ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/458-7632
Kamu Alımları Anlaşması Hk.
Ankara, 17/04/2014
SİRKÜLER (G/2014)
Sayın Üyemiz,
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda; Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel
Müdürlüğü’nden iletilen yazıya atfen;
-
1996 yılında yürürlüğe giren ve 2014 yılı Mart ayı itibariyle 15 (AB ülkeleri ayrı ayrı
sayıldığında 42 ) ülkenin taraf olduğu Kamu Alımları Anlaşması’nın (KAA), Dünya
Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) çoklu anlaşmalarından biri olarak taraf devletlerin taahhüt
listelerinde belirtmiş oldukları kamu kurumları ve eşik değerler üzerindeki kamu
alımları için uygulanmakta olduğu,
-
KAA’ya taraf ülkeler tarafından üzerinde uzlaşmaya varılmış metnin 2010 yılında
yayımlandığı, yeni KAA metninde, kamu kurumları kapsamında genişleme yapıldığı,
gelişme yolundaki ülkeler için güçlendirilmiş özel ve lehte muamele hükümleri
bulunduğu, e-ticaret başta olmak üzere, yeni teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan
imkanların metne yansıtıldığı, iyi yönetişime (çıkar çatışmalarının ve yolsuzluğun
önlenmesi gibi) ilişkin hükümler bulunduğu, bazı ayrımcı uygulamaların (off-set,
menşe kurallarında ayrımcılık gibi) açıkça yasaklanmış olduğu ve Anlaşma’ya katılım
sürecinin kolaylaştırılması yönünde tadilatların yapıldığının gözlemlendiği,
-
Diğer taraftan, halihazırda Rusya, Hindistan, Endonezya, Malezya ve ülkemiz dahil 27
ülkenin KAA’yı gözlemci olarak takip etmekte olup, bu ülkelerden Çin dahil 10
tanesinin Anlaşma’ya katılım müzakerelerinin yürüttüğü, Rusya’nın ise 2016 yılında
müzakerelere başlamasının beklendiği,
-
Ayrıca 6 Nisan 2014 tarihi itibariyle revize metni yürürlüğe giren Anlaşmaya katılım
müzakerelerine, ağırlıklı olarak ülkemiz gibi Gelişme Yolundaki Ülkelerin devam
ettiği de dikkate alındığında, ülkemizce Kamu Alımları Anlaşması’na uzun vadede
taraf olunmasının kaçınılmaz olarak değerlendirildiği, ancak kısa ve orta vadede, kamu
alımlarında ülkemiz tadarikçilerine sağlanan avantajlar nedeniyle Anlaşmaya taraf
olunması konusunda, kamu ve özel sektör kuruluşlarının değerlendirmelerinin yol
gösterici olacağı,
belirtilmekte olup, bahse konu hususlara ilişkin değerlendirmelerin Ekonomi Bakanlığı’na
iletilmesi istenmektedir.
Ayrıntılı bilgi için: Gülsün Polat - Uzman Yardımcısı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : info@oaib.org.tr / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince S. Tansel
Künbi (17.04.2014 16:25:26)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:9919108812014417144430
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:9919108812014417144430. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/458-7632
Kamu Alımları Anlaşması Hk.
Ankara, 17/04/2014
Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin değerlendirmeler ile görüşlerinizin 21 Nisan 2014
Pazartesi günü mesai bitimine kadar Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne iletilmesini
teminen; Genel Sekreterliğimizin e-posta adresine (oaib-pr@oaib.org.tr) gönderilmesi
gerekmektedir.
Bilgileri rica olunur.
S.Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter a.
Şube Müdürü
Ayrıntılı bilgi için: Gülsün Polat - Uzman Yardımcısı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : info@oaib.org.tr / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:9919108812014417144430. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

Devamını Okumak İçin Tıklayınız