TANITIM DOKÜMANI
ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ, EVREN KÖYÜ 106 ADA 1 PARSEL
BAġBAKANLIK
ÖzelleĢtirme Ġdaresi
BaĢkanlığı
ADÜAġ
ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BĠTLĠS ĠLĠ, TATVAN ĠLÇESĠ, SAHĠL MAHALLESĠ
306 ADA 1 PARSEL
TANITIM DOKÜMANI
Kasım 2014, Ankara
1
TANITIM DOKÜMANI
BİTLİS İLİ, TATVAN İLÇESİ, SAHİL MAHALLESİ, 306 ADA 1 PARSEL
ĠÇĠNDEKĠLER
ÖNEMLĠ NOT
3
1- TAġINMAZ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER
1.1. Genel Özellikler
1.2. Tapu Kaydı
1.3. TaĢınmaz Adresi ve UlaĢımı
4
5
5
2- BÖLGE VE ÇEVRE ANALĠZĠ
2.1. Bitlis Ġli
2.2. Tatvan Ġlçesi
2.3. UlaĢım Ağındaki Yeri
2.4. Kentsel Kademelenme ve Etki Alanları
6
7
7
8
3- COĞRAFĠ VE FĠZĠKĠ YAPI
3.1.Ġklim ve Bitki Örtüsü
3.2.Jeomorfolojik, Jeolojik ve Topoğrafik Yapı
3.3.Su Kaynakları
3.4.Toprak Kabiliyeti
9
9
10
10
4- EKONOMĠK, SOSYAL VE DEMOGRAFĠK YAPI
4.1. Ekonomik Yapı
4.2.Kentsel Nüfus ve Sosyal Yapı
11
11
5- MÜLKĠYET VE YAPILAġMA DURUMU
5.1. Tapu Kayıt Bilgileri
5.2. Parsel Üzerindeki Takyidatlar
5.3. Parsel Üzerindeki YapılaĢma Durumu
12
12
12
6- ĠMAR DURUMU
6.1. 1/5.000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı
6.2. 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı
13
14
7- HUKUKĠ DURUM
14
8- EKLER
15
Ek-1: Tapu Senedi
Ek-2: Resmi Senet
Ek-3: 1/5.000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı
Ek-4: 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı
Ek-5: Plan Notları
Ek-6: Fotoğraflar
2
TANITIM DOKÜMANI
BİTLİS İLİ, TATVAN İLÇESİ, SAHİL MAHALLESİ, 306 ADA 1 PARSEL
ÖNEMLĠ NOT
Özelleştirme kapsam ve programına alınarak “satış” yöntemiyle özelleştirilmesine karar verilen
Bitlis ili, Tatvan ilçesi, Sahil Mahallesi, 306 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın satışı için
Şirketimiz Yönetim Kuruluna Özelleştirme İdaresi Başkanlığı(ÖİB)’nın 04.11.2014 tarih ve 7552
sayılı yazısı ile yetki verilmiştir.
Bu kapsamda bu Tanıtım Dokümanı, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (ADÜAŞ)
tarafından, Bitlis ili, Tatvan ilçesi, Sahil Mahallesi, 306 ada 1 parseldeki “6 katlı betonarme
bina ve arsası” niteliğindeki taşınmazın özelleştirilmesi ile ilgilenen muhtemel yatırımcılar
(Katılımcı) için hazırlanmıştır.
Bu Tanıtım Dokümanı ve içeriği, Katılımcı tarafından kesinlikle dağıtılamaz, çoğaltılamaz, 3.
kişilere açıklanamaz veya Taşınmazın değerlendirilmesi amacı dışında başka bir amaçla
kullanılamaz.
Bu Tanıtım Dokümanı, Tatvan Belediyesi, Tatvan Kaymakamlığı Tapu Sicil Müdürlüğünden
alınan Tapu Takyidat Durumu ve konu ile ilgili Özel Sektör temsilcilerinden sağlanan bilgiler ile
hazırlanmıştır. Konu ile ilgili Resmi ve Özel Kurumlardan sağlanan bütün bilgiler ve elde edilen
belgeler ÖİB ve ADÜAŞ tarafından denetlenmemiş veya bağımsız olarak doğrulanmamıştır.
ADÜAŞ bu Tanıtım Dokümanındaki bilgilerin yetersiz, eksik, kat’i ya da tam olmaması nedeniyle
sorumlu tutulamaz. Bilgiler ya da bilgilerin değerlendirilmesi ile elde edilen herhangi bir sonuçtan
dolayı Katılımcı ya da 3. kişilerin doğrudan ya da dolaylı olarak uğradıkları zararlardan dolayı
ADÜAŞ sorumlu olmayacaktır. Bu Tanıtım Dokümanının verilmesi bu Tanıtım Dokümanı
içeriğinin tam, uygun veya geçerli olduğu anlamında yorumlanamayacağı gibi, bilgilerin
doğruluğu hakkında açık veya dolaylı garanti verdiği anlamına gelmez.
Bu Tanıtım Dokümanı Katılımcılara sadece bilgi ve yukarıda belirtilen çerçevede kullanılması
amacıyla verilmiştir. ADÜAŞ bu Tanıtım Dokümanını vererek Katılımcının ilave bilgiye ulaşımı,
Tanıtım Dokümanının güncelleştirilmesi, yanlışlıkların düzeltilmesi konularında herhangi bir
yükümlülük altına girmez.
Bu Tanıtım Dokümanının temin edilmesi, hiçbir şekilde Taşınmazın satışı veya alışı ile ilgili
olarak bir teklif, icap, icaba davet veya sözleşme yapma vaadi olarak yorumlanamaz. Bu Tanıtım
Dokümanının kapsadığı bilgi ve verilen diğer bilgiler bir sözleşmeye temel teşkil etmezler.
ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Cumhuriyet Mah. İnkılap Sokak No:4 D:4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA
Tel : (312) 286 62 46 * Faks: (312) 286 62 48
www.aduas.gov.tr
3
TANITIM DOKÜMANI
BİTLİS İLİ, TATVAN İLÇESİ, SAHİL MAHALLESİ, 306 ADA 1 PARSEL
1
TAġINMAZ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER
1.1. Genel Özellikler
Konu taşınmaz Bitlis ili, Tatvan ilçesi, Sahil Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde 306 ada 1
parselde kayıtlı olup toplam yüz ölçümü 5.303,69 m2’dir.
Taşınmaz Tatvan belediyesi adına kayıtlı iken 07.11.2014 tarihinde Ankara Doğal Elektrik Üretim
ve Ticaret A.Ş.’ye devredilerek tapu tescil işlemi gerçekleştirilmiştir.
Taşınmazın ana niteliği, “6 katlı betonarme bina ve arsası ” olup arsa üzerinde Yaşam Alış
Veriş Merkezi bulunmaktadır.
Diğer taraftan taşınmaz, hem Cumhuriyet caddesine hem de Hal caddesine cephesi bulunmakta
olup Van gölü manzarasına hakim bir konumdadır.
Taşınmaz, ilçe merkezinde Kaymakamlık, Adliye, Belediye ve çevredeki otellere çok kısa
mesafede; ulaşım açısından rahat ve iş potansiyelinin yüksek olduğu bir konumda bulunmaktadır.
Taşınmaz üzerinde bulunan ve 2008 yılında hizmete giren Yaşam AVM de toplam kapalı alan
yaklaşık 10.000 m2 olup 72 adet bağımsız bölümün olduğu bilinmektedir. Bağımsız bölümlerin
42’si dükkan 30 tanesi ise çeşitli kullanım (sinema, restoran, depo, market) alanları olarak inşa
edilmiştir.
4
TANITIM DOKÜMANI
BİTLİS İLİ, TATVAN İLÇESİ, SAHİL MAHALLESİ, 306 ADA 1 PARSEL
1.2. Tapu Kaydı
Bağımsız Bölüm
Ana Gayrimenkul
Ġli
Bitlis
Pafta No
26/26/ED
Blok No
-
Ġlçesi
Tatvan
Ada No
306
Kat No
-
Bucağı
-
Parsel No
1
Bağ. Böl. No
-
-
Niteliği
6
Katlı Niteliği
Betonarme Bina
ve Arsası
Mahallesi
Sahil
Arsa Payı
-
Sokağı
-
Mevkii
Cumhuriyet Cad.
Parsel Alanı
5.303,69 m2
Malik
Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.
Köyü
Edinme Sebebi ve Tarihi
Tapunun Türü
Takyidat Bilgisi
-
Eklentiler
-
Tamamı Tatvan Belediyesi adına kayıtlı iken Ankara Doğal
Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi adına Kamu
Kurumlarının bedelsiz devri işleminden.07.11.2014
Kat Mülkiyeti
Kat İrtifakı
Arsa
Taşınmaz üzerinde 101 adet “icrai haciz” konulu şerh bulunmaktadır.
1.3. TaĢınmaz Adresi ve UlaĢımı
Konu taşınmaz, Bitlis il Merkezine yaklaşık 27 km uzaklıkta olup Tatvan ilçe merkezinde
Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
5
TANITIM DOKÜMANI
BİTLİS İLİ, TATVAN İLÇESİ, SAHİL MAHALLESİ, 306 ADA 1 PARSEL
2
BÖLGE VE ÇEVRE ANALĠZĠ
2.1. Bitlis Ġli
Bitlis, Doğu Anadolu Bölgesinde Van Gölü'nün batısında Yukarı Fırat ve Yukarı Murat
bölümlerinin sınırı üzerinde bulunan bir ilimizdir. İsmi Makedonya Kralı Büyük İskender’in,
şehirdeki kaleyi yaptırttığı komutanlarından Bedlis’ten gelmektedir. Tarihsel yapıların ağırlıkta
olduğu bir vadi içinde kurulduğundan “Vadideki Güzel Şehir” diye anılır.
Bitlis MÖ1400 yıllarından itibaren Urartular’ın yerleşim alanıydı. MÖ11. yüzyıla kadar
Urartular’ın yurdu olmaya devam eden ve 7. Yüzyıla kadar Asurlalar, 6. Yüzyıla kadar ise
Medler’in yönetimi altında kalan Bitlis, daha sonra Pers Krallığı'nın kurulması ile 2. Darius
tarafından ele geçirilmiştir. MÖ 4. yüzyılda Makedonya Kralı Büyük İskender’in yönetimi altına
giren ve MS 2. yüzyılda Roma İmparatoru Trajan tarafından ele geçirilen Bitlis, 7. yüzyıla kadar
Doğu Roma yönetiminde kaldı.
Türkler’in 10. yüzyılla birlikte başlayan Anadolu akınları sırasında önemli bir uğrak yeri haline
gelen ve bu tarihlerde Alp Arslan ve ordularını Ahlat’ta konuk eden Bitlis'in Türklerin
Anadolu’ya açılmasında çok önemli bir rolü de üstlenmiş oldu. 13. Yüzyılda Eyyübiler ve daha
sonra Harzemşahlar ve Moğollar'ın saldırısına uğrayan ve 1514 yılındaki Çaldıran Savaşı'yla
Osmanlı egemenliğine giren Bitlis, Osmanlı İmparatorluğu’nun idaresi altında ilim, sanat ve
kültür merkezi haline geldi. I. Dünya Savaşı esnasında bir süre Çarlık Rusya’nın işgali altında
kalan Bitlis, Cumhuriyet'in ilanından sonra il yapıldı. Bitlis adını Bedlis'ten almıştır.
Bitlis İlinin genel olarak yüzölçümü 6.706 km2dir. Bu rakama Bitlis ili sınırları içerisinde kalan
Van Gölünün 1.876 km2lik kısmı da dahil edildiği takdirde toplam olarak İlin yüzölçümü 8.582
km2 olmaktadır. Bitlis ili 410 33 – 430 11' doğu boylamları 370 54'- 380 58' kuzey enlemleri
arasında yer almaktadır. Bitlis ilinde 7 ilçe,15 belediye ve 344 köy bulunmaktadır. İlçeler;
Merkez, Mutki, Güroymak, Hizan, Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz’dır.
6
TANITIM DOKÜMANI
BİTLİS İLİ, TATVAN İLÇESİ, SAHİL MAHALLESİ, 306 ADA 1 PARSEL
2.2. Tatvan Ġlçesi
Tatvan'ın bilinen tarihi, son yapılan araştırmalardan elde edilen bilgilere göre günümüzden
takriben beş bin yıl öncesine dayanmaktadır. Tatvan’ın ilk kuruluş yeri Küçüksu köyü olup yörede
tarih boyunca birçok uygarlık yaşamıştır.
Tatvan ilçesi, doğuda Van Gölü, güneydoğuda Gevaş, güneyde Hizan ilçeleri ile batıda Bitlis ili,
kuzeyde de Ahlat ilçesi ile çevrili olup yüzölçümü 1235 km 2, yüksekliği ise 1720 metredir. İlçe 41
derece 33 dakika ve 43 derece 11 dakika doğu meridyenleri ile 37 derece 54 dakika ve 38 derece
58 dakika kuzey paralelleri arasında bulunmaktadır.
Tatvan'ın genel olarak ilçe sınırları içinde kalan arazinin büyük bir kısmı dağlık ve yaylaktır.
Nemrut dağı ilçede en yüksek noktayı oluşturur. Bu dağın krater ağzında, biri büyük olmak üzere
üç göl bulunur. İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 1650 metre olup Van Gölü batısında 100
km. lik sahil şeridine sahiptir.
Tatvan ilçesine bağlı 1 belediye ve 56 köy bulunmaktadır.
2.3. UlaĢım Ağındaki Yeri
Bitlis ili, Karayolları 11. Bölge
Müdürlüğü
sorumluluk
alanına
girmekte olup 276 km devlet yolu,
385 km. il yolu olmak üzere toplam
şebeke uzunluğu 661 km.dir.
Orta ve Güneydoğu Anadolu'dan
gelen karayolları burada kesişir.
Diyarbakır ve Adıyaman'dan gelen
karayolu ile Muş ve Bingöl'den gelen
karayolu Bitlis'te kesişerek, Van Gölü
güneyini takiben Van'a ulaşır. Bitlis
Güneydoğu Toroslarının geçit verdiği
tek bölgedir.
Bitlis ulaşım bakımından bir kavşak noktasıdır. Avrupa ile Asya'yı birleştiren demiryolu Tatvan'ın
Tug İskelesinde sona erer. Tren feribotlarla Van Gölünü geçerek Van'dan demiryolu ile İran'a
ulaşır. Van Gölünde deniz taşımacılığı yapılır.
Bitlis ilinde hava alanı bulunmamakta olup çevre illerdeki Van ve Muş Havalimanları üzerinden
hava yolu ile ulaşım imkanı sağlanabilmektedir. Taşınmazın bulunduğu Tatvan, Van
havalimanına 140 km, Muş havalimanına ise 80 km uzaklıktadır.
7
TANITIM DOKÜMANI
BİTLİS İLİ, TATVAN İLÇESİ, SAHİL MAHALLESİ, 306 ADA 1 PARSEL
2.4. Kentsel Kademelenme ve Etki Alanları
Kalkınma Bakanlığı tarafından "Ġllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması
AraĢtırması’nda 2003 yılında yapılan çalışmada SEGE-2003 çalışmasında 10 alt kategoride 58
adet değişken kullanılmıştı. Yeni teşvik sistemine de dayanak teşkil eden SEGE-2011 çalışması
ise demografi, eğitim, sağlık, istihdam, rekabetçi ve yenilikçi kapasite, mali kapasite,
erişilebilirlik ile yaşam kalitesi olmak üzere 8 alt kategoride, çoğunluğu 2009-2010 yıllarına ait 61
değişken kullanılarak hazırlandı. Çalışmada kullanılan değişkenlerin seçiminde ilin ülke içindeki
ekonomik ağırlığı ve potansiyeli, sosyal gelişmişlik seviyesi, ortalama bireysel refah düzeyi, il
ölçeğinde ekonomik ve sosyal gelişmişlik ile bireysel refah arasındaki kümülatif denge ve veri
teminine ilişkin süreklilik hususları gözetildi.
"Ġllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması AraĢtırması'na göre, Bitlis İli,
5. derece gelişmiş iller grubunda yer almakta olup; Türkiye'deki iller arasındaki genel sıralamada
77. sıradadır. Grubu oluşturan illerde, temel ekonomik faaliyetlerden sanayi ve hizmetler
sektörlerinin gelişmediği, ülke ortalama gelir seviyesinin yarısının altında gelire sahip oldukları
izlenmektedir. Nitekim, gelişmişlik düzeyi göreli olarak düşük düzeyde bulunan bu gruptan diğer
gruplara yoğun bir göç yaşanmaktadır. Göç olgusu, grubun durgunluğuna ve gerilemesine de
neden olmaktadır.
2011 yılında güncellenen SEGE verilerine göre ise Bitlis ili 76. sırada yer almış olup önceki
çalışmalar ile SEGE-2011’ de farklı değişken setlerinin kullanılması nedeniyle veriler
karşılaştırılabilir nitelikte değildir.
8
TANITIM DOKÜMANI
BİTLİS İLİ, TATVAN İLÇESİ, SAHİL MAHALLESİ, 306 ADA 1 PARSEL
3
COĞRAFĠ VE FĠZĠKĠ YAPI
3.1. Ġklim ve Bitki Örtüsü
Deniz seviyesinden 1545 metre yükseklikte bulunan Bitlis’e kış erken gelir geç gider. Kışlar kar
yağışlı yazlar ise sıcak ve kurak geçer. Karasal iklim özelliğini gösterir. Yıllık sıcaklık ortalaması
9.7 C dir. En sıcak ay Temmuz en soğuk ay ise Ocak'tır. Meteorolojik verilere göre ildeki yıllık
sıcaklık farkı 15.5 C civarındadır. Van Gölü çevresinde bulunan Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan
ilçelerinde kış daha yumuşak geçer. Bitlis ili yurdumuzun en çok kar yağışı alan bölgesidir.
Karasal iklimin sürdüğü ilde hakim bitki örtüsü step ve bozkırdır. Bunlar yağışların bol olduğu
dönemde yeşeren yazın kuraklık ve sıcaklıkla birlikte kuruyan otlardan oluşur. Bitki örtüsü
bakımından çayır, otlak ve meraların geniş yer tuttuğu yayla görünümündedir. Yüksek kesimlerde
yağışların artması ile genellikle meşe ağaçlarından oluşan orman koruluklarına rastlanır. Bu
ormanların yörenin insanları tarafından bilinçsizce tahrip edilmesi ve yakacak odun olarak
kullanılması nedeniyle gün geçtikçe azalmaktadır. Sulak yerlerde kavak, söğüt ağaçlarıyla elma,
armut, ceviz, dut ağaçları çok sayıda vardır. İlimizde son yıllarda yapılan ağaçlandırma
çalışmalarında önemli mesafeler alınmıştır.
3.2. Jeomorfolojik, Jeolojik ve Topoğrafik Yapı
Bitlis ili deniz seviyesinden 1545 metre yüksekliktedir. Arazi Anadolu yaylasına nazaran daha
yüksek ve daha girintili çıkıntılıdır. Arazinin % 71'i dağlık, % 3'ü yayla, %104'ü ova, %156'sı
dalgalı olup değişik bir topografisi vardır. Bitlis ili Doğu Anadolu Bölgesinin en dağlık yerini
teşkil etmektedir. Hatta Hizan ve Mutki ilçelerinde hiç ova bulunmamakta ve dağlık arazinin oranı
% 90'ı geçmektedir. Ancak Adilcevaz ve Ahlat ilçeleri nispeten az dağlıktır. Buna mukabil ova
olan sahalar bilhassa Adilcevaz'da daha fazladır.
Bitlis'te arazide üçüncü zaman MİOSEN devrine kadar orojenik hareketler vuku bulmuştur. Bu
devirde başlayan volkanik hadiseler birçok fay ve çöküntülerin büyük göllerin meydana
gelmesine sebep olmuştur. 3050 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı 4434 metre yüksekliğindeki
Süphan Dağı üçüncü zaman indifai olaylarının tabi abideleridir. Süphan ve Nemrut Dağlarının
çevrelediği kısımlarda fomeroller ve sıcak su kaynakları mevcuttur.
Bu toprakların son orojenik ve volkanik olaylarla sarsılmış olması arazinin parçalanmasını
sağlamıştır. Bu durumda depremlerin varlık şartlarını hazırlamış olduğundan Bitlis'te deprem
oldukça fazladır. Çöküntü sahalarında sular birikerek geniş göller meydana getirmiştir. Arin Gölü
ve Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Gölü bu tarz göllerdir. Gerek göllerin gerek
ovaların yüzeyi deniz Suyu seviyesinden çok yüksektir. İlin bazı önemli dağları Van Gölünü
Güneyden çevirir.
Bitlis İli dağlık bir sahayı kapladığı için ova yok denecek kadar azdır. Ahlat Ovasıyla bir düzlük
gibi Bitlis'in Kuzeydoğusundan Van Gölüne doğru uzayan Rahva Ovasından başka büyük
düzlüklere rastlanmaz. Adilcevaz ve Ahlat Ovası bölgenin en bereketli ovasıdır. Van Gölü sahili
boyunca uzanmıştır. Ova meyveliktir ve suları boldur.
9
TANITIM DOKÜMANI
BİTLİS İLİ, TATVAN İLÇESİ, SAHİL MAHALLESİ, 306 ADA 1 PARSEL
3.3. Su Kaynakları
Bitlis ili sınırları içerisinde önemli bir akarsuyun bulunduğu söylenemez. Van Gölü yakınlarından
doğan ve bu bölgedeki dağları vadilerle yardıktan sonra, il sınırları dışına çıkan Garzan ve Bitlis
çayları, Güzeldere, Ağkiz ve Oranz dereleri ile ilin kuzeyinde doğan Karasu, ilin başlıca
akarsularıdır.
İlin göreli olarak önemsiz suları arasında da Botan Çayı ile Kömüs, Rabat, Tıkılban, Afih,
Kurtikan, Kotim, Sor, Yam, Bığcık, Armuç, Çalağan, Mutki, Karza ve Kesan dereleri sayılabilir.
Bitlis ili sınırları içerisinde değişik büyüklük ve özellikte göller bulunmaktadır. Bu göllerden
önemlileri aşağıda belirtilmiştir:
Van Gölü: Van Gölü 3.765 km2 alanı ile Türkiye’nin en büyük gölüdür. Bitlis ile Van ili
arasında paylaşılmış bir durumdadır. Gölün yüzölçümü bakımından 1.876 km 2 lik bölümü
Bitlis il sınırları içerisinde bulunmaktadır.
Nemrut Gölü: 13 km2 lik genişliği ile dünyanın ikinci büyük kaldera gölü özelliğini
taşımaktadır. Her an harekete geçecekmiş gibi kayaların arasından yeryüzüne sıcak buhar
fışkırtan bir doğa harikasıdır. Deniz seviyesinden yüksekliği 2.442 metre olan krater gölü
çevresinde dört küçük göl daha bulunmaktadır. Bu göller kar ve yağmur suları ile
beslenmektedirler.
Nazik Gölü: Ahlat ilçesinin kuzeybatısında, Van Gölü’ne 25 km kadar uzaklıkta yer alır.
Toplam yüzölçümü 30 km2 dir. Denizden 1.876 metre yüksekliğe ve 40–50 metre
derinliğe sahip olan gölde aynalı sazan ve inci kefali balık çeşitleri yaşamaktadır.
Sodalı Göl (Arin Gölü): Adilcevaz ilçe merkezinin 20 km doğusunda bulunmaktadır. 13
km2 alana sahip olan gölün suyu sodalıdır.
Batmış Gölü (Aygır Gölü): Adilcevaz ilçesi ile Süphan Dağı arasında bulunur ilçeye 10
km uzaklıkta olup, toplam yüzölçümü 3,5 km2 dir. Gölde alabalık yetiştirilmektedir.
Bitlis ili yeraltı suları bakımından çok zengindir, yıllık yeraltı su kaynakları 41,83 hm3 hacme
sahiptir. İçme suları olarak kullanılabilecek nitelikte akan kaynak sularına her yerde rastlamak
mümkündür. Şehir merkezi ve İlçelerin içme suları kaynak sularıdır, yeraltı suları bol ve soğuktur.
3.4. Toprak Kabiliyeti
İlin toplam yüzölçümü 670.700 ha olup, bunun 134.918 ha’ ı tarım arazisi, 297.662 ha’ ı çayır
mera arazisi, 164.756 ha’ ı orman arazisi ve 73.264 ha’ ı tarıma elverişsiz araziler olarak dağılım
göstermektedir.
Bitlis ilinde çayır-mera alanlarının fazlalığı hayvancılık için bir potansiyel oluşturmaktadır.
Arazilerin alt bölgeler bazında dağılımına baktığımızda, en fazla tarım ve mera arazisine sahip
bölgenin Ahlat, Adilcevaz, Güroymak, Tatvan ilçelerini kapsayan II. Alt Bölge olduğu
görülmektedir.
İlde görülen iklim ve jeolojik yapı farklılıkları ile vejetasyondaki çeşitlilik, değişik özelliklere
sahip toprakların oluşumuna neden olmuştur.
10
TANITIM DOKÜMANI
BİTLİS İLİ, TATVAN İLÇESİ, SAHİL MAHALLESİ, 306 ADA 1 PARSEL
4
EKONOMĠK, SOSYAL VE DEMOGRAFĠK YAPI
4.1. Ekonomik Yapı
Bitlis'in ekonomisi tarıma dayanır. Faal nüfusun % 80'i tarım, hayvancılık ve ormancılıkla uğraşır.
Tarım: Ekime müsait arazinin çoğunda tahıl ekilir. En çok buğday ayrıca çavdar, darı, arpa,
baklagillerden bilhassa fasulye yetişir. Tütün azdır. Fakat çok kalitelidir. “Virginia” tipinde olup
özel renk ve kokuya sahiptir. Meyvecilik sebzecilikten ileridir. Cevizleri, armutları meşhurdur.
Antep fıstığı, meyan kökü, elma, kiraz ve dut bol miktarda yetişir. Ahlat'ın armudu ile meyan
kökü asırlardan beri ün yapmıştır. Vişne, badem, ayva ve kayısı da yetişir.
Hayvancılık: Hayvancılıkla daha çok göçebe aşiretler uğraşır. Beritan ve Alikan aşiretleri
başlıcalarıdır. Koyun, keçi ve sığır beslenir. Arıcılık gelişmekte olup, Bitlis balı lezzeti, nefaseti
ve beyazlığı ile meşhurdur.
Ormancılık: Bitlis'in % 80'e yakın köyü orman içinde ve yakınındadır. Ormancılık en çok Hizan,
Mutki ve Tatvan'da ileridir. Orman ürünleri sanayii henüz gelişmemiştir.
Sanayi: Bitlis'te sanayi henüz gelişme halindedir. Küçük sanayi; oto tamirciliği, teneke ve
demircilik ile dokuma üzerinedir. Büyük işletmeler Bitlis Sigara Fabrikası, Bitlis Un Fabrikası,
Tatvan Et Kombinası, Tatvan Yem Fabrikası ve Tatvan Tersanesi ile Adilcevaz Süt Fabrikasıdır.
4.2. Kentsel Nüfus ve Sosyal Yapı
2012 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre ilin toplam nüfusu 337.156 kişi
olup, bunun 174.253’ü erkek, 162.903’ ü kadındır. Merkez ilçe şehir nüfusu 184.454, belde/köy
nüfusu 152.702 kişidir.
(Kaynak: TÜİK, 2013 Yılı ADNKS Verileri)
İlin 2013 yılı ADNKS sonuçlarına göre il/ilçe nüfusu oranı % 54,7, belde/köy nüfusunun oranı %
45,3’tür.
Bitlis ilinde 7 ilçe,15 belediye ve 344 köy bulunmaktadır.
Tatvan ilçesi toplam nüfusu 84.163 kiĢi olup nüfus yoğunluğu bakımından ilçeler arasında 1.
sırada yer almaktadır.
11
TANITIM DOKÜMANI
BİTLİS İLİ, TATVAN İLÇESİ, SAHİL MAHALLESİ, 306 ADA 1 PARSEL
5
MÜLKĠYET VE YAPILAġMA DURUMU
5.1. Tapu Kayıt Bilgileri
Satışa konu Bitlis ili, Tatvan ilçesi, Sahil Mahallesi, 306 ada 1 parselde kayıtlı 5.303,69 m2 yüz
ölçümlü “6 katlı betonarme bina ve arsası” niteliğindeki taşınmaz Kamu Kurumlarının bedelsiz
devri işleminden 07.11.2014 tarihinde Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. adına tescil
edilmiştir.
Tapu kaydındaki son durumunu gösteren bilgiler aşağıda verilmiştir:
Ġl-Ġlçe
AdaParsel No
Malik
Bitlis-Tatvan
306-1
ADÜAŞ
Tarih
Ana TaĢınmazın
Niteliği
Yüz
Ölçümü
(m2)
07.11.2014
Bina ve Arsa
5.303,69
5.2. Parsel Üzerindeki Takyidatlar
Taşınmaza ilişkin Tatvan Tapu Müdürlüğünün 07.11.2014 tarihli resmi senedinde taşınmazın
tapusu üzerinde şerhler hanesinde 101 adet icrai haciz bilgisi bulunmakta olup detaylar ekteki
Resmi Senet’te yer almaktadır.
5.3. Parsel Üzerindeki YapılaĢma Durumu
Mevcut durumda taşınmaz üzerinde 15.11.2008 de açılan Yaşam AVM bulunmaktadır. Alışveriş
merkezi ilçe merkezinde 5.303 metrekare arsa üzerine kurulmuş olup 10.000 m2lik kiralanabilir
alanı 4 katlı ve teraslı bowling salonu 400 araçlık kapalı ve açık otoparkı, restaurantı, 3 salonlu
300 kişilik kapasiteli sineması göl kenarının eşsiz manzarasıyla Tatvan civar il ve ilçelere alışveriş
ve eğlence hizmeti vermektedir.
AVM’de 72 adet bağımsız bölüm bulunmakta
olup bağımsız bölümlerin 42’si dükkan 30
tanesi ise çeşitli kullanım (sinema, fas -food
restoran, depo, satış yeri, market) alanları
olarak inşa edilmiştir.
12
TANITIM DOKÜMANI
BİTLİS İLİ, TATVAN İLÇESİ, SAHİL MAHALLESİ, 306 ADA 1 PARSEL
6
ĠMAR DURUMU
6.1. 1/5.000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı
Tatvan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.11.2014 tarih ve 1137 sayılı yazısında,
konu taşınmazın 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planında “Ticaret Alanları” içinde kaldığı
belirtilmiştir.
Merkezi Ticaret Alanları (T1) olarak gösterilen yapı adalarında, tüm hizmet birimleri, iş merkezleri,
ofis-büro, çarşı, çok katlı mağaza, alışveriş merkezi, otel, motel vb. konaklama tesisleri, sinema,
tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri ile lokanta, restoran gibi hizmete yönelik
kullanımlar, yönetim binaları, banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar yer alabilir.
Plan notlarının tamamı ekte yer almaktadır.
13
TANITIM DOKÜMANI
BİTLİS İLİ, TATVAN İLÇESİ, SAHİL MAHALLESİ, 306 ADA 1 PARSEL
6.2. 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı
Tatvan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.11.2014 tarih ve 1137 sayılı yazısında,
konu taşınmazın 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Ticaret Alanları içinde kaldığı
belirtilmiştir.
Ticaret Alanları (T1) : Tüm hizmet birimleri, iş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağaza,
alışveriş merkezi, otel, motel vb. konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi
salonu gibi kültür tesisleri ile lokanta, restoran gibi hizmete yönelik kullanımlar, yönetim binaları,
banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar yer alabilir.
Yapılaşma koşulları E:1,50-2,00 hmaks:21,50 m. dir.
Plan notlarının tamamı ekte yer almaktadır.
7
HUKUKĠ DURUM
Yapılan araştırmalarda konu taşınmazın satışına engel hukuki bir durumun mevcut olmadığı
belirlenmiştir.
14
TANITIM DOKÜMANI
BİTLİS İLİ, TATVAN İLÇESİ, SAHİL MAHALLESİ, 306 ADA 1 PARSEL
EK-1: TAPU SENEDĠ
15
TANITIM DOKÜMANI
BİTLİS İLİ, TATVAN İLÇESİ, SAHİL MAHALLESİ, 306 ADA 1 PARSEL
EK-2: 1/5.000 ÖLÇEKLĠ NAZIM ĠMAR PLANI
16
TANITIM DOKÜMANI
BİTLİS İLİ, TATVAN İLÇESİ, SAHİL MAHALLESİ, 306 ADA 1 PARSEL
EK-3: 1/1.000 ÖLÇEKLĠ UYGULAMA ĠMAR PLANI
17
TANITIM DOKÜMANI
BİTLİS İLİ, TATVAN İLÇESİ, SAHİL MAHALLESİ, 306 ADA 1 PARSEL
EK-4: FOTOĞRAFLAR
18
Download

1 - Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.