yONETiciLi6i ACtK EGiTiM KURUMLARI (MtiDURLER)
ilcnsl
SIRA NO
3ASMAKC:
3ASMAKCl
BASMAKCi
BASMAKCI
BASMAKCl
BASMAKCi
BASMAKC!
BASMAKCI
3ASMAKCi
BAYAT
BAYAT
BAYAT
6
7
3AYAT
3AYAT
3AYAT
20
30
BAYAT
BAYAT
BAYAT
BOLVADIN
BOLVAD!N
BOLVADIN
30LVADIN
30LVADIN
30LVAD!N
BOLVAD:N
30LVAD:N
BOLVADIN
30LVAD!N
30LVADIN
30LVADIN
30LVADIN
30LVADIN
BOLVAD!N
80LVADIN
BOLVAD!N
BOLVADIN
BOLVAD!N
BOLVADiN
BOLVADIN
30LVAD!N
30LVADIN
BOLVADIN
45
54
BOLVAD!N
30LVAD!N
BOLVAD:N
BOLVADIN
BOLVAD!N
OKUL/KURUM ADI
ヽkkec‖ ii.0.K.〔 ilkOku!u)
Atattirk Ortaokulu
Basmakcr Cok Procramlt Anadolu Lisesi
lumhurivet ilkokutu
:rirr i.0.K. {ortaokulu)
Fatih ilkokulu
oEr.Habibe Eren Anaokulu
;ht.6Er. g.irfan Askar ilkokulu
Yaka i.0.K. (ortaokulu)
AtatOrk!・ O.K.(OrtaOku!u)
lavat Cok Prosramlr Anadolu Lisesi
lavat imam FlatiD Ortaokulu
Bavat Yatrh B6lee Ortaokulu
Derbent ilkokulu
Derbent Ortaokulu
Hao Ali Kadir Ozaktan Anadolu imam Hatip Lisesi
mralh Ortaokulu
mrallr 6lretmen Mustafa Mumcu ilkokulu
24 Evll:Ana okulu
\kcesme ilkokulu
Alparslan ilkokulu
AlDarslan Ortaokulu
Avfer Cevlan Emet Fen Lisesi
Bolvadin Anadolu Lisesi
Bo!vadin Fatih Anadolu Lisesi
Bolvadin Mesieki Ettitim Merke21
lolvadin oEretmen evi ve Aksam Sanat Okulu
Bolvadin Selcuklu Mes:eki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bolvadin sldd:ka Meun MeJett ve TekniК Anadolu useJ
Blvlkkarabal l.0.K.(ilkOku!u)
Cevlan Emet Ortaokulu
Cirit Sehit A‖
Dumani!koku!u
)erekarabaE
i.0.r. (ilkokulu)
)isli AtatOrk Ortaoku!u
Dis!i llkOku!u
Sazi Ortaokulu
brahim Karasekreter ilkokulu
brahim Karasekreter Ortaokulu
Karavokus 1.6.x. (itrotutu)
Kemalettin Sami Pasa Ortaokulu
Kemerkava i.0.r. (ilkokulu)
Klrkcdz Anaokulu
KocateDe ilkokulu
i.6.r. {ilkokulu}
V.H.Gemici Anadolu Lisesi
vl.Kezban Bavramer ilkokulu
Kurucaova
)zburun
│.0.K.111kOkulu)
30LVADIN
30LVAD!N
Razive sultan-Yusuf Kavabasr Sosval Bilimler Lisesi
5h.Tettmen M.G.ё zel Etttim is UvgoMerkezi(Okulu)
30LVADIN
30LVAD:N
rasa姜 !1 loo.Y:li!kokulu
3AY
3AY
CAY
CAY
CAY
CAY
CAY
CAY
ydrtikkaracadren i.6.r. (Ortaokulu)
\kkonak Cumhurivet ilkokulu
\kkonak Ortaokulu
lailavan ilkokulu
:av Sehit Kamil Tuna Anadolu Lisesi
:av Karacadren Cok Proeramh Anadolu Lisesi
3av Mesleki Ettitim Merkezi
Deresinek ilkokulu
Deresinek Ortaokulu
3AY
3AV
Eberi.0.K.10rtaokuiu〕
3AY
3AY
3AY
CAY
CAV
CAY
Inli Ortaokulu
in‖
ilkokulu
Karamrk i.0.r. {ittorulu)
Karamrk KaracaOren ilkokulu
く
ocbevli
l.6.K.li!kOkulu〕
)azaraEac
i.0.r. {ilkokulu)
seka:!kokulu
:AY
iehit Censiz Karatas ilkokulu
:AY
resilvurt i.6.K. (ilkokulu)
Ahmet 0zvurt ilkokulu
30BANLAR
ア4
90BANLAR
COBANLAR
ソOBANLAR
rOBANLAR
AtatOrk ilkOkuiu
,OBANLAR
00BANLAR
ZaFer ilkOktlu
DAZK!R!
78
1DAZK!R!
DAZK!RI
DAZKIRl
DAZKIR!
)AZKIR!
34
〕AZKIR:
DAZKIR!
DAZK!Ri
DAZKIRl
Krzrlciren ilkokulu
DAZK!RI
88
Sgfifg Memis llcar Ananlrrrtrr
1DAZKIR!
γOreli!Kora!kim ilレ nk‖
)AZKIRI
)INAR
〕INAR
ヽ
tatttrk
)!NAR
「icektepe
り
IDiNハ R
NAR
―
D!NAR
D!NAR
DiNAR
D!NAR
DiNAR
DINAR
102
103
104
105
106
107
109
110
112
D!NAR
D!NAR
D!NAR
DINAR
DINAR
DiNAR
)iNAR
lDlNAR
D!NAR
DINAR
D!NAR
DINAR
巨
MiRDAC
EMiRDAG
lEMiRDAG
117
120
EMIRDAG
EMIRDAC
EMiRDAC
EMIRDAG
EMiRDAC
EMIRDAこ
122
EMiRDAC
EMiRDAG
三
MiRDAむ
125
126
130
137
139
140
142
rh
r
Yat!│:B61皮 e Ortaoku11,
i.0・ K.nkokuiu)
)inar l,ヽ Y:lAn,ハ レ‖l]
)inar Anadolu Lisesi
malk Etttim Merke2i
)inar Mehmet Cavug Anadolu Lisesi
Dinar Mesleki ve Teknik Ettijm Merkezi
Dinar Yavuz Selim Sultan Anadolu Lisesi
22菫 ョ
Ⅲ L● .K ok5反 面こi‐
Fatih Ortaokulu
30cerli sh.Piv Er Yav:17ハ
ン
κ
'fir,iハ
laydarh |MKB yatrl B6lce ortaokutu
\4enderes ilkokulu
iermaye Piyasasr Kurulu yatrh B6lge Ortaokulu
iakir Unver ilkokulu
コ ′Piy・ UZ.CaV.5el,uk GOrdall.0.K。
(│!kOkulu)
Tatarlt gok Programh Anadolu Lisesi
Iatarlt imam Hatip Ortaokulu
UlukOv LO.K。 (ilkOku!u〕
reniyOli!kOkulu
IYlprak i.0・ K.(ilkOkulu)
Yunus Emre ilkokulu
A■aЁ :Piribey!il.0.K。
(ilkOkulu)
AtatOrk ortaokulu
3adem‖ LO.K.(Ortaoku:u}
Caykrsla ilkokulu
Davulga Qok Programh Anadolu Lisesi
巨
mldpЁ Anado!u usesi
Emirdag A2iZive Anadolu useJ
:m計 datt Merke2 Anaokulu
三
mirdag OrtaOkulu
Emirdafi SatrlmtsoElu Sehit Mustafa imam Hatio ortaokulu
Fatih i:kOkulu
G<tmU i.0.K. (Ortaokulu)
MiRDAG
EMiRDAG
EMiRDAC
EMiRDAG
EMiRDAC
EMIRDAG
EMiRDAG
en evive Aksam Sanat Okulu
鰤
Yukan Kurudere i.0.K. (Ortaokulu)
EVCILER
Evc‖ er Halk Eを ijm
三
VCiLER
Evciler gh.Uz.Onbagr Atakan Birgril Cok programh Anadolu Lisesi
EVCILER
135
::
fUreEil Koralkim ortenlrr
qksain i.0.K. (Ortaokutul
HOCALAR
HOCALAR
HOCALAR
HOCALAR
HOCALAR
10CALAR
10CALAR
10CALAR
143 1HOCALAR
Gaivecci Ortaokulu
Halk E薔 im Merke2i Ve Ak53m Sanat okulu
nk:lap ortaokulu
“
\4etin-Zr.ilbiye Sarr Anadolu Lisesi
vithatpa5a ortaokulu
Merkezi
Nedim Turan ilkokutu
;alca Ortaokulu
3epnil!kokulu
lu
{ocalar imam Hatip Ortaokulu
…
{ocalar Cok Programh Anadolu Lisesi
loca!ar Halk Etttim Merkezi
Hocalar ilkokulu
Hocalar 0zlem 6zkurf Anankrrrr
Hocalar YatJ!Bё !ge ortaokulu
144
145
HOCALAR
‖KoKu:u
147
Ortanlzr rlr
Fat:h ortaokulu
152
Yunus Emre ilkOkuk
】 ‖kobb
155
156
iHSANiYE
"Ak6ren i!kokulu
iHsANm
mANiYE
"AkOren ortaokulu
a。
"ham ttp∝
1 0rt,6レ
IHSANiYE
Hactbevli Ortaokrrhr
lhsanive Anadolrr I icpsi
ihsanive ibni Sina Mcqlpki va Tar.hir.
IHSANIYE
HSANIYE
iHSANIYE
Karacaahmet ilkokulu
aahmet ortaOku!u
(ayrhan ilkokulu
iHSANiYE
164
"│::
堕
iHSANiYE
IHSANiYE
HSANIYE
HSANiYE
Ortaokukr
ilkokulrr
IHSAN
十
itrセ ∩r,ヵ nh
Tandrr
172
Ortaokuiu
SCEHiSAR
Ceviz‖
lSCEHiSAR
175
iscEHisAR
ISCEHISAR
177
178
179
180
SCEHiSAR
SCEHiSAR
SCEHiSAR
SCEHiSAR
コdime
Ve Hali1 0ks12 MeSleki E重 に
im Merke2i
scehisar Baddal Aygrin Anadolu Lisesi
Scehisar Hact Siilevman Selek Cnk Prooremh a^."1..r'
墜 eh`ari.o・ K.(lkokulu)
lscehisar!mam Hatip ortaokulu
SCEHiSAR
183
‖SCEHiSAR
iSCEHiSAR
ISCEHiSAR
iSCEHiSAR
ISCEHiSAR
lscehisar Mehmet Qakmak Anadolu Lisesi
KaraaEqg Merkez ilkokulu
堕 kaya nkOkdu
Grakaya Ortaokulu
lxonan
SCEH!SAR
190
191
iSCEHiSAR
olukprnar ilkokulu
SCEHiSAR
Seyd‖
isc[HisAR
iSCEHISAR
ISCEHiSAR
KIZluOREN
er ilkokulu
5g型 Jiler Ortaokulu
Sehit
Ahmet Kaolan Ortaokulu
5ehit Ahmet Kaplan i!kOkulu
lsmet Attila Ortaokulu
(rzrlciren Cok Programh Anadolu Lisesi
125,V:1 0rtaoku!u
KIZILOREN
195
iit<ot<utu
Konarr Ortaokulu
MERKEZ
MERKEZ
75.Y:IC)rtaoku!u
MERKEZ
Afyon useJ
198
ⅥERKEZ
AfyOnkarahisar A“ Cetinkava Mes!eki ve Teknik Anndnl::i:
199
200
ⅥERKEZ
AfuOnkarahisar Atatiirk MpsleLi rro Talrnilr
204
207
208
212
213
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Afoonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Aironkarahisar Ozel EEitim Uvgulama Merkezi (l.Kademel
Afoonkarahisar Ziibeyde Hanrm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
AК 9in YOruko曽 lu Attila M‖ ‖kl.0.K.イ ilkOkulul
Okulu
Anrtkaya Ortaokulu
へsive Sultan Anaokulu
An:tkaya llК
ⅥERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Atak6y i.6. x. (ortaokutu)
yd:n
へ
216
ⅥERKEZ
1MERKEZ
Dottan Bi‖ m ve sanat Merkeゴ
ヽvse■ o:Arsov Ortaoku!u
lavrakteDe ortaokuh
lewazr i.6.K. (ilkokrrlrrl
3o2d`整 an HahmOrul.Ω .K.(OrtaOkulu)
ⅥERKEZ
215
b uSeJ
¨
Anadolu imam Hatip Lisesi
I
‖kOkulu
EZ
¨
it tmhr rri.,o+
ERK[Z
219
―
220
MERKEZ
1MERKEZ
MERKEZ
222
MERK[Z
鋼
ⅥERKEZ
│
MERKEZ
225
MERKEZ
227
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
228
ⅥERKEZ
irkmen
i-6.r tirr.J
著士十■半拌Ψ里
2里」
]J≦ 」
JJ`2≦ 型
型
MERKEZ
MERKEZ
ⅥERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
漱デ,11′
ニユ
=ユ
=」 =′
ⅥERKEZ
3
245
246
247
248
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
綸コ旧att ЮK.伸
Kocatepe Anac
ⅥERKEZ
Kocatepe 02el
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
itu^7
Htisevin Tiirlrmo.
―
l5lkf
ar Dumlunrn zr ltvav,
u‖ ar Kocatep e
OrtaOkulu
15,k:ar sekeri.(
KOorl:Oi!koklll
く
OcOk cobani:
nlrr rlr
く
由cttk Cohanil .)rti
^lzl
ⅥERKEZ
MERKEZ
250
252
253
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
ⅥERKEZ
ⅥERKEZ
Иe!ek Pevker Inaokulu
Иerke2 TOki‖ k okrrlr
r
ilethive Dumlu Ortankrrhr
Naime Gevher Anaokrrh
ⅥERKEZ
ИERKEZ
257
ИERKEZ
258
1MERKEZ
259
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
260
262
263
264
i.6.f.
うzlem ёzvl:rt
(itt<otutu)
ortanレ ::::
-
iahipata Anadolu imam Harin ticaci
MERKEZ
'ahipata
llkoku!u
Salar
AtatOrk
ilkOkulu
ⅥERKEZ
Salar i!kOkulu
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
269
270
271
272
Nurten Te!ek:lkOku!u
gsman ettila
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Sar:ki!kokuill
lusuz Ortaokulu
;tileyman Demirel Fen Lisc<i
sullmen‖ i!kokuiu
Stiltimenli ismet Attile orrantzr
/ilayetler Hizmet BirliEi Anrokr
rtr
rtr
r
274
ⅥERKEZ
/usuf Ozer Mesleki vp TFknik ani.{^rr
γ
lksel Varl:i.0.K.{ilkOkulu〕
ⅥERKEZ
Yavuz Seiim i!koku!u
Akhartm Atatiirk Ortaokrrtrr
277
5ANDiKL!
SANDIKL!
SAND!KLI
Ba‖ !k ortaokuiu
279
SAND:KLi
281
282
SAND!KLI
SAND:KLI
SANDIKLi
283
SAND!KL!
284
285
SANDIKL!
5ANDIKLI
288
'ANDIKLl
SANDIKLI
SAND!KL!
5iNANPASA
I
qkturkler imam Hatin orrankrrtrr
Barbaros Ortaokuh
Bastepe i,0.K. (ortaokrrtr rl
Hatice Turan Anaokrrhr
Mustafa Kemal i.6.r (orteirrrrrrrl
Sehit Ahmet Yumak Anaokrrt,
ena i.d.K. (Ortaokulu)
/avaslar Sehit Tpime n ttErrr arrr i A v
{agarl.ar Zekiye
ヽhm● , M.Yrlmaz Ortaokulu
tirv^n
NOT:Eklenmesi veva c:karilmas:gereken Okui。
Rifat EKSiK
Sube Muduru
:rnas:ha‖ nde:iste veniden dozen:enecektir.
Download

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili listesi.