılacak yazılı sınavda aşağıdaki konu başlıklarından 100 soru hazırlanır.
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
c) Devlet Teşkilatı ile ilgili mevzuat,
ç) Yönetim, Liderlik ve Organizasyon,
d) Genel Kültür,
e) Türkçe Dil Bilgisi,
f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme
Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Türkiye Taşkömürü Kurumu Ana
Statüsü ve Teşkilat Yapısı, Toplu İş Sözleşmesi,
g) Görevin gerektirdiği niteliklere ilişkin Sınav Kurulunca belirlenecek konular.
Sözlü sınav
MADDE 12 – (1) Şube müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan
personelin tamamı sözlü sınava alınır.
İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
29 Eylül 2014 – Sayı : 29134
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve Teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak Ek-1 Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Değerlendirme Formuna göre, yüz
tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az
70 puan alanlar başarılı sayılır.
Başarı sıralaması
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve
bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak
suretiyle tespit edilir ve Kurum resmi internet sitesinde ilan edilir.
(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Kurumca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.
(3) Ancak, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre atanmada ve yedek başarı listesi oluşturulurken alınan puanlarda eşitlik olması halinde sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir. Kurumca tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin
tercihlerine göre atamaları yapılır.
Görevde yükselme suretiyle atanma
MADDE 14 – (1) Başvuruda bulunduğu kadro/pozisyona atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere
belirlenen başarı sıralamasındaki, başarı sıralamasına göre atanır.
(2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde
başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya
pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak
müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre Kurumca belirlenmiş
olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.
(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan
veya yedeklerden başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyi aşmamak
üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya
da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidirler.
29 Eylül 2014 – Sayı : 29134
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
Sınav kurulu ve görevleri
MADDE 15 – (1) Sınav Kurulu Genel Müdürün onayı ile oluşturulur.
(2) Sınav Kurulu, Genel Müdürün uygun göreceği bir Genel Müdür Yardımcısı ya da
Daire Başkanının başkanlığında, Personel Daire Başkanlığı, İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim
Daire Başkanlığı, Fen Tetkik ve Verimlilik Daire Başkanlığı ile İşletmeler Daire Başkanlığından
en az Şube Müdürü düzeyinde birer temsilcinin katılımı ile toplam 5 kişiden oluşur. Aynı usulle
yedek üyeler de belirlenir. Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla
alınır.
(3) Asıl üyenin bulunmadığı hallerde toplantıya yedek üye katılır. Sınav Kurulunu oluşturacak üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük düzeyde olamaz.
(4) Görevde yükselme sınavına, Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin ve
ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın
hısımlarının katılması halinde Kurul üyeleri bu Kurulda görev alamaz.
(5) Sınav Kurulunun görevleri;
a) Yazılı sınavda sorulacak sorulara ilişkin konularını belirlemek ve sorulacak soruların
hazırlanmasını sağlamak.
b) Yazılı ve sözlü sınavları yapmak.
c) Sınav sonuçlarını ilan etmek.
ç) Yapılacak itirazları sonuçlandırmak ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmek.
(6) Kurulun sekretarya hizmetleri Personel Daire Başkanlığınca yürütülür.
Unvan değişikliği sınavı
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin en az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları,
sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte görevde yükselmeye ilişkin
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına
göre gerçekleştirilir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 17 – (1) İlgililer, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü
içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Yapılan itirazlara ilişkin inceleme sonuçları Sınav
Kurulunca en geç on gün içerisinde yazılı olarak ilgililere Personel Daire Başkanlığı kanalı ile
bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.
(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara
dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen
süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav
iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 18 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük
dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise en az bir yıl süre ile veya dava açma süresinden az olmamak üzere bir sonraki sınava kadar Personel Daire Başkanlığı arşivinde saklanır.
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
29 Eylül 2014 – Sayı : 29134
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Görev grupları arasındaki geçişler
MADDE 19 – (1) Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde
yapılır.
a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav
yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro/pozisyonun gerektirdiği özellikleri
taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.
b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler
görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan
görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere; görevde yükselme
yazılı sınavlarına tabi tutulmadan atama yapılabilir.
c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalar ile bu görevlerin kendi
aralarındaki geçişler unvan değişikliği sınavına tabidir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora eğitimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirilerek hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman ve aynı düzeydeki görevler ile daha
alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Engellilerin sınavları
MADDE 20 – (1) Kurum, engellilerin görevde yükselme sınavları ile ilgili olarak gerekli önlemleri alır.
Özelleştirilen kurumlardan atama
MADDE 21 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca özelleştirilen kurumlardan yapılacak atamalarda bu
Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 23 – (1) 6/11/2010 tarihli ve 27751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Öğrenim durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla
iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 6 ncı maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü
yürütür.
29 Eylül 2014 – Sayı : 29134
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
29 Eylül 2014 – Sayı : 29134
Dokuz Eylül Üniversitesinden:
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLERİ BİYOMEDİKAL AR-GE UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 19/10/2011 ve 28089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül
Üniversitesi İleri Biyomedikal Ar-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR BİYOTIP VE GENOM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Biyotıp ve
Genom Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Biyotıp ve Genom
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve
yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (İBG-İzmir): Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama
ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
19/10/2011
28089
29 Eylül 2014 – Sayı : 29134
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
Gazi Üniversitesinden:
GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 16/1/2013 tarihli ve 28530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir;
“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, Tıp Fakültesi Dekanı,
Merkez Müdürü, Merkez Müdürünün önereceği bir müdür yardımcısı, cerrahi, dâhili tıp bilimleri bölüm başkanları ve Merkez Müdürünün önereceği tıbbi laboratuvar birim sorumlularından biri ile Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen Tıp Fakültesi dâhili ve cerrahi tıp
bilimleri öğretim üyeleri arasından birer kişi olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Görev
süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde
kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır. Rektör, Yönetim Kurulunun başkanıdır.
Rektörün katılmadığı toplantılarda Merkez Müdürü Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim
Kurulu, Başkanın daveti üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir;
“(3) Merkez Müdürü, tıbbi laboratuvarların da mesul müdürüdür. Tıbbi patoloji, biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarının her biri için ilgili alan uzmanlarından birisi Merkez
Müdürü tarafından tıbbi laboratuvar birim sorumlusu olarak görevlendirilir. Birim sorumluları
Merkez Müdürüne karşı sorumludur. Birim sorumlularında değişiklik olması halinde Merkez
Müdürü beş işgünü içinde bu durumu Rektörlüğe bildirir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde, birim sorumlularının görevi de kendiliğinden sona erer.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
16/1/2013
Haliç Üniversitesinden:
28530
—— • ——
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir
“MADDE 11 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçişler,
24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.”
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
29 Eylül 2014 – Sayı : 29134
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Bölümler arası yatay geçiş; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine
göre yapılır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Muafiyet başvurusu ilgili bölüm tarafından incelenir ve ilgili yönetim kurulu bu
öğrencinin önceki kurumunda almış olduğu derslerin geçiş yaptığı programdaki hangi derslere
karşılık geldiğine ve muaf sayılıp sayılmayacağına karar verir. Bu öğrenciler, Üniversitenin
programlarında yer aldığı halde geldikleri kurumlarda almadıkları dersleri almakla yükümlüdürler. İlgili yönetim kurulu, bu çerçevede hazırladığı intibak programını Rektörlüğe bildirir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 27 – (1) Bu programların uygulanması Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28 – (1) Bu programların uygulanması Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Sağlık raporu ve disiplin cezası dâhil, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenciler devamsızlık nedeni ile başarısız sayılırlar. Uygulamalı dersler haricinde
bir dersin önceki dönemlerde devam koşulu yerine getirilmiş ise başarısızlık nedeniyle tekrar
edilen derslerde devam koşulu aranmaz. Ancak, bu öğrenciler normal eğitim sürecinde dersin
devam dışındaki tüm eğitsel yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
22/6/2012
28331
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
12345-
Tarihi
Sayısı
10/9/2012
8/11/2012
21/7/2013
31/7/2013
7/7/2014
28407
28461
28714
28724
29053
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
29 Eylül 2014
PAZARTESİ
Sayı : 29134
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI

Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:
ESAS NO : 2011/10
KARAR NO : 2014/71
Rüşvet vermek, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından sanık Olcabay ve
Boza’dan olma, 30/09/1975 KIRGIZİSTAN doğumlu KYIMBAT TUKUBASHEVA hakkında
mahkememizin 11/06/2014 tarih ve 2011/10 esas 2014/71 sayılı kararı ile “atılı suçu işlediğini
gösterir, mahkumiyete yetecek derecede vicdanı kanaat sağlayacak bir delilin dosya içerisinde
mevcut olmadığı, şahsın atılı suçu işlediğinin sabit olmadığı anlaşıldığından CMK’nun 223/2-e
maddesi gereğince BERAATINA karar verildiği” tüm araştırmalara rağmen gerekçeli kararın
sanığa tebliğ edilmediği, yapılan adres araştırmasında tebligata yarar açık adresi tespit
edilemediği anlaşıldığından 7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin
ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün
sonra adı geçene tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz
edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.
8575
—— •• ——
Antalya 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2013/589
Karar No : 2014/241
Mühür Bozma suçundan sanık Mahkememizin 02/04/2014 tarih ve 2013/589 esas
2014/241 sayılı kararı ile sanık GÜNGÖR İPEK’in 5237 sayılı TCK.nun 203/1. 62/1, 52/2, 52/4,
maddeleri gereğince 3.000,-TL. ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına verilen hapis
cezasının 5560 sayılı yasanın 23. Maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK.nun 231/6 maddesi
uyarınca sanığın sabıkasız oluşu nazara alınarak 231/5 maddesi uyarınca HÜKMÜN
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, CMK.nun 231/8. Maddesi uyarınca 5 YIL
SÜREYLE DENETİME TABİ TUTULMASINA karar verilmiş olup tüm araştırmalara rağmen
sanık GÜNGÖR İPEK’e gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasından da
tebligata yarar açık adres tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla;
7201 sayılı Yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı
yasanın 31. maddesi gereğince ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş
sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği taktirde
kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.
8482
—— • ——
İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2014/69
KARAR NO : 2014/258
İbadete Ayrılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve
karar numarası yazılı 08/07/2014 tarihli ilamı ile 142/1.a.2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN
AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ahmed ve
Hatice oğlu, 01/01/1990 doğumlu, Suriye, Halep nüfusuna kayıtlı ABDULKERİM AHMED tüm
aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına
karar verilmiş olup, ilan olunur.
8423
29/9/2014
ORTA SAYFA
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
29 Eylül 2014 – Sayı : 29134
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
KÖPRÜ BANDI ALIMI VE TAMİRATI YAPILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1. Fabrikamız, 3 adet köprü bandı alımı, 1 adet köprü bandı tamiratı ve 4 adet köprü bandı
yapıştırma işçiliği teklif alma usulüyle alınacaktır.
2. Köprü bandları numuneleri fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
3. Teklifler en geç 13.10.2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız
Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.
4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA
Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74
8675/1-1
—————
GÜVENLİK İŞ ELBİSELERİ ALIMI YAPILACAKTIR
1. Fabrikamız, 16 Çift Ayakkabı (Bot), 16 Adet Pantolon, 32 Adet Gömlek, 14 Adet
Mont, 16 Adet Kazak, 32 Çift Çorap, 16 Adet Bere ve 5 Adet Yağmurluk Alımı teklif alma
usulüyle alınacaktır.
2. Güvenlik İş Elbiselerinin numuneleri fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
3. Teklifler en geç 13.10.2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız
Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.
4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA
Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74
8676/1-1
—————
PERSONEL İŞ KIYAFETLERİ ALIMI YAPILACAKTIR
1. Fabrikamız, 141 Adet Üretim pantolon, 282 Adet Tişört (uzun kollu), 141 Adet Ceket,
141 Adet Hamur Önlüğü, 19 Adet Pantolon Bakım,38 Adet Sweatshirt (uzun kollu), 19 Adet
Yelek,19 Adet İş Ayakkabısı, 2 Adet Pantolon Bahçıvan 4 adet Sweatshirt (uzun kollu), 2 Adet
Yelek ve 2 Adet İş Ayakkabısı Alımı teklif alma usulüyle alınacaktır.
2. Personel İş Kıyafetleri numuneleri fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
3. Teklifler en geç 13.10.2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız
Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.
4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA
Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74
8677/1-1
—————
HIŞIR POŞET ALIMI YAPILACAKTIR
1. Fabrikamız, 5.000 Kg. (5 Ton) Hışır Poşet Alımı teklif alma usulüyle alınacaktır.
2. Hışır Poşetlerin numuneleri fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden
temin edilebilir.
3. Teklifler en geç 13.10.2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe,
Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.
4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA
Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74
8678/1-1
29 Eylül 2014 – Sayı : 29134
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
400.000 ADET PLASTİK SU TÜPÜ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ
KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İhale kayıt numarası
: 2014/122858
1-a) Adresi
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla
Mah. İhsan Soyak Sokak. No: 2 67090-ZONGULDAK
b) Telefon ve faks
numarası
: 0 372 252 40 00 (70 hat) - 0 372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi :
[email protected] gov.tr
2 - İhale konusu işin nev’i :
Malzemenin Cinsi
Miktarı
PLASTİK SU TÜPÜ-MİD-120(Ø32,5)
375.000 Adet
b) Teslim yeri
: Plastik su tüplerinin teslim yeri T.T.K Genel Müdürlüğü
Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm
İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.
c) Teslim tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, iki parti halinde
vereceklerdir. İlk parti (200.000 adet) 2014 Kasım ayında,
ikinci parti (175 000 adet ) 2015 Şubat ayında teslim
edilecektir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa
Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 20.10.2014 - saat 15.00
c) Dosya no
: 1418063
Madde 4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna
ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,
g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
29 Eylül 2014 – Sayı : 29134
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum
beyannamesi,
j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.
4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler
4.2.1 - Plastik su tüpleri için alev geciktirici ve antisitatik özelliklere ait test raporları.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mah.
Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat
Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50,00-TL
karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 20.10.2014 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu
ihalede kısmi teklif verilemez.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kanuna tabi
değildir
13.1 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
8695/1-1
29 Eylül 2014 – Sayı : 29134
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
BASKILI VE BASKISIZ SHRINK SATIN ALINACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 - Türk Kızılayı ihtiyacı olan baskılı ve baskısız shrinkler ilanen ihale edilerek kapalı
zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki
İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 24.10.2014 günü saat 10:30’a kadar Genel
Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
5 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeleri” zarfı 27.10.2014 saat 14:30’da Genel
Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
8709/1-1
—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Türkiye Petrolleri A.O.’nun Adıyaman ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu
AR/TPO/3833 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili
olarak ARİ/TPO/K/M40-a4-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsat almak için 01.09.2014
tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin
14’üncü maddesinin 1’nci fıkrası gereğince ilan olunur.
8632/1-1
—— • ——
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/08/2014 tarih ve 1463 sayılı kararı ile onanan
“Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi imarın 46794 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliği” 29/09/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
8707/1-1
—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No: 5234
Karar Tarihi: 25/09/2014
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/09/2014 tarihli toplantısında, İhaleli Doğal Gaz
Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen
22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve
Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca 07/07/2005 tarih ve
DAG/509-30/093 numaralı lisans sahibi İzmirgaz Şehir İçi Doğalgaz Dağıtım Tic. ve Taah.
A.Ş.’nin (İZMİRGAZ) 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki
Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir:
MADDE 1 - İZMİRGAZ’ın tarife hesaplamalarına esas 2014 yılı başı Baz Varlık Tabanı
183.773.917 TL olarak belirlenmiştir.
MADDE 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları
olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır.
Yatırım Tavanı (TL)
2014
25.364.009
2015
25.364.009
2016
25.364.009
b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara, şirketin konutlar ile aynı servis hattından beslenen
serbest tüketiciler hariç olmak üzere serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların maliyetleri dahil
değildir.
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
29 Eylül 2014 – Sayı : 29134
MADDE 3 - a) İZMİRGAZ’ın perakende satış tarifelerine yönelik hesaplamalar, Ek’te
yer alan parametreler kullanılarak yapılmıştır.
b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu
bazında 2014 yılı Ekim ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.
Kademe 1
Kademe 2
Kademe 3
YILLIK TÜKETİM MİKTARI
0-100.000 m3
100.001-10.000.000 m3
10.000.001 m3 ve üzeri
SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/m3)
0,068132
0,031587
0,019540
c) (b) fıkrasında 2014 yılı Ekim ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her
ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+Yi-ÜFE(i-2))
Burada:
i: Tarifenin uygulanacağı ayı,
j: Her bir kademeyi,
fSKBj (i) : i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),
fSKBj (i-1) : i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),
Yi-ÜFE(i-2) : i-2 nci ayda Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay
içinde açıklanan değişim oranını (%)
gösterir.
d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili
müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.
e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her
ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli
olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.
f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere
veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda;
ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili
tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir.
MADDE 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen
doğal gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel
kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.
MADDE 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal
gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.
MADDE 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir.
Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.
MADDE 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri
grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile
bildirir.
MADDE 8 - Bu Karar 01/10/2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
8703/1-1
69.943
2.882.109.100
2.882.109.100
379.188.714
339.597.378
2.163.323.007
77.655.451
75.692
2.853.865.800
2.853.865.800
337.002.818
311.483.947
2.205.379.035
76.894.465
79.584
3.000.921.837
810.288.448
96.481.534
94.395.482
619.411.432
21.832.385
176.382.301
2016
171.295.119
25.364.009
20.819.108
4.544.901
192.827.846
8.764.902
169.185.119
8.459.256
19.841.693
25.412.089
245.986
25.658.076
2.602.697
23.055.379
227.288
51.889.262
153.077.619
2015
177.019.721
25.364.009
22.530.296
2.833.713
188.282.945
8.558.316
174.157.420
8.707.871
20.424.835
23.868.703
230.632
24.099.335
2.440.240
21.659.095
213.523
50.855.768
2014
183.773.917
25.364.009
23.688.694
1.675.315
185.449.232
8.429.511
180.396.819
9.019.841
21.156.579
22.631.023
217.840
22.848.864
2.304.894
20.543.970
202.529
50.332.589
2013
65.436.134
65.309.177
28.572.553
42.231.860
1.919.630
2012
39.602.331
39.265.330
31.765.769
12.776.213
1.161.474
2011
52.142.938
51.842.918
28.183.137
31.952.213
4.357.120
2010
27.084.547
26.798.393
14.065.693
18.763.742
3.411.589
2009
13.366.922
13.007.266
7.204.270
9.348.099
2.124.568
RESMÎ GAZETE
Toplam Gelir Gereksinimi
PROJEKSİYON VERİLERİ
Tarife Yılı Başı Düzenlenmiş Varlık Tabanı
Öngörülen Şebeke Yatırım Tutarı
Öngörülen Bağlantı Gelirleri (Vergi Yükü Hariç)
Öngörülen Tarifeye Esas Net Yatırım Tutarları
Nominal Düzenlenmiş Varlık Tabanı
Yatırımların İtfası
Tarifeye Esas Düzenlenmiş Varlık Tabanı
Şebeke Harici Düzenlenmiş Varlık Tabanı
Makul Getiri Tutarı
Düzenlenmiş İşletme Giderleri
AR-GE Tutarı
Ar-Ge Dahil Düzenlenmiş İşletme Giderleri
Diğer Gelirler (2014 Başı Değeri)
Tarifeye Esas Net İşletme Giderleri
İşletme Sermayesi Gideri
Yıllık Gelir Gereksinimi
Gelir Farkı Öncesi Toplam Gelir Gereksinimi
Yeni Abone Sayısı (BBS)
Toplam Tüketim
Kalan Toplam Tüketim (sm3)
Kademe-1
Kademe-2
Kademe-3
Gelir Farkı Sonrası Gelir Gereksinimi
DAĞITIM ŞİRKETİ TARİFELERİNE ESAS TARİFE VERİLERİ TABLOSU
TARİFE YILI BAŞI DÜZENLENMİŞ VARLIK TABANINA ESAS
2008
2007
2006
2005
VERİLER
13.598.031
42.198.005
40.204.222
0
Şebeke Yatırım Harcamaları (Cari Fiyatlarla)
13.433.803
42.043.133
39.758.469
0
Düzenlenmiş Şebeke Yatırım Harcamaları (Cari Fiyatlarla)
8.046.255
7.390.191
5.340.370
0
Aktifleştirilen Bağlantıya İlişkin Gelirler (Cari Fiyatlarla)
8.757.639
56.734.018
57.553.091
0
Tarifeye Esas Net Yatırım Tutarları (2014 Başı)
2.388.447
18.051.733
20.928.397
0
İlgili Yıl Yatırımlarının İtfası
29 Eylül 2014 – Sayı : 29134
Sayfa : 21
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
29 Eylül 2014 – Sayı : 29134
29 Eylül 2014 – Sayı : 29134
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
29 Eylül 2014 – Sayı : 29134
29 Eylül 2014 – Sayı : 29134
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
29 Eylül 2014 – Sayı : 29134
29 Eylül 2014 – Sayı : 29134
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
29 Eylül 2014 – Sayı : 29134
29 Eylül 2014 – Sayı : 29134
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
29 Eylül 2014 – Sayı : 29134
29 Eylül 2014 – Sayı : 29134
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
29 Eylül 2014 – Sayı : 29134
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere
YÖNETMELİKLER
— Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği
— Dokuz Eylül Üniversitesi İleri Biyomedikal Ar-Ge Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
1
2
12
13
13
15
16
19
23
DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:
http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere
e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise
e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete