罐
来
晰鶉
∬
鱗
ToC.
AFYONKARAHISAR VALILIGI
II MilF EEitim
ⅣItidiirliこ ■
Sayl :90380401/841.02/5556493
Konu:Odcnck ve Kullanlmlar
21/11/2014
ACELE VE GUNLUDUR
KAYMAKAMLIGINA
(119C Milli Ettitim Mudurlittu)
PIIUDLIRLUGUNE
Ilgi: MEB Mesleki Teknik EЁ itim Genel MudiirliЁ iiniin 19/H/2014 tarihli ve 5489763
saylll yazlsl.
Bakanll言 lmlZ
taraindan Mcsleki Tcknik Ettitim Genel Midiirlittiine battll
tahsis edilen ёdeneklerin
zamanlnda etkili, ckonornik, verilnli sckilde ve
mcvzuatina uygun olardく ihtiya91ar doЁ rultusunda kullanllmaslna dair ilgi yazl vc cklcri
okullarllnlza
ili§
ikte gё nderilnli§
tir.
Bilgilcrinizi ve okullarllnlzln 2014 yll sonuna kadar biit9c vc
ёdcmc i§ lclnlerinin
zamanlnda aksatlllnadan yapllmasl ve ilgi yazlda belirtilen hususlarin yerine getirilmcsi i9in
azallni gayretin gё sterillnesi hususunda;
Gereこ ini rica cdc五
m.
Mctin YALcIN
Vali a.
1l Milli Ettitim Mudiiru
EK:Ilgi Yazl ve ckleri(4 Sayfa)
:IttTe
DAGITIⅣ 〔
t
:
…17 119e Kaymakaml屯 1
-Merkez vc Mcrkcze ba言 1l Meslcki vc Tcknik Okul Midiirliklcri
―
ⅣIEBBIS Bё liimiine(Web sitesinde yaylnlallllnak iizcrc)
Karalnan Mah Karalllallis Mrk 4 Kat/7AFYONKARAHlSAR
Mcsleki vc Tcknik Eg■ im Hizmctlcri
Elcktronik Ag:www atton.mcb gov.tr
e‐ posta [email protected] gOV tr
Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanmr;trr http://evraksorgu.meb.gov.tr
Ayrintlll bilgi i9in:Ahmct ZENGER‐
Mcmur
Tcl:(0272)2137603‐ 158
Fよs:(0272)2137605
adresinden96aa-8426-391b-9e71-a9ea kodu ile teyit edilebilir
ToC.
MILLI EGITIPI BAKANLIGI
Meslett ve Teknik Ettitim Genel
ⅣIidirliこ i
19/11/2014
Sayl :20880154/841.02/5489763
Konu:Odenek i,lemleri
VALILIGINE
(II Milli Eこ itim Midurlittu)
1lgi :Stratqi Gcli,tilllle Ba§ kanllこ lnm 12/H/2014 tarihli ve 10903426/841.02/5264715
saylll yazlsl,
Stratli Geli,ti....c Ba§ kanllЁ lnln ilgi yazl vc ekindc 2014 ylll Merkczi Yё netim Biit9e
Kanunu ile BakanllЁ llnlZa tahsis edilen ёdeneklerin etkili, ckononlik ve verilnli sckilde
zamaninda kullanllmaslna yOnelik ahlllmasl gereken tedbirler bclirtilllnistir.
Bllna gё re;
Genel Midiirlittiimuz merkez ve ba言 11 0kullar i9in ayrllan biit9c tutarlarmln
zamanlnda, ёdcncklcrin gё ndcrilme ama91arina uygun olarak, yll sonunda tenkise meydan
denek olarak gё ndcrilcn ve
vel■ 1ledcn kullanllmasl(Bu g■ l itibari ile okullarllnlza ё
1‐
harcalllnttan 80.000.000,― TL bulllmaktadlr。 )
2-Odenek yetersizl増 inden d01ayl bekletilen mal ve hizmct ahm(elektrik,su,yakacak,
klrtasiye,temrinlik ve haberie,me gibi)giderlerinden doЁ
an bOr91ara ili§ kin kanltlaylcl
deme emrine baЁ lanarJ( ivedilikle muhascbe birillnle五 ne ilctilerck sё z konusu
belgclerin, ё
tutarlarin biit9ele§ tirilmi§ bor91ar hesabina allllllnasl,
Gclecck ylla bor9 blraklllnamasl i9in Arahk ayl sonunda tahakkuk cdecck olan
harcamalarin hizmet sattlaylCllardan/yiiklenicilerden zamanlnda gider belgelerinin temin
edilerek mevcut ёdeneklerden harcalllnasl,
4-Hizmet ahml yolu ile hizmctli tahsis cdilen iliniz mesleki ve teknik ortaё Ёretim
okullarl, 2015 ylllnda Gcnel MiidiirliiЁ iimiizdcn izin ahrlmadan hizmet sё zle,melcrini
yenilememeleri,
3…
gerekmektcdir.
Bilgilerinizi vc gereЁ ini rica ederim.
Ibrahim UZKURT
Bakan a.
Gcnel Miidiir V.
EKLER:
1.Stratli Geli,timle Ba§ kanllЁ mln ilgi yazlsl(l sayfa)
2.Maliye Bakanllttl Ⅳluhasebat Genel ⅣliidiirliiЁ iiniin
31/10/2014 tarihli yazlsl(2 sayfa)
DAGITIさ4:
B planl
Atatけ k
BIv 06648 Klzllay/ANKARA
Elcktronik AE:www mCb govtr
c‐ posta [email protected] tr
Bu evrak guvenli elektronik imza rle rmzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
Ayrintlh bilgi i9in:Tuncay YELBOGA
Tcl:(0312)4131856
Faks:(0312)41251967
1006-e785-36df-ad 1 5-5de4 kodu ile teyit edilebilir
ToC.
MIILLI EGITIPI BAKANLIGI
Strattti Geli,tirme Baskanllこ
1
Sayl :10903426/841.02/5264715
Konu:Odenck l,lcmleri
1lgi:Ⅳ laliye Bakanll言
12/11/2014
l NIIuhasebat Genel NIliidiirliiЁ 血 血 31/10/2014 tarihli ve l1832 saylll
yazlsl.
Maliye Bakanllこ lnln ilgi yazlsl ilc 2014 ylll Merkezi Yё netim B■ 9e Kanunu ilc
Bakanllこ llll1lZa tahSis edilen ёdeneklcrin etkili,ekononlik ve verilllli sekildc kullanllmaslna
yё nelik alllllmasl gereken tedbirler belirtillni§
Buna
tir.
gё re, biit9c i§ lClllllerini gecikmclerc mahal vcrilmeden zamanlnda
ger9ckle§ tirlnek ve Bakal111言 1lnlZln yll sonuna kadar olan harcalna planinln olu§ turullnaslnl
Sa二 lamak
1¨
i9in harcama birimlerince,
(DdeneЁ i bululllnamasi nedeniyle bekletilcn inal ve hizmet allm giderlerinden doЁ
an
kin kanltlaylcl belgelerin, harcama siircci vc ёdenek daЁ ltlllnlnda gccilα ne
ya§ arlmamasl i9in ё
deme emri belgesine baこ lanarak ivcdiliklc muhascbe birimlerinc
bor91ara ili§
gё nderilerek biit9ele,tirilmi§
2¨ Ta§
ra
bor91ar hesabina alllllnasl,
birillnlerinin ihtiya91arl ve
ёnceliklcri dikkatc ahnarak ёdenck
i§ lemlcrini ivediliklc gcr9cklc§ tilllleleri ve biit9elesti五 lmi§ bor91ar
gё ndcllllc/dattltma
ёzen g6ste.1.lclcri gerckmcktedir.
Bu kapsamda,BakanllЁ lmlZln biit9c ve ёdeme i§ lemlcrinin zamanlnda aksatllmadan
yapllmasl ve belirtilen hususlarln yerine getirilmesi i9in azami gayrctin gё ste五 lmcsi
hesablnln bir solllraki ylla devir vcllllemeSinc
hususunda bilgilcrinizi ve gereЁ inin arz/rica cdcriln.
Veysel ERDEL
Bakan a.
Bagkan
EK:Ilgi yazl(2 sayfa)
DAGITIⅣ I:
A planl
B pl狙 1
Ataturk BIv o6648 Klzllay/ANKARA
Ayrmtlll bilgi 19ini s.KARADAVUT Mali Hizm.Uzm
Elcktronik Ag:www mcb.gov tr
c‐ posta [email protected] gOv.廿
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanmrqtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adres indcnT 549-e7
Tcl:(0312)4131811/1803
Ftts:(0312)XXX XX XX
6c-3cc2-9082-a096 kodu ile teyit edilebilir
T_C_
MALiVE BAKANLICI
師肺
Mubぃ 8bat
GcILCI Mtld世 1電 こ
90192509-210_06_07_11832
31ノ 10ノ 2014
01denck Iメ emI面
5018 sayIL Kamu Mtt YOneti「 nl ve Kontr● l hnu― lm 22 nci
maddcsinde,hu idanl昴 nin THcrka teJttlaLl h嘔 田山 yc画 ‖ldniヽ mc慮 ●z ttw birimlcFe.
ihtサ a91叫 血
回 lanilln山 し ere Odmck Gmdorme LigeJ dl12e」 帥 山
― iyL Odenek
BilindiJ綺 フ鴫
ga自 士 Icc山 J自 」 ,Tnerkett yttctim ka.psammdよ
di usul Ye ettЩ
J血 泌
五
―血 mШ tt
i kЩ ■ u idarelcrindc odenek gonderilmcLinc
yetkili oldun,34 ono■ maddぃ 1■ in 30■
mmlnd■ i nmui`h祀 leindc,b士 麟劃阻置し ve harcama
Jan belirlemttc Maliyc Bakaninl■
山峰 genel bll● 呻
d8-aym gid〔
J¨ e ilitth duL Maliye BahaLpca belirl印 ∝ Jこ 出 n■ om彙
0理 ●ihn101山
山
y“ Ve 2ammda
301町 呻
帥│」 bdurllnり an gide■ cふ l day¨ Ol_harcttm卜lgded de ekl―ck 51rdyL
usullnc二
●
re gcttcklc,tin:erek ilgin hcsaplara allnactt Ve 6dcrLe」 ninド hedni muteakip
“
磁 lccc二 i=h uarltt■ ili゛ d■ ldCШ 量 呂ёndclニ ュ
lc bel騨 le五 nin,ctl go9 mハ li plm sonll・
・ L日 彙I
muhascbe
bi―
ine
ttё
n山
直
l●
rck
muhascbdcttTTne
i,lcmlcrininね
mamlanam藤 .bu ihanl■
“
na ilⅢ ■ lls」 ‖ ●581-MJiye BabElll遭 Ⅲ Ca bじ lincnc“ 」 htikiIIn dtina
町 即 h帆 鵬 】
kodlardan yap■ aFI Ve b己 ぃ de ddm」
m世
`
KanunIII1 22 nci TrladdcJ hm gcⅡ 司要n∝ ,田融鯉dメ netim k岬 圏Ш」ユ i kamu
i山ビ
deindc ёdcnck gmdcrilmcJnc ilitt tlsul Ve csaslar 28/03鳳 嘔 t面 皿 vc 26122緯 y」
R“ mi G■ 7gteVde yaylIIllanan S Slra Nolu 2006 Mali Vlll Merkezi V● nctim Biit,c Uy8ularLa
E
TcbliEl il● bClむ lc■ lnis vc bu Te・ blittde,btit"む
denckltt dtt11llnlntn csas itiniyle ilgili
ha■tama biridcriILCe plttlanaca二 1‐
bu bi‖micFCC diirnlcn● cck Odenek ttndcmc
bclgcsサ L哩 l…
LErCOma前 ■皿 繭
側 enek 80ndttw bc1801erini c‐ bi14● JStemini
k」 :urak即
larl.34呻
囃
】
口ai■ ュ h cu・ Ve
mttinill s● 口 ma51コ In uyBul―
“
Resmi G出JJにdc yaylTnianan
2 Sり
MttLcd
YOmim Muhwbc YOnemelitti Cmlel Tcblitt iL ttirlcn面 手ve bu■ 3Ы i「Lに muhttbe
biriml● 」nce.323■ 岬 d● F輌 ilmi1 3o■ lar Hembln3 LEydOdilen tunlan.,Hjli hmu idattleri
曲 輔 i BCHtttirmc birim:● i taFafmdall saソ 200a sittcmittn(Kamu IIamma vc Muhalcbc
Bnisim sistclnIIttS)rap● 」anabJぷ 」 .織 attti geli“ inlC Ы iml∝hc,rTorlanan tttarim
ilittin ddcncHttin,― b世
denc」 n bulurtrn田 l halindo,6denck ttnnc
bclョ ロ iile uJli muLXbC bi‖ m:_e」
ndcril眠 諄 bClirtilm蟷 腱・
"SindC ycttliさ
IIl■ lu cLin bir 7eLildc planl… al口
ldath血 bmド ile w』 m祠 動ょ lerin欧劇 l田 】
odenck ih餞 yaci bulunan bi血 山 震 7alna― da● dmek gmttmcJ“ gttk」 脚 e6denek
M出 l olan yttdch“ cn山」e丘 tedis etmek surctiyle ihtiytt duittltt bi血 」ere 6d耐
♂ndCrmeJ■ ol■ 置h oldЦ 聾,KBS Kunanl● l R3pO● IB■ (B6“ e,Personcl,Kcd■ Hesapl
uy斜 1出 masinini tt ylncticil可 , stlattti bi」 mleri tt haru口 鳳 ycttililen tarlndan
kul嚇 lΠ l・ Lt yoneticilere idarcsinc an biit,c iSIC颯 1● rinin g02Ctimini, 8nttti
Luller ise 07J032009 mthli ve 27162 say■
II口
0
“
Dtkmen {-sddcsiMsrasim Sohk 06100 Dr-kmeniAnlrnAyrrntrh bilgi i€ir irobd.D YAIT,iAN
Tclcfon: (31:)415 l? 55 F'aks: (ll2)41945 Jl
s.postr: [email protected] Elekfonik A$: wq*.maliw.eoyll
birimlcrine bitte i゛ lcnllttnill lコ odinttynnu nc kesin h.5甲 isiCttinin ynntuh■ si ve
ma yettШ 面 ne odmck珀 lc」 C面 面ns罐 1lHi b士 撃彙1lde J面 働hCShde 6ncdi bttl
L―
鋼聾 yaCa〕 muhteliftthleⅨ 彙 脚p■ln duy― larla nde edumistir`
Buリ ド ミ e,karLu idanginin 2014ぃ Lm‐ Lczi"確 傾m baten」 c kcndilerine
tahsis cdilen odencklcri etkil.ol翻 mmik ve veni」 i絆 はlde kullarmalani bllソ 1●
bmangi bir
ytttrtta kar,」 崎mamalan叫 lsuldan1 6denetti bulunmanngl nedentylo bcLletihn
2 Say111
“
Merkett Yё nctilIL Muha80be YOnemchtti Gヒ nd ttebl襲 J●ki ustecLe yer dan mtt vc hiコ nct
」血 gidcJttindcn dolan bO叫 lara ililkin Lanltltt■ cl bC13● h缶 ,harcama』 Eci vc oden● L
da■ tlmartt grihne yan― 田1峰 h6deme elnn be・ 13● glne bttanank市 ednHc mmscbc
b」 mle」 ne intin d面 h“ iゴ ロ 岬 a_sl.口 uhabe u」 山 憮 de s●
=Lonllsu mlarl
blit9deメ i■ lmtt borttlar騰 3ablm ddarli ttm unmlerIIm ihiyIIan v● ● di■ltt dikLac
allnank(serb・ est blrakma dahilind■ )o山 田●
“ ivediliH●
k g● nd‖ merdtttTna i,lCmtrini
guCkle,ti`11101u]i vc b置 い 1● ,ti」 lrnil bOHllar hesablnm bir 9oコ ユ
ki ylla dcvil vIInernesinc
『
砲 mgじ stml● 1面 gerekmekttlb.
BuJlerini ve ●dencLlcin gOntthesi ve kull― a31 ilc ilgili olank:ュ 止 anda
baLsodil● n hllsttlara 04戴 c uythnЫ ,b雌
ldlm"brOtthr b間 め Inda Lytt ntarl帥
i五 ♯ in g。 輩 面n■ /denctm yti■ iiml己 己 ■■0■ 3山
anllttmtt b面 m降 五nde oMutttlntLn bilL嘲 じゴ
"h“
ュ
h“鵬 Lnda騨 戯 2ini arZ Ve‖ ca ederim.
⊂l―
Naci ACBAI,
Bakan a.
MIstcEar
DAGΠ「IM:
G購 び
:
-5018S錮 嘔L Kanunaじ kli cD SttL Cetvelde
Yer Alall hmu ittreLrinc
…Bl ll valiltine oCnerdarllkl
―Merkcz Sattlk Mttd■ rl」 ‖L五 ■●
Bttgil
―
B■ Щ
ルVe Mali b■ lrol GLnel M□ 口arl● こanc
D■men Caddesi Mcttim Sok欽 06100 Dik■ LWAnkraAyrlnt11l b〕 gi t,ill lrtibltD.YAMAN
Tclefon:(112H151755F」
0pttL
194553
`:012μ
Elchmnik J嗜 :L―r4腱島 ■0■ r
『
Download

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 21/11/2014 tarih ve 5556493 sayılı