Modül 3: Çevresel Hedefler, Tedbirler
Programı, Ekonomik Analiz, Muafiyetler
Tedbirler Programı uygulaması:
Yukarı Tisza örneği
Alexei Iarochevitch
Afyon, 2015
İçerik
 Botar sınır aşan nehir havzası bölgesi:
konum, ÖSYK (önemli su yönetimi
konuları), ekolojik ve kimyasal statü
 Su kütlesi: değerlendirme ve tedbirler
 Havza esaslı tedbirler
 Sınır ötesi veri alışverişi
Proje Konumu
Botar nehir havzası
HUNGARY
UKRAINE
ROMANIA
Yüzey su kütlelerinin belirlenmesi
Yukarı Tisza’da ÖSYK (Botar nehir havzası)
Yüzey su kütleleri
Organik madde kirliliği
Nütrient kirliliği
Tehlikeli madde kirliliği
Hidromorfolojik değişimler
Morfolojik değişimler
Su çekimi
İstilacı yabancı türler
Evsel atıklarla nehir yatağı ve kıyılarının kirlenmesi
Ekolojik ve kimyasal statü
Ekolojik statü
Kimyasal statü
0, 0%
1, 8%
2, 15%
Yüksek
3, 23%
İyi
Orta
4, 31%
6; 46%
Zayıf
Kötü
10, 77%
İyi
İyi olma
konusunda
başarısız
Su kütlesi #1 değerlendirme
2
Hidromorfoloji
Fikizsel
kimyasal
Hidrolojik
Ekolojik
statü
Kimyasal
statü
1
1
1
Yüksek
İyi
Su kütlesi # 2
Hidromorfoloji
2
Fikizsel
kimyasal
2
Hidrolojik
2
Ekolojik
statü
Kimyasal
statü
İyi
İyi olma
konusunda
başarısız
Bir nehrin yeniden doğallaştırılmasının
4 aşaması
1. Nehir yatağından ağaç kalıntılarının
temizlenmesi
Bir nehrin yeniden doğallaştırılmasının 4
aşaması
2. Morfolojik ve biyotopikal yapının restorasyonu
8 baraj, 7 yarı baraj ve 5 yapay set yerel taşlarla yapıldı, nehir kıvrımları restore
edildi, farklı akış hızları ve girdaplara sahip derinlik çeşitleri ve bölgeler oluşturuldu.
Bir nehrin yeniden doğallaştırılmasının 4
aşaması
3. Referans (donör) nehir seçimi
Aynı rakımdaki, benze ölçek ve jeolojik yapıya sahip nehir
Bir nehrin yeniden doğallaştırılmasının 4
aşaması
4. Dağ nehirlerine özgü omurgasız ve balıkların
yeniden geliştirilmesi
(5,000 adet Ephemeroptera naides, 9 nehir alabalığı Salmo trutta morpha
fario, 5 kayabalığ Cotlus poecilopus ve 4 golyan balığı Phoxinus phoxinus)
Su kütlesi # 4
Hidromorfoloji
Kanal
Fikizsel
- kimyasal
3
Hidrolojik
3
Ekolojik
statü
Kimyasal
statü
Orta
İyi olma
konusunda
başarısız
Genel tedbirler
 2.000 nüfus eşdeğerinden büyük bütün yerleşimlerde atık su arıtma
tesisi (ATT) inşaat ve iyileştirilmesi,
 Nitrojen ve fosfor gübre içeriği miktarının iyi tarım uygulamaları
örnekleriyle azaltılması,
 Pestisit envanteri,
 “Risk altında” olan su kütleleri için operasyonel izleme programları
oluşturma,
 Çiftçiler için su tasarrufu sağlayan teknolojilerin teşviki,
 Kanal yatağı temizliği,
 Dağılım geçidi ve su rezervuarları yönetim rehberlerinin geliştirilmesi,
 Otomatik hidro-meteorolojik istasyonların oluşturulması ve komşu
ülkelerle veri paylaşımı.
Otomatik hidro-meterolojik istasyon
“Tisza” veri paylaşım ağı, Ukrayna
Dinlediğiniz için teşekkür ederim!
Download

Tr.